Hotărârea nr. 227/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INFIINTAREA S.C. RADET CONSTANTA S.A. CA URMARE A REORGANIZARII PRIN DIVIZARE PARTIALA A REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înființarea S.C. RADET CONSTANȚA S.A. ca urmare a reorganizării prin divizare parțială a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului CONSTANȚA întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2011,

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului CONSTANȚA Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr, 13144/ 20.09.2011, avizele Comisiei de specialitate nr. 5, juridică, administrație publică locală, a Comisiei de specialitate nr. 3, servicii publice comerț,precum și Memoriul justificativ nr. B7889/20.09.2011 al RADET CONSTANȚA.

Ținând cont de prevederile:

-    Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

-    Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-    art. 1, art 3 și art 4 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare;

-    art. 53 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

-    art 283 alin 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale , republicată;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3 )lit. c) și art 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA, conform Planului de reorganizare prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă înființarea societății comerciale pe acțiuni RADET CONSTANȚA S.A, ca rezultat al reorganizării prin divizare parțială a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA.

Societatea comercială prevăzută mai sus este persoana juridică română, cu sediul în CONSTANȚA, str. Badea Cârțan nr. 14, județul CONSTANȚA și cu capital integral al Municipiului CONSTANȚA cu unic acționar reprezentat de Consiliul Local al Municipiului CONSTANȚA.

Societatea comercială RADET CONSTANȚA S.A. se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu Actul constitutiv prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se împuternicește domnul Rachieru Ilie, legitimat cu carte de identitate seria KT nr. 547671, emisă la data de 10.02.2006, să semneze în numele Municipiului CONSTANȚA și pe seama Consiliului Local al Municipiului CONSTANȚA, cu depline puteri, actul constitutiv al S.C. RADET CONSTANȚA S.A.

Se împuternicește Societatea Civila de Avocați Popescu - Mirauța - Bucur să efectueze toate operațiunile și formalitățile necesare în scopul înmatriculării S.C. RADET CONSTANȚA S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul CONSTANȚA.

Art. 3 Societatea comercială RADET CONSTANȚA S.A. are ca principal obiect de activitate -COD CAEN (rev. 2 ) 3530 - respectiv:

-    producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;

producția și distribuția de aer rece;

-    Producția și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;

-    Producerea de gheața, în scop alimentar sau nealimentar.

Art. 4 Capitalul social inițial al societății comerciale RADET CONSTANȚA SA este în întregime subscris de Municipiul CONSTANȚA și este în valoare totală de 500.000 lei, împărțit în 50.000 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei.

Patrimoniul este stabilit conform balanței contabile la data de 30.06.2011, prevăzută în Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5 Predarea - preluarea activului și pasivului către societatea comercială rezultată în urma reorganizării RADET CONSTANȚA se face pe baza bilanțului contabil încheiat de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA la data de 30.06.2011, precum și în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului RADET CONSTANȚA, reflectate în balanța de închidere a regiei.

De la data de 30.06.2011 și până la data înmatriculării SC RADET CONSTANȚA SA, veniturile și cheltuielile înregistrate de regie rămân în totalitate la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA.

Societatea Comercială RADET CONSTANȚA S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată de către Consiliul de Administrație.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din 5 membrii:

1.    Dobre Mircea

2.    Vișan George Gabricl

3.    Prodan Ecaterina

4.    Papari George

5.    Rachieru Ilie

Hotărârile privind modul de vot asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor se iau conform Actului constitutiv, care reprezintă Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Membrii se numesc și se revocă de Adunarea Generala a Acționarilor. Mandatul primului Consiliu de Administrație al SC RADET CONSTANȚA SA este de 4 ani.

Primul Consiliu de Administrație al SC RADET CONSTANȚA SA are următoarea componență:

1.    Rachieru Ilie, care va avea și funcția de Președinte al Consiliului de Administrație;

2.    Donea Cristina

3.    Tulică Tănase

4.    Scrioșteanu Gheorghe

5. Pintilie Teodora

Art. 6. Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA va continua derularea tuturor contractelor în vigoare și a litigiilor existente, având calitate de creditor, respectiv debitor, după caz, precum și calitate procesuală activă sau pasivă, după caz.

Art. 7 Personalul existent în cadrul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA, conform organigramei și statutului de funcții existente la data reorganizării efective prin divizare parțială, ce va fi preluat de S.C. RADET CONSTANȚA S.A. își va menține toate drepturile ce decurg din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA, precum și pe cele izvorâte din contractele individuale de muncă.

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA va transfera integral către SC RADET CONSTANȚA SA toate drepturile și obligațiile sale ce decurg din contractul colectiv de muncă aplicabil , cât și pe cele ce derivă din contractele individuale de muncă existente la data reorganizării efective prin divizare parțială , în conformitate cu dispozițiile art.5, alin.l din Legea nr. 67/2006 - privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora.

S.C. RADET CONSTANȚA S.A. va respecta prevederile contractului colectiv de muncă existent la nivelul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA până la data expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora.

In baza acordului încheiat între SC RADET CONSTANȚA SA și reprezentanții salariaților preluați, clauzele contractului colectiv de muncă existent la momentul preluării personalului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data reorganizării prin divizare parțială.

Art.8. In vederea obținerii de către SC RADET CONSTANȚA SA a calității de operator regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (S.A.C.E.T.) participarea la capitalul social este deschisa exclusiv unităților administrativ teritoriale interesate.

Art.9. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.

Art. 10. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice CONSTANȚA în vederea aducerii ei la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului CONSTANȚA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA

NR-SJU7    1

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENAptE

3