Hotărârea nr. 209/2011

HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

qOHSTAA//^ ROMANia 4 W ° JUDEȚUL CONSTANTA


tim CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 24.08.2011 _.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 110951 / 2011, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 -juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 110952 / 2011 ;

Văzând anexa 2 la H.C.L.M. nr. 187 / 2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vedere înscrierii în Cartea Funciară , anexa la HCLM nr. 85 / 2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, Extras de Carte Funciară și încheierea OCPI Constanța nr. 56589 / 2011 pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 227104 și Plan de amplasament și delimitare a imobilului bloc BN9 situat în str. Mihail Jora nr. 2

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară emise de Ministerul Administrației și Internelor - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă revocarea anexei nr. 2 - teren zona Faleză Nord, Plaja Modem, Pescărie - la HCLM nr. 187/2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vedere înscrierii în Cartea Funciară ;

Art. 2 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexelor nr. 1 - 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa la HCLM nr. 85 / 2011, capitolul „Dezmembrare Poligon II, CI, S=2713,49, nr. cad. 113662”, în sensul că, la rubrica „cod unitate individuală”:

la poz. 5, în loc de «113662-CI-U06» se va citi «113662-CI-U05» la poz. 6, în loc de «113662-CI-U07» se va citi «113662-CI-U06»

la poz. 7, în loc de «113662-CI-U08» se va citi «113662-CI-U07»

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de    2 3    consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Popescu raducu

CONSTANȚA, NR. 209

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR..?.09/2 011

TEREN ZONA FALEZĂ NORD, PLAJA MODERN PESCĂRIE - POLIGON 3 ȘI POLIGON 4, LOT I -

S= 76.551 MP NR. CAD. 228929

NR. LOT

SUPRAFAȚĂ

MP

SUPRAFAȚA

RAMASĂ

1

41.129

35.422

2

1.036

34.386

3

421

33.965

4

1.036

32.929

5

2.974

29.955

6

6.299

23.656

7

4.658

18.998

8

18.998

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

Suprafața masurata

Adresa imobilului : lot 1 —Poligon 3 si Poligon 1

NUMĂR CADASTRAL 228929

S = 76 551 mp

Intravilan. Zona Faleza Nord, Plaja Modern Pesc<

rie

Intravilan. Zona Faleza Nord, Ploia Modern Pescărie

|U-A.T.

CONSTANTA

304975.429

304975.429

304289,460

304289.z


SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața l

(mp)

rierea imobilului    I

Ir. cad.

suprafața

Categoria

de foioslnta

228929

76 551

CC

Lot 1-Poligon 3 si Poligon 4

41 129

CC

Lot 1/1

1 036

CC

Lot 1/2

421

CC

Lot 1/3

Total

76551

1036

CC

Lot 1/4

2974

CC

Lot 1/5

6299

CC

Lot 1/6

4658

CC

Lot 1/7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

, Data „    ~ „    Semnătura

1B 998

CC

Lot 1/B

Totol

'6 551

\

BLOC BN 9, strada Mihail Jora, nr. 2

Nivel

Apartament

Suprafața utila (fara pereți si terase) [mp]

Suprafața constuitațcu pereți si terase)

[mp]

Cota parti comune

Cota parti teren

%

[mp]

%

[mp]

Parter

1

49.20

72,70

2.02%

6,52

2,02%

9,31

2

48.33

64,75

1.98%

6,41

1,98%

9.14

3

46,96    [    66,10

1,92%

6,23

1,92%

8,88

4

49.35    70.35

2,02%

6,54

2,02%

9,33

Etaj 1

5

49,36

72,70

2,02%

6,54

2,02%

9,34

6

48.07

71.60

1,97%

6,37

1,97%

9,09

7

26.64

32,80

1,09%

3,53

1,09%

5,04

8

26,59

32,80

1.09%

3,53

1,09%

5,03

9

47,66

66,10

1.95%

6,32

1,95%

9,01

10

49,06

70,35

2.01%

6,51

2.01%

9,28

Etaj 2

11

49,35

72,70

2,02%

6,54

2.02%

9,33

12

48,24

70,20

1.98%

6.40

1.93%

9,12

13

26,76

32,80

1.10%

3,55

1,10%

5,06

14

26,78

32,80

1,10%

3,55

1,10%

5.07

15

47,87

66,10

1,96%

6,35

1,96%

9.05

16

49.05

70,35

2,01%

6,50

2,01%

9,28

Etaj 3

17

49,35

72,70

2,02%

6,54

2,02%

9,33

18

47,74

70,20

1,95%

6,33

1,96%

9.03

19

26.76

32.80

1.10%

3,55

1,10%

5,06

20

26,90

32,80

1.10%

3,57

1.10%

5,09

21

47,82

66,10

1,96%

6,34

1.96%

9,04

22

49,31

70,35

2,02%

6,54

2.02%

9,33

Etaj 4

23

49,35

72.70

2.02%

6,54

2.02%

9,33

24

55,28

70.20

2,27%

7,33

2.27%

10,46

25

26,69

32,80

1,09%

3.54

1,09%

5,05

26

26,95

32,80

1.10%

3.57

1,10%

5,10

27

47,76

66.10

3,95%

6,33

1,96%

9,03

28

49,05

70.35

2,01%

6,50

2,01%

9,28

Etaj 5

29

49,35

72,70

2.02%

6,54

2,02%

9,33

30

47,81

70,20

1.96%

6,34

1,96%

9,04

31

26,76

32.80

1.10%

3,55

1,10%

5,06

32

26,90

32,80

1,10%

3,57

1,10%

5,09

33

48,03

66,10

1,97%

6,37

1.97%

9,08

34

49,30

70.35

2.02",,

6,54

2,02%

9,32

Etaj 6

35

50,43

72,70

2,07%

6,69

2,07%

9,54

36

47,81

70,20

1,96%

6,34

1,96%

9,04

37

26,76

32,80

1,10%

3,55

1,10%

5,06

38

26,90

32,80

1.10%

3,57

1.10%

5,09

39

48,03

66,10

1,97%

6,37

1.97%

9,08

40

49,63

70,35

2,03%

6.58

2.03%

9,39

Etaj 7

41

50,43

72,70

2,07%

6.69

2,07%

9,54

42

48,30

70,20

1,98%

6,40

1,98%

9,14

43

26,76

32,80

1,10%

3,55

1,10%

5,06

44

26,74

32,80

1,10%

3,55

1,10%

5,06

45

48,03

66,10

1,97%

6,37

1.97%

9,08

46

49,63

70,35

2.03%

6.58

2,03%

9,39

Etaj 8

47

50,42

72,70

2-07%

6,69

2,07%

9,54

48

47,97

70,20

1,97%

6,36

1,97%

9,07

49

26,77

32,80

1,10%

3,55

1.10%

5,06

50

27,02

32,80

1,11%

3,58

1.11%

5.11

51

48.45

66,10

1,99%

6,42

1,99%

9,16

52

49,51

70,35

2,03%

6,56

2,03%

9,36

Etaj 9

53

50,50

72,70

2,07%

6,70

2,07%

9,55

54

47.96

70,20

1.97%

6,36

1,97%

9.07

55

26,75

32,80

1.10%

3,55

1,10%

5,06

56

27.01

32,80

1.11%

3,58

1,11%

5,11

57

47,98

66,10

1,97%

6,36

1.97%

9,08

58

49,78

70,35

2,04%

6,60

2,04%

9,42

TOTAL BLOC BN 9    2439,9 5

3379,85

100%

323,52

100%    461,50

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Popescu Raducu

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR..2.Q9./.3.Q11

TEREN STR. MIHAIL JORA NR. 2, BL. BN9 S= 923 MP

CF NR. 227104

NR. LOT

SUPRAFAȚĂ

MP

SUPRAFAȚA

RAMASĂ

1

461

462

2

462

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara 1:500

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea imobilului

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea imobilului

227104

923

Cc

Intravilan

461

Cc

LOT 1

462

Cc

LOT 2

Total

923

923

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.__________________

Data

Data: 18.08.2011209/2011