Hotărârea nr. 199/2011

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2011 AL SCIL CONFORT URBAN CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 și lista de utilaje independente pe anul 2011 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 24.08.2011_;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanțe;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” și art.115, alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2011, a listei de investiții în continuare și reparații rectificată, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2011 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-    total venituri

14.990 mii RON 17.840 mii RON -2.850 mii RON 91.422 mii RON


-    total cheltuieli

-    rezultat

-    total investiții

din care :

-    investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța

91.150 mii RON 272 mii RON


-    utilaje independente din surse proprii

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2011 se va

realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Președintele ședinței,

Popescu Raducu


Adoptat 23 consilieri din 27 membrii.

Constanța Nr. 199

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA


Anexa nr.1 la H.C.L.M. 199    / 24.08.2 011

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

-rectificat-

Indicatori

Nr.

rd.

BVC 2011 aprobat mii RON

BVC 2011 rectificat mii RON

0

1

2

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.l2+rd,13)

1

14.990

14.990

1 .Venituri din exploatare, din care

2

14.720

14.720

a) Venituri din act.de bază

3

9.970

9.970

b) Venituri din alte activități

4

4.750

4.750

c) Venituri din surse bugetare, din care

5

- subvenții pentru produse și activități

6

- subvenții ptr.acoperirea dif. de preț și tarif

7

- transferuri

8

- prime acordate de la Bug.statului

9

- alte sume primite de Ia Bug.de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

270

270

3. Venituri excepționale

13

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.l5+rd.33+rd.34)

14

17.840

17.840

1 .Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

17.810

17.810

a) Cheltuieli materiale

16

9.441

9.441

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

7.207

7.207

- salarii brute

18

5.430

5.430

- contrib.asig.soc.de stat

19

1.254

1.254

- ajutor șomaj

20

42

42

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997

21

337

337

- alte chelt.cu personalul

22

144

144

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanle

23

440

440

d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din

24

112

112

- transferuri sau subvenții

25

e) cheltuieli de protocol

26

f) cheltuieli reclamă și publicitate

27

g) cheltuieli de sponsorizare

28

h) tichete de masă

29

610

610

i) Alte cheltuieli, din care

30

- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

31

- redevența din cesionarea bunurilor publice

32

2. Cheltuieli financiare

33

30

30

3. Cheltuieli excepționale

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

-2.850

-2.850

IV. FOND DE REZERVA

36

V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

37

VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

38

3.800

3.800

VII.IMPOZIT PE PROFIT

39

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

40

1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:

41

-cota managerului la regii autonome

42

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

43

3. Surse proprii de finanțare, din care:

44

-cota de participare la profit a administratorilor

45

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:

46

-cota managerului la societățile comerciale

47

-dividende cuvenite statului - F.P.S.

48

-dividende cuvenite altor acționari

49

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

50

87.206

91.422

1. Surse proprii

51

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte resurse

56

87.206

91.422

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

57

87.206

91.422

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

87.206

91.422

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE , din care

62

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu

ROMAN IA    Anexa nr.2 la H.C.L.M. 199    /24.08.201

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

DATE DE FUNDAMENTARE -rectificat-

Indicatori

Nr.

rd.

BVC 2011 aprobat mii RON

BVC 2011 rectificat mii RON

0

1

2

3

1. Venituri totale

1

14.990

14.990

2. Costuri aferente volumului de activ.

2

17.840

17.840

3. Număr prognozat de personal la finele anului

3

345

345

4. Număr mediu personal total, din care

4

345

345

5. Fond salarii,din care

5

5.574

5.574

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

6

b)Contract de mandat incheiat cu, conducătorul agentului economic potrivit art.2(l) din OUG 79/2008

7

144

144

- premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008

8

0

0

c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

9

5.430

5.430

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

10

1,31

1,31

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) (rd.l/rd.4)

- în prețuri curente

11

43,449

43,449

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.l/rd.4) - în prețuri comparabile

12

44,840

44,840

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr.persoane)

13

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

14

1.190

1.190

11. Plăți restante - total

15

4.500

4.500

- Prețuri curente

16

- prețuri comparabile

17

12. Creanțe restante - total

18

3.900

3.900

- prețuri curente

19

- prețuri comparabile

20

PRESEDINTE DE ȘEDINȚA, Popescu Raducu

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2011 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța -rectifica ta-

-miiRON-

Nr.

crt.

OBIECTIVUL

BVC 2011 APROBAT

BVC 2011 RECTIFICAT

RECTIFICARE

0

1

2

3

4=3-2

1.

Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere

71.334

75.550

4.216

2.

Sistem de iluminat public

13.000

13.000

0

3.

Fântâni arteziene

850

850

0

4.

Sistem de semaforizare

1.400

1.400

0

5.

Sistem de indicatoare rutiere

350

350

0

TOTAL GENERAL

86.934

91.150

4.216

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

pop eseu RacLucu

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2011 în prețuri informative

Nr.

crt

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preț unitar mii lei

Total mii lei

1.

Copiator

Buc.

2

8

16

2.

Mai mecanic

Buc.

2

11

22

3.

Placa vibratoare

Buc.

1

21

21

4.

Ciocan demolator pneumatic

Buc.

2

20

40

5.

Penetrometru automat

Buc.

1

10

10

6.

Vas absorbție cu vacuum

Buc.

1

5

5

7.

Recuperator solvent

Buc.

1

6

6

8.

Baie termostatata pentru penetrație

Buc.

1

8

8

9.

Pompa vid

Buc.

1

5

5

10.

Autoutilitara papuc

Buc.

1

100

100

11.

Calculator cu imprimanta

Buc.

4

9

36

12.

Remorca auto cu capacitate mai mica de 750 kg.

Buc.

1

3

3

Total surse proprii

272

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Pope seu RacLucu.

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2011

Nr.

crt.

Explicație

Valoare

In mii RON

Cote prognozate 2011

Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții

Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare

1.

Venituri totale minime

14.990

35

10,5

2.

Productivitatea muncii pe salariat

43,449

60

18

3.

Perioada de recuperare a

creanțelor

(in zile)

96

2

0,6

4.

Perioada de rambursare a

datoriilor

(in zile)

109

2

0,6

5.

Cheltuieli la 1.000 lei venituri

1.190

1

0,3

TOTAL

100

30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu