Hotărârea nr. 207/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE ACHIZITIE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ, A SERVICIULUI DE PROIECTARE- PT, PAC, DDE SI A MODALITATII DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ''CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE''-CAMPUS SOCIAL HENRI COANDA - STR. STEFANITA-VODA PENTRU ZONA I

cOHSTA\r

« «ft a România ' • pț < JUDEȚUL CONSTANȚA

■TI BlU fT7 municipiul constanta

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de achiziție lucrări de construcții montaj, inclusiv a serviciului de proiectare -PT,PAC,DDE pentru obiectivul de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus social HENRI COANDA -str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA I

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

24.08 2011;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.l 14087/12.08.2011 referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de achiziție lucrări de construcții montaj, inclusiv a serviciului de proiectare -PT,PAC,DDE pentru obiectivul de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă, pentru ZONA I;

Văzând avizul favorabil al comisiei nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al comisiei nr.5 - Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și Raportul R.A.E.D.P.P. Constanta nr. 6592/11.08.2011;

în temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.b, alin (4 ) lit.d si art.115, alin (1), lit „b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația de achiziție lucrări de construcții montaj si a serviciului de proiectare - PT,PAC,DDE pentru obiectivul de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă, pentru ZONA I, conform Anexe, constând in : Nota de estimare (Anexa 1), Caiet de sarcini (Anexa 2); Fisa de date a achiziției publice (Anexa 3) si propunerea de contract (anexa nr.4) care fac parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2 Se abilitează RAEDPP Constanta in vederea organizării procedurii de achiziție publica si încheierea contractului care va cuprinde:

•    Elaborarea Proiectului tehnic, a proiectului de autorizare de construire, a detaliilor de execuție;

•    Execuția efectiva a lucrărilor de constructii-montaj.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre RAEDPP Constanta, Direcției Tehnic-achizitii, Direcției Financiara, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Administrație Publica Locala, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință. Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Popeseu Raducu    SECRETAR

Constanta

XT’ 207/24.08.2011

ROMANI A    ANEXA NR. 1 LA HCLM NR?..9.7/ 2011

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nota de estimare privind contractul de achiziție lucrări de construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare - PT,PAC,DDE - aferent obiectivului de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” -

Campus social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA I

Consiliul Local a aprobat prin HCLM nr.65/2011 „Programul de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă , modificat si completat prin HCLM 149/2011, din dorința continua de a răspunde la problemele cetățenilor municipiului.

Pentru acest obiectiv de investiții a fost achiziționat serviciul de proiectare etapa SF, care a fost avizat favorabil prin Aviz CTE nr.98.061/05.07.2011 „ Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă si prin HCLM nr. 148/2011 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Zona I.

Ca urmare a HCLM nr. 150/2011 privind transferul „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă către RAEDPP Constanta, in temeiul art.3 din aceasta hotarare s-a încheiat Procesul Verbal de predare-primire nr. 104597/20.07.2011 a documentației in etapa SF pentru Zona I si Zona II.

Ansamblul de unitati locative modulare este format din 33 module/blocuri cu regim de inaltime P+2E, cu funcțiunea de locuințe colective si se va realiza pe un teren in suprafața de cca. 60.000,00 mp, situat in Municipiului Constanta (domeniu privat), str. Stefanita Vodă.

întregul ansamblu / Campus social cuprinde 2 zone : zona I (17 blocuri/tronsoane) si zona II (16 blocuri/tronsoane), ce vor fi tratate independent, din punct de vedere al execuției, asigurare cu utilitati si exploatare.

Intr-o prima faza se va demara procedura de achiziție execuție lucrări inclusiv a serviciului de proiectare etapele: PT, PAC, DDE numai pentru zona I, prin RAEDPP conform precizărilor de mai sus, pentru investiția de baza cu blocuri si zona administrativa, utilitati aferente (alimentare apa canal, alimentare energie electrica joasa tensiune, drumuri platforme etc.), cu punere in funcțiune in 2 etape:

etapa 1-9 blocuri (octombrie 2011 - aprilie 2012);

etapa II - 8 blocuri + construcții conexe (mai 2012 - octombrie 2012).

Zona I cuprinde: 17 tronsoane avand fiecare cate 75 unitati modulate constituite in unitati locative cu 1 dormitor (18%), 2 dormitoare (50%) si 3 dormitoare (32%), rezultând un total de 816 unitati locative structurate astfel:

•    153 u.l. cu 1 camera;

•    408 u.l. cu 2 camere;

•    255 u.l. cu 3 camere.

1 apartament cu o camera are o suprafața de ~ 15.00 mp.

1 apartament cu 2 camere are o suprafața de ~ 22.50 mp.

1 apartament cu 3 camere are o suprafața de -30.00 mp.

Zona I cuprinde 17 module/blocuri (1275 unitati modulate), avand 816 unitati locative cu 1734 dormitoare. Cele 17 tronsoane sunt identice ca dimensiuni (32,50m x 14,50m), fiecare avand:

-    suprafața construita =    8.011,25 mp

-    suprafața desfasurata = 24.033,75 mp

De asemenea, vor mai fi prevăzute unitati modulate cu rol socio-administrativ inclusiv se vor realiza utilitățile aferente pentru asigurarea funcționalității zonei I asa cum au fost avizate de CTE si aprobate prin HCLM.

Conform devizului general aprobat la faza de studiu de fezabilitate urmează să fie supuse procedurii de achiziție următoarele obiecte constând în lucrări de execuție și proiectare pentru faza de PAC, PT, DDE, astfel:

Nr.crt.

conf.

Deviz

general

Denumire obiect

Valoarea în mii LEI (fără TVA)

1.3

Amenajarea terenului

350,90

2.2

Rețea exterioara alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșamente blocuri +constructii conexe, iluminat stradal

1.771,91

2.5

Drumuri, platforme, parcari, sistematizare verticala, spatii verzi, mobilier si dotări urbane

970,52

3.3

Proiectare și engineering (exclusiv c/v Studiu fezabilitate = 208,196 mii lei)

491,57

4.1

Construcții și instalații

•    Etapa I : 14.315,1 1(675 containere)

•    Etapa 11: 12.724,55 (622 containere)

27.039,66 .

5.1

Organizare de șantier

270,40

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului:

•    Cote ISC+CC = 33.003,16 x 1,3% = 429,04

•    Comisioane, taxe, cost credit = 6346,16 - 429,04 = 5917,12

6.346,16

Total valoare supusa achiziției:

37.241,12

Valoarea estimativă pentru achiziția contractului de execuție lucrări, inclusiv proiectare PAC, PT, DDE conform devizului general la faza SF aprobat pentru zona I, este de 37.241,12 mii lei, fără TVA, la care se adauga TVA.

Realizarea acestei investiții, pe baza proiectului elaborat de Primăria Municipiului Constanta aprobat de Consiliul Local Municipal, in etapa SF pentru Zona I, se va finanța astfel:

>    90% din valoarea obiectivului de investiții, din sursele proprii ale antreprenorului, selectat in baza unei proceduri de achiziție publica, iar sumele investite vor fi plătite din bugetul local si/sau din alte surse legal constituite,

>    10 % din bugetul local, sub forma de avans acordat la inceperea lucrărilor, astfel: pentru etapa I, estimarea valorica a acesteia se apreciaza 55% din valoarea supusa achiziției, adica 37.241,12 x 55% = 20.482,62 mii lei;

- un avans de 5% din valoarea lucrărilor aferente etapei I, la semnarea contractului si după emiterea primului Ordin de începere (20.482,62 x 5% = 1.024,13 mii lei); eliberare de bilete la ordin (B.O.), pe faze de execuție, pe baza de situație de plata, proces verbal de recepție si factura in primele 6 luni ale anului 2012 care ar trebui sa aiba scadenta in primele 6 luni ale anului 2014, deci B.O. cu scadenta la 24 de luni; pentru etapa II estimarea valorica a acesteia se apreciaza 45% din valoarea supusa achiziției, adica 37.241,12 x 45% = 16.758,50 mii lei;

avans de 5% la emiterea celui de-al doilea Ordin de începere aferent lucrărilor la aceasta etapa (16.758,50 x 5% = 837,93 mii lei);;

eliberare de bilete la ordin (B.O.), pe faze de execuție, pe baza de situație de plata, proces verbal de recepție si factura in ultimele 6 luni ale anului 2012 care ar trebui sa aiba scadenta in primele 6 luni ale anului 2015, deci B.O. cu scadenta la 30 de luni; Biletele de ordin vor fi eliberate de RAEDPP Constanta si avalizate de Primăria

Municipiului Constanta.

Facturile vor putea fi emise pentru faze de execuție, pentru fiecare etapa in parte, care vor fi de regula nu mai mici de 5% din valoarea contractata, constând in:

contravaloarea lucrărilor pregătitoare (amenajare teren, rețea exterioara alimentare cu energie electrica joasa tensiune, iluminatul stradal - montaj cabluri subterane, infrastructura pentru lucrări de drumuri, platforme, parcari, sistematizare verticala) pentru fiecare etapa in parte;

contravaloarea containerelor de tip I si II după încheierea Procesului verbal de aprovizionare a acestora la locul stabilit de beneficiar pentru fiecare etapa in parte (C.I.F. Constanta);

contravaloarea lucrărilor de montaj si execuție a structurii blocurilor/modulelor, inclusiv accese si circulații, instalații interioare aferente blocurilor, distinct pentru fiecare etapa; contravaloarea echipării cu tablouri si firide de distribuție si branșament electric, echiparea cu apometre pentru fiecare bloc/modul in parte si probe de punere in funcțiune (PIF) pentru etapa I;

contravaloarea lucrărilor de sistematizare pe verticala (amenajare teren, iluminatul stradal - stâlpii si corpurile de iluminat, suprastructura pentru lucrări de drumuri, platforme, parcari, spatii verzi, mobilier urban, echiparea cu tablouri si firide de distribuție si branșament electric, echiparea cu apometru al fiecărui bloc/modul in parte).

De asemenea, se apreciaza ca, recepția la terminarea lucrărilor pentru etapa I sa fie aprilie-mai 2012, insemnand realizarea si montarea unui număr de 675 containere, iar recepția la terminarea lucrărilor pentru etapa a Il-a sa fie octombrie 2012, insemnand realizarea si montarea unui număr de 622 containere.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Pope seu Raducu£ONTRASEMNEAZA,

SECRETAR MARCELA ENACHE

ROMANIA

NR......./......2011

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 2 LA HCLM


CAIET DE SARCINI

privind contractul de achiziție lucrări de construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare -PT,PAC,DDE -aferent obiectivului de investiții "Construire unita ti locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare

aferente” - Campus social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA I

CAP. 1 OBIECTUL

Achiziția execuției lucrărilor de construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare -PT,PAC,DDE -aferent obiectivului de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” -Campus social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă pentru ZONA I.

CAP. 2 DATE GENERALE SI AMPLASAMENT

Consiliul Local a aprobat prin HCLM nr.65/2011 „Programul de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă, modificat si completat prin HCLM nr. 149/2011, din dorința continua de a răspunde la problemele cetățenilor municipiului.

Pentru acest obiectiv de investiții a fost achiziționat serviciul de proiectare etapa SF, care a fost avizat favorabil prin Aviz CTE nr.98.061/05.07.2011 „Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă si prin HCLM nr. 148/2011 s-au aprobat indicatorii tehnico economici pentru Etapa I.

Deoarece prin HCLM nr. 150/08.07.2011 s-a aprobat transferul „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente "-Campusul Social HENRI COANDA-str. Stefanita Vodă, către R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta din urma va iniția procedura de achiziție publica.

La data inceperii lucrărilor privind amenajarea terenului, executantul are obligația de a notifica beneficiarul in sensul de a se convoca o Comisie de inventariere a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi demolate si valorificate conform prevederilor legale. Comisia va fi numita prin Dispoziție de Primar, din care vor face parte angajați ai Primăriei Municipiului Constanta si ai R.A.E.D.P.P.

în trecut, zona a avut destinația de unitate militară, astfel pe amplasament sunt câteva imobile cu regim de inaltime parter, demisol (foste depozite de alimente), rezervoare de combustibil ingropate si platforme de beton aflate în stare de degradare și care sunt propuse pentru demolare.

Ca urmare a configurației naturale a terenului (care inclină ușor pe direcția SV-NE), dar și a modificărilor antropice, care au accentuat panta naturală, terenul prezintă diferențe de nivel, cota absolută variind în amplasament între valorile +28mdMN -+37mdMN, cea mai joasă cotă fiind la intersecția Aleea Zmeurei cu strada Soveja.

Din punct de vedere geotehnic pe amplasamentul propus și în jurul acestuia nu au fost identificate fenomene de eroziune sau instabilitate locală a terenului care să pună în pericol stabilitatea. Cele mai apropiate imobile se găsesc la o distanță de aproximativ 3Om.

CAP. 3. DATE TEHNICE SI CARACTERISTICI PRINCIPALE

Indicatorii tehnici si caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții ce au fost avizate si aprobate in etapa de proiectare Studiu de Fezabilitate sunt următorii:

ZONA I . Fiecare din cele 17 tronsoane are 75 unitati modulate constituite in unitati locative cu 1 dormitor (18%), 2 dormitoare (50%) si 3 dormitoare (32%), rezultând un total de 816 unitati locative structurate astfel:

•    153 u.l. cu 1 camera;

•    408 u.l. cu 2 camere;

•    255 u.l. cu 3 camere.

1 apartament cu o camera are o suprafața de ~ 15.00 mp.

1 apartament cu 2 camere are o suprafața de ~ 22.50 mp.

1 apartament cu 3 camere are o suprafața de ~ 30.00 mp.

Zona I cuprinde 17 module/blocuri (1275 unitati modulate = 816 containere Tip I + 459 containere Tip II), avand 816 unitati locative cu 1734 dormitoare.

Cele 17 tronsoane sunt identice ca dimensiuni (32,50m x 14,50m), fiecare avand:

-    suprafața construita =    8.011,25 mp

-    suprafața desfasurata = 24.033,75 mp

Fiecare modul/bloc este format din 75 unitati locative modulate (87 dormitoare), după cum urmeaza:

24 u.l. 2 camere x 1,5 unitati modulate = 36 unitati modulate (48 dormitoare)

15 u.l. 3 camere x 2,0 unitati modulate = 30 unitati modulate (30 dormitoare)

9 u.l. 1 camera x 1,0 unitati modulate = 9 unitati modulate ( 9 dormitoare) Funcțiuni asigurate:

Funcțiunea principala - locuințe colective

1) 17 module/blocuri cu regim de inaltime P+2E, cu funcțiune locuire colectiva, se va realiza pe amplasamentul reprezentat de un teren cu o suprafața de cea 35.000,00 mp.

Funcțiuni conexe

Ansamblul de unitati locative modulate propus pe amplasamentul studiat va fi prevăzut cu o zona compusa dintr-un sediu administrativ, o cantina club, un punct sanitar si o platforma prevăzută cu gratare pentru picnic.

Aceasta zona are rolul de asistenta si consiliere socio-culturala a locatarilor. Prin funcțiunile asigurate se va putea răspunde necesităților socio-culturale ale comunității.

Circulații auto sipietonale pe amplasament

Pentru asigurarea circulației auto pe amplasament se propune realizarea a doua străzi ce se vor conecta la rețeaua stradala locala. Aceste străzi sunt prevăzute a avea dublu sens menite a facilita accesul in zona cat si pentru a asigura fluxul continuu ale autovehiculelor de salubritate, intervenții, aprovizionare inspre/dinspre proprietate. Străzile au fost dimensionate, in profil transversal, la 6.00 m.

Având in vedere caracterul social al locației, nu s-au prevăzut locuri de parcare pe amplasament, dezvoltandu-se, preponderent aleile pietonale.

Pentru a oferi facilitați vecinilor (imobilele din lungul aleii Soveja) - actual, nu exista locuri de parcare prevăzute - se propune realizarea a 100 locuri de parcare distribuite uniform pe toata lungimea laturei estice.

Pentru asigurarea circulației pietonale pe amplasament s-a propus un sistem de alei si platforme pietonale.

Spatii verzi si plantate amena jate

Se propune amenjarea de spatii verzi si plantate pe toata suprafața de teren care ramane neocupata de funcțiunile enumerate anterior.

Sistematizarea pe verticala

La elaborarea soluției de sistematizare s-a avut in vedere :

-Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru fundațiile modulelor/blocurilor propuse, corelate cu cotele terenului existent;

-Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta;

-Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

Module / blocuri proiectate aferente campusului

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unui ansamblu de unitati locative modulare format din 17 module/blocuri cu regim de inaltime P+2E.

Fiecare modul / bloc este format din 75 unitati locative modulate (87 dormitoare).

Din considerente de ergonomie si distribuție judicioasa a spatiilor pe tipuri de compartimentări, s-a optat pentru utilizarea unui modul tip format din 3 unitati modulate. Rezulta astfel cele trei tipuri de unitati locative:

•    ap. cu 1 camera - 1 unitate modulata;

•    ap. cu 2 camere - 1,5 unitati modulate;

•    ap. cu 3 camere - 2 unitati modulate.

De asemenea, vor mai fi prevăzute unitati modulate (in total 22 containere) cu rol socio-administrativ: 1 cantina club (15 unitati modulate), 1 centru administrativ -politie locala + birouri (5 unitati modulate), 1 punct sanitar (2 unitati modulate) si 1 platforma prevăzută cu gratare si mobilier specific pentru picnic.

Aceasta zona are rolul de asistenta si consiliere socio-culturala a locatarilor. Prin funcțiunile asigurate se va putea răspunde necesităților socio-culturale ale comunității.

In cadrul unitatii tip (3 unitati modulate), cuplările vor fi realizate astfel: ap. cu 1 camera + ap. cu 3 camere sau ap. cu 2 camere + ap. cu 2 camere. Unitățile vor fi dotate si echipate din fabricație avand in componenta:

❖    1 grup sanitar

❖    1 grup bucătărie

❖    1-3 dormitoare

Grupul sanitar va fi dotat cu:

❖    1 lavoar, inclusiv baterie

❖    1 cabina de dus inclusiv baterie

❖    1 vas WC

❖    1 boiler electric pentru preparare apa calda

❖    1 aeroterma electrica pentru incalzire

❖    1 corp de iluminat

❖    1 oglinda de perete

❖    1 usa

Grup bucătărie (modul chicineta) (lm x 0,90m x 0,60 m) va fi dotat cu:

❖    1 blat

❖    1 spălător cu preparator instant pentru apa calda

❖    1 plita electrica cu doua ochiuri de 1,5 kW si 2 KW

❖    1 corp iluminat

❖    1 frigider

Dormitorul va fi dotat cu:

❖    paturi

❖    1 aeroterma electrica pentru incalzire

❖    1 corp de iluminat

Unitățile modulate vor fi realizate, avand un cadru de otel ca structura de rezistenta, pereți de inchidere tip sandwich si pereți de compartimentare izolați termic si fonic finisați, usa de intrare metalica, ferestre cu geam termopan si jaluzele de protecție, covor pvc pe podea, panouri din lemn stratificat furniruit pe tavan, protecție la exterior cu vopseluri emailate rezistente la radiații ultraviolete si intemperii, instalație electrica si sanitara adecvata, tablou electric, contorizare colectiva pentru măsurare consum energie electrica si apa.

In cadrul unui modul/bloc, unitățile locative modulate se vor conecta intre ele utilizandu-se piese si subansambluri metalice. Distribuția modulelor se va face pe doua rânduri opuse, conectate de un spațiu comun liniar (hol/pasarela). Circulația pe verticala va fi realizata cu ajutorul unei scări metalice amplasata in aliniamentul unităților modulate. Aceasta va fi realizata pe o structura metalica ce va fi atașata de ansamblul format din unitățile modulare. Circulațiile orizontale de la etajele superioare vor fi realizate cu ajutorul unor gratare metalice fixate pe grinzi la nivelul ramei unităților modulate, realizandu-se astfel pasarelele.

❖    Construcții conexe campusului

Cantina-club

Modulul cantina va fi compus dintr-un număr de 15 unitati modulate menite sa asigure funcțiunea de club pentru desfasurarea activitatilor de tip recreativ.

Cantina, compusa din 15 unitati modulate, va avea dimensiunile in plan 12,50m x 18,00m, avand:

-    suprafața construita =    225,00 mp

-    suprafața desfasurata =    225,00 mp

Cantina va fi dotata si echipata din fabricație avand in componenta:

1    modul sanitar

12 module tip sala club

2    module oficiu

Modulul sanitar va fi impartit pe sexe, fiind dotat cu:

❖    4 lavoare, inclusiv baterii

❖    6 vase WC

❖    2 aeroterme electrice pentru incalzire

❖    4 corpuri de iluminat

❖    4 oglinzi de perete

❖    8 usi

Modulul oficiu va fi dotat cu:

1)    4 corpuri iluminat

2)    2 aeroterme electrice pentru incalzire

3)    2 usi

Modulul tip sala club va fi dotat cu:

•    12 mese

•    72 scaune

•    10 aeroterme electrice pentru incalzire

•    12 corpuri de iluminat

Unitățile modulate sunt din aceeași categorie cu cele utilizate in cadrul unităților de locuit, avand aceleași tipuri de finisaje.

Pavilion administrativ

Modulul administrativ va fi compus dintr-un număr de 5 unitati modulate menite sa asigure doua funcțiuni distincte: cea administrativa (birouri pentru personal desemnat cu probleme de administrare) si cea de ordine publica (politie locala).

Modulul administrativ, compus din 5 unitati modulate, va avea dimensiunile in plan 6,00m x 12,50m, avand:

-    suprafața construita -    75,00 mp

-    suprafața desfasurata -    75,00 mp

Modulul administrativ va fi dotat si echipat din fabricație, avand in componenta:

❖    1 modul sanitar

❖    4 module birou

Modulul sanitar va fi impartit pe sexe, fiind dotat cu:

❖    4 lavoare, inclusiv baterii

❖    6 vase WC

❖    2 aeroterme electrice pentru incalzire

❖    4 corpuri de iluminat ♦♦♦ 4 oglinzi de perete

❖    8 usi

Modulul birouri va fi dotat cu:

❖    4 birouri

❖    12 scaune

❖    8 corpuri iluminat

♦♦♦ 8 aeroterme electrice pentru incalzire

Unitățile modulate sunt din aceeași categorie cu cele utilizate in cadrul unităților de locuit, avand aceleași tipuri de finisaje.

Punct sanitar

Modulul sanitar va fi compus dintr-un număr de 2 unitati modulate menite sa asigure funcțiunea de acordare a primului ajutor.

Punctul sanitar, compus din 2 unitati modulate, va avea dimensiunile in plan 6,00m x 5,00m, avand:

-    suprafața construita =    30,00 mp

-    suprafața desfasurata =    30,00 mp

Modulul sanitar va fi dotat si echipat din fabricație, avand in componenta:

❖    1 grup sanitar dotat cu:

-    1 lavoar, inclusiv baterie

-    1 vas WC

-    1 aeroterma electrica pentru incalzire

-    1 corp de iluminat

-    1 oglinda de perete

-    1 usa

❖ 2 module birouri ce vor fi dotate cu:

-    2 birouri

-    10 scaune

-    5 aeroterme electrice pentru incalzire

Unitățile modulate sunt din aceeași categorie cu cele utilizate in cadrul unităților de locuit, avand aceleași tipuri de finisaje.

Zona cu gratare pentru picnic

Aceasta zona este propusa a fi amenajata in proximitatea cantinei club, pavilionului administrativ, cat si a punctului sanitar, si va avea rolul de recreere pentru locatarii Campusului Social. Aceasta poate fi dotata cu gratare pentru preparea alimentelor, cat si cu mobilierul specific acestei funcțiuni: mese si banei pentru servirea mesei, cat si umbreluțe pentru protecție.

Infrastructura

Conform raportului geotehnic, in amplasament se disting două zone. O zonă în care nivelul apei subterane este sub adâncimea de lOm localizat în stratul de argilă prăfoasă cafeniu gălbuie și o zonă cu nivelul apei subterane la cca. 4-5m.

Pentru imobilele amplasate in zona 1 (unde terenul de fundare este mai bun) in urma analizei studiului geotehnic coroborat cu sarcinile exercitate pe teren de contructiile noi propuse, soluția din Studiul de fezabilitate aprobat este un sistem de fundare direct reprezentat de fundații izolate sub zonele de suport ale containerelor metalice, aceste fundații izolate urmând sa fie inchise pe intreg perimetru cu o grinda de soclu.

Atât in faza de proiectare, etapele PAC,PT,DDE, cat si in faza de execuție se vor respecta prevederile normativului P7/2000 - NORMATIV PRIVIND FUNDAREA

CONSTRUCȚIILOR PE PĂMÂNTURI SENSIBILE LA UMEZIRE (PROIECTARE, EXECUȚIE, EXPLOATARE).

Suprastructura

Structurile clădirilor ce alcătuiesc obiectivul de construcție se vor realiza din containere tip, modulate in funcție de destinație.

In cadrul modulelor, containerele se vor conecta intre ele utilizând piese si subansamble metalice. De asemenea se va asigura si fixarea containerelor la nivelul fundațiilor.

Accesul pe verticala in cadrul ansamblurilor de locuințe se va asigura pe o scara exterioara cu structura metalica fixata rigid la nivelul fundațiilor si separata prin rost de construcție de structura din containere.

Pardoseala la nivelul podestelor de nivel si a podestului de odihna se va realiza din gratare prefabricate pentru circulație pietonala. Pentru rampele scărilor s-a propus soluția cu trepte prefabricate pentru circulație pietonala.

Pentru circulația pe orizontala, la fiecare nivel se propune un coridor de acces avand structura din grinzi metalice fixate articulat la nivelul ramei containerelor intre cele doua rânduri de module, pardoseala urmând a fi executata din gratare prefabricate pentru circulație pietonala.

Inaltimea de etaj a parterului cat si a etajelor suprastructurii este de 2.60m, structura atingând o cota maxima la nivelul planseului de 7.80m fata de cota ±0.00 a imobilului.

Materiale

Egalizare:

Fundații izolate:

Grinzi de soclu:

Structuri metalice:


beton CI2/15

beton C20/25 armătură OB37, PC52 beton C20/25, armătură OB37, PC52 otel S235JRG2, S355JR

INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR


Instalații sanitare interioare

Lucrările propuse în prezentul proiect se încadrează, conform H.G.261/1994 anexa 2, în clasa III categoria de importanta C - Construcții de importanta normala -Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura, iar conform STAS 4273 - 83 se încadrează după durata de exploatare în construcții definitive, principale după rolul funcțional, în categ. construcțiilor 4 si în clasa de importanta IV.

Alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa a imobilelor se va face de la rețeaua publica printr-un branșament ce va permite si contorizarea generala a consumului de apa pentru fiecare clădire in parte, aceasta facandu-se printr-un cămin de apometru amplasat in exterior.

Instalațiile in plan orizontal de alimentare cu apă rece și caldă de consum, se vor executa din țevi din polipropilenă PPR, PnlO bari.

Conductele vor fi susținute de elementele de rezistenta cu suporți si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler vertical dimensionat funcție de tipul de unitate locativa, avand o capacitate cuprinsa intre 40 si 60 litri.

Contorizarea apei reci se va realiza local in fiecare grup sanitar la ieșirea racordurilor din ghenele instalației de canalizare.

Canalizare menajera si pluviala

Din cadrul obiectivului se vor evacua in rețeaua de canalizare exterioara publica apele uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor. Instalațiile de canalizare menajera se vor executa din tubulaturi si fittiriguri din polipropilenă ignifuga PP ce au o durata de viata a materialului de 50 ani. Se adopta aceasta soluție datorita costurilor manoperei si a materialului mici in comparație cu celelalte materiale folosite in canalizare. Pentru preluarea dilatărilor se vor monta coliere de prindere cu puncte fixe si puncte mobile.

Sistemul de scurgere va fi prevăzut cu puncte de curățire amplasate în zone ușor accesibile și cu conducte de aerisire.

Canalizarea se va realiza in incinta in sistem unitar, prin prevederea unei singure rețele de canalizare care inglobeaza atat instalația de canalizare ape uzate menajere cat si instalația de canalizare ape pluviale.

Apele meteorice de pe acoperișurile clădirilor si terasele acestora vor fi evacuate printr-un sistem de canalizare din PP către rețeaua de canalizare exterioara.

Instalațiile interioare supraterane de canalizare menajeră se executa din tuburi si piese de legătura din polipropilenă.

Pentru standardizarea unităților modulate, acestea vor veni de la producător

complet echipate cu obiecte sanitare, armaturi/fittinguri, tubulatura montata

aparent, echipare sanitara fina, boiler, ventilator-exhaustor.

Instalații electrice interioare

Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații electrice aferente zonei analizate :

-    alimentarea cu energie electrica a modulelor/blocurilor

-    distribuția energiei electrice

-    iluminat interior normal si de siguranța

-    prize 230V/400V si forța

-    instalații de protecție impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrăsnet) sau din rețea

-    masuri de protecție impotriva electrocutării si PSI

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a celor 17 module/blocuri se va realiza de la cele 4 posturi de transformare situate in incinta amplasamentului.

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparatura electrocasnica, aparatura audio-video, aeroterme etc.

Distribuția energiei electrice

Alimentarea firidelor de distribuție se va face conform soluției de racordare a furnizorului de distribuție electrica S.C. ENEL ENERGIE DOBROGEA S.A.,din cadrul unui post de transformare, pentru o grupare de blocuri, la cererea beneficiarului, prin intermediul unor cabluri CYAbY. Firida FDCP care cuprinde si tabloul spatiilor comune TSC, se va alimenta prin intermediul unui cablu CYAbY 4x120+1x70, FDCP 2 se va alimenta prin intermediul unui cablu CYAbY 4x120+1x70.

Spatiile comune (iluminatul holului, scara) sunt alimentate din cadrul tabloului de spatii comune fiind contorizate la comun.

Din tabloul general se va face o distribuție radiala către restul receptorilor prin intermediul cablurilor tip CYYF pozate ingropat in tuburi de protecție PVC.

Instalații de iluminat artificial

Instalația de iluminat interior din spatiile tehnice (zona administrativa) este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi florescente de tip FIPAD 2x3 6W sau lx36W, in montaj aparent, grad de protecție IP54.

Se va alege un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform si asigura un climat de confort vizual.

Comenzile iluminatului se realizează local la ușile de acces in incaperi prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor in montaj aparent, tip IP20. întrerupătoarele si comutatoarele din exterior vor fi montate aparent cu grad de protecție IP44. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor locale este de 1.2 m fata de cota pardoselii finite.

Instalația de iluminat interior, este realizata in funcție de zonele din cadrul construcției astfel:

In zona dormitoarelor, livingului, sau bucătăriilor se vor utiliza corpuri de iluminat fluorescente lx26W, 2x26W, 3x26W, IP20 suspendate, pentru asiguarea unui nivel de iluminare adecvata.

Spatiile comune din cadrul modulului/blocului vor fi iluminate cu corpuri de iluminat cu surse compact florescente 1x26 W montate aparent in zona casei scării sau corpuri de iluminat cu senzor de mișcare, asigurând un nivel mediu de iluminat de 100 lx la nivelul pardoselii, IP23. Zona de intrare va fi iluminata cu corpuri cu sursa incandescenta 1x26 W, acționate prin intermediul unui senzor de noapte. sau intrerupator.

In grupurile sanitare se vor utiliza corpuri de iluminat cu grad de protecție corespunzător, minim IP23, cu geam de protecție. Se vor folosi corpuri de iluminat fluorescente lx26W sau fluorescente liniare in zona oglinzilor cu sursa lxl8W ;

Iluminatul de siguranța consta in :

1.    iluminat de siguranța pentru evacuare cu lămpi cu acumulatori inclus cu autonomie de funcționare lh, nepermanente dispuse pe caile de evacuare;

2.    corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente 2x36W in montaj aparent echipate cu KIT de emergenta;

Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Instalații de prize -230/400 V - 50 Hz si de forța

Toate prizele sunt cu contact de protecție. înălțimea de montaj este de 0.3m fata de pardoseala finita sau la cotele amplasate pe plan in zonele de apartamente avand gradul de protecție IP20. Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție si sunt protejate cu disjunctoare diferențiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

In spatiile umede, prizele se amplaseaza la inaltimea de 1.2m fata de cota pardoselii finite, in construcție etanșa IP44, montaj aparent.

Instalații curenti slabi

Rețeaua interioara de curenti slabi va fi proiectata pentru a deservi serviciile de televiziune. Se va folosi cablu RG11.

Instalații de incalzire si ventilare

încălzirea spațiilor interioare, la nivelul de temperatură cerut, se va realiza prin corpuri statice de tipul aerotermelor.

Instalație interioara pentru televiziune (CATV)

Rețeaua interioara de curenti slabi va fi proiectata pentru a oferi serviciile de televiziune. Se va folosi cablu RG11.

Rețea exterioara de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala va fi

finanțata proiectarea si execuția prin RAJA, coordonat de unitatea de management integrat al Proiectului.

Rețea alimentare cu energie electrica Medie Tensiune va fi finanțata proiectarea si execuția prin ENEL ELECTRICA DOBROGEA, coordonat de unitatea de management integrat al Proiectului.

Rețea alimentare cu energie electrica Joasa Tensiune

La dimensionarea rețelei de alimentare cu energie electrica JT s-a tinut seama de puterea instalata si calculata maxima al întregului complex de locuințe, de prescripțiile tehnice pentru dimensionarea acesteia (PE 132/2003, NTE 007/00/08, PE 022/1994, NTE 401/03/00, HGR 925/1995, HG 300/2006 etc.) si de soluția pentru schema rețelei de distribuție propusa prin studiul de prefezabilitate.

Cele doua LES principala 1 si 2 de MT vor debita pe posturile de transformare PT1 si PT5, rețeaua de distribuție de joasa tensiune fiind de tip "Distribuție cu funcționare radiala”, folosita in zonele urbane si care asigura interconectarea celor 4 posturi de transformare.

Din fiecare post de transformare se vor alimenta 4-6 module locative si consumul tehnologic (spălătorie, cantina, corp administrativ, iluminat public etc.) , o linie de ieșire de JT din PT acoperind consumul a 48 unitati locative (1 modul).

Conectarea consumatorilor finali (casnici, terțiari si mici consumatori) se va realiza prin intermediul branșamentelor electrice individuale, după executarea instalațiilor electrice interioare, care se vor dimensiona in conformitate cu prescripțiile normativului 17/2002 si PE 155/94.

Rețeaua de alimentarea cu energie electrica pe partea de JT va fi realizata cu linie electrica subterana LES folosind cablu de tip CYABY 3X240+120 protejat in țeava PVC tip ENEL cu Dn 200 mm.

Cablul propus se va monta intr-o tranșee cu b = 0,70 m, 12 = 0,5 si h = 0,9 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 10 cm grosime, el alimentând consumatorul (blocurile, sau construcțiile conexe etc.) prin intermediul unei firide .

Firidele branșament vor fi prevăzute cu instalație de legare la pamant care va avea o Ru < 1Q. Module de locuit vor fi deasemenea prevăzute cu instalație de legare la pamant , care poate fi de tip natural daca Rd < 1Q, daca rezistenta de dispersie nu respecta valoarea stabilita se va realiza si o priza de pamant artificiala.

Iluminat public

La dimensionarea rețelei de iluminat public s-a tinut seama de puterea instalata si calculata maxima al intregului complex de locuințe, de prescripțiile tehnice pentru dimensionarea acesteia (PE 132/2003, HGR 925/1995, HG 300/2006, PE 101/1985, PE 101A/1985, SR13433/99, 1RE-IP3/91, 1RE-IP35-2/92 etc.) si de soluția pentru schema rețelei de alimentare propusa prin studiul de prefezabilitate.

Iluminatul public va fi asigurat prin folosirea de corpuri de iluminat cu o putere de aproximativ 70 W, montate pe stâlpi aflati la o distanta de 25 m unul fata de cel alaturat. Alimentarea cu energie electrica a rețelelor de iluminat public se va face din postul de transformare de rețea , in schema radiala si se va alinia la prevederile Ordonanței nr.42/2003 privind acțiunile de separare a instalațiilor de iluminat public.

Rețeaua de alimentarea a iluminatului public va fi realizata cu linie electrica subterana LES folosind cablu de tip CYABY 3X16 protejat in țeava PVC tip ENEL cu Dn 70 mm.

Cablul propus se va monta intr-o tranșee cu f = 0,70 m, 12 = 0,5 si h = 0,9 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 15 cm grosime,

Soluțiile finale la alegerea echipamentelor si a materialelor necesare vor fi influențate intr-o pondere foarte importanta de soluțiile prescrise prin avizele tehnice de racordare eliberate de furnizorul de energie, respectiv ENEL.

Obiectele proiectului sunt:

-    rețea alimentare cu energie electrica JT - LES 0,4 kV ;

-    iluminat public stradal Zona 1.

Rețea electrica alimentare curenti slabi - CATV si sistem de supraveghere

La dimensionarea rețelei de curenti slabi - CATV si supraveghere s-a tinut seama de puterea instalata si calculata maxima al întregului complex de locuințe sociale, de prescripțiile tehnice pentru dimensionarea acesteia ( NTE 007/00/08, PE 022/1994, HGR 925/1995, HG 300/2006 etc.) si de soluția pentru schema rețelei de distribuție propusa prin studiul de prefezabilitate.

Conectarea la magistrala de curenti slabi existenta se va realiza din zona străzii Stefanita Vodă in 4 puncte aflate in centrele de greutate ale ansamblului de locuințe Stefanita Vodă. In cele 4 centre de greutate a consumului de informație (complex de 7-10 module locative) se vor instala 4 (patru) posturi de distribuție si amplificare (anexate la PT-urile de alimentare cu energie electrica) la sol.

Din fiecare post de transformare se vor alimenta 7-10 module locative si consumul tehnologic (spălătorie, cantina, corp administrativ, iluminat public etc.), o linie de ieșire din PD acoperind consumul a 48 unitati locative (1 modul).

Rețeaua de curenti slabi va fi realizata cu linie fibra optica subterana LFOS folosind cablu fibra optica protejat in țeava PVC tip ENEL cu Dn 50 mm.

Cablul propus se va monta intr-o tranșee cu h = 0,70 m, 12= 0,5 si h = 0,9 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 10 cm grosime.

Sistemul de supraveghere va fi realizat cu dispozitive video (video camere) de tip IP wireless, imaginile fiind transmise in timp real si stocate 24 ore din 24 ore intr-un calculator central aflat in dispeceratul din clădirea administrativa.

DRUMURI, PLATFORME SI SISTEMATIZARE VERTICALA TEREN

CARACTERISTICILE SOLUȚIEI PROPUSE

La proiectarea străzilor ce deservesc campusul Henri Coanda se indeplinesc cerințele de proiectare conform STAS 10144-1/91.

Axul 1 ce are o lungime de 240ml si o lățime de 6.00 m deservește imobilele ce se vor realiza in Zona 1. Axul se va continua cu inca 110 ml ce se vor realiza in aceeași etapa de execuție.

Aceasta strada face parte din categoria a IV-a conform STAS 10144-1/91, străzi ce nu fac parte din rețeaua majora de circulație a localității.

Axul 1 ce are o lungime de llOml si o lățime de 6.00 m deservește imobilele ce se vor realiza in zona 1.

Aceasta strada face parte din categoria a IV-a conform STAS 10144-1/91, străzi ce nu fac parte din rețeaua majora de circulație a localității.

Axul 2 ce are o lungime de 120ml si o lățime de 4.00 m deservește imobilele ce se vor realiza in zona 1.

Proiectarea platformelor si a drumurilor a fost realizata in ipoteza in care volumul de săpătură/ umplutura este minim.

Sistemul constructiv

La realizarea structurii rutiere a străzilor si a platformelor interioare s-a ales o soluție constructiva de tip semirigid.

Structura rutiera este prezentata in profilul transversal tip aferent fiecărei străzi si a etapei respective si consta in:

•    7 cm de pietriș margaritar sort 4-7

•    22 cm de piatra sparta, conform STAS 6400

•    25cm balast conform STAS 6400

•    7cm nisip

Patul drumului compactat 100% Proctor

CAP. 4 OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI si ALE BENEFICIARULUI:

EXECUTANTUL:

1.    Sa respecte toate prevederile legale in vigoare, sa intocmesca documentațiile in vederea obținerii avizelor cerute prin CU pentru construire ;

2.    Sa întocmească documentația PAC, in doua exemplare, in vederea obținerii autorizației de construire si PT, DDE in cate 3 exemplare;

3.    Sa execute si sa finalizeze documentațiile de proiectare, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, la termenul stabilit, asumandu-si întreaga

responsabilitate pentru calitatea documentațiilor elaborate, pentru toate fazele de proiectare PAC, PT, DDE ;

4.    Sa elaboreze documentația respectând conținutul si structura reglementate de Hotararea de Guvern nr.28/09.01.2008, cu completările si modificările ulterioare;

5.    Sa realizeze investiția, pe baza proiectului in etapa PT+DDE elaborat in baza SF pentru Zona I, sa finanțeze din surse proprii ale antreprenorului/executantului selectat in baza unei proceduri de achiziție publica, iar sumele investite vor fi plătite din bugetul local conform prevederilor din caietul de sarcini;

6.    Să primească și să folosească terenul dat spre folosința pe perioada de derulare a investiției de către beneficiar, exclusiv in scopul construirii si finalizării acestui obiectiv de investiții;

7.    Să finanțeze și să execute atat proiectarea in etapa PT+DDE cat si lucrările de construcții montaj, din surse proprii și din alte surse legal atrase si să le finalizeze;

8.    Sa garanteze calitatea lucrărilor care va fi conforma legislației in construcții si cu respectarea normelor si normativelor privind siguranța construcțiilor, precum si proiectul tehnic de execuție;

9.    Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în caietul de sarcini, pe durata îndeplinirii contractului;

10.    Sa preia toate obligațiile investitorului in relațiile cu ISC si alte obligații ale investitorului conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții cu modificările si completările ulterioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, Legea 215/1997 privind casa sociala a constructorilor, precum si alte normative si norme tehnice specifice acestei investiții.

BENEFICIARUL

1.    Va pune la dispoziție cu titlu gratuit, in folosința, in vederea construirii pe terenul aferent Zonei I, respectiv terenul pentru cele 17 blocuri si utilitățile aferente pentru asigurarea funcționalității;

2.    Va pune la dispoziția Ofertantului câștigător orice elemente sau detalii pentru realizarea acestei investiții.

Beneficiarul are obligația de a constitui o unitate externa de management in vederea asigurării dirigentiei de șantier si o unitate interna de management in vederea asigurării

asistentei tehnice si coordonarea tuturor activitatilor derulate de către (Ofertant, RAJA, ENEL ELECTRICA, etc.) in incinta șantierului aferent obiectivului de investiții.

CAP. 5 DURATA CONTRACTULUI

Durata totala a contractului este de 13 luni din care : pentru elaborare proiectare o luna, iar pentru execuție de lucrări 12 luni, care se dorește a se realiza in 2 etape, după cum urmeaza:

-    etapa 1-9 blocuri (octombrie 2011 - aprilie/mai 2012);

-    etapa II - 8 blocuri + construcții conexe (mai 2012 - octombrie 2012).

Se vor emite doua ordine de incepere: un ordin pentru proiectare si un ordin pentru execuție.

Contractul se considera încheiat după efectuarea Recepției finale pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanție de buna execuție acordata.

CAP. 6 RECEPȚIA LUCRĂRILOR SI MODALITATI DE PLATA

Recepția, atat pentru lucrări de construcții cat si pentru proiectul elaborat in fazele PAC, PT, DDE, se va efectua conform legii, in baza proceselor verbale de predare - primire, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum si procesul verbal intocmit la recepția finala, după expirarea perioadei de garanție acordata lucrărilor, de 24 luni de la data intocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform HG 273/1994, semnate de reprezentanții pârtilor.

Finanțarea obiectivului de investit» se va realiza din : surse de la bugetul local, surse private si alte surse de finanțare legal constituite.

Realizarea acestei investiții, pe baza proiectului elaborat de Primăria Municipiului Constanta aprobat de Consiliul Local Municipal, in etapa SF pentru Zona I, se va finanța astfel:

>    90% din valoarea obiectivului de investiții, din sursele proprii ale antreprenorului, selectat in baza unei proceduri de achiziție publica, iar sumele investite vor fi plătite din bugetul local si/sau din alte surse legal constituite,

>    10 % din bugetul local, sub forma de avans acordat la inceperea lucrărilor, astfel:

- pentru etapa I, estimarea valorica a acesteia se apreciaza 55% din valoarea supusa achiziției, adica 37.241,12 x 55% = 20.482,62 mii lei;

un avans de 5% din valoarea lucrărilor aferente etapei I, la semnarea contractului si după emiterea primului Ordin de incepere (20.482,62 x 5% = 1.024,13 mii lei);

-    eliberare de bilete la ordin (B.O.), pe faze de execuție, pe baza de situație de plata, proces verbal de recepție si factura in primele 6 luni ale anului 2012 care ar trebui sa aiba scadenta in primele 6 luni ale anului 2014, deci B.O. cu scadenta la 24 de luni;

-    pentru etapa II estimarea valorica a acesteia se apreciaza 45% din valoarea supusa achiziției, adica 37.241,12 x 45% = 16.758,50 mii lei;

-    avans de 5% la emiterea celui de-al doilea Ordin de incepere aferent lucrărilor la aceasta etapa (16.758,50 x 5% = 837,93 mii lei);;

-    eliberare de bilete la ordin (B.O.), pe faze de execuție, pe baza de situație de plata, proces verbal de recepție si factura in ultimele 6 luni ale anului 2012 care ar trebui sa aiba scadenta in primele 6 luni ale anului 2015, deci B.O. cu scadenta la 30 de luni;

Biletele de ordin vor fi eliberate de RAEDPP Constanta si avalizate de

Primăria Municipiului Constanta.

Facturile vor putea fi emise pentru faze de execuție, pentru fiecare etapa in parte, care vor fi de regula nu mai mici de 5% din valoarea contractata, constând in:

-    contravaloarea lucrărilor pregătitoare (amenajare teren, rețea exterioara alimentare cu energie electrica joasa tensiune, iluminatul stradal - montaj cabluri subterane, infrastructura pentru lucrări de drumuri, platforme, parcari, sistematizare verticala) pentru fiecare etapa in parte;

-    contravaloarea containerelor de tip I si II după incheierea Procesului verbal de aprovizionare a acestora la locul stabilit de beneficiar pentru fiecare etapa in parte (C.I.F. Constanta);

-    contravaloarea lucrărilor de montaj si execuție a structurii blocurilor/modulelor, inclusiv accese si circulații, instalații interioare aferente blocurilor, distinct pentru fiecare etapa;

-    contravaloarea echipării cu tablouri si firide de distribuție si branșament electric, echiparea cu apometre pentru fiecare bloc/modul in parte si probe de punere in funcțiune (PIF) pentru etapa I;

-    contravaloarea lucrărilor de sistematizare pe verticala (amenajare teren, iluminatul stradal - stâlpii si corpurile de iluminat, suprastructura pentru lucrări de drumuri, platforme, parcari, spatii verzi, mobilier urban, echiparea cu tablouri si firide de distribuție si branșament electric, echiparea cu apometru al fiecărui bloc/modul in parte).

De asemenea, se apreciaza ca, recepția la terminarea lucrărilor pentru etapa I sa fie aprilie-mai 2012, insemnand realizarea si montarea unui număr de 675 containere, iar recepția la terminarea lucrărilor pentru etapa a Il-a sa fie octombrie 2012, insemnand realizarea si montarea unui număr de 622 containere.

Grafic eșalonare lucrări execuție :

Zona I se va realiza in 2 etape:

-    etapa 1-9 blocuri (octombrie 2011 - aprilie/mai 2012); (9x75 containere = 675);

-    etapa II - 8 blocuri + construcții conexe (mai 2012 - octombrie 2012); (8x75containere +22 conexe).

CAP. 7. GARANȚII:

A) GARANȚIA DE PARTICIPARE:

Cuantumul garanției de participare reprezintă 2% din valoarea estimata a contractului de achiziție publica ce urmeaza a fi incheiat respectiv 744.822,40 lei.

Perioada de valabilitate a garanției de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei respectiv 60 de zile.

Garanția de participare se va constitui prin una dintre următoarele modalitati:

1)    Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in cuantumul de 744.822,40 lei, valabila pentru o perioada de 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

2)    Prin depunerea unui ordin de plata, cu condiția confirmării acesteia de către banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor, in contul R.A.E.D.P.P. Constanta RO 04 BTRL 01401202696755XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Constanta, CUI-2746784.

I.M.M.-urile beneficiază de reducerea cu 50% a garanției de participare, in condițiile prezentării unei declarații conform Legii nr.346/2004.

Dovada constituirii garanției de participare trebuie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla in oricare dintre următoarele situații:

1)    isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

2)    oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garanția de buna execuție in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

3)    oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achiziție publica in perioada de valabilitate a ofertei;

4)    Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor respinge contestația înaintata de ofertant, aplicandu-se prevederile art.2781 din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare.

Garanția de participare se va retuma de către autoritatea contractanta conform art.88 din HG 925/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Restituirea garanției de participare se va face in baza cererii depuse de către ofertant, la sediul autoritatii contractante, cu precizarea valorii de restituit, a contului si băncii societății si a denumirii procedurii de achiziție publica.

B) GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE:

Garanția de buna execuție a contractului se constitue de către Ofertant ,in scopul

asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativa , calitativa si in perioada

convenita a lucrărilor din Caietul de sarcini.

Garanția de buna execuție va fi de 5% din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui prin emiterea de facturi fiscale parțiale ce se vor achita in termen,după cum urmeaza:

-plata garanției de buna execuție pentru serviciul de proiectare se va face in termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate in baza proiectului respectiv,daca nu s-au ridicat pana la acea data pretenții asupra ei;

Plata garanției de buna execuție pentru lucrări, se va face după cum urmeaza :

-    70% din valoarea garanției de buna execuție se va plăti in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar riscul de vicii ascunse este minim;

-    restul de 30% din valoarea garanției de buna execuție se va plăti la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finala, aprobat de către beneficiar.

Garanția de buna execuție se poate constitui, inainte de semnarea contractului si printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancare sau de o societate de asigurări, care devine anexa la prezentul contract..

In toate cazurile, plata se face, ca urmare a solicitării scrise a executantului cu respectarea prevederilor privind finanțarea obiectivului de investiții.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, beneficiarul are obligația de a comunica executantului obligațiile care nu au fost respectate.

Neindeplinirea obligațiilor in termen de 15 zile de la primirea comunicării il indreptateste pe beneficiar sa emită pretenții asupra garanției de buna execuție.

CAP.8 BAZA LEGALĂ:

HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, cu modofocarile si completările ulterioare;

Ordin nr.863/2008 privind aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții”;

Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții, modificată și completată;

Legea nr.50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

Legea nr.215/1997 privind casa sociala a constructorului

Se anexeaza prezentului caiet de sarcini:

-planul de ansamblu

-toate planurile din SF pentru zona I

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMANIA

ANEXA NR. 3 LA HCLM NR....?..9.7 „2011


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

Adresa: B-dul 1 Mai nr.21, bl.H18, parter

Localitate: Constanța

Cod postai    Țara: România

900123

Persoana de contact: sef departament achiziții publice Elena Mumin

Telefon: 0241.589714

Adresa internet: www.raedpp-constanta.ro

Fax: 0241.580523

I.b Principala activitate a autorității contractante: închirieri

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante DA□ NU[x]

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute: la R.A.-E.D.P.P. Constanța, Direcția Juridica-Departament Achiziții Publice, tel:0241,589714, fax: 0241.580523_

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea se vor transmite in scris. Solicitările de clarificări se vor inainta autoritatii contractante prin fax la numărul 0241.580523 Autoritatea contractanta va răspunde la orice clarificare solicitata, intr-o perioada de 3 zile lucratoare, de la primirea unei astfel de solicitări.

Autoritatea contractanta va transmite răspunsul la orice clarificări - in măsură in care clarificările sunt solicitate in timp util - nu mai târziu de 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punând astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut mai sus, aceasta din urma are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare in măsură in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va publica răspunsurile la solicitările de clarificări primite, la adresa www.e-licitatie.ro , la secțiunea „Documentație si clarificări”.

Pe parcursul evaluării ofertelor, comisia de evaluare va stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificărilor.

Modalitățile de comunicare utilizate pe parcursul procedurii: poștă și/fax.

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări:

Data:.............................

Ora limita:...................

Adresa:...........................

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări:.......................................

Eventualele contestații se pot depune, după caz:

-    fie la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

-    fie la autoritatea contractanta si apoi instanța competenta conform legii.

Denumire: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3

Localitate: București

Cod poștal: 030084,

Tara: ROMÂNIA

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 021/3104641

Adresă internet: www.cnsc.ro

Fax: 021/310.46.42

Denumirea instanței competente:Tribunalul Constanta, Secția comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal

Adresă: str. Traian, nr. 31

Localitate: Constanța

Cod poștal: 900743

Tara: ROMÂNIA

>

E-mail: ca.constanta@just.ro

Telefon: 0241/551345 ;

Adresă internet:

Fax:0241.551342

I.c.Sursa de finanțare:

Surse de la bugetul local, surse private si alte surse de finanțare legal constituite

După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare

Da    Nu X

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

11.1)    Descriere_

11.1.1)    Denumire contract: Contract de proiectare si execuție lucrări: „Lucrări de construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare -PT:PAC: DDE- aferente obiectivului de investiție „ construire unitati locative modulare in municipiul Constanta si lucrări, tehnico edilitare aferente ” - Campus social Henri Coanda - str, Stefanita Vodă -pentru Zona. 1,

coduri CPV 71000000; 45210000; 45233120; 45231400; 45111291; 45112500 Nota: Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Vizitarea amplasamentului se poate face incepand cu data pulicarii anunțului de participare intre orele: 10:00 -16:00.

Operatorii economici vor instiinta in prealabil Autoritatea contractanta cu privire la

intenția de a vizita amplasamentul. Persoana de contact: dl. Marica Ion. telefon/fax: 0241488153/0241488924._

II. 1.2) Principala locație de executare a lucrărilor: municipiul Constanta, str, Stefanita Vodă.

II 1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziție publică: [ X ]

II 1.4) Durata contractului de achiziție publică*, maxim 13 luni calendaristice, din care:

> proiectare o luna : elaborare documentații, avize, PAC, PT, DDE, de la data emiterii Ordinului de începere pentru proiectare

/'execuție lucrări 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere pentru execuția lucrărilor, defalcat pe etape respectiv:

>Etapa 1- 9 blocuri - octombrie 2011- aprilie/mai 2012;

>Etapa II- 8 blocuri + construcții conexe - mai 2012- octombrie 2012 ;

Se vor emite doua ordine de incepere: un ordin pentru proiectare si unul pentru execuție.

II 1.5) Informații privind acordul cadru - nu este cazul

II 1.6 ) Divizare pe loturi - nu este cazul

II 1.7) Nu se acceptă oferte alternative

11.2) Cantitatea sau scopul contractului

11.2.1) Scopul contractului îl reprezintă: în baza caietului de sarcini, a planurilor, respectiv

Documentația de atribuire, pusa la dispoziția ofertanților, se vor elabora documentațiile pentru obținerea avizelor cuprinse în Certificatul de Urbanism, PAC, PT, DDE pentru obiectivul de investiție „Construire unitati locative modulare in municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente ” - Campus social Henri Coanda”.

în baza proiectului elaborat de ofertantul câștigător, se vor executa lucrările de construcții montaj a unităților locative modulare in municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente " - Campus social Henri Coanda - str. Stefanita Vodă - pentru Zona I in doua clape.

Valoarea estimata totala a contractului: 37.241.120

Condiții specifice contractului

II1.1 Alic condiții particulare referitoare la contract (după caz)

111.1.1. Contract rezervat

TII.1.2. Altele : condiții particulare prevăzute in propunerea de contract cap. 8

DA □

DA [x]

NU [x]

M/[]

IV: PROCEDURA

IV. 1) Procedura selectată: licitație deschisă

Legislația aplicată:

O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mi jlocii, actualizată;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenție, cu modificările si completările ulterioare,

Ordin nr. 863/2008 pentru aprobarea ”instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenție, cu modificările si completările ulterioare,

Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si

instalații aferente acestora.

Legea 215/1997 privind casa sociala a constructorului

( pentru consultarea legislației privind achizițiile publice vezi : www.anrmap.ro).

V. CRITERII DE CALIFICARE

V.l) Situația personală a ofertantului

Declarație privind calitatea de participant la procedura

Solicitat [ x ]

Completarea si prezentarea Declarației privind calitatea de participant la procedura de achiziție -

formular nr.l.

In cazul in care exista subcontractanti, inclusiv aceștia au obligația de a prezenta acest formular.

Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 180 din odonanta Solicitat [ x ]

Cerințe obligatorii:

1. Prezentarea declarației privind neincadarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006.

Declarația privind eligibilitatea completata si semnata de către reprezentantul legal al ofertantului -

formular nr.2;

Nota: Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra indeplinirea cerinței. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținuta financiar si/sau tehnico-profesional de către tert/terti susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra indeplinirea cerinței.

Declarație privind neincadrarea în prevederile art. 181

Solicitat [ x ]

Cerințe obligatorii:

1. Completare și prezentare Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la articolul 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare - formular nr.3;

2.    Prezentare certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - D.F.P. - Administrația Finanțelor Publice a județului unde își desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul de stat consolidat (bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate), valabil la data deschiderii ofertelor;

3.    Prezentare certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, de plată a datoriilor către bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor.

Notă: Pentru a fi valabile, certificatele se vor prezenta numai în origina, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul. ”

V.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române Solicitat [ x ]

Cerințe obligatorii:

Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma înregistrarea si domeniul de activitate.

Documente de confirmare:

1.    Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal cu precizarea obiectului de activitate (sa rezulte domeniul de activitate) -„construcții de clădiri si lucrări tehnice edilitare aferente” si proiectarea lucrărilor de construcții, conform clasificării activităților din economia națională CAEN - care sa confirme autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatii in domeniul obiectului contractului;

Certificatul Constatator valabil la data deschiderii ofertelor - original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul. ” Cerificatul Constatator va fi eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.

2.    Certificat    de    înregistrare    -    copie

legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul. ”

Nota:

Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de către eventualii subcontractanti si/sau de către tertul/tertii sustinator/sustinatori. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra indeplinirea cerinței.

Persoane juridice /fizice străine

Cerință obligatorie:

Documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care

ofertantul este rezident.

Documentele vor fi traduse in limba romana de un traducător autorizat

V. 3.) Situația economico-financiară

Informații privind situația economico-fmanciară

Solicitat [ x ]


1.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) - completare și prezentare formular nr. 4 ;

• Cerința minimă de calificare - cifra de afaceri medie anuală de 55.861.680 lei;

Notă: întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri medie anuală, în cuantum de cel puțin 27.930.840 lei.

2.Bilanțul contabil pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010), înregistrat și vizat de organismele competente; Notă: Bilanțurile solicitate se vor prezenta în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „ conform cu originalul

2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la linii de credit confirmate de banei, sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de execuție a lucrării pentru intreaga perioada de execuție.

Ofertantul trebuie sa faca dovada posibilității finanțării lucrării cu un document confirmat de către o banca din Romania sau, după caz, de o banca din străinătate, de preferința eu corespondent in Romania si va conține datele solicitatae la cap.VI.5-Modul de prezentare a propunerii financiare.

NOTĂ:

1. Capacitatea economică și financiară a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

In cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu pct. 1, de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate.

Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie

să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

In acest sens, persoana care susține capacitatea economică și financiară, va completa formularul nr.2.

In cazul în care susținerea terțului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziția ofertantului - fonduri financiare -angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

In cazul în care susținerea terțului vizează îndeplinirea unor cerințe minime de calificare, respectiv, îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorității contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, persoana susținătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă.

In acest caz, susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului.

Angajamentul se va prezenta în original.

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător, face parte integrantă din contractul de achiziție publică.

2.1n cazul în care un grup de operatori economici depun ofertă comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

în cazul în care grupul beneficiază de susținere economică și financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la pct, 1.

V.4.) Capacitatea tehnică și/sau p

rofesională

Informații privind capacitatea tehnică

Solicitat [ x ]

Se solicită următoarele informații:

1. O listă a lucrărilor executate în ultimii 5(cinci) ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, conținând valori, perioada si locul execuției lucrărilor, beneficiari, indiferent daca aceștia sunt autoritati contractante sau clienti privați.

Se va completa formularul nr.5.

1.1.    Pentru certificarea lucrărilor executate se vor prezenta certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări sau documente emise sau contrasemnate de autorități contractante sau clienți privați (procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, semnate fără obiecțiuni și recomandări din partea beneficiarului / informații privind modul de indeplinire al obligațiilor contractuale).

1.2.    Certificările de bună execuție vor indica beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și vor preciza dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit.

Documentele care certifică executarea celor mai importante lucrări sunt valabile în copie legalizate/autentificate sau copi lizibile, semnate și ștampliate de către ofertant cu mențiunea „Conform cu originalul”

Cerință minimă de calificare: Pentru a fi considerat calificat, ofertantul va face dovada încheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani, in calitate de contractant sau subcontractant a maxim 2 contracte de natura si complexitate similare lucrărilor ce fac obiectul contractului a căror valoare cumulata să fie de cel puțin egala cu 30.000.000 lei, fără T. V.A.

Astfel, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare se vor prezenta în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila semnată și ștampilată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul”, următoarele documente:

a)    contractul însoțit de anexe / acte adiționale / orice alte documentații - semnate de ambele părți contractante - din care să reiasă similitudinea lucrărilor cu cele ce fac obiectul achiziției;

b)    procesele verbale de recepție, semnate de ambele părți, fără obiecțiuni și recomandări sau informații privind îndeplinirea obligațiilor contractuale;

2.1nformații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului, după cum urmează:

1.Declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - se va completa si prezenta formularul nr.6 - însoțit de organigrama personalului de conducere și a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului;

2.în vederea verificării proiectului, ofertanții vor anexa autorizarea specialistului verificator de proiect - persoană fizică (alta decât personalul implicat în elaborarea proiectului) atestată pentru cerințele stabilite prin lege, în funcție de categoria de importanță a construcției - copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul".

Notă: Ofertanții vor stabili în propunerea tehnică cerințele pe care proiectul trebuie să le îndeplinească în vederea anexării autorizației corespunzătoare specialistului verificator de proiect.

3.Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului (proiectare și

execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei

achiziții').

Astfel, din cadrul personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului vor face parte:

>Proiectare - o echipă formată din ingineri proiectanți și arhitecți, specialiști în proiectarea lucrărilor de construcții, care să fi colaborat la proiectarea cel puțin a unui ansamblu de locuințe -se vor prezenta CV-uri ale membrilor echipei de proiectare, care vor cuprinde și experiența în proiectarea lucrărilor de construcții.

>Execuția lucrărilor - persoane atestate tehnico-profesional:

Din cadrul personalului responsabil pentru execuția lucrărilor vor face parte si:

a)    personal autorizat pentru calitatea de

Responsabil tehnic cu execuția (RTE) în domeniile „Construcții civile, industriale și agrozootehnice” și „Construcții edilitare și de gospodărire comunală”, pentru care se vor prezenta copii semnate și ștampilate de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” ale atestatelor/    autorizațiilor RTE,

autorizații/atestate valabile la data deschiderii

ofertelor:

b)    personal autorizat cu controlul tehnic de calitate in construcții - CQ sau prezentarea de documente din care să rezulte că persoana desemnată pentru controlul tehnic de calitate este autor izată/certficată sau deține orice alt document similar, în domeniul lucrărilor ce fac obiectul prezentei achiziții și a particpiat la întocmirea/ verificarea Programului/Planului Calității pentru obiectul prezentei achiziții,

pentru care se vor prezenta copii semnate și ștampilate de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul”

c) document care sa ateste disponibilitatea personalului/organismul tehnic de specialitate (declarație de disponibilitate pe perioada derulării contractului).

Notă: Autorizațiile vor fi valabile pe toată durata realizării lucrărilor ce fac obiectul prezentei achiziții, și se vor prezenta in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

Notă: Dacă persoana responsabilă pentru îndeplinirea contractului nu este angajată a ofertantului, se va preciza calitatea pe care o deține in cadrul ofertei depuse de acesta (susține capacitatea tehnică/profesională/ face parte din grupul de operatori economici care depun oferta

comuna, este subcontractant) caz in care se vor atașa CV-ului documentele solicitate prin Documentația de atribuire- Fisa de date a achiziției, funcție de calitatea pe care o deține in cadrul ofertei depuse.

3. Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice, laboratoare de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări precum și forma de deținere Se va completa și prezenta formularul nr. 7 corelat cu lista echipamentelor enumerate in proiectul tehnic;

4. Atestat ANRE de tip B pentru proiectare si execuție instalații electrice interioare aferente construcțiilor civile, valabil la data deschiderii ofertelor - copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

NOTĂ:

1. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

în cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu alin. (1), de către o altă persoană, atunci aceasta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și/sau profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

A

In acest sens, persoana care susține capacitatea

tehnică și/sau profesională, va completa formularul

nr.2 care se va prezenta în original.

In cazul în care susținerea terțului se referă la » »

asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziția ofertantului (personal, utilaje, echipamente,) angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

In cazul în care susținerea terțului vizează îndeplinirea unor cerințe minime de calificare, respectiv, experiența similară reflectată prin prezentarea unor liste de lucrări executate în ultimii 5 ani, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorității contractante faptul că, în cazul în care contractantul intâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, persoana susținătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directa.

In acest caz, susținătorul răspunde pentru prejudiciile

cauzate autorității contractante ca urmare a >

nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului.

Angajamentul se va prezenta în original. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător,

face parte integrantă din contractul de achiziție publică.

2.1n cazul în care un grup de operatori economici depun ofertă comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

în cazul în care grupul beneficiază de susținere tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la pct. 1.

V.5 Informații

subcontractantii

*

cazul)


privind . Se va completa Formularul nr.8 cu subcontractanții și (dacă este specializarea acestora (Dacă este cazul).

• Dacă este cazul, ofertantul va preciza partea/părțile din contract pe care are, eventual, intenția să o subcontracteze și datele de recunoaștere/identificare ale subcontractantului.

• Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul ce urmează să fie îndeplinit,

dacă sunt prezentate documente relevante în acest

sens.

•    Subcontractantii declarați trebuie să completeze declarația privind calitatea de participant la procedura de achiziție publică - formular nr.l (Formularul nr. 1 se va prezenta în original)

•    în cazul în care părți din contractul de achiziție publică urmează să se îndeplinescă de unul sau mai mulți subcontractanți, autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractantii nominalizați în ofertă:

Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică;

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizați în oferta fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

V.6 Standarde de asigurare a calității

Solicitat [ x ]

Se va prezenta certificat SR EN ISO 9001-2001 - in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

In conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractanta are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

V.7 Standarde de protecție a mediului

Solicitat [ x ]

Se va prezenta certificat ISO 14001:2004 - in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul. ”

In conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractanta are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclarități in ceea ce privește anumite documente prezentate autoritatea contractanta se poate prevala de dispozițiile art. 11, alin (3), din HG 925/2006

VI PREZENTAREA OFERTEI

VI.l) Limba de redactare a ofertei

limba română

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 de zile

VI.3) Garanție de participare

Cuantumul garanției de participare: reprezintă 2% din valoarea estimata a contractului de achiziție publica ce

Solicitat [ x ]


urmeaza a fi încheiat respectiv 744.822,40 lei.

Perioada de valabilitate a garanției de participare - 60 zile Garanția de participare se constituie in favoarea autoritatii contractante prin una dintre următoarele modalitati:

1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul de 744.822,40 lei, valabilă pentru o perioadă de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

2) prin depunerea unui ordin de plată, cu condiția confirmării acesteia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor in contul R.A.E.D.P.P. Constanta RO 04 BTRL 01401202696755XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Constanta, C.U.I.-2746784;

IMM-urile beneficiază de reducerea cu 50% a garanției de participare, în condițiile prezentării unei declarații conform Legii nr. 346/2004.

Nota: Dovada constituirii garanției de participare va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior;

în orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

•    își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

•    oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

•    oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;

•    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor respinge contestația înaintată de ofertant, aplicându-se prevederile art. 278A1 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Garanția de participare se va retuma de către autoritatea contractantă conform art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: Restituirea garanției de participare se va face în baza cererii depuse de către ofertant, la sediul autorității

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice


Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini, și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

•    O prezentare a soluțiilor tehnico-economice optime de execuție a lucrărilor pentru obiectivul menționat având în vedere condițiile descrise în caietul de sarcini, inclusiv termenele privind proiectarea și execuția lucrărilor in doua etape în baza proiectului;

•    Ofertanții vor stabili în propunerea tehnică cerințele pe care proiectul trebuie să le îndeplinească în vederea anexării autorizației corespunzătoare specialistului verificator de proiect la documentele de calificare.

•    Devize pe categorii de lucrări, cu respectarea tehnologiei de execuție recomandată prin soluția propusă în proiect;

•    Planul calității aplicat la lucrare;

Perioada de garanție oferită lucrărilor și modul de asigurare al acesteia;

•Graficul fizic și valoric al elaborării documentațiilor pentru obținerea avizelor, proiectării, care se va încadra în termenul de realizare de maxim una luna, solicitat prin caietul de sarcini.

•Graficul fizic si valoric de execuție a lucrărilor, care se va încadra în termenul de realizare de maxim 12

luni calendaristice, solicitat prin caietul de sarcini defalcat pe cele doua etape de realizare respectiv:

-    Etapa I- 9 blocuri- octombrie 2011- aprilie/mai 2012;

-    Etapa II- 8 blocuri + construcții conexe - mai 2012-octombrie 2012

•Ofertantii vor preciza in cadrul ofertei faptul că, la elaborarea acesteia, au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii cu respectarea reglementărilor legale in vigoare in acest domeniu - se va prezenta copie conform cu originalul-Certificat ISO 18001 (Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale).

Notă: în condițiile în care ofertantul urmează să

subcontracteze o parte din lucrări, acesta va preciza părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractantilor, ofertantul rămânând răspunzător în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de lucrări.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare


Se va completa formularul nr.9 (formular de ofertă) cu valoarea totală, fără TVA, ce se va evidenția distinct.

Formularul nr.9 va fi însoțit de:

1. Oferta de credit a băncii finanțatoare

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la linii de credit confirmate de banei, sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de execuție a lucrării pentru intreaga perioada de execuție.

Ofertantul trebuie sa faca dovada posibilității finanțării lucrării cu un document confirmat de către o banca din Romania sau, după caz. de o banca din străinătate, de preferința cu corespondent in Romania.

Ofertantul va evidenția costul creditului furnizor inclusiv comisioane, cote taxe (ISC +CC 1.3% din valoarea aferenta lucrărilor de construcții montaj).

(mențiune - valoarea acestora va fi inclusa in valoarea ofertei)

2. o anexă ce va cuprinde:

2.1 Centralizator financiar al obiectivului de investiție defalcat pe etape de realizare la care se va anexa:

A.    Valoarea aferentă investiției de bază, compusă din construcții și instalații - Centralizatorul financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente;

B.    Valoarea aferentă amenajării terenului Centralizatorul financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente;

C.    Valoarea aferenta rețelei exterioare alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșament 37 blocuri + construcții conexe, iluminat stradal - Centralizatorul financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente;

D.    Valoarea aferenta drumuri, platforme, parcari, sistematizare verticala, spatii verzi, mobilier si dotări urbane. Centralizatorul financiar pe obiect cu cheltuielile pe categoriile de lucrări aferente;

E.    Valoarea aferentă organizării de șantier;

F.    Valoarea documentațiilor pentru obținerea avizelor menționate în Certificatul de Urbanism ;

G.    Valoarea aferentă proiectării (PAC; PT+DDE);

H.    Valoarea aferentă verificării proiectului.

VI. 6). Modul de prezentare și transmitere a ofertei


1.    Transmiterea ofertelor:

Ofertele se vor transmite prin următoarele modalitati:

a)    transmise prin poștă, la sediul autorității contractante din Bd. 1 Mai nr.21, bl.H18, parter, cod postai 900123, Constanta

b)    depuse direct la sediul autorității contractante din Bd. 1 Mai nr.21, bl.H18, parter, cod postai 900123, Constanta

NOTA; Riscurile transmiterii ofertei prin poștă, inclusiv forța majoră, cad in sarcina operatorului economic.

NOTA: Ofertele depuse la o altă adresă a autoritatii contractante decât cea stabilită in documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte intârziate și se returnează nedeschise.

2.    Mod de prezentare:

•    Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, in original.

•    Ofertantul are obligația de a numerota si semna fiecare pagină a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

3.    Sigilarea si marcarea ofertei:

•    Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICĂ”, “PROPUNERE FINANCIARĂ”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului.

• Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

• Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA................, ORA LIMITĂ ..................”

Oferta va fi însoțită de următoarele documente, astfel :

1.    Scrisoarea de înaintare

Ofertantul va trebui sa prezinte scrisoarea de înaintare in conformitate cu modelul anexat.

2.    împuternicirea

Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisă, prin care reprezentantul imputernicit, in scris, este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica; împuternicirea va fi insotita de copia după actul de identitate al persoanei împuternicite.

3.    Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69*1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, completată de reprezentantul legal

Declarația se va prezenta „olograf" și se va întocmi conform modelului pus la dispoziție în documentație, ținând cont de informațiile precizate în tabelul anexat acesteia.

4.    Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevăzut în documentație).

5.    Documentul care atestă faptul că ofertantul are statut de IMM (dacă este cazul).

NOTĂ: Scrisoarea de înaintare, împuternicirea, garanția de participare, declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 69*1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările și documentul privind statutul de IMM (dacă este cazul), vor însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior.

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

Data limită pentru depunerea ofertelor:.................. ora

limită..........................

Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, din Bd.l Mai nr.21, bl.HI8, parter.

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta, numai înainte de data limită de depunere,

respectiv......................, ora limită........................și numai

printr-o solicitare scrisă în acest sens.

în cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea

contractantă, până la data limită de depunere, respectiv

............, ora limită ................

Modificările trebuie prezentate în conformitate cu cerințele pct. VI.6 din prezenta, cu amendamentul că, pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, și inscripția - MODIFICĂRI Ofertantul nu are dreptul de a-și modifica oferta după

exiprarea datei limită, respectiv ....................ora

.................... sub sancțiunea excluderii acestuia de la

procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

VI.9) Oferte întârziate

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul de participare, sau după expirarea datei limită, se retumează nedeschisă .

VI.10) Deschiderea ofertelor

Deschiderea    ofertelor va avea loc in data

de.................... ora ...................... la sediul R.A.E.D.P.P.

Constanta, din Bd. 1 Mai nr.21, bl.H18, parter, în prezența

membrilor comisiei de evaluare și a observatorilor

desemnați de către U.C.V.A.P.

>

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor.

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic    [x ]

Comisia de evaluare va desemna câștigătoare oferta care cumulează punctajul maxim, avăndu-se în vedere următorii factori de evaluare:

PUNCTAJ TOTAL = PUNCTAJ PREȚ + PUNCTAJ PROPUNERE TEHNICĂ

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "prețul ofertei" se calculează astfel:

a)    pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor, se acordă punctajul maxim alocat acestui factor ( punctaj maxim -80 puncte );

b)    pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctajul astfel:

P(n) = (preț minim/preț(n)) x80

2. Durata de execuție a lucrărilor:

a)    pentru cea mai mică durată față de durata limită de execuție de 13 luni calendaristice, se acordă punctajul maxim alocat subfactorului de evaluare ( punctaj maxim -20 puncte );

b)    pentru o durata de execuție mai mare decât cea prevăzută la lit. a), dar care se încadrează în durata maxima de execuție de 13 luni, se acorda punctajul astfel:

T(n) = (termen minim/termen(n)) x 20 puncte

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII. 1 Ajustarea prețului contractului

Prețul rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Nu se acceptă ajustarea prețului contractului.

DA[ ]

NU [ x]

VIII.2. Garanția de bună execuție a contractului

Garanția de buna execuție va fi de 5 % din valoarea contractului, far a TVA, se va

DA [x]

u [ ]

constitui prin emiterea de facturi fiscale parțiale.

IMM-urile beneficiază de reducerea cu 50% a garanției de bună execuție

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ANEXA NR.4 la H.C.L.M. nr. 2 0 7 /24.08 .2011

CONTRACT DE ACHIZIȚIE

lucrări de construcții montaj, inclusiv a serviciului de proiectare - PT;PAC;DDE, aferente obiectivului de investiție „construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente” - Campus social Henri Coanda - Str. Stefanita Vodă - pentru Zona I

n r._d ata_

1. Preambul

în temeiul OUG nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări și completările ulterioare, aprobata prin Legea nr.337/2006, precum si in temeiul H.G. nr.925/19.07.2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere:

H.C.L.M. nr.65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente ” - Campusul Social HENRI COANDA - str.Stefanita Vodă - cu modificările si completările ulterioare;

HCLM nr.148/08.07.2011 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Etapal a obiectivului de investiții „Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str.Stefanita Vodă, Studiu de fezabilitate;

H.C.L.M. nr.150/08.07.2011 - privind transferul „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str.Stefanita Vodă, către R.A.E.D.P.P. Constanta;

H.C.L.M. nr._I_ - privind trecerea in administrarea R.A.E.D.P.P.

Constanta a terenului in suprafața de _ in scopul implementării

Programului aprobat prin H.C.L.M. nr.65/31.03.2011;

Raportul procedurii inregistrat sub nr...................../.................... privind atribuirea

contractului de execuție a lucrărilor si serviciul de proiectare in faza Proiect pentru autorizația de construire (PAC) inclusiv intocmire documentație in vederea obținerii avizelor si studiu geotehnic, Proiect Tehnic (PT), Detalii de Execuție (DDE) aferente obiectivului: „Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str.Stefanita Vodă;

s-a încheiat prezentul contract, între:

1. R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT Constanța, cu

sediul în Constanța, bd.lMai, nr.21, bl.H18, parter, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.

J13/15/1996,    Cod Unic de înregistrare RO2746784 și cont bancar nr.

R004BTRL01401202696755XX, deschis la Banca Transilvania Constanța, reprezentată prin c.jr.RADU BABUȘ - Director General și ec.BOBE CARMEN LĂCRĂMIOARA - Director Economic., în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte și

2.......................................................adresă sediu ......................................................

telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare ..................................... cod

fiscal.................................cont (trezorerie, banca) ..............................................................

reprezentat legal de .......................................................................................................avand

funcția...............................................în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

2.    Definiții

2.1    - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

b.    beneficiar și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d.    amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

f.    zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3.    Interpretare

3.1    în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4.    Obiectul principal al contractului

4.1. Contractul are ca obiect:

a.    ) întocmirea documentației aferenta fazelor de proiectare privind elaborarea proiectului pentru autorizația de construire (PAC) inclusiv documentațiile in vederea obținerii avizelor, proiectului tehnic (PT) si detaliile de execuție (DDE), in conformitate cu Caietul de sarcini;

b.    ) Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Construire unitati locative modulare in municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente ” - Campus social Henri Coanda - Str. Stefanita Vodă - Zona I;

conform graficului general de execuție convenit și cu respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Coduri CPV-71000000; 45210000; 45233120; 45231400; 45111291; 45112500

4.2    Obiectivul se derulează in cadrul Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente ” - Campusul Social HENRI COANDA -str. Stefanita Vodă.

5.    Documentele contractului

5.1 - Documentele contractului sunt:

a)    Propunerea tehnica si propunerea financiara;

b)    Graficul de execuție a contractului;

c)    Graficul fizic si valoric atat pentru proiectare cat si pentru lucrările de execuție;

d)    Scrisoarea de Garanția bancara de buna execuție, daca este cazul;

e)    Caietul de sarcini;

f)    Contractul cu subcontractantul, daca este cazul;

g)    Angajamentul ferm de susținere de către o persoana, încheiat in forma autentica, daca este cazul.

6.    Durata contractului

2

6.1 Durata prezentului contract este de maxim 13 luni calendaristice, astfel:

a)    1 (una) luni pentru elaborare documentații avize, PAC, PT, DDE, de la data emiterii Ordinului de incepere pentru proiectare emis de beneficiar;

b)    12 luni pentru execuție lucrări de la data punerii la dispoziție a amplasamentului si emiterea, de către Beneficiar a Ordinului de incepere a lucrărilor, astfel:

■    etapa I - 9 blocuri (octombrie 2011 - aprilie/mai 2012);

■    etapa II - 8 blocuri + construcții conexe (mai 2012 - octombrie 2012).

6.2. Prezentul contract se considera incetat după expirarea perioadei de garantare a lucrărilor executate pe baza Procesului verbal de recepție finala, daca la acesta nu sunt obiecții, si numai după finalizarea rambursării creditului executantului.

7.    Prețul contractului

t

7.1.    Valoarea totala a contractului este de .................... lei fara TVA, in conformitate cu oferta

financiara ce constituie anexa la prezentul contract.

a)    Valoarea documentației aferentei fazei de proiectare privind elaborarea: PAC inclusiv

documentațiile in vederea obținerii avizelor, PT si DDE este...................lei fara TVA;

b)    Valoarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului,, Construire unitati locative modulare in

municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente ” - Campus social Henri Coanda - Zona I, este de....................lei fara TVA.

7.2.    Prețul este cel din oferta financiara si este ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

8.    Modalitati de plata

8.1.

(1)    Pentru etapa I, (estimarea valorica a acesteia se apreciaza 55% din valoarea supusa

achiziției, adica............x 55% =.............mii lei) se va elibera executantului un avans de 5%

din valoarea lucrărilor aferente acestei etape la semnarea contractului si după emiterea primului Ordin de incepere ( respectiv.........x 5% =...........mii lei), la care se adauga TVA;

(2)    LUterior, se vor elibera bilete la ordin (B.O.), pe faze de execuție, pe baza de situație de plata, proces verbal de recepție si factura in primele 6 luni ale anului 2012 care ar trebui sa aiba scadenta in primele 6 luni ale anului 2014, deci B.O. cu scadenta la 24 de luni;

8.2.

(1)    Pentru etapa II (estimarea valorica a acesteia se apreciaza 45% din valoarea supusa

achiziției, adica.............x 45% =.................. mii lei;) se va elibera executantului un avans

de 5% la emiterea celui de-al doilea Ordin de incepere aferent lucrărilor la aceasta etapa (..........x

5% =..............mii lei) la care se adauga TVA.

(2)    Ulterior, se vor elibera bilete la ordin (B.O.), pe faze de execuție, pe baza de situație de plata, proces verbal de recepție si factura in ultimele 6 luni ale anului 2012 care ar trebui sa aiba scadenta in primele 6 luni ale anului 2015, deci B.O. cu scadenta la 30 de luni;

8.3.    Biletele de ordin vor fi eliberate de RAEDPP Constanta si avalizate de Primăria Municipiului Constanta.

8.4.

(1) Facturile vor putea fi emise pentru faze de execuție, pentru fiecare etapa in parte, care vor fi de regula nu mai mici de 5% din valoarea contractata, constând in:

contravaloarea lucrărilor pregătitoare aferente etapei I (amenajare teren, rețea exterioara alimentare cu energie electrica joasa tensiune, iluminatul stradal - montaj cabluri subterane, infrastructura pentru lucrări de drumuri, platforme, parcari, sistematizare verticala); contravaloarea containerelor de tip I si II după incheierea Procesului verbal de aprovizionare a acestora la locul stabilit de beneficiar pentru fiecare etapa in parte (C.I.F. Constanta);

contravaloarea lucrărilor de montaj si execuție a structurii blocurilor/modulelor, inclusiv accese si circulații, instalații interioare aferente blocurilor, distinct pentru fiecare etapa;

- contravaloarea echipării cu tablouri si firide de distribuție si branșament electric, echiparea cu apometre pentru fiecare bloc/modul in parte si probe de punere in funcțiune (PIF) pentru etapa I;

contravaloarea lucrărilor pregătitoare aferente etapei II (amenajare teren, rețea exterioara alimentare cu energie electrica joasa tensiune, iluminatul stradal - stâlpii si corpurile de iluminat, suprastructura pentru lucrări de drumuri, platforme, parcari, spatii verzi, mobilier urban, echiparea cu tablouri si firide de distribuție si branșament electric, echiparea cu apometru al fiecărui bloc/modul in parte).

(2) De asemenea, se apreciaza ca, recepția la terminarea lucrărilor pentru etapa I sa fie aprilie-mai 2012, insemnand realizarea si montarea unui număr de 675 containere, iar recepția la terminarea lucrărilor pentru etapa a Il-a sa fie octombrie 2012, insemnand realizarea si montarea unui număr de 622 containere.

8.5 Executantul va fi răspunzător de exactitatea si legalitatea datelor înscrise in facturi, si se obliga sa restituie sumele încasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi.), in termen de 15 zile de la constatare.

8.6. Beneficiarul va emite 2 facturi pentru fazele de execuție aferente lucrărilor executate, respectiv:

-    o factura parțiala de 5% din valoarea lucrărilor executate fara TVA reprezentând garanția de buna execuție a lucrărilor

-    si a doua factura de 95% reprezentând valoarea lucrărilor pe faza de execuție respectiva care nu conține si garanția de buna execuție. Cele doua facturi împreuna reprezintă valoarea lucrărilor executate pentru faza de execuție.

9. Garanția de bună execuție a contractului

t    t

9.1.

(1)    Garanția de buna execuție a contractului se constituie de către executant in scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a lucrărilor.

(2)    Garanția de buna execuție va fi de 5 % din valoarea contractului, fara TVA si, se va constitui prin emiterea de facturi fiscale parțiale ce se vor achita in termen, după cum urmeaza:

- plata garanției de buna execuție pentru serviciul de proiectare se va face in termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

(3)    Plata garanției de buna execuție pentru lucrări, se va face după cum urmeaza :

a)    70% din valoarea garanției de buna execuție se va plăti in termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar riscul de vicii ascunse este minim;

b)    restul de 30% din valoarea garanției de buna execuție se va plăti la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finala, aprobat de către beneficiar.

(4)    Garanția de buna execuție se poate constitui, înainte de semnarea contractului si printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o societatae bancara sau de o societate de asigurări, care devine anexa la prezentul contract.

9.2.In toate cazurile plata se face, ca urmare a solicitării scrise a executantului cu respectarea prevederilor privind finanțarea obiectivului de investiții.

9.3.    Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.4.    Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, beneficiarul are obligația de a comunica executantului obligațiile care nu au fost respectate.

9.5.    Neindeplinirea obligațiilor in termen de 15 zile de la primirea comunicării il indreptateste pe beneficiar sa emită pretenții asupra garanției de buna execuție.

9.6.    Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

10. Obligațiile principale de executantului

10.1 Executantul are obligația de a întocmi documentația aferenta fazelor de proiectare privind elaborarea proiectului pentru autorizația de construire (PAC) inclusiv documentațiile in vederea obținerii avizelor si studiu geotehnic, proiectului tehnic (PT), detaliilor de execuție (DDE), in conformitate cu obligațiile asumate prin contract, si de a finaliza lucrarea prevăzută la art.4.1. lit.a) la termenul stabilit, asumandu-si întreaga responsabilitate pentru calitatea si conformitatea documentațiilor elaborate.

10.2.    Executantul are obligația de a elabora documentația pentru fazele de proiectare respectând cerințele impuse prin: certificatul de urbanism, precum si prin avize emise de către instituțiile de specialitate, operatori de retele-utilitati, pentru faza PAC.

10.3.    In vederea obținerii Autorizației de construire, etapa PAC, Executantul va elabora documentația necesara, precum si documentațiile in vederea obținerii avizelor, in numele Beneficiarului si va anexa toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare - fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

10.4 Executantul are obligația de a elabora documentația tehnico-economica respectând conținutul si structura reglementate de Hotararea de Guvern nr.28/09.01.2008, cu modificările si completările ulterioare, pentru toate fazele de proiectare.

10.5.    Executantul va asigura verificarea tehnica a documentației elaborate, prevăzută la art.4.1 lit a), la cerințele prevăzute de legislația pentru tipurile de construcții din proiect, conform Legii 10/1995, de către un verificator atestat, fara plata suplimentara.

10.6.    Executantul are obligația de a susține documentația elaborata la organele de avizare si va introduce in documentație, in termen de 5 zile, toate modificările ce decurg din acorduri, avize si documente de aprobare, fara plata suplimentara.

10.7.    Executantul are obligația de a preda documentația in faza PAC - in 2 (doua) exemplare, in vederea obținerii Autorizației de Construire si, PT, DDE in 3 (trei) exemplare si pe CD.

10.8.    Un exemplar din documentație, va fi ținut de executant în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de beneficiar, la cererea acestora.

10.9.

(1)    Executantul va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care au fost întocmite de el.

(2)    In sensul dispozițiilor alineatului precedent, executantul are obligația subsidiara de a sesiza beneficiarul, prin notificare imediata, asupra tuturor erorilor, omisiunilor, viciilor si alte asemenea descoperite de el in caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

10.10.    Va prezenta Beneficiarului spre aprobare proiectul tehnic ce constituie obiectul contractului stipulat la lit.a), art.4.1. înainte de începerea execuției lucrărilor in ordinea tehnologica de execuție, conform graficului de execuție.

10.11.    Executantul are obligația ca inaintea inceperii lucrărilor de amenajare a terenului viran, sa notifice beneficiarului data inceperii acestor lucrări in vederea constituirii comisiei de casare necesara constatării desfiintarii/demolarii amplasamentelor - înregistrate ca mijloace fixe in inventar.

10.12.    Executantul are obligația de a realiza lucrările de construcții montaj menționate la art.4.1. lit.b), de a le finaliza precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în termenele prevăzute de prezentul contract.

10.13.    Va executa si va finaliza lucrările stipulate la art.4.1 lit.b) in conformitate cu documentația (stipulata la lit.a) a art.4.1.) elaborata si aprobata, asumandu-si întreaga responsabilitate pentru calitatea acestor lucrări.

10.14.    Pe parcursul execuției lucrărilor in baza proiectului elaborat si aprobat, executantul va asigura asistenta de specialitate, fara costuri suplimentare.

10.15.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Beneficiarului in orice problema menționata sau aparuta pe parcurs, referitoare la elaborarea proiectului in toate fazele de proiectare inclusiv studii, avize, in vederea obținerii A.C. si la execuția lucrărilor. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alineatul anterior determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

10.16.    Va răspunde pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate in baza prezentului contract, pe toata durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor aferente execuției lucrării.

10.17.    în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

10.18.    Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/ și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.19.    Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție, sa aiba agrement tehnic si certificat de conformitate.

10.20.    Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

10.21.

(1)    Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in documentele contractului.

(2)    Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse unde este cazul.

10.22.    Executantul are obligația de a permite accesul reprezentantilor/angajatilor S.C. RAJA.S.A. si S.C. ENEL ELECTRICA DOBROGEA S.A. pentru executarea, conform proiectelor tehnice elaborate de acestea, a lucrărilor de alimentare apa - canal, respectiv alimentare energie electrica de tensiune medie si energie electrica de joasa tensiune, stabilite in sarcina acestor societăți. De asemenea, executantul are obligația de a colabora la executarea acestor lucrări in măsură in care este necesar.

10.23.    Executantul are obligația de a intocmi un referat privind modul in care s-a respectat proiectul la recepția la terminarea lucrărilor si va participa la recepția finala

10.24.    Toate obligațiile referitoare la protecția muncii si asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente sunt in sarcina Executantului.

10.25.

(1)    Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i)    de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)    de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru..

(2)    Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(l) pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.26

(1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractații săi (daca este cazul); executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaților sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.

(2)    In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului.

10.    27

(1)    Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

a)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2)    Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.28 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării executate, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării, urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

10.29. Executantul se obligă de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:

■    reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

■    daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

11.    Obligațiile beneficiarului

11.1.    Beneficiarul are obligația de a emite Ordine de începere a lucrărilor si Ordine de sistare a lucrărilor, cu respectarea dispozițiilor art.6.1, respectiv de a nu depăși durata contractului.

11.2.    Beneficiarul are obligația de a verifica conformitatea documentației întocmită cu prevederile din contract si, in termen de 10 zile de la primirea acesteia, va cere executantului completarea eventualelor lipsuri.

11.3.    Beneficiarul are obligația de a supune aprobării, documentația întocmită de executant conform art.4.1 lit.a) si va comunica acestuia din urma aprobarea sa, in timp util executării lucrărilor in graficul de execuție.

11.4.

(1)    Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, pe perioada derulării contractului, in baza unui protocol (proces - verbal) de predare - primire, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a)    amplasamentul lucrării teren viran;

b)    suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

c)    caile de acces rutier;

d)    racordurile pentru utilități (apă, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2)    Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.5.    Beneficiarul are obligația de a emite doua ordine de începere conform graficuluide execuție a contractului, respectiv: un ordin pentru etapa de proiectare si un ordin pentru etapa de execuție lucrări.

11.6.    La data primirii notificării scrise a executantului, privind începerea lucrărilor de amenajare a terenului, beneficarul are obligația de a constitui comisia de casare, ce va fi formata din angajați ai R.A.E.D.P.P. Constanta cat si ai Primăriei Municipiului Constanta, amplasamentele ce urmeaza a fi desființate fiind înregistrate atat in inventarul Municipiului Constanta cat si in inventarul R.A.E.D.P.P. Constanta - ce are drept de administrare a acestora.

11.7.    Pentru urmărirea executării dispozițiilor contractuale, Beneficiarul va nominaliza personalul propriu sau in lipsa unui personal specializat va achiziționa serviciul de „Dirigentie de șantier” si va face cunoscut Executantului persoanele împuternicite pentru control si verificări.

11.8.    Beneficiarul va supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si va stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in proiectul aprobat. Părțile contractante au obligația de a instiinta una celeilalte, identitatea reprezentanților lor pentru acest scop.

11.9.    Beneficiarul are obligația de a răspunde promt notificării executantului in vederea încheierii procesului - verbal de recepție a lucrărilor la finalizarea acestora, in etape, conform graficului de execuție.

11.10.    Beneficiarul are obligația de a asigura plata documentației si a lucrărilor recepționate si aprobate potrivit prevederilor legale si contractuale, in funcție de alocațiile bugetare aprobate.

11.11.    In scopul îndeplinirii obligațiilor ce-i incumba, după semnarea prezentului contract, beneficiarul va constitui o Unitate interena si una externa de Management.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1    în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci executantul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul lucrării nerealizate in termen, respectiv 0.1 %/ zi, calculata până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.2    In cazul in care beneficiarul nu onorează la plata contravaloarea facturilor, la data scadentelor astfel cum au fost convenite de parti, la punctul 8. al contractului - „Modalitati de plata”, atunci beneficiarul are obligația de a plăti drept prenalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi din plata neefectuata la data stabilita, pentru fiecare zi de întârziere, fara a se depăși suma datorata.

12.3    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod. culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, in condițiile notificării prealabile si fara intervenția instanțelor de judecata și, de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

13. Cerințe minime de execuție:

13.1. Se vor respecta cerințele prevăzute in caietul de sarcini privind elaborarea proiectului iar pentru execuția lucrărilor se va respecta proiectul tehnic aprobat.

14. începerea și execuția lucrărilor:

14.1.    Executantul are obligația de a începe, in timpul cel mai scurt posibil, întocmirea proiectul in faza PAC inclusiv documentațiile in vederea obținerii avizelor, PT, DDE, de la data primirii ordinului de începere a elaborării documentației, iar executarea lucrărilor de la data primirii ordinului de începere al acestora. Atat proiectul cat si lucrările ce fac obiectul prezentului contract trebuie sa se deruleze conform graficului de execuție si sa fie finalizate Ia datele stabilite.

14.2.    Executantul trebuie să notifice autoritatitilor locale și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor de execuție prevăzute laatr.4.1. lit.b).

14.3.

(1)    Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie finalizate la data stabilită prin oferta prezentata. Datele intermediare, prevăzute în graficul de execuție, se consideră date contractuale.

(2)    Executantul va prezenta înainte de semnarea contractului graficul de execuție fizic si valoric, atat pentru proiect, cat si pentru lucrările de execuție. In cazul in care, după opinia Beneficiarului, pe parcurs, desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul de execuție prezentat in oferta, la cererea Beneficiarului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor la data prevăzută in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3)    în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in contract, beneficiarul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va invoca clauza de reziliere a contractului.

14.4    în cazul în care:

i.    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii.    condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

iii.    oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, il îndreptățesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora;

atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

14.5

(1)    Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea beneficiarului.

(2)    Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.6

(1)    Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2)    Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)    Probele neprevăzute și comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

14.7

(1)    Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea beneficiarului.

(2)    Executantul are obligația de a notifica beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția beneficiarului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4)    în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către beneficiar, iar în caz contrar, de către executant.

75. Finalizarea si recepția lucrărilor executate

15.1

(1)    La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție.

15.2    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.3

(1)    Recepția se va face după cum urmeaza:

•    recepția la predarea documentației ce constituie proiectului pentru autorizația de construire (PAC) inclusiv documentațiile in vederea obținerii avizelor, proiectul tehnic (PT) si detaliile de execuție (DDE);

•    recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „ Construire unitati locative modulare in municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente ” - Campus social Henri Coanda -Zona I:

1.    etapa 1-9 blocuri: cel mai târziu aprilie/mai 2012);

2.    etapa II - 8 blocuri + construcții conexe: cel mai târziu octombrie 2012).;

•    recepția finala la expirarea perioadei de garanție a lucrării.

(2)    Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

15.4    Recepția cantitativa si calitativa a lucrărilor se face pe baza proceselor verbale de recepție parțiale, proceselor de recepție calitative, proceselor verbale de lucrări ascunse ce fac parte din Cartea tehnica a obiectivului de investiții.

15.5.    Executantul garanteaza ca, la data recepției, lucrarea executata corespunde cantitativ si calitativ reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare in conformitate cu angajamentele asumate.

15.6.    La data receptionarii lucrării executate/ parti de lucrare executata, beneficiarul devine proprietarul acestora.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1    Perioada de garanție acordata lucrărilor este de cel puțin 24 de luni si curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

16.2

(1)    In perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Beneficiar de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2)    Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i.    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii.    unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea lucrărilor; sau

iii.    neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricărei dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3)    în cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

16.3. Staționarea in cadrul termenului de garanție prelungește corespunzător perioada de garanție. Prin staționare in cadrul termenului de garanție se intelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului pana la data procesului verbal de stingere a reclamatiei in perioada de garanție.

16.4    - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 16.2. alin. (2), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. Asigurări

17.1.

(1)    Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3)    Executantul are obligația de a prezenta beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte beneficiarului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

17.2.    Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

18. Amendamente

18.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, numai prin acordul scris al ambelor părți modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractați (daca este cazul)

19.1    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractații desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu beneficiarul.

19.2

(1)    Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractații desemnați.

(2)    Lista subcontractați lor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia, ce trebuie sa fie in concordanta cu oferta, se constituie în anexe la contract.

19.3

(1)    Executantul este pe deplin răspunzător față de beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractatul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractaților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4    Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizați in oferta fara acordul beneficiarului, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

20. Cesiunea

20.1 Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Beneficiarului.

20.2 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

21.    Forța majoră

21.1    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4    Partea contractantă care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22.    încetarea contractului

22.1    Contractul inceteaza in următoarele situații:

a)    , prin acordul pârtilor ;

b)    . la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, daca acesta nu sa va prelungi;

c)    . in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului;

d)    . in caz de forța majora.

22.2

(1)    La data încetării contractului in condițiile art.22.1 lit c). si d)., terenul pus la dispoziție executantului de către beneficiar revine de drept in posesia beneficiarului, fara a fi necesar încheierea unui protocol de predare primire.

(2)    In situația incetarii contractului in condițiile art.22.1 lit c). si d) lucrările executate si nereceptionate devin proprietatea Beneficiarului, de drept, incepand cu data luării la cunostiinta a evenimentului ce a condus la încetare, fara ca executantul sa fie exonerat de răspunderea asumata prin prezentul contract.

23.    Rezilierea contractului

23.1    Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat îndeplinirea contractului ar fi contrara interesului public.

23.2

(1)    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese.

(2)    Rezilierea prezentului contract se face cu notificarea in scris a celeilalte parti contractante cu 15 zile calendaristice înainte, după care contractul se considera rezolvit de plin drept.

23.3

(1)    La data la care intervine rezilierea de plin drept, in condițiile art.23.2, terenul pus la dispoziție executantului de către beneficiar revine de drept in posesia beneficiarului, fara a fi necesar incheierea unui protocol de predare primire.

(2)    La data la care intervine rezilierea de plin drept in condițiile art.23.2, lucrările executate si nereceptionate devin proprietatea beneficiarului, fara ca executantul sa fie exonerat de răspunderea asumata prin prezentul contract.

24.    Soluționarea litigiilor

24.1 Beneficiarul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative extraprocedurale, beneficiarul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente, din raza teritoriala a locului in care s-a semnat si unde se executa contractul.

25.    Comunicări/Notificari

25.1

(1)    Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

25.2    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail indicate de parti si menționate in prezentul contract, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26.    Limba care guvernează contractul

26.1    - Limba care guvernează contractul este limba română.

27.    Legea aplicabilă contractului

27.1    Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27.2    Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale, in vigoare, ce reglementează domeniul in care s-a contractat, atat beneficiarul cat si executantul avand obligația de a le respecta.

Părțile au înțeles să încheie azi........................ prezentul contract în două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

13