Hotărârea nr. 214/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA ÎN VEDEREA EXECUTARII ‘’PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE’’ - CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR. STEFANITA VODA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea executării ”Programului de construire unități locative modulare în Municipiul

Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente”

Campusul social HENRI COANDA - str. Ștefaniță Vodă.

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de

24.08. 2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 110203/03.08.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.l 10198/03.08.2011;

Văzând H.C.L.M. nr. 499/2001 privind completarea H.C.L.M. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome,, Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța si HCLM nr. 150/08.07.2011 privind transferul,"Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente”- Campusul social HENRI COANDA - str. Ștefaniță Vodă, către RAEDPP Constanța;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.5, lit. “a”, art.45 alin.3 si art.115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” -Campusul social HENRI COANDA - str. Ștefaniță Vodă, a terenului în suprafață de 32.162,90 mp din totalul de 60.000 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Constanța, Aleea Zmeurei nr.3, lot 2, cu nr. cadastral 110549, înscris în Cartea Funciară nr. 143788, conform planului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Predarea se va face prin Proces -Verbal de predare-primire încheiat între Primăria Municipiului Constanța - Serviciul Cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanta.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Tehnic- Achiziții, Direcției Financiare și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

2 2

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de......................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

POPESCU RADUCU    SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 21.4.../..2 4. :.°.8. '.2011

B?


ANEXA LA HCLM NR.214/20111584 unitati locative din caro:

297 unitati locative cu 1 camera - 297 dormitoare 792 unitati locative cu 2 camere -1584 dormitoare 495 unitati locative cu 3 camere -1485 dormitoare TOTAL    3366 dormitoare


CAMPUS social HENRI COANDA - CONSTANTA -ZONA I

- MAI 2Q1 1 -


Suprafața ZONA

Suprafața 7ON A

3Z.16Z.90

.....r-

...... -Ț±-

1

124 u.l. 2 camere x 1,5 unitati modulare = 36 unitati modulate (46 dormitoare) 15 u.l. 3 camere x 2,0 unitati modulare = 30 unitati modulate (30 dormitoare) 9 u.l. 1 camera x 1,0 unitati modulare = 9 unitati modulate (9 dormitoare)


LEGENDA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚĂ SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE N6SCHIMBARE

Nr.


. Data


Semnăti.


ura

ru-


ZONA I (1275 unitati modulate) Bloc 1-17, Corp cantina.

Corp administrație, 2 Terenuri sport

ZONA ti (1200 unitati modulate) Bloc 18-33,2 Terenuri sport


-818 u.l (1734 dormitoare)

- 708 u.l. (1632 dormitoare)

1584 u.l. (3366 dormitoare)


HOUSE CONSULT


irig. Qnza Monic»


1*£XH GOtERM. REȚEA ALIMENTARE CU APA SI

CANALIZARE

MENAJERAțyMAfcA-^QNALANEXA LA HCLM NR.214/2011


' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

ViZAT SPRE hiESCHIMBARE

Semnătura