Hotărârea nr. 218/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCLM NR.113/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMANTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ''RESTAURAREA SI AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE-PIATA OVIDIU"

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării art.l din HCLM 113/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a principalilor indicatori tehnico economici pentru pentru obiectivul „Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice - Piața Ovidiu”

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 24.08.2011;

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.l 13260/10.08.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.l 13240/10.08.2011, avizele favorabile ale Comisiei nr.l buget finanțe administrație publică si Comisiei nr.5 - juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.l 15, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă modificarea art.l din HCLM nr.l 13/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice - Piața Ovidiu”, in sensul actualizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de investiții pentru obiectivul „Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice - Piața Ovidiu” in urma elaborării Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execuție, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;

ART. 2 Celelalte dispoziții ale HCLM 113/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice - Piața Ovidiu” raman neschimbate;

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Pope seu Raducu    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 2 18    /2011

ANEXA I


DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI


D.A.L.I


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE - PIAȚA OVIDIU, MUNICIPIUL CONSTANTA

In mii leiZmii euro la cursul    4.1869 lei / euro din data de    08.03.2011Directe ing. Cristian


r

Sorbeli


Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenaiarsa terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

105.97

25.31

25.43

131.40

31.38

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

18.84

4.50

4.52

23.36

5.58

TOTAL CAPITOLUL 1

124.81

29.81

29.95

154.77

36.96

CAPITOLUL 2 ■ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2    I    0.001    0.00|    0.001    0.00|    0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

18.00

4.30

4.32

22.32

5.33

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

8.67

2.07

2.08

10.75

2.57

3.3

Proiectare si inginerie

204.33

48.80

49.04

253.37

60.52

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

63.93

15.27

15.34

79.27

18.93

TOTAL CAPITOLUL 3

294.94

70.44

70.78

365.72

87.35

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza    *

4.1

Lucrări de construcții

9983.07

2384.36

2395.94

12379.01

2956.60

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

9983.07

2384.36

2395.94

12379.01

2956.60

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

101.08

24.14

24.26

125.34

29.94

5.1.2

Cheltuieli conexe organizații de șantier

40.43

9.66

9.70

50.14

11.97

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

138.84

33.16

0.00

138.84

33.16

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1040.28

248.46

249.67

1289.95

308.09

TOTAL CAPITOLUL 5

1320.63

315.42

283.63

1604.26

383.16

CAPITOLUL 6 < Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11723.45

2800.03

2780.31

14503.76

3464.08

Din care C + M

10208.96

2438.31

24! 0.15

12659.11

3023.50

Pagina 1 / 22