Hotărârea nr. 206/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICOECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII ‘’AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES ÎN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN’’

CONSTA\^

IX 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea integrată a zonei de acces in Portul Turistic Tomis și Plaja Modern ”- etapa studiu de fe

zabilitate

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 24.08.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr.

112803/10.08.2011, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea integrată a zonei de acces in Portul Turistic Tomis și Plaja Modern ”- etapa studiu de fezabilitate;

Consultând raportul direcției Tehnic-achiziții nr. 112805/10.08.2011, avizul favorabil al

Comisiei nr. 1, precum si avizul favorabil al Comisiei nr. 5 ;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, cu completările si modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lit. d) si art. 115, alin (1), lit. b din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea integrată a zonei de acces in Portul Turistic Tomis și Plaja Modern ”- etapa studiu de fezabilitate conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Total valoare investiție: 33.951,44 Mii Lei fara TVA, adică 42.000 Mii Lei ( cu TVA), respectiv 9.979,33 Mii Euro ( TVA inclus),

din care C+M: 22.828,77 Mii Lei fara TVA, adică 28.307,67 Mii Lei (cu TVA), respectiv 6.725.99 Mii Euro ( TVA inclus),

(1 euro = 4,2087 lei, din 07.07.2011, conform cursului de referința al BCE)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Servicii Publice, Direcției Financiara, Direcției Gospodărie Comunala din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, Direcției Apelor Dobrogea Litoral, in vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

POPESCU RĂDUCU    SECRETAR,

Constanta

Nr. 206 / 24.08.2011

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții


AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TURISTIC TOMIS SI PLAJA MODERN

In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO 4,2087    lei/euro din    07.07.2011

Cota TVA= 24%

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

355,40

84,44

85,30

440,70

104,71

TOTAL CAPITOL 1

355,40

84,44

85,30

440,70

104,71

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

|Bransament energie electrica

117,02

27,80

28,08

145,10

34,48

TOTAL CAPITOL 2

117,02

27,80

28,08

145,10

34,48

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

147,35

35,01

35,36

182,71

43,41

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

118,94

28,26

118,94

28,26

3,3

Proiectare si inginerie

463,10

110,03

111,14

574,24

136,44

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

3,5

Consultanta

3,6

Asistenta tehnica

547,68

130,13

131,44

679,12

161,36

TOTAL CAPITOL 3

1.277,07

303,44

277,95

1.555,02

369,48

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

4,1

Construcții si instalații

18.672,83

4.436,72

4.481,48

23.154,31

5.501,54

4,2

Montaj utilaje tehnologice

3.301,86

784,53

792,45

4.094,31

972,82

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

8.523,85

2.025,29

2.045,72

10.569,57

2.511,36

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

32,98

7,84

7,92

40,90

9,72

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

30.531,53

7.254,38

7.327,57

37.859,09

8.995,44


ANEXA LA HCLM NR.206/2011


Nr.

Cit

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

WTVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPI

Altec

ȚOLUL 5

heltuieli

5,1

Organizare de șantier

763,29

181,36

183,19

946,48

224,89

5.1,1 Lucrări de construcții si instalații

381,65

90,68

91,60

473,25

112,44

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

381,64

90,68

91,59

473,23

112,44

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

296,77

70,51

296,77

70,51

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

593,59

141,04

142,46

736,06

174,89

TOTAL CAPITOL 5

1.653,66

392,91

325,65

1.979,31

470,29

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

8,38

1,99

2,01

10,39

2,47

6,2

Probe tehnologice si teste

8,38

1,99

2,01

10,39

2,47

TOTAL CAPITOL 6

16,76

3,98

4,02

20,78

4,94

TOTAL GENERAL

33.951,44

8.066,97

8.048,57

42.000,00

9.979,33

din care C+M

22.828,77

5.424,19

5.478,90

28.307,67

6.725,99

BENEFICIAR


DEVIZ GENERAL Pagina 2 din 30