Hotărârea nr. 215/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP ASUPRA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

Privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. asupra unui imobil situat în Municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 24.08.    2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr.106458/ 2011, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 -Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 106460 / 2011;

Având în vedere adresa nr. 89494 / 2011 a RAEDPP Constanța, H.C.L.M. nr. 4 / 2005 privind prelungirea contractelor de închiriere la spațiile cu altă destinație, închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință și de repartizare ă unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art. 123 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Timișana nr. 61, format din construcție și teren în suprafață de 158 mp, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se anulează poziția 19 din Anexa nr. 4 cuprinzând spațiile cu altă

destinație decât aceea de locuință ce vor fi închiriate prin licitație publică, la HCLM

nr. 4 / 2005 privind prelungirea contractelor de închiriere la spațiile cu altă

destinație, închirierea prin licitație publică ale unor spații cu altă destinație decât

aceea de locuință și de repartizare a unor spații cu altă destinație decât aceea de

locuință.

>

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local

Constanța va comunica prezenta hotărâre R.Â.E.D.P.P. Constanta, Direcției

Patrimoniu, Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință

Instituției Prefectului Județului Constanta.

, » »

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de___consilieri din

27 membri.

e

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

POPESCU RADUCU

CONSTANTA NR.


215


/ 24.08.2011


ANEXA LA HCLM NR.215/2011

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA D500 STR, CHILIEI colt cu STR,

TIMISANA NR. 61


SUPRAETA TEREN (CONSTRUITA) DIN MĂSURĂTORI >S=158mp