Hotărârea nr. 196/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2011;

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2011

Consiliul local al municipiului CONSTANȚA întrunit în ședința nrHi nA-rAa data de 24.08.2011    ;

Analizînd expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr.    oe zo!/ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.l 15 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locala,republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2011 pe trimestrul II, prezentată în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare în vederea aducerii la indeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului CONSTANTA.

9

Adoptată de un număr de 23 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


POPESCU RĂDUCU

CONSTANTA Nr.196 /24.08.2011

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 30.06.2011

cod 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Prevederi

bugetare

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod

00.01

61921603

26835617

21186566

70715

21115851

16630878

0

4555688

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

57494295

23990963

19260566

70715

19189851

14704878

0

4555688

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

57494295

23990963

19260566

70715

19189851

14704878

0

4555688

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)

00.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.03+

30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.10.03

0

0

Venituri din concesiuni și inchirieri

30.10.05

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

57494295

23990963

19260566

70715

19189851

14704878

0

4555688

Venituri din prestări de servicii și alte activități

(cod33.îo.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14 + 33.10.16+33.10.17

33.10

42008379

18985047

15709448

64799

15644649

11159676

0

4549772

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

14032560

5000000

4909693

4909693

4909693

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

158700

97700

104268

25113

79155

94626

9642

Contribuția de întreținere a persoanelor as

33.10.13

1160000

620000

556555

39686

516869

516869

39686

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

8000

4300

1100

1100

1100

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie

33.10.17

0

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

7000

4902

4902

4902

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

26621119

13255047

10132024

10132024

5631580

4500444

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

3000

1000

906

906

906

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

15485916

5005916

3547518

5916

3541602

3541602

0

5916

Alte venituri

36.10.50

15485916

5005916

3547518

5916

3541602

3541602

5916

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.10

0

0

3600

0

3600

3600

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

3600

3600

3600

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a

hi înotului

37.10.03

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor

39.10.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

4427308

2844654

1926000

0

1926000

1926000

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    (cod

00.18

4427308

2844654

1926000

0

1926000

1926000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+ 42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru

42.10.11

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0

0

Sume primite de la instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA

42.10.43

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17)

43.10

4427308

2844654

1926000

0

1926000

1926000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

4177308

2594654

1926000

1926000

1926000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul cănătătii

43.10.10

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul

43.10.14

250000

250000

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

43.10.17.01

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.10.01 la

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.10.07.01 la

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.011a 45.10.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) ■

00.01

61373603

26559427

21181576

70715

21110861

16625888

0

4555688

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.

00.02

57196295

23964773

19255576

70715

19184861

14699888

0

4555688

A. VENITURI FISCALE(cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.12

57196295

23964773

19255576

70715

19184861

14699888

0

4555688

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din proprietate (cod30.10.03+

30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.10.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

57196295

23964773

19255576

70715

19184861

14699888

0

4555688

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10

41710379

18958857

15704458

64799

15639659

11154686

0

4549772

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

13755760

4995010

4904703

4904703

4904703

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

137500

76500

104268

25113

79155

94626

9642

Contribuția de întreținere a persoanelor as

33.10.13

1160000

620000

556555

39686

516869

516869

39686

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

8000

4300

1100

1100

1100

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și

conversie profesională,specializare și

33.10.17

0

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

7000

4902

4902

4902

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de

33.10.21

26621119

13255047

10132024

10132024

5631580

4500444

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de

sănătate publică din sume alocate de la

33.10.30

0

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de

sănătate publică din sume alocate din veniturile

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

3000

1000

906

906

906

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

0

0

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

298000

26190

4990

0

4990

4990

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

298000

26190

4990

0

4990

4990

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 37.10)

00.14

298000

26190

4990

0

4990

4990

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)

37,10

298000

26190

4990

0

4990

4990

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

298000

26190

4990

4990

4990

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor

39.10.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

250000

250000

0

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

250000

250000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

250000

250000

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul

43.10.14

250000

250000

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.10.07.01 la

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

Sume primite în avans


45.10.18.03


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


Anexa 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 39,06,2011

COd 20 -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL(cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

583541765

406657042

483710332

83320677

400389655

351916446

3748032

128045854

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

415072099

303397543

413864783

83320677

330544106

282070897

3748032

128045854

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

430995777

267461054

376514553

83320677

293193876

244720667

3748032

128045854

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

391970777

238311054

318641845

47234569

271407276

219945616

3357364

95338865

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

183564111

98700555

91649355

1317487

90331868

90331868

0

1317487

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

00.05

0

0

124233

0

124233

124233

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

124233

0

124233

124233

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

124233

124233

124233

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod n-l noj-nA no\

00.06

183564111

98700555

91525122

1317487

90207635

90207635

0

1317487

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

3000000

3000000

4396049

1317487

3078562

3078562

0

1317487

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

915138

915138

0

0

915138

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3000000

3000000

3480911

402349

3078562

3078562

402349

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564111

95700555

87129073

0

87129073

87129073

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000000

95418499

86979407

86979407

86979407

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

564111

282056

149666

149666

149666

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITALfcod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) -

Restante anii anteriori -

>

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900000

65060000

117872033

24710863

93161170

55366205

1673379

60832449

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

77900000

65060000

117872033

24710863

93161170

55366205

1673379

60832449

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64000000

53500000

90897474

11497970

79399504

45448094

1517661

43931719

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

15500000

15000000

20245142

2153322

18091820

15114243

360154

4770745

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

48500000

38500000

70652332

9344648

61307684

30333851

1157507

39160974

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

7500000

6560000

23410291

13210162

10200129

6356768

155718

16897805

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3200000

2800000

4261719

747167

3514552

2709259

66319

1486141

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

4000000

3500000

18766127

12412230

6353897

3395144

85547

15285436

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

300000

260000

382445

50765

331680

252365

3852

126228

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

6400000

5000000

3564268

2731

3561537

3561343

0

2925

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

130191666

74235499

108321857

20917743

87404114

73727646

1623704

32970507

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)

11.02

105895666

53935499

53834375

0

53834375

53834375

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

105691961

53834375

53834375

53834375

53834375

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

203705

101124

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700000

1200000

1766476

503437

1263039

836884

53403

876189

Taxe hoteliere

12.02.07

1700000

1200000

1766476

503437

1263039

836884

53403

876189

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160000

100000

192191

93612

98579

61920

261

130010

Impozit pe spectacole

15.02.01

160000

100000

192191

93612

98579

61920

261

130010

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436000

19000000

52528815

20320694

32208121

18994467

1570040

31964308

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500000

15500000

49194364

20158621

29035743

15913539

1570040

31710785

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

8500000

7500000

19701876

6865898

12835978

8544411

324059

10833406

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

9000000

8000000

29492488

13292723

16199765

7369128

1245981

20877379

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

3252

3252

3252

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

4936000

3500000

3331199

162073

3169126

3077676

0

253523

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315000

315000

798600

288476

510124

519897

60281

218422

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315000

315000

798600

288476

510124

519897

60281

218422

Alte impozite și taxe

18.02.50

315000

315000

798600

288476

510124

519897

60281

218422

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

39025000

29150000

57872708

36086108

21786600

24775051

390668

32706989

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000000

3000000

3000000

928758

2071242

2960839

0

39161

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

3000000

3000000

3000000

928758

2071242

2960839

0

39161

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5000000

5000000

5000000

928758

2071242

2960839

39161

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

56025000

26150000

54872708

55157550

19715558

21814212

590668

32667828

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27

33.02

780000

620000

1258919

568817

690102

654542

0

624377

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200000

150000

126529

126329

126329

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

400000

500000

267950

267930

267930

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

2276

2276

2276

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

150000

150000

857266

568817

288449

232889

0

624377

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

50000

20000

5118

5118

5118

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920000

6000000

5404285

172514

5231769

5231929

0

172354

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1500000

1000000

892964

-4

892968

892968

-4

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420000

5000000

4511519

172518

4558801

4338961

172358

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

5000000

1500000

16887782

21240402

-4552620

1455576

98040

15336366

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

5000000

1500000

16885552

21240402

-4554870

1451126

98040

15336366

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate,

abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2250

2250

2250

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))

36.02

21325000

18030000

31321724

13175617

18146107

14494365

292628

16534731

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000000

3000000

11300737

9700707

1600030

2463590

145098

8692049

Taxe speciale

36.02.06

17295000

15000000

19990020

3472973

16517047

12003181

147530

7839309

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

30000

30000

30967

1937

29030

27594

0

3373

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01 +37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-27126000

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

27126000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1880000

1780000

3092617

0

3092617

3092617

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri fcod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+

39.02

1880000

1780000

3092617

0

3092617

3092617

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

250000

250000

469857

0

469857

469857

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

1430000

1430000

2547322

2547322

2547322

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

200000

100000

75438

0

75438

75438

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

88091988

88091988

88091988

0

88091988

88091988

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+

40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

88091988

88091988

88091988

0

88091988

88091988

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru

înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la

persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

88091988

88091988

88091988

88091988

88091988

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

55445000

42195000

13039641

0

13039641

13039641

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

55445000

42195000

13039641

0

13039641

13039641

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.031a 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 ia

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

42.02

55445000

42195000

13039641

0

13039641

13039641

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de loci

42.02.12

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

3695000

3695000

687165

687165

687165

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

46650000

36000000

10406000

10406000

10406000

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200000

200000

156453

156453

156453

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

4900000

2300000

1790023

1790023

1790023

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

Subvenții de la alte administrații

fcod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

43.02.08

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45,02

7129000

7129000

2971533

0

2971533

2971533

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)

45.02.01

7129000

7129000

2971533

0

2971533

2971533

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

3028000

3028000

216132

216132

216132

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.01.02

582016

582016

582016

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Prefinanțare

45.02.01.03

4101000

4101000

2173385

2173385

2173385

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la

45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinantare

»

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod

45.02.16.01 la 45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinantare

1

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL ’

00.01

455619777

305961054

388867029

83320677

305546352

257073143

3748032

128045854

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

325100111

213525555

322680178

83320677

239359501

190886292

3748032

128045854

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

403869777

267461054

376514553

83320677

293193876

244720667

3748032

128045854

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

391970777

238311054

318641845

47234569

271407276

219945616

3357364

95338865

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

183564111

98700555

91649355

1317487

90331868

90331868

0

1317487

m.i. nnrut.iirtVCHII,ri\Uni ^1    1IUUIM

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod n<<

00.05

0

0

124233

0

124233

124233

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

124233

0

124233

124233

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

124233

124233

124233

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod

00.06

183564111

98700555

91525122

1317487

90207635

90207635

0

1317487

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

3000000

3000000

4396049

1317487

3078562

3078562

0

1317487

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

915138

915138

915138

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3000000

3000000

3480911

402349

3078562

3078562

402349

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564111

95700555

87129073

0

87129073

87129073

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000000

95418499

86979407

0

86979407

86979407

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

564111

282056

149666

149666

149666

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) -Restante anii anteriori-

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900000

65060000

117872033

24710863

93161170

55366205

1673379

60832449

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

77900000

65060000

117872033

24710863

93161170

55366205

1673379

60832449

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64000000

53500000

90897474

11497970

79399504

45448094

1517661

43931719

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

15500000

15000000

20245142

2153322

18091820

15114243

360154

4770745

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

48500000

38500000

70652332

9344648

61307684

30333851

1157507

39160974

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

7500000

6560000

23410291

13210162

10200129

6356768

155718

16897805

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3200000

2800000

4261719

747167

3514552

2709259

66319

1486141

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

4000000

3500000

18766127

12412230

6353897

3395144

85547

15285436

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori

07.02.02.03

300000

260000

382445

50765

331680

252365

3852

126228

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

6400000

5000000

3564268

2731

3561537

3561343

0

2925

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

130191666

74235499

108321857

20917743

87404114

73727646

1623704

32970507

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

105895666

53935499

53834375

0

53834375

53834375

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

105691961

53834375

53834375

53834375

53834375

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

203705

101124

0

0

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700000

1200000

1766476

503437

1263039

836884

53403

876189

Taxe hoteliere

12.02.07

1700000

1200000

1766476

503437

1263039

836884

53403

876189

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160000

100000

192191

93612

98579

61920

261

130010

Impozit pe spectacole

15.02.01

160000

100000

192191

93612

98579

61920

261

130010

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436000

19000000

52528815

20320694

32208121

18994467

1570040

31964308

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500000

15500000

49194364

20158621

29035743

15913539

1570040

31710785

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

8500000

7500000

19701876

6865898

12835978

8544411

324059

10833406

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

9000000

8000000

29492488

13292723

16199765

7369128

1245981

20877379

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

3252

3252

3252

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

4936000

3500000

3331199

162073

3169126

3077676

0

253523

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315000

315000

798600

288476

510124

519897

60281

218422

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315000

315000

798600

288476

510124

519897

60281

218422

Alte impozite și taxe

18.02.50

315000

315000

798600

288476

510124

519897

60281

218422

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

11899000

29150000

57872708

36086108

21786600

24775051

390668

32706989

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

3000000

3000000

3000000

928758

2071242

2960839

0

39161

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 + 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000000

3000000

3000000

928758

2071242

2960839

0

39161

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

3000000

3000000

3000000

928758

2071242

2960839

39161

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

8899000

26150000

54872708

35157350

19715358

21814212

390668

32667828

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27

33.02

780000

620000

1258919

568817

690102

634542

0

624377

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200000

150000

126329

126329

126329

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

400000

300000

267930

267930

267930

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

2276

2276

2276

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,

33.02.28

150000

150000

857266

568817

288449

232889

624377

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

30000

20000

5118

5118

5118

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920000

6000000

5404283

172514

5231769

5231929

0

172354

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1500000

1000000

892964

-4

892968

892968

-4

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420000

5000000

4511319

172518

4338801

4338961

172358

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3000000

1500000

16887782

21240402

-4352620

1453376

98040

15336366

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3000000

1500000

16885532

21240402

-4354870

1451126

98040

15336366

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate,

abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2250

2250

2250

0

Diverse venituri (cod

36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.11 +36.02.50)

36.02

21325000

18030000

31321724

13175617

18146107

14494365

292628

16534731

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000000

3000000

11300737

9700707

1600030

2463590

145098

8692049

Taxe speciale

36.02.06

17295000

15000000

19990020

3472973

16517047

12003181

147530

7839309

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

30000

30000

30967

1937

29030

27594

3373

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-27126000

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-27126000

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru

înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcredițelor de la

persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51750000

38500000

12352476

0

12352476

12352476

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51750000

38500000

12352476

0

12352476

12352476

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.32 ia 42.02.37+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

42 02

51750000

38500000

12352476

0

12352476

12352476

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

46650000

36000000

10406000

10406000

10406000

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200000

200000

156453

156453

156453

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

cănătătii

42.02.41

4900000

2300000

1790023

1790023

1790023

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

43.02.08

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL

00.01

127921988

100695988

94843303

0

94843303

94843303

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

89971988

89871988

91184605

0

91184605

91184605

0

0

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

27126000

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA (11.02.07)

11,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

27126000

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 36.02+37.02)

00.14

27126000

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37,02

27126000

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

27126000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1880000

1780000

3092617

0

3092617

3092617

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+

39.02

1880000

1780000

3092617

0

3092617

3092617

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

250000

250000

469857

469857

469857

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

1430000

1430000

2547322

2547322

2547322

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

200000

100000

75438

0

75438

75438

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

88091988

88091988

88091988

0

88091988

88091988

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

88091988

88091988

88091988

0

88091988

88091988

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

88091988

88091988

88091988

0

88091988

88091988

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3695000

3695000

687165

0

687165

687165

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

3695000

3695000

687165

0

687165

687165

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42,02

3695000

3695000

687165

0

687165

687165

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor fcod42.02.09.01 la 42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de loci

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

3695000

3695000

687165

687165

687165

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45,02

7129000

7129000

2971533

0

2971533

2971533

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)

45.02.01

7129000

7129000

2971533

0

2971533

2971533

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

3028000

3028000

216132

216132

216132

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.01.02

0

0

582016

582016

582016

0

Prefinanțare

45.02.01.03

4101000

4101000

2173385

2173385

2173385

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la

45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Anexa 13

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30,06,2011

cod 21    _ _ -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de

angajamen

t

Credite bugetare

Angajamen te bugetare

Angajame nte legale

Plăti

»

efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

583541765

583541765

406657042

407385444

257732214

252640018

5092196

218523434

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

40491880

40491880

18617359

18608531

16939907

16939907

0

16975144

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

40207000

40207000

18454000

18445172

16857739

16857739

0

16875024

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

40207000

40207000

18454000

18445172

16857739

16857739

0

16875024

Autorități executive

51.02.01.03

40207000

40207000

18454000

18445172

16857739

16857739

0

16875024

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

284880

284880

163359

163359

82168

82168

0

100120

Fond de rezervă bugetară la dispoiția autorităților locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

284880

284880

163359

163359

82168

82168

0

100120

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

15302000

15302000

6327000

6327000

4262258

4262258

0

4171607

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)

61.02

15302000

15302000

6327000

6327000

4262258

4262258

0

4171607

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6970000

6970000

2009000

2009000

468321

468321

0

753679

Poliție comunitară

61.02.03.04

6970000

6970000

2009000

2009000

468321

468321

0

753679

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

182000

182000

168000

168000

139066

139066

0

260031

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

8150000

8150000

4150000

4150000

3654871

3654871

0

3157897

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

166482885

166482885

91852689

89268776

79175452

78756867

418585

76945065

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

95593909

95593909

48033333

47335552

47335552

47335552

0

48560314

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

38686564

38686564

18100245

17402464

17402464

17402464

0

18237035

învățământ preșcolar

65.02.03.01

20865201

20865201

10199800

9502019

9502019

9502019

0

9306025

învățământ primar

65.02.03.02

17821363

17821363

7900445

7900445

7900445

7900445

0

8931010

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

56173948

56173948

29819358

29819358

29819358

29819358

0

30210936

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

24396799

24396799

12958969

12958969

12958969

12958969

0

13298234

învățământ secundar superior

65.02.04.02

29535247

29535247

15486914

15486914

15486914

15486914

0

15433868

învățământ profesional

65.02.04.03

2241902

2241902

1373475

1373475

1373475

1373475

0

1478834

învățământ posti iceal

65.02.05

733397

733397

113730

113730

113730

113730

0

112343

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

5235000

5235000

2610000

2360000

1803417

1803417

0

1847929

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

250000

250000

250000

0

0

0

0

0

Spitale qenerale

66.02.06.01

250000

250000

250000

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Servicii de sănătate publică

66.02.08

4900000

4900000

2300000

2300000

1763120

1763120

1807632

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

85000

85000

60000

60000

40297

40297

0

40297

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

85000

85000

60000

60000

40297

40297

0

40297

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

21010000

21010000

13277000

13133821

10207825

10146825

61000

8635144

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

800000

800000

377000

377000

377000

316000

61000

316000

Biblioteci publice comunale, orățenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

800000

800000

377000

377000

377000

316000

61000

316000

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

19485000

19485000

12300000

12300000

9803237

9803237

0

8078377

Sport

67.02.05.01

5300000

5300000

5300000

5300000

4525000

4525000

0

3125000

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze

sportive și de agrement

67.02.05.03

14185000

14185000

7000000

7000000

5278237

5278237

0

4953377

Servicii religioase

67.02.06

100000

100000

100000

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

625000

625000

500000

456821

27588

27588

240767

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.5

68.02

44643976

44643976

27932356

26439403

19828658

19471073

357585

17901678

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

3730000

3730000

2564000

1716610

1716610

1716610

1700273

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

16500000

16500000

10544000

10544000

7816498

7816498

0

7922300

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

16500000

16500000

10544000

10544000

7816498

7816498

0

7922300

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000000

1000000

600000

600000

423609

423609

0

423609

Creșe

68.02.11

2900000

2900000

1585000

1333000

1585000

1227415

357585

1172793

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

2775000

2775000

1875356

1489734

1384408

1384408

0

1465516

Aiutor social

68.02.15.01

555000

555000

493356

493356

388030

388030

0

421104

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2220000

2220000

1382000

996378

996378

996378

0

1044412

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.02.50

17738976

17738976

10764000

10756059

6902533

6902533

0

5217187

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

223016000

223016000

181194994

184516137

88629033

83955422

4673611

52730423

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

152325000

152325000

130853994

134325137

55351141

50677530

4673611

24695683

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

6350000

6350000

4000000

4000000

3256406

3256406

0

3205424

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

145975000

145975000

126853994

130325137

52094735

47421124

4673611

21490259

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

70691000

70691000

50341000

50191000

33277892

33277892

0

28034740

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

70541000

70541000

50191000

50191000

33277892

33277892

0

28034740

Salubritate

74.02.05.01

70500000

70500000

50150000

50150000

33260026

33260026

0

27828858

Colectarea, tratarea și distruqerea deșeurilor

74.02.05.02

41000

41000

41000

41000

17866

17866

0

205882

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

150000

150000

150000

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

138249000

138249000

108665000

108665000

68725564

68725564

0

67701195

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Proqrame de dezvoltare reqională și socială

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

103520000

103520000

85065000

85065000

49629356

49629356

0

48670394

Energie termică

81.02.06

102185000

102185000

83730000

83730000

48670046

48670046

0

48670046

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

1335000

1335000

1335000

1335000

959310

959310

0

348

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

. 0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

34729000

34729000

23600000

23600000

19096208

19096208

0

19030801

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

34729000

34729000

23600000

23600000

19096208

19096208

0

19030801

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

33000000

33000000

22121000

22121000

18699831

18699831

0

18699831

Străzi

84.02.03.03

1729000

1729000

1479000

1479000

396377

396377

0

330970

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.0’5+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

Excedent (cod 00.01-49.02)

98.02

99276428

Deficit1’ (cod 49.02-00.01)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

455619777

455619777

287987042

289139587

216681238

211606028

5075210

205184751

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

37789892

37789892

17266359

17257531

15752054

15752054

0

15182623

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

37569012

37569012

17167000

17158172

15669886

15669886

0

15098159

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220880

220880

99359

99359

82168

82168

0

84464

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

14924000

14924000

5949000

5949000

4262258

4262258

0

4090061

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

14924000

14924000

5949000

5949000

4262258

4262258

0

4090061

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

164841885

164841885

74574689

87901919

77829474

77427875

401599

76829603

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

95593909

95593909

48033333

47335552

47335552

47335552

0

48560314

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

x

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4985000

4985000

2360000

2360000

1803417

1803417

0

1847929

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

21010000

21010000

13277000

13133821

10207825

10146825

61000

8635144

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Asigurări și asistentă socială (cod 68.02.04 la

68.02.06

68.02

43252976

43252976

26541356

25072546

18482680

18142081

340599

17786216

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

119529000

119529000

78229994

81701137

60479367

55805756

4673611

50780796

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

49007000

49007000

28057994

31529137

27213475

22539864

4673611

22945605

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

70522000

70522000

50172000

50172000

33265892

33265892

0

27835191

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83’()2+84.02+87.02)

79.02

118535000

118535000

83730000

96330000

58358085

58358085

0

58301668

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

102185000

102185000

83730000

83730000

48670046

48670046

0

48670046

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

16350000

16350000

12600000

12600000

9688039

9688039

0

9631622

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

X

X

X

X

X

45467115

X

X

Deficit1’ (cod 49.02-00.01)

99.02

X

X

X

X

X

X

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

127921988

127921988

118670000

118245857

41050976

41033990

16986

13338683

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

2701988

2701988

1351000

1351000

1187853

1187853

0

1792521

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

2637988

2637988

1287000

1287000

1187853

1187853

0

1776865

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

64000

64000

64000

64000

0

0

0

15656

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

378000

378000

378000

378000

0

0

0

81546

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

378000

378000

378000

378000

0

0

0

81546

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

1641000

1641000

1391000

1366857

1345978

1328992

16986

115462

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

250000

250000

250000

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze

sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.5

68.02

1391000

1391000

1391000

1366857

1345978

1328992

16986

115462

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boii și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

103487000

103487000

102965000

102815000

28149666

28149666

0

1949627

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

103318000

103318000

102796000

102796000

28137666

28137666

0

1750078

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

169000

169000

169000

19000

12000

12000

0

199549

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

19714000

19714000

12335000

12335000

10367479

10367479

0

9399527

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1335000

1335000

1335000

1335000

959310

959310

0

348

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

18379000

18379000

11000000

11000000

9408169

9408169

0

9399179

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

53809313

DEFICIT 1>(cod 49.02-00.01)

99.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

la data de 30.06.2011

cod 21    -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamen te bugetare

Angajamen te legale

Plăti

J

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.1

49,10

61921603

61921603

26835617

45462795

38085109

16328397

21756712

31788491

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Poliția comunitară

61.10.03.04

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

46441603

46441603

21835617

29982795

34550931

12794219

21756712

28254313

învățământ (cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+

65.10

14032560

14032560

5000000

14032560

4995970

4995970

0

5025585

învaățământ preșcolar și primar (cod

65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

6599723

6599723

2401720

6599723

2397690

2397690

0

2394345

învățământ preșcolar

65.10.03.01

4748323

4748323

1675659

4748323

1671629

1671629

0

1641933

învățământ primar

65.10.03.02

1851400

1851400

726061

1851400

726061

726061

0

752412

învățământ secundar (cod 65.10.04.01

la 65.10.04.03)

65.10.04

7090437

7090437

2498045

7090437

2498045

2498045

0

2510875

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

943800

943800

380618

943800

380618

380618

0

390522

învățământ secundar superior

65.10.04.02

5346637

5346637

1758722

5346637

1758722

1758722

0

1760231

învățământ profesional

65.10.04.03

800000

800000

358705

800000

358705

358705

0

360122

învățământ postliceal

65.10.05

342400

342400

100235

342400

100235

100235

0

120365

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.10.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

0

Sănătate

66.10

27383127

27383127

13778401

13778401

27383127

5715624

21667503

21234896

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Servicii de sănătate publică

66.10.08

0

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

27383127

27383127

13778401

13778401

27383127

5715624

21667503

21234896

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

27383127

27383127

13778401

13778401

27383127

5715624

21667503

21234896

Cultură, recreere și religie (cod

67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

865916

865916

406216

406216

406216

317007

89209

333033

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

865916

865916

406216

406216

406216

317007

89209

333033

Muzee

67.10.03.03

865916

865916

406216

406216

406216

317007

89209

333033

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

0

Case de cultură

67.10.03.06

0

Cămine culturale

67.10.03.07

0

Universități populare

67.10.03.09

0

Presă

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Grădini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.10.50

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04

+68.10.05+68.10.11+68.10.12+

68.10

4160000

4160000

2651000

1765618

1765618

1765618

0

1660799

Asistentă acordată persoanelor în

68.10.04

4160000

4160000

2651000

1765618

1765618

1765618

0

1660799

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

0

Creșe

68.10.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE {cod 70.10+74.10) ’

15480000

15480000

5000000

15480000

3534178

3534178

0

3534178

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.10

15480000

15480000

5000000

15480000

3534178

3534178

0

3534178

Locuințe (cod

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

15480000

15480000

5000000

15480000

3534178

3534178

0

3534178

Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

0

Protecția biosferei și a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultură, piscicultură si vânătoare (cod 83.10.03)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte acțiuni economice (cod

87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

0

EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)

96.10

0

0

0

0

0

302481

-302481

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

302481

-302481

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.10

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.1

49,10

61373603

61376603

26559427

58519521

16412616

16323407

89209

31367421

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03 +61.10.50)

61.10

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Poliția comunitară

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

45893603

45896603

21559427

43039521

12878438

12789229

89209

27833243

învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10

13755760

13755760

4995010

13755760

4990980

4990980

0

4856860

învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.10.04.01

la 65.10.04.03)

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.10.07.04)

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate

66.10

27111927

27111927

13507201

27111927

5715624

5715624

0

21011710

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

865916

868916

406216

406216

406216

317007

89209

324593

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12 + 68.10.50)

68.10

4160000

4160000

2651000

1765618

1765618

1765618

0

1640080

Asistență acordată persoanelor în

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.10+74.10)

15480000

15480000

5000000

15480000

3534178

3534178

0

3534178

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.10

15480000

15480000

5000000

15480000

3534178

3534178

0

3534178

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)

74.10

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului natural

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (cod 83.10.03)

83.10

0

Agricultură (cod

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

87.10.50)

87.10

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea a vii-a rezerve, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)

96.10

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.10

0

CHELTUIELILE SECpUNII DE DEZVOLTARE (cod ’ 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.1

49,10

548000

548000

276190

548000

276190

4990

271200

421070

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

o

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03 +61.10.50)

61.10

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Poliția comunitară

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

548000

548000

276190

548000

276190

4990

271200

421070

învățământ (cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+

65.10

276800

276800

4990

276800

4990

4990

0

168725

învățământ preșcolar și primar (cod

65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.10.04.01

la 65.10.04.03)

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinitul prin nivel (cod

65.10.07.04)

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate

66.10

271200

271200

271200

271200

271200

271200

223186

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

8440

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11 +68.10.12 + 68.10.50)

68.10

0

20719

Asistență acordată persoanelor în

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.10+74.10)

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.10

0

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)

74.10

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului natural

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)

80.10

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03)

83.10

0

Agricultură (cod

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

87.10.50)

87.10

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

Partea a vii-a rezerve, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)

96.10

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

0

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

99.10

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Anexa 7 b

CONTUL PE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...30.06.2011

Cod 21 Capitol ■■■51.02 Subcapitol 51.01.03_ -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicato

r

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli

efective

de angajament

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

bugetare

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

40207000

40207000

18454000

18445172

16857739

16857739

0

16875024

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

37569012

37569012

17167000

17158172

15669886

15669886

0

15098159

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55'

01

37569012

37569012

17167000

17167000

15678714

15678714

0

15098159

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la

10

18800000

18800000

8585000

8585000

8029934

8029934

0

7963295

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 la 10.01

10.01

14711000

14711000

6570000

6570000

6276208

6276208

0

6167337

Salarii de bază

10.01.01

11614000

11614000

5500000

5500000

5466184

5466184

0

5395268

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

661000

661000

300000

300000

214508

214508

0

277647

21346

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

310000

310000

310000

310000

215688

215688

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unităl

10.01.12

250000

250000

100000

100000

79202

79202

0

79416

Indemnizații de deleaare

10.01.13

27000

27000

10000

10000

221

221

0

234

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de mun

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

1849000

1849000

350000

350000

300405

300405

0

393426

Cheltuieli salariate în natură (cod 10.02.01 la 10.

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și familia:

10.02.04

0

TransDortul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

1795958

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4089000

408900(5

2015O00

2015000

1753726

1753726

0

Contribuții de asiaurări sociale de stat

10.03.01

2928000

2928000

1500000

1500000

1294447

1294447

0

1280308

Contribuții de asiaurări de somai

10.03.02

84000

84000

50000

50000

29455

29455

0

29767

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

880000

880000

350000

350000

327118

327118

0

323245

Contribuții de asigurări pentru accidente de munc

10.03.04

44000

44000

15000

15000

9362

9362

0

9260

Prime de asigurare de viață plătite de angajator [

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

153000

153000

100000

100000

93344

93344

0

153378

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

18769012

18769012

8582000

8582000

7648780

7648780

0

7134864

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01

20.01

5385000

5385000

2600000

2600000

2292371

2292371

0

2078498

Furnituri de birou

20.01.01

250000

250000

250000

250000

189229

189229

0

49676

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

492000

492000

300000

300000

249070

249070

0

235111

Apă, canal și salubritate

20.01.04

50000

50000

50000

50000

17297

17297

0

17297

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

2310000

2310000

900000

900000

830993

830993

0

830993

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

770000

770000

300000

300000

281355

281355

0

304138

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

738000

738000

400000

400000

372373

372373

0

297443

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcțion

20.01.30

775000

775000

400000

400000

352054

352054

0

343840

Reparații curente

20.02

210000

210000

100000

100000

54786

54786

0

54786

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

50000

50000

20000

20000

8926

8926

0

124073

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50000

50000

20000

20000

8926

8926

0

124073

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.

20.06

120000

120000

60000

60000

5925

5925

0

4203

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20000

20000

10000

10000

4203

4203

0

4203

Deplasări în străinătate

20.06.02

100000

100000

50000

50000

1722

1722

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

95000

95000

2000

2000

55

55

0

55

Consultanță și expertiză

20.12

300000

300000

70000

70000

54504

54504

0

54504

Pregătire profesională

20.13

100000

100000

20000

20000

12239

12239

0

12239

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de natura activelor

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al ar

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor

20.19

0

r\caviiuciic 111114911 uviuici piuyiaiii iiiuiiuci^ii

pentru autorități publice

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețul

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturile

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturile

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30

12509012

12509012

5710000

5710000

5219974

5219974

0

4806506

Reclamă și publicitate

20.30.01

2000000

2000000

1200000

1200000

1099435

1099435

0

1099287

Protocol și reprezentare

20.30.02

150000

150000

100000

100000

46328

46328

0

71634

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

50000

50000

10000

10000

4983

4983

0

4983

Chirii

20.30.04

2178000

2178000

1200000

1200000

1071992

1071992

0

1071992

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului institi

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

8131012

8131012

3200000

3200000

2997236

2997236

0

2558610

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate di

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/s

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de te2

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din tn

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în ct

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț:

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neorevizionate ale Dreturilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritățili

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

l ransferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+

51.01.14+51.01 15+51 01 74+51 01 7B+51.01 31+51.0

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

51.01.24

0

sociale de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

-1 ransTeruri privina contribuții as sanatate pentru

persoane beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

i ransterun am cugetele consiliilor locale și

județene pentru finanțarea unităților de

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către nrnanrratii

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

IIILUL A ML 1 E LltEL 1 UIELI țCOU

59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22

ocxco onv

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile r

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Proarame si Droiecte privind prevenirea si

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru insTRuții"și servTcii publice

sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ord

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de gara

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice ei

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externi

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.0

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)

84

0

0

0

-8828

-8828

-8828

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

-8828

-8828

-8828

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

85.01

-8828

-8828

-8828

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 +55+56+70+84)

2637988

2637988

1287000

1287000

1187853

1187853

0

1776865

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

i ransreruri pentru rinanțarea investițiilor ia

spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătății

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08la55.01.10+55.01.12+

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare r

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de sta

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

56

0

0

0

0

0

0

0

3829

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

3829

Finanțarea națională

56.01.01

0

574

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

3255

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (cc

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile</