Hotărârea nr. 198/2011

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2011 AL RATC CONSTANTA

Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI

SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 24.08.2 011

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, documentația R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr. 80010/31.05.2010 si 107542/27.07.2011, raportul Comisiei nr.l buget -finanțe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.l9/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2011 conform anexei nr. 1 in sensul majorării sumei alocate pentru acordarea de gratuitate la transportul in comun pentru pensionarii cu pensia mai mica de 800 lei cu 1.000.000 lei si pentru lucrările aferente dezafectării liniei de tramvai 101 cu 300.000 lei;

Art. 2.Anexa nr.l face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta spre stiinta.

Adoptata de un nr. de 2 3 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Popescu Raducu

Constanta

Nr. 198 / 24.08 .    2011

MUNICIPIUL CONSTANTA    ANEXA 1

CONSILIUL LOCAL    la HCLM nr. 198/2011

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 LEI

Indicatori

Nr.

rând

BVC

2010

Prevederi

an

2011

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care :

(rd.02+rd.12+rd.13)

01

85.473.711

79.500.000

1 .Venituri din exploatare din care:

02

83.936.711

79.100.000

a)Venituri din activitatea de baza

03

35.050.000

29.000.000

b)Venituri din alte activitati

04

27.013.000

27.800.000

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

21.873.711

21.300.000

- subvenții pe produse si activitati

06

0

0

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

21.873.711

16.800.000

- transferuri

08

4.423.711

4.500.000

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

2.Venituri financiare

12

1.537.000

1.400.000

3.Venituri excepționale

13

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

86.314.000

79.500.000

1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

79.514.000

75.000.000

a) Cheltuieli materiale

16

26.500.000

21.880.000

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

26.180.500

25.390.000

- salarii brute

18

20.300.000

19.800.000

- contribuție asigurări sociale de stat

19

4.222.000

4.220.000

- ajutor de șomaj

20

101.500

100.000

- contribuție asig.soc.ptsanatate, conform Legii nr. 150/2002

21

1.200.000

1.050.000

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

357.000

220.000

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006

23

144.000

110.000

- asigurare de boli si accidente -fond de garantare

24

213.000

110.000

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

17.900.000

15.060.000

d)Cheltuieli social-culturale conform

Legii 571/2003 Codul Fiscal

26

500.000

300.000

e)Cheltuieli de protocol

27

43.000

50.000

f)Cheltuieli reclama si publicitate

28

261.000

250.000

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

29

20.000

8.000

h)Tichete de masa

30

2.052.000

1.000.000

0

1

3

3

1) Alte cheltuieli, din care:

31

6.057.500

11.062.000

prestații externe

32

630.000

679.000

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

33

0

0

2. Cheltuieli financiare

34

6.800.000

4.500.000

3.Cheltuieli excepționale

35

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

36

-840289

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII din care:

37

0

0

- fond rezerva

38

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

39

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

40

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care:

41

0

0

a) Rezerve legale

42

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

43

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

44

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

45

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

46

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat

47

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

48

0

0

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

49

17.820.500

17.834.500

1. Surse proprii

50

749.500

334.500

2. Alocații de la buget

51

17.071.000

17.500.000

3. Credite bancare:

52

0

0

- interne

53

0

0

- externe

54

0

0

4. Alte surse

55

0

0

0

1

3

3

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

56

17.820.500

17.834.500

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

57

17.820.500

17.834.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

0

0

58

- interne

59

0

0

- externe

60

0

0

X.REZERVE

din care:

61

0

0

I. Rezerve legale

62

0

0

II. Rezerve statutare

63

0

0

III. Alte rezerve

64

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu Raducu