Hotărârea nr. 197/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2011 AL RAEDPP CONSTANTA;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 AL REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 24.08.2011_;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum și Referatul nr. 6624/16.08.2011 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanțele Publice cu modificările și completările ulterioare, Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 3471/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare precum si a Hotărârii nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investiții la nivel național si aflate in administrarea consiliilor locale precum si a masurilor necesare aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea si vanzarea acestora ,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2011, conform anexei nr. 1, astfel :

se diminuează subvenția alocata pentru acoperirea deficitului ANL cu suma de 725 mii lei., stabilindu-se :

venituri în sumă de    28 750 mii lei

cheltuieli în sumă de    28 725 mii lei

profit brut in suma de    25 mii lei

investiții in suma de    1.165 mii lei

cheltuieli pentru investiții in suma de    1.165 mii lei

ART. 2 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome ..Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

2 3

Prezenta hotărâre a fost adoptată de...................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


POPESCU RĂDUCU

NR. 197/24.08.2011

ROMÂNIA

Anexa nr.l


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii Iei -

INDICATORI

Nr

Buget aprobat 2010

Prevederi an 2011

0

1

1.VENITURI TOTALE, din care:

(rd.2+ rd. 12+ rd.13)

1

28.950

28.750

1. Venituri de exploatare, totale , din care:

2

28.925

28.725

a) Venituri din activitatea de bază

3

7.800

7.850

b) Venituri din alte activități

4

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

21.125

20.785

-subvenții pentru produse și activități

6

2.311

1.875

-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

7

- transferuri buget local -învățământ

8

18.814

19.000

-prime acordate de la bugetul de stat

9

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

25

25

3. Venituri excepționale

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd. 15+rd.35+rd.36)

14

28.788

28.725

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

28.763

28.700

a) Cheltuieli materiale

16

22.200

22.130

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

5.575

5.575

- salarii brute

18

4.350

4.350

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

914

914

- ajutor de șomaj

20

33

33

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.95/2006

21

263

263

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

15

15

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap Conform L 448/2006

15

15

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele

23

350

250

d) Cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de stat, din care:

24

- transferuri sau subvenții

25

e) Cheltuieli de protocol,

26

25

25

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

297

420

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

16

0

h) Tichete de masă

29

300

300

i) Alte cheltuieli din care:

30

- cheltuieli sociale cu tichete cadou

31

j-redcvența din concesionarea bunurilor publice bunurilor publice

32

2. Cheltuieli financiare

33

25

25

3. Cheltuieli excepționale

34

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

35

162

25

IV. FOND REZERVA

36

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII. IMPOZIT PE PROFIT

39

26

4

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

40

136

21

a) rezerve legale

41

8

1

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

42

0

0

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente Facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

13

0

d) alte repartizări prevăzute de lege

44

0

0

e) până la 10 % pentru participarea Salariaților la profit

45

0

0

f) minim 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome.

46

115

20

g) profitul nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera a)-f)

47

0

0

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

48

3.567

1.165

1. Surse proprii

49

0

0

2. Alocații de la bugetul de stat

50

0

0

3. Credite bancare:

51

- interene

52

- externe

53

4. Alte surse (fond de rulment+buget local)

54

3.567

1.165

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

55

3.567

1.165

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

56

3.567

1.165

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

57

- interne

58

- externe

59

XI. REZERVE, din care :

60

I. Rezerve legale

61

II Rezerve statutare

62

III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)

63

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RĂDUCU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, Bd. 1 Mai nr.21, bloc H18 parter

Anexa nr.l


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr

Buget aprobat 2010

Prevederi an 2011

0

1

1. VENITURI TOTALE, din care:

(rd.2+ rd,12+ rd.13)

1

28.950

28.750

1. Venituri de exploatare, totale, din care:

2

28.925

28.725

a) Venituri din activitatea de bază

3

7.800

7.850

b) Venituri din alte activități

4

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

21.125

20.875

-subvenții pentru produse și activități

6

2.311

1.875

-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

7

- transferuri buget local -învățământ

8

18.814

19.000

-prime acordate de la bugetul de stat

9

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

25

25

3. Venituri excepționale

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd. 15+ rd.35+rd.36)

14

28.788

28.725

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

28.763

28.700

a) Cheltuieli materiale

16

22.200

22.130

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

5.575

5.575

- salarii brute

18

4.350

4.350

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

914

914

- ajutor de șomaj

20

33

33

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.95/2006

21

263

263

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

15

15

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap Conform L 448/2006

15

15

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele

23

350

250

d) Cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de stat, din care:

24

- transferuri sau subvenții

25

e) Cheltuieli de protocol,

26

25

25

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

297

420

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

16

0

h) Tichete de masă

29

300

300

i) Alte cheltuieli din care:

30

- cheltuieli sociale cu tichete cadou

31

- redevența din concesionarea bunurilor publice bunurilor publice

32

2. Cheltuieli financiare

33

25

25

3. Cheltuieli excepționale

34

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

35

162

25

IV. FOND REZERVA

36

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII. IMPOZIT PE PROFIT

39

26

4

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

40

136

21

a) rezerve legale

41

8

1

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

42

0

0

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente Facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

13

0

d) alte repartizări prevăzute de lege

44

0

0

e) până la 10 % pentru participarea Salariaților la profit

45

0

0

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome.

46

115

20

g) profitul nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera a) - f)

47

0

0

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

48

3.567

1.165

1. Surse proprii

49

0

0

2. Alocații de la bugetul de stat

50

0

0

3. Credite bancare:

51

- interene

52

- externe

53

4. Alte surse (fond de rulment+buget local)

54

3.567

1.165

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

55

3.567

1.165

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

56

3.567

1.165

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

57

- interne

58

- externe

59

XI. REZERVE, din care :

60

I. Rezerve legale

61

II. Rezerve statutare

62

III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)

63