Hotărârea nr. 208/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța , intrunit in ședința ordinară din data de 24.08.2011

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrata sub nr.l 14045/12.08.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l 14016/12.08.2011;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin.l, lit.b si art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr. 1-10, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

Art.3. Prin prezenta hotărâre se aprobă modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin HCLM nr. 19/10.02.2011, anexa nr.2 din “circulație publică, parcare” în “parcare” conform Certificatului de Urbanism nr.2118/04.07.2011, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis in baza prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007, pentru terenul situat în Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia-Zona Hotel Palas-Pelican, în suprafață de 47,41 mp.

Art.4. Prin prezenta hotărâre se aprobă modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin HCLM nr. 19/10.02.2011, anexa nr.3 din “parcare, circulație publică” in “parcare” conform Certificatului de Urbanism nr.2119/04.07.2011, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis in baza prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007, pentru terenul situat în Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia-Zona Hotel Palas-Pelican, în suprafață de 31,16 mp.

Art.5. Prin prezenta hotărâre se aproba modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin HCLM nr. 197/06.09.2010, anexa nr.6 din “parcare, circulații pietonale și carosabile” în “parcare” conform Certificatului de Urbanism nr.2124/04.07.2011, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis in baza prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.28 5/2007, pentru terenul situat în Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia-Zona Hotel Tomis, în suprafață de 672 mp.

Art.6. Prin prezenta hotărâre se aproba modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin HCLM nr.287/10.12.2010, anexa nr.2 din “alimentație publică și cazare” în “alimentație publică” conform Certificatului de Urbanism nr.2120/04.07.2011, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis in baza prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007, pentru terenul situat in Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia-Zona Restaurant Estival, în suprafață de 28,98 mp.

Art.7. Prin prezenta hotărâre se aproba modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin HCLM nr.82/29.04.2010, anexa nr.3 din “vila turistică” în “terasă” conform Certificatului de Urbanism nr.2122/04.07.2011, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis in baza prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007, pentru terenul situat in Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia-Zona Poștă Cazino, în suprafață de 135 mp.

Art.8.Prin prezenta hotărâre se aproba modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin HCLM nr.82/29.04.2010, anexa nr.4 din “vila turistică” în “terasă” conform Certificatului de Urbanism nr.2443/05.08.2011, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis in baza prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007, pentru terenul situat in Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia-Zona Poștă Cazino, în suprafață de 149 mp.

Art.9. Se aproba anularea Anexei 3 - “teren Sos.Mangaliei,Zona Billa, in suprafața de 204+573 mp” din H.C.L.M. nr.434/15.09.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Art.10. Se aproba anularea Anexei 7 - “teren Str.Cismelei-zona Tic-Tac, lot 1, in suprafața de 314,08 mp” din H.C.L.M. nr.544/2005 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Art.ll. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, in vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 0 8 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR... .?.Q.§....../.. .3.4... P.Ș., 2.Q .1.1....

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

B

B

Teren

Stațiunea

Mamaia,

Restaurant

Vatra

1253 mp

SC

AGROSOFIL

SRL

CU nr.2024/ 2011

Alimentație publica si vila turistica, conform PUZ aprobat prin HCLM

285/18.05.2007

-Solicitarea de cumpărare 33990/2011

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta de sub activul

« Restaurant Vatra » aflat in proprietatea SC AGROSOFIL SRL Proprietarul

construcțiilor îndeplinește condițiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-    Dreptul de proprietate asupra construcțiilor si dreptul de folosința asupra terenului sunt înregistrate la O.C.P.I sub nr.63459/2010 -Destinația terenului este de alimentație publica și vila turistica conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 285/18.05.2007

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 1253 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu


rrtAT(l>.E Atwrtjz>nzxiTi^iT«


Intravilan

tcara 1:200

Jud^'-CONSTANTA .. UnititoadminlsțntiY-terttoriali: CONSTANTA Locafiiaied -MAMA IA

Cod SIRUTA: <1437 Cod intravilan: 3 Adrfesi corpului da proprietate:

Restaurant VATRAContract de vinzart-ixanparart nr. 6340/19.1I.2001 incheiat cv SC MAMAIA SA ti Factvra fiscala nr. 1481239/9.11.2001Numărul cadastral al corpului de proprietate.......'Yî.^.ț.V.H rco^siWTÂ STANÎA\


!< jsM.:


g'L Sc'Be/Mnbirl'ConttiMte' februarie-.2005


VIZAT SPRE NESCHtMBARE

Nr._____

Daț3

Jî^
DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


^VLADALQNsi. . ELENA


NR. C.U. PENTRU VANZARE


CU

nr.1964/

2011


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


proprietate -Locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011


l SoU&UaKa> de. cuimjăiaK. . 36061/2011

Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent proprietății solicitantului pentru care există încheierea de intabulare nr.89142/2007 Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise    de

Direcția Urbanism    are

destinația de întregire a proprietății - “locuire” conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011


•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 53 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ


NR

CRT


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA

(mp)


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


Teren Bd. Ferdinand nr.39


103 mp


ZEIDO ZEIDO


CU

nr.2524 / 2011


întregire proprietate -Locuire, echipamente publice de nivel

residential si activitati productive nepoluante, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.416/2003Solicitarea de cumpărare nr. 161018/2007

Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța si reprezintă curtea aferenta imobilului detinut parțial de către solicitant, pentru care există încheierea de intabulare nr. 5 5251/2007 Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “locuire, echipamente publice de nivel esidential    si activitati

roductive nepoluante” onform PUZ aprobat prin CLM nr.416/2003


ȚFață de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 103 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


Popescu RaducuPLAN DE SITOATIE

SCARA 1:200    .

v39,

Constanta sura ton:

• prop.Ziedo Zeido si RAEDPP C-ta 'țqop. Zeido Zeido y*-prop. RAEDPP Constanta

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT Mr.


^z^gCHIMBÂRE (tiățura

:    \ V .

gSSt,;'..:

«Wîe . -    \\*

IfeX <.țOY lip- y\

W 6 M


CI


S = 141np


<>


ca;


S--8(3np


cx' A

. .<


<C"


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ


ADRESĂ

TEREN


Teren Strada Merișor nr.8A

SUPRAFAȚA ( mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

58

NICOLAE

MAR1A

CC nr.1371/ 2011

Diferență din măsurători -Locuire si funcțiuni complementare locuirii conform

PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

132280/2009

Terenul constituie domeniu    privat    al

Municipiului Constanța - Terenul propus spre vânzare    constituie

diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, respectiv 158 mp și suprafața aflată în proprietate respectiv 100 mp, proprietarul fiind în indiviziune cu Municipiul Constanța.    Proprietatea

solicitantului este înscrisă in    cartea    funciară

nr. 14093 5/2009

Terenul propus, spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise    de

Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsurători - locuire si funcțiuni complementare conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 58 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Ș up rafațaimasufâ't'a Adresa ^mobilului

Miirî Constanta, Str. MERISOR nr. 8AfPRIWĂPM    CONST®t}X4

SERVICIUL CADASTRU

VSZÂT SPRE h'ESCHSMBÂRE

Nr...........;..................................


05415


N -3o54 15


Ă

. Date referitoare la teren

ila

Categoria folosința

Suprafața rezultata din măsurători

(mp)

Valoarea de impozitare

(iwij

Mențiuni

CC

158

Gard lemn . 1 -2; Z'd construcție • 2-f

Gard letnn*zld construcție *4-5;

Zid construcție -5-6

TOTAL

158

Gard temn+zld construcție -6-7;

Gard temn- 7-1

B. Date referitoare la construcții


constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

51

Supralala construita deslasurala = 51 mp

LOCUINȚA PARTER

C2 "1

23

ANEXA

C3

11

ANEXA

)IAL

85

ani,


z$U"s,'C

îrt’E.


W

Se confirma supralajUM faawrori si

Introducerea imobilului in baza de date


’K


gi!.V,i.lii;r.ArJA:Tl!îi|?! R!BUKffAîilM08S.!ASÂC0HSI'Afi)Aj î'iwpoși’<enui*ne>: WAN FLORENTINA


Sistem de proiectie-STEREO 70-Coordonatele colturilor de suprafața


790423,835

790421.880 790406,470 790401,840 790393,146 790395,061

790397.880 790417,310


305422,843

305418,130

305424,560

305426.440 305429,932

305434.440 305433,340 305425,750


s-t*-"--.


„,.UÎ


Suprafața din acte=155 rin.p.

... țiînrafab din ma>;iiratnri=1Bft m n

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500, ediția 1995-1997 Anexă la nr . 132280/NEGOCIERE DIRECTĂ

SUPRAFAȚA f (n»P)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

bmp

A-

SC ANIOSS CLUB SRL

CU nr. 2537/ 2011

întregire

proprietate - Teren liber neconstruibil conform PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007

Solicitarea de cumpărare nr. 108103/2010 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent    activului

“Club Melody”, detinut parțial de solicitant si pentru care există încheierea de intabulare nr. 13979/2004 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “teren liber neconstruibil” conform PUD aprobat prin HCLM nr.285/2007, cu mențiunea de interdicții temporare de construire

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 73 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PLAN DE SITUAȚIE    ;

mu.1. CONSTANTA, Stațiunea MAMAIA, "BAR MSLODY* LOT 1

scara 1:200

I/B9/5U    "    '    ~    ~


.^4-NR. C.U. PENTRU VÂNZARE


CU nr. 2543/ 2011


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE


întregire proprietate -Locuire, echipamente publice de nivel residential si activitati productive nepoluante, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.416/2003


OBSERVAȚII


Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 198 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


Solicitarea de cumpărare nr. 80798/2011

Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent proprietății solicitantului pentru care există încheierea de    intabulare

nr.26253/2011

Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “locuire, echipamente publice de nivel residential si activitati productive nepoluante”, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.416/2003PLAN DE SITUA fie

5P/““

Scara 1: 200

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

KJ*?-

198 mp

Str. Sulmona nr.f.n.

jud. Constanta


ANEXĂ LA

CERTiFJfiATUL DE UR&ANISk

Arhitect șef,


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

f'r''

198

teren împrejmuit cu gard de plasa si beton

Total

198


PRIMĂRIA. MUNICIPIULUI CONSTANȚA.

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE, NESCHtMBARE

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Strada Salonic, limitrof Lot

26

239 mp

LASCAR

BOGDAN

CUnr.

2549/

2011

întregire

proprietate -Locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

Solicitarea de cumpărare nr. 133778/2010 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent proprietăților solicitantului    pentru

care există încheierile de    intabulare

nr.22034/2007    si

nr. 14980/2007 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “locuire” conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 239 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu

ANEXA 8 LA HCLM NR..?.O8/24.. O8.2011

domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

»

Teren

Strada

Intrarea

Mangaliei

Lot2=561 mp +

Lot3=207mp

SC EXCLUSIV ENB ALIMENT SRL

CU nr.2548 / 2011

întregire

proprietate “parcare “ conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

Solicitarea de cumpărare nr. 73481/2011

Terenul constituie domeniu    privat    al

Municipiului Constanța aflat in vecinătatea proprietății solicitantului pentru    care    există

încheierea de intabulare nr.35764/2009 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise    de    Direcția

Urbanism are destinația de întregire a proprietății -“parcare” conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

Vanzarea se face in baza adresei

nr.5192/16.05.2011, formulata    de    DSV

Constanta si sub condiția respectării    obligațiilor

asumate prin declarația cumpărătorului pe propria răspundere, anexe la cererea de cumpărare nr.73481/2011

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 561+207 mp ce aparține

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu


ț> 0^ &' z ',


VSZâKsPR^ NESCHIMBARE

Hr. „JzSl„Bata r> )..jyeț


rut-4.97-


t *    ... i. .

i ‘GLR'WTT'P

PLAN DE SffiWftis"'


scara J : $00 \    ZZ~?> I

’    < .... • :' ' /    \/^7 ,

Municipiul CONSTANTA,. Zpnk BfifiA

FORD


BILLA


-C

ALEE

■    .....—-20x05'


LOT 3 - 207 iUp


72.73


ti


DIRECTA SANITAR - VETERINARA CONSTANTA


1

i

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAF1C 1970 p=-

P<

x    yfin)

w

5 ~O 2£

1

790173.826

301384.047

Lx § •

r>

Aj

790178.687

301388.371 ■

î 2 E t

*•■• j

3

790181.131

301390.270

J Z ?•- “

□ < L

F”!

4

790201.180

301390.563

, > fc- i

3

790201.249

301387.860

i

6

790201.575

301387.904

El rr 1—x '"■

< -t o <

7

790201.774

301383.593

i-*E

8

790201.844

301382.473

C O

9

790179.070

301381.894

Suprafața Lot 3 ~

207 mpff dSÎ>,^

\v-    9

4,

Of^>


PRIMĂRIA MUNICiPfULUi CONSTANȚA! SERVICIUL CADASTRU    |


VfXÂT


hfr.


D7D


5#*\ îtț. IA,* n •

LA-TL


IMBARE

-i


AWMV'-n

Z :'"J    *    /;’

! X f ZG,Zi''*L 3743- -


ANEXA 9 LA HCLM NR. Q.Ș./.24.. .0.8.2 011

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Strada Cișmelei nr.16 -Zona

Complex Tic-Tac

165

SC

PESCĂRUȘUL VESEL SRL

cu

nr. 2568 / 2011

întregire

proprietate „ echipamente publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial” conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

Solicitarea de cumpărare nr. 16685/2011

T erenul    constitui e

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța -Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului pentru care există încheierea de intabulare nr.47376/2009 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise    de    Direcția

Urbanism are destinația de întregire    a

proprietății“echipamente publice dispersate , la nivel de cartier si complex rezidentiaT’conform PUG aprobat    prin    HCLM

nr.77/2011

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 165 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

Scara 1:500

ANEXA 10 LA HCLM NR. 2.Q.8./.2 4... .Q.8.2 011

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚ

A

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

>

Teren Strada Cișmelei nr.16 - Zona

Complex Tic-Tac

149

SC

“LABORATOR

Și

RESTAURANT” TIC-TAC SRL

CU

nr.2567 / 2011

întregire

proprietate “acces aprovizionare” conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

Solicitarea de cumpărare nr. 16674/2011

Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța -Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului    Constanța

adiacent    proprietății

solicitantului pentru care există    încheierea    de

intabulare nr.6124/2000

Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății“acces aprovizionare”conform PUG aprobat    prin    HCLM

nr.77/2011

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 149 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu