Hotărârea nr. 204/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA STUDIULUI “DOCUMENTATIE DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE’’ REFERITOR LA “PROGRAMUL DE INTRETINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012, 2013, 2014;

QONSTANfy ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI „DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE „ REFERITOR LA PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE ȘI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANII 2012,2013 SI 2014

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 24,0-8-. 2Q4’1

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de Domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, privind aprobarea Studiului „Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție” referitor la “Programul de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța, pentru anii 2012, 2013 și 2014,, și Nota de fundamentarea nr.4813/16.08.2011 întocmită de S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere Studiul „Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție” referitor la “Programul de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța, pentru anii 2012, 2013 și 2014,, aprobat prin Decizia nr.150/15.07.2011 a Consiliului de Administrație al S.C. CONFORT URBAN S.R.L., Avizul Comisiei nr 1- Buget finanțe si Avizul Comisiei nr. 5-Juridică;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b, alin.4 lit.e și art.115 alin.l lit.b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Studiul „Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție” referitor la “Programul de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța, pentru anii 2012, 2013 și 2014,, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un nr.de 23

_consilieri din 27_membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

POPESCU RĂDUCU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța,

Nr.?o4 / 24.08.2011

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA, Piața Ovidiu nr. 9

Nr.    / 76 •<?!?


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND STUDIUL DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

REFERITOR LA

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIUL CONSTANTA

PENTRU ANII2012, 2013 SI 2014

Starea de viabilitate a drumurilor si trotuarelor, precum si capacitatile de parcare auto, reprezintă cartea de vizita a unui oraș si constituie o măsură a gradului de performanta si eficienta a Administrației Locale .

Lucrările ce fac obiectul Studiului „Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție" referitor la "Programul de intretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanta, pentru anii 2012, 2013 si 2014„ au drept scop întreținerea, repararea si modernizarea tramei stradale din Municipiul Constanta .

Obiectivele lucrărilor de reparații, întreținere si modernizare sunt: creșterea capacitatii, a fluentei, a gradului de confort si a siguranței circulației rutiere si pietonale, dezvoltarea capacitatilor de parcare auto, dezvoltarea urbanistica a Municipiul Constanta.

Având in vedere ca o parte din lucrările executate pana in prezent, au depășit perioada duratei de garanție, sunt necesare fonduri pentru lucrările de întreținere si reparații curente .

Numai prin executarea la timp a lucrărilor de întreținere si reparații curente, suprafețele carosabile pot fi utilizate in bune condiții, asigurând desfasurarea unui trafic auto fluent, in condiții de siguranța .

Studiul „Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție" referitor la "Programul de intretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanta, pentru anii 2012, 2013 si 2014„ estimează costurile -Valoarea totala estimata a lucrărilor si a proiectului tehnic este de 162.776.879 lei, exclusiv T.V.A. (38.756.400 euro), adica 201.843.330 lei cu TVA (48.057.936 euro) la cursul de referința leuro = 4,2 lei, -, soluțiile tehnice si locațiile necesare acestor lucrări, pe o perioada de 3(trei) ani de la începerea lor.

Director Comercial Prestații


r~—.

3

U

ci aUAuVaik

Va

1c

IC

\ \ L-X—T

^7va—


' V IA    \A

/' '

pTAp î

/ 35* / Icl

436 43

r wd23tf^I Vă \.......~A    \

JaT

135 /37 ftr* 1

"str\ Santinelei »

/ 6?

=UL    |H-»39 r

——-—


lr    25B    1    1    ______-1

1 t    t W Ulii

VA *

7    3lB """

x"i6A VJK - —t    A

—r

1l--

~~~T7 \ \r—'—~jjL ——— \ 1    - •-rM'26

Air29—-! j \ Eâ 1 ii

L-tr Cttne’?l'u Vic-torlxJ

\VZ-XÎ4B A    x

» \ /

tl^LV 1

rț5mjLl._    -

\ ®1S

'&a L

' /AfcUtS /

\ 11 \ A/\ 28-286

\X\    \ \    /\\ A    3

—» /

C 1    l60\ 1    1    16l22fi——'

1 B 1 ”, 1

’    46    X ''

160    ,U"

A\\ x-''^    30    \    . -35WȘ--'376X'"''

\\\T' uA    306    \'-"'    ' ,!7

\c \

\4» ” \ 7

7    \\v-''*39 -<

\ k"' \

” /

» 1    c*

1    ' 6t . 6C^ & J

\ I \    23    \    -———I f

\'” \

'® x''

32 ti;    alA    4

/

l**'*lL 1    |    82 ---fl    26

24    I

'3ft    3C

"    /-Au Cănile


06    / C    /

.    L f

fa    6    /

/ C    0 /

S- 14 »/+■>    ^7IL

1 0 /

\J    1-0^-

\    1O

/CE3ft

> ' ■ -3 -7 '1    7

16C    »/    '^4®

/a    /


&tA°

1    P    L

fc/

\ 1

tl //    / iB JA ^\ /

f    1^

1 / 130 7 x\/ M    /

\£AXl'u    /o.

/    /o

15 /

\ f 0

/

/(b

f

1 1^

\ rfr\ \ îm

/>'•..,    17

p

\J// \    NI*-

\ Io

/    /o

\/f/\    i x


Trotuar


Variabil

1%

\

1

1

1

1%

Ax proiectat

4 cm uzura BA16

Frazare, reparații strat suport cu BA16


Trotuar


BENEFICIAR

SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

PROIECTANT

SCTOPOPRIM SRL CONSTANTA

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012,2013 Sl 2014

FAZA:

DAU

DESENAT

ing. Radulescu I.

SCARA:

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

PROIECTAT

hg. Radulescu I.

DATA:

hg.S.Baceanu

IUUE2011

SEF PROIECT

Nr.Contract: /2011

variabilBENEFICIAR

SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

PROIECTANT

SCTOPOPRIM SRL CONSTANTA

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012,2013 «12014

FAZA:

DAU

DESENAT

ing. Radulescu 1.

SCARA:

DATA:

IUUE2011

PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

PROIECTAT

hg. Radulescu 1.

SEF PROIECT

hg.S. Boceam

Nr.Contract: Z2011


PROFIL TRANSVERSAL TIP 6

E. LUCRĂRI PE STRADA CELULOZEI - DEZAFECTARE LINII TRAMVAI2%


2%


4cm strat uzura BA16


5cm strat de binder BAD25


6cm strat de baza AB2


40cm piatra sparta 7cm nisip

Desfacere sistem rutier

BENEFICIAR

SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

PROIECTANT

SCTOPOPRIM SRL CONSTANTA

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012,2013 Sl 2014

FAZA:

DAU

DESENAT

ing. Radulescu I.

SCARA:

DATA:

IUUE2011

PROFIL TRANSVERSAL TIP 6

PROIECTAT

hg. Radulescu I.

SEF PROIECT

hg.S.Baceanu

Nr.Contract: Z2011

PROFIL TRANSVERSAL TIP 7

F. LUCRĂRI LA TROTUARE

Detaliu Bordura 20x25    Detaliu Bordura 10x15BENEFICIAR

SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

PROIECTANT

SCTOPOPRIM SRL CONSTANTA

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012,2013 «12014

FAZA:

DAU

DESENAT

ing. Radulescu I.

SCARA:

DATA:

IULIE 2011

PROFIL TRANSVERSAL TIP 7

PROIECTAT

hg. Radulescu I.

SEF PROIECT

hg.S.Baceanu

Nr.Contract: Z2011


DETALIU COPACI
Strat uzura BA16 - 4cm


Strat de legătura BAD25 - 4cm


Fundație piatra sparta -20cm


Nisip - 7cm


BENEFICIAR

SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

PROIECTANT

SCTOPOPRIM SRL CONSTANTA

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012,2013 «12014

FAZA:

DAU

DESENAT

ing. Radulescu I.

SCARA:

DATA:

IULIE 2011

PROFIL TRANSVERSAL TIP 8

PROIECTAT

hg. Radulescu I.

SEF PROIECT

hg.S.Baceanu

Nr.Contract: Z2011