Hotărârea nr. 195/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL RECTIFICAT PE ANUL 2011;

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 24.08.2011    ;

Analizînd expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre , raportul Comisiei nr.l de stadii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr.l 14695/16-08,2011 precum și raportul Direcției Tehnic -Investiții nr.l 14012/12.08,2011:

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 286/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2011,H.C.L.M nr. 4/2011 , Disp. 2260/2011 și H.C.L.M nr.54/2011, H.C.L.M nr.l08/2011 Disp. nr. 2358/2011 si Disp. nr.2787/2011,H.G. nr.657/20011;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, afin 4, lit, a si art. 115 aiin. 1 , fit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art 1 Bugetul municipal pe anul 2011 se aproba la venituri in suma de 585.534 mii lei, la cheltuieli in suma de 585.534 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2011, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică si funcțională este prezentată in anexa nr.l,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentată in anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive și culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre si rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se majorează următoarele capitole de venituri din bugetul local, conform anexei nr.l :

-    capitolul “Sume defalcate din TVA ” se majoreaza cu suma de 1.286 mii lei;

-    capitolul “ Subvenții de la bugetul de stat” se majoreaza cu suma de 48 mii lei;

-    capitolul “Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate si prefinanțari“ se majoreaza cu suma de 123 mii lei ;

-    capitolul “Venituri din capital” se majoreaza cu suma de 1.835 mii lei;

Art.7 Se diminuează capitolul “ Diverse venituri ” cu suma de 1.300 mii lei;

Art.8 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifică conform anexelor nr. 2 si 2 bis , în următoarea structura :

•    La capitolul 51 “Autoritati executive” se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 2.202 mii lei;

•    La capitolul 61 “ Ordine publica si siguranța naționala” se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.411 mii lei si titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii se diminuează cu suma de 550 mii lei;

•    La capitolul 67 “ Cultura , recreere si religie” se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 365 mii lei;

•    La capitolul 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publica” se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 64 mii Iei , titlul de cheltuieli de capital se majoreaza cu suma de 4.516 mii lei și titlul “Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” se majoreaza cu suma de 190 mii lei

•    La capitolul 74 “Protecția mediului” se micșorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 250 mii lei.

•    La capitolul 81 “ Combustibili si Energie” se majoreaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 700 mii lei.

• La capitolul 84 “Transporturi” se majoreaza titlul subvenții cu suma de 1.300 mii lei.

Art.8 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum și Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la indeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de consilieri din membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

POPESCU RADUCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 195    / 24.08.2011

JUDE TUI C0HSTUTTA

' -..taiPo u inwiitr.fi v unionala °MMAR1A MdHOPIULUl WM*

’ 1/țfl


flUOETUt |.OC AL DETALIAT LA VtftllTURI *ti C Afli UL.E țf JlJUC WITOLfc i*E AhUL 201 t

r---

Pf NUM REA lADlCATDIÎ'IOfl

OM

IndaMMr

na.MJM _

TDTAL

ilf

FC ,. VE#* ILttl [cod 0O.St*fH 131H 1 E - .■    7*<ff.0Z[

mm

HlPf-l*

5SSÎÎCR fh:jphii rnw ci-::,- ■ i s£37?ni+®Q.1>*W -fl'i

■i'.I.Țli

1 ^h.M-rLFpi C'JfliKTț

,.u VJ

1 îl llM

1 VQflfupTFiaULE icidM W'66.«»C5 ic+ijo.îtj

Ă*    pe v'&i t ■flf ■ ■■■ : Ai TULURI DIN CAFTAL [cod ?L..U!:-ii;(?l. ; -i::i :i.-.

^LnJ

►DJH-|_

Al ■ WPffli 1 4*E UfiNI 1 PRO* 11 31L AS■HlL PI DIN ^APiTAl Dfc 1. A P£ft3QftlE JU*JDKE [pod 01 r. î]

im in

t

t’i'.pdKi j-.fi pf oi. i    rwă c ■ î a i i

■i(>

P

li-i"    1. ■ i 1    - i i xh-p    . .

ULL ii-

Al.' HPOîrr PE VEflFT, PflWTT SI C ASTSGUftl Dl« CAPITAL JE _4 PEA5QA - ■ CE    (toi    . ■ Jfl - £,

■cot .

’tr<-

imprui Ln u*-.i [iodflJ.cfc:7*G3 02.1 Si

Ikfai

Ptipflt ■. ■    1i~:i ;iyo-;ir*cr 7: rulai 1 ,t p Elin

|M aT 1 =

rjOf -1 pe - ■ ■ '..1 - d - ■ Irzf- l":'L.I jjicyrjipi» r 11 nch- rjp (■ 1 | unpr, '1 PE_

usî.b ]

C j.l «mp dclWkH : 11 npoitthii pq wlE -coz M 07 01 *FN H&W

. m (13

lUte 504

Ci-li !.''nl:ji-rli ■;

i[« Vn*

T<«    -    Piihmioir -nEiii^H dm impj _ a-    *eril pfflt 7    - >■    ',en :<il s

i-i i; h4

Ai. 1 «te iwrbzTFE Pf VEHIT, ppq* ■- si LASTWffi mh caf a. |n>d«4J1

!?” .

t!l

AH- ■ pil-lTi- ■    ■ nr IU 1 vtflg^rl dm MPllAl 4    ■■■    o ..;od OL»

i

1 A» ■ ■ '■■ «    li lOlXJJt Bl <u *

LSEZii

3

Au- HJ-dJEl Kt ÎALAFII li: r4.    flfklnrt......tm.jlț®

a

-    ■    ■ *1 ■’■;■-■ lipi    Rț    ,fea™    ■

■F j J

X)

rt.5 NTOZfrF -,■ ■*' Pfi    * n.    .tfOTUi'

a: a

unjuiiiM 11 l.< . r..■ _■Miale .-ml 3| n 1 l*w ii.Oî*CT.E1 li*;■ r 1-S1

Tr zj

irwn

1 ■ ■ .1 v 1-rJp? c ■■    --dt>7    l)1*țntff£: Oi-

:a*

B££

1-l'i;-1 țh    3® i»    ■

j ojfir-

' i»J- 1 V m-t 11 Han - V # -rTfc r-T r*C1* ' ■

.K lH ..'1 ±77

im |*k îl ■    '    m.t r

S" 3

"[irtic-i    - - u" 4 pr >. i    tiw

■ ■.■ ■ -V c ■

■*țl4il»' . n; T ll±+*pi-jr ■ :    Li - "t k

T'UjCOJ w

’rs-ifn kirWv? :    t-* r-lan 1

■■

SH

..    1!- 11".”    .-I .    .    .    1

qT cea

Jmt

1>W hathem a Im 7*rr^ jbb

T» »tf

a

*A WFjtfT- z:    î 7    , t 1 _L£. ■ ■    J-I10.-E1 x. ■ 1    .

tu l(j

iurn« MwtBUn TVA rrM ti ai 2i>n otW»11 oJr W*” *j b - <t1 n"l■.

i IQÎ

bh^V «**• 0F- Uk Ba    tkr—Ti    i'rtU im'll .1 :WT4=-Hqn flp N 1 ITTll (1 IrfAimn

*'ilî J*

I'!i Hrt

DENUWifiE*

INDICATORILOR

Cod

xid+caior

TOT Ac

A*

.'im- Rfafcstw dm laxa p“ ‘.'afcurt» adfcogalâ pentru finanțarea cheiii'eMc* descentralizau} u xiveliJ comuieio    ui "untcipilo*. seenwekx »■ ml--opiuAn

SSuOutâStt

£2

-f.r.

-....ne detaicate din taxa pe irafcuirea ud anuala penttu dnjini m

rafcatf

o

;S .i+uJeiar a» din taxa pe valcarsa +iau;ai4 pentru eoniibrar ea In.:;ei9*c t+taie

1 oxoo

NQ|?

l '.-.ime dm    txxA pe vfltimx-, i bc0Bli|itsntnjr,fC3*iilnuC.:-dt-’nA'ni'*uintniStniCluni (19 inselor sportive dm (pat 4 nirgi

ILfflJțJ

El

AlJnirnpcîUfi sl t.ite canersle pe twnun »l st/vipl tcixJ ’ 1.02.07)

IZ-32

I7(HI

|Tsxe inhiltern

121? ]’

1771,

taxe pe serv+cri specifice feud 15.02.01+15 C-2.50I

1J55I

Un

lltipuid pU -petlătnl*

fs.O? Iii

IftE-

’aiip '.iu- j« servim «pnxtir

It&ia

fl-'

Iju oe

utiUiar»» PunuriRu, ■ iioriea+ea utilizării bun.uiitit mu pe dus.‘epurarea de actrvdail (cod lO.D2JtMc D1J&3+1&0X501

leoî

2UM

pr i    ut transport    1hl2.fr? im * 1h 62*' - .'

1B.D2.rj2

J ™j’

lliipjill J-- "lip :.:itcir :i tiurn>(«tdetinuir - tvrșo.    ■ ne® ’ i

fttCÎCjM

Inipmip«rniioa^e^ •?transportdeiuxiie perse- - iimdice‘1

tu o? a; <«

adixi

îaxp.ci i.-.xlc .writn altt-jr ru-i    ..• lls *i awl ..Je rJSulUH o

%■ :j.

uw pe uniiranea tonurilor BuroivufBa ■_.' n +n nnunior t-uti pe qesrasunue uc aeLv.-.t.i!

l&Pî an

no ■■

M 41 re IMPOZITE si TAXE FISCALE    IB.02J

JIU

lAite impcnlr al taxa înecam (cod 13.02.50j_

IU :■!

jie

| -ie in i ,-'11* ii Bivt

F1B22 5o

iii

C. VEMITURJ NCFlSCAlfc (cod M 1 3*00 14J

00 12

■7725

ci vfcMîmmnM proprietate (cod 33.02*31,021

30 11

XHh

Venrtufi ttlnpropUM* icod 30.02.01*30 .02 Q5*30.02.03+30 02 50)

jnrc

Van -urile dn prolir u r« ai iex ot i^+anoraa. socituBflc lOmi-vi-.' i nan Je

III (3? .1

Venin . in -rmoasjui» hi Inclw mi

30 U-' 05

J(KK

Venrtuti din c i«te tt> ■ coti 5 • '. CFi i u |

30.02 E$

IVentun dindWden.iedo ia alb piabloii

W02 W.52

a

Alic; enilu qtnfmjpdslHie

1110250

î

V«ndti dm <joban»i feodJî.02.03)

ji 02

D

A“e veniL" jiu izitri"

31 02 03

l-

C2. VAN2AR: 06 BUNURI 5 SERVICII <COd 33.02+34 02*15.02* 35.02+37 02)

;o i i

M.1»

Venituri din pmia+i da servicii «c alte ectlvltati    jttsi

3102-05*33.02.10*31.02.12*13.02 24+3X02.27*33.0223*33.02.501

i ..02

.'Hi

v&rtivi|icn ortitirt d»aefti|eli

ii oî sa

too

Cnuiicuiii» uunnllIrrăBn auRtiiiolmior leva* p-arbiu r+Fabnerea dguUIct ■: cfb&e

13.03 10

ujo

Cor+nsun» i «'(auretii' be»nA:Ur< alr cannrniu* iar ațturr +-*. un

13.02. i;

II

• 3«eC:1 uțt?.~*xii imoaciiaiF *-■ ajnrulli r»

13 07-24

LI

Cmdi’ciiH» lune.-a a p-mln-y f*£iilru i iP9iiitrBac«xiiii.i nltiib1» x jeDtetfca aosslil

r.r- ■/

B

V^nitklt 1 îîr| |    Jf •? j J UfiixJiJ* *1.11 ilg p    nnpiXJlli U ■    ^in

1202 211

i5d

Aiit veneai un pimi^m or »r«i' ei iile acr-dai.

I.SDz-EC

XI.

,'erutun din taxe eemliwslrallve. elibtrwi peni ue [c»0 34.02.02*'+ 02 Mi

ix U/

iyjf

î

i 1 te

Denumirea indicai orilor

Cod

irnIlcBla"

TOTAL

LN

1 JW e.etrSr IU' 3A do lin 1—

34 02.07

".lltrve'*1i.-i ,1" I- - * lent.-.IraVite. eabrraripejnnii4

34 U2.W

i 2&

Amu trei.

penofct-mi ai confixcan icod 35.07 01 la «.02 10*35 OÎ.SOj

35 ru

KHC

Vanliri dlnaoinnri pain« ■ atciicrnafAeale pctrni dttpofllii    rale

3ft TC.tJI

jnp&

1[

1

J

Peaalrtaii t+'jaft.'nBdep«i'j’"i^7-4'1 dcpunenjacuirnnz»rf<aOrj-i+riiif țjg rcniB, iaia

3SJJ2D2

â

înzasuri u n vainnficJifi ■■ u -h ■ ■ țu " -i'    nJanwt    -a constelați «Macii ccrtUscarna pcamm te-j»

3b 02 2 3

]

- Ț* Ni,-1    • Jltui'    ‘‘rJlBCțin

EICJEC

D|w»rw venituri    (cod

36 >'.’lS1+36l]2.flS*3e.040«*3« 02.07+•jS.OJ Ca-ît.02.13 »3A O2.fiO>

36 <32

. :i'Lte

Venii ri din sîiliG“*+a prsecTpb» «dftcm*

rfl Dî 01

Vjjrtaa te rjn munte site m i țsjwnițHȘteiți» înmuuHftw pi. «Mice

3E.O2.'-3

iOI'T' .

Taxe apecial»

30 07 50

’d'fîj*

VA/sanwn» itfii antortizaruj mijioacvitu flxe

Venituft <Sn Aiuhteat» de srai recuperate

39.0C M

AMft vcniurl

36.0; E0

id

Tr.-irtrlarur» vakmlara miel» dai îl iUbve” ute |c;od 37 Dî |11*37 'I3J0A+JT iÎMttf»»37.BitM)

3J 1!

■ r

iVW    .}•_ »i+'2in

Jf CU m

.IțtRt 1

9 Ji’ÎI' ^11»'

I1 ‘    IHfcr- <• 'rifc. t-    ■wfff’ Jt.TT “• fr4 . S3    t,,> t i* r    ‘ ''u "5 f- f^xt »    ' J .’l    ... - ...

J <11 £

l'+ ll'ssui:mea nr mtui.i -i

■ys«'

1 Alte irsnțNmxi .vjli-tUacc

37.02 5D

5

H 1 i HiniRi niN CAPITAL Jerxi 38.021

.ini

.'Tis

Venituri «fin vatorrfeareji unor bunuri | cod 38.02.01+38.lî2.fla+39.02.04+Î9 <?J 07*39.07 1i',i

I-1F

VierMuti SavMait: Mea urxir durem ari» n>!iiiillll: pnțilicn

39 07 '

n

Veni t!'    '■ ii -ii-? loc uniri-.    -10.»+ I 1 -Ii.il. ■ ■• ■ u

•:+ UZ <-3

t'șnliai ~nț 1 . jr+

39 112 i> 1

0

,'env ' n .'iniaroa uimi Oui nai ipodinaixl tfOmauuaa pnvai    i.mui .    ii i iii, pi w .-<jniirrs!r;niv-ierw;n.Mi&

• i 'X2 <rr

hSs

1!

[3epoz4e apectste senii u ajrtsouț.te de tocurile

3902.10

i™

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE |i:od 40 ,02|

7] 1n

efecn

Incațșn -dl» rambc+s arta imprumuiurilot acordat»    (cod

40.02.05*40 02 07*40,0Z10*40.02.11+40.CiZ13+43.02.14+40.02 W’i

<3 02

PHSI

lncw?n 1u ji-iOunareainipi u dor penr+i "tțeeu huli mr'.aj: .ro+tui-r usliteoe«ac!*It ji --au - unrt aci :;ț| l    . e ■ ei'rirîin e'-'inpnijni

U3SJW-

țnOBS Fi Im itimPuritni ' mu "(riteiur tla li pnțouK Prii:» si urirtiîO

t? i2.ri7

n

l'H|BaimuiiBi'mnr—'■ .1" n- --••:• ta steiul. ■ ’*!

A'j,j. io

rH

îuffwiin cxttdeirtuf amjttu Drvccdev: pmtrtl tulftorit»» : muritor rumcnrjn! do casa 3,te sectfirmr d» IVlWjAiirar»-)

40.02.17

3ume din excedentul anului precedent centru acoperirea golurrtar teeiperure de ras* ate aociruoir ne (NdVOftera “?

«JL02.1J

V

Sume r?j| au< nedellBUt blrptiuA. rocaJ «llflu « te centru ffnantar* 11 S»l(b.'efto reefiunn |jn teravolfani

40 01 14

63E3I

f+aiin ri* rrmtuH-ji™ tlrtir'■r-pniirii1nr -c/mici»

uTL-lSJ?

IV SUBVENȚII [t;o<fOO,1B|

W 1 p

+■ Jl!

BUSVCNTIKlfc LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAI IEI PUEILlCE ttrd «2£r2-.11fiî>

DC îî

Bă48 î

fi.4 uanlli (le i bunelul de Un (ncoOi'J i'-*0P7D]

tî 32

'■j -i

~nii ihi

DENUMIREA IMOiCATORiLOR

C04

indicator

TOTAl

AS

H CL-rtrtlo (cod 4J « 71+43 03 33*47 0? .29+43 02 37+43 112-3 3*42.02.34 le43.03 37*42 02.40+4202-41 • 42-02.42*42.02.44+42 G2A51

10.2c

ah^Hl

“mit-iui, i : iruir mior «emani prrjowm - . r.in.7»p

u n? y*

0

Subvenții piir-u-M am Forrr.il r|i< |nlur»cn»i ’■)

I2 C22«

0

ruudttaivj Icstnnjr cfiț cetMHliu 'intAiu.i

43 ac .'fi

0

S-jT.-q'TT" ptirniu canjJțePMrcu creșterilor «leprwmynrar; fi nm.,n-; - t iammi.-«tlfa-

43 ».X

■*Gft9u

5pf i ; iiU3ii:i; ;<Ki£ru uonaWKiea lan,*»-

1202.13

0

St<r««nti: onrr acoVdo- ’idpi' jiu1! iwmrulnrJtztrțGio.' irfte'i ri i lemne tâRicni, awttuaiirjii uerralliti

42 îfc.M

a\-,

lSiA^-4hih diri b .-.ehil de alai pefirtnt ftanțarea unrtâlilă de asistent: ^ledtco-sciaate

12 02 Jf

ft

SubwBnțfl pefir. aocrijiej tftsaulii    pul u.iii .uti

1!

âu4ivwfl(>i<J' i iiusprt.il w '.'it r-• i-.-igirte iuc-3"'3. mr •• e»ti"'-jii!

■12.02.37

n

Swb>-^inid»M i'jg^iuirt? «»r oro bt®neu? ocaie pomu reaflaareacUlecr' tur de nv&ăi: niunBm

43 32 .tf

u

Subiisllll IJi» 1 tarii il țin ■stat pentru flnantjires > - ~i3ț«>U*

4202 4

4K»

5:.-1 e priniileoe admaur? ilHli* nwir iin-adnj oroaramekx PEGA irngtemerrttfle de *AlA

470? O

--linaiITM iIm l-jyei!< 3e fial piînrii Fii mm irmi răni tircliw ejxiuttr

D

Sume pnrnfle ife aâmtnMr.millB locatc iiitatjriii piTii-nniw iiimiMmb i>n Fgnțjnl Soclsl Euic-oefl,'

42 02*5

0

SUtovnltt de ri tXioeii/ de 1BI LPtte tx.'.irtete locaie pentru BCflitditei ubkjâliibir rv Sirrtn tiln ccrltratWnr pc nrwmnf^Ht>

4202 rfi

0

Sobveiii

i de IA «te athniniilrati* ICQ+I 4X02 01*43 03 04+43.07 07*4X02 OH|

43.92

2

Sotue ! imiți driSa bugetele Ocrmllile» litrul xie pentru pmAr.il g crctiuliii

4X02.01

Q

SiAi'Junții de ta îmșct.i airput ai *ar pentru țoiruț uitre bugete*» ucun.- pentru teiem-ue» prtgpwp: nr phowu ocupata înmnorgra a fer-:- ee munca ai subite'    -a

locwriw de myixm

4X02.114

D

Si«v«niii pomnede <- ane Ouțjete tucarte penlM*«lilul|ite de laiaianâ aocialâ £>env._.    , i-widKap

H(.. ni

0

Si4)wBn|ilpm,ile Uela txioele-t «-isihior tocs*e • mdetenepeoti, . iloe n ^-silumudee.-. m'iJdilluHaip ”]

U O2-O6

w

5i-w FEN pcrtlatlui-- - 4.'contul pbcleir efectuai» s, inftnnM Icvrt + 1 13.01 li 4X0205 *45 d2.Q7*45j3ZOS*45.O2.1Si45.OZie-45 02.17t J,3 0Î "i

11.02

72M

*• ni.ii ■ ir .,- .apde Oeîwiliii-: Req,r.- ; .. ren nS.fli XI .0i+41.'J2.xi • _ - u 02 01 Ki

ii ar±n

2212

£-'ieprvi te ■ /Jiiulpb <r eterlLase1riait.il cui eiit

41 .’2 01 fit

Hi;p

5 Li-to pmreta io pontul pta i--—' «l«nuin» M am fiw kti

41‘13,01 02

■:

Pmțtnamjanj

4F Î12 LM |S2

4224

Faintul Socuil Euitlpfuii ii.tifl 4ț    'S .01*43 Itt r.'2.G£*4i tu '.țt 1141

4! .ii,

0

Hi.nepnnne In contulplanor etectuaie tu atm mânu

1= 13 IJ? ■ ■

5

tiUHIB phltHe fnaCHilui uU ,m ateii,ualu In m- anUiirri

4 5.22 07 03

0

P’nlllartU»i«

45 0202.05

0

.Hi ici

finuviHE* iktnc * romcn

Cod

imSorior

TOȚfAL.

Wl

>i 1 .>: ■    .. ■ - .    / 11 1 ,1| +41 *? C J 3fl-'l2 02 " III j ■

15<E.O3

p

’-iH c,-. III    •■    |.| l-ic: SjKiUfltt □■■ dfiîir CLiM

flS'jZCÎOi

Q

5..... i    .i ..itKJuiiL^hiHămnoi ■

a-. 7    ‘ î 02

Î3

PrAldini'jfc-

; 23 U'

2'

n . .!. E .........,/,',.L. - L'L    ■ U %,    .iJ as ui UI. .■ n.'. 1 ■■■■ l’--r;. x [13

iUțlICH

y

...............ii. jta tor pHKluste In wU ftic"*

.11 I

a

9 IM Cfliruhi irt OOrt 1 hHoi rJrduB(t .'r jr II arKHJ^i

L= -I I lij

"

?■ = ■ nicc*

C 12.CJiL.bJ

r htck: E, r. « = 11:M    LOM 4>„ flS » >e 31ffi Cfr+< <■.' 'Af i 1.

n 12.05

0

Su*n corn    ts «ioc .ik >" z-j ■<:

JftKCT-

Q

îtL’rr _'*i T    J’*--

,Jj.O2 ■. 1'•■?

tfî ,li 'ia c

u. ■: . j

țuicii    rieAî-:.    .    ih. ■■ w*jțralo .... ,;j; ■.; <■-11    n.'-< U |    ; ■: .,

W Ofl n?

d

S -d inimii i . rinrL^ ,r - |- AdA» Hmi omit

iftci. ~~;.i

1

fejme pom r. ■ i .-nu» |tL.. . tfttttuf» iobcim ■■■

45    p;

■1

<ar 3

D

i    ț-u-=pt.ii: C? ■■■■    .,■    FxrtirHlMI fflrcHS.U.1lt,(Jl **! ",    KTunffilI

."'f

1)

țums pfimlla h ■ .hiI" |. 1:11 x țfțcibOic tn ■îmi Âirail

eee™

■I

Sui: •: p/i('|.l? '■■ ■■ .............. ;:K- i lui in pir,- tnWid;

r^io ță.u:

2

Preli™nl;i:“

*■. SI» Ir

PHIwaMMn 4 i>Mi intenta    r=^^e2lL: -±i a ■ K**' ;j    -T

a

45.02 '"«01

3

itfe M    -A    n    i

' *- 'IJJ

fr..?. l'j.

n

** l«m i- «'țjqjiror.ippj.nanaHu flS Qî W n*« Tfi afrtS.HJ W d' 1

M

ftu’IM po-r id «■    .............. iu n I-U (Lrw 1

J i ii li 1

e

nirtie [r -i    pOflfel ....    .............. ■ -in i'MdrDțri

i

4

Fiihri;+iirJrn

4-, :r ID. j.i

1

■■.............. - Xiii::-Qf SE£ tao IJUÎ ii" c ■ / 1 / n. >±5 Q? iT £\'

*\J,r 11

1___

Sui un pivmlc In £Altiiri |il SHgf    li i .1 ■ li 1 ii- i| h i . iutii

1|| .V i?0'

■ -mi pi<ir.:in ip rni:;u .....    ........... 1....... i |M«Xțn

<* .r1 ’u-

1

■—

1- fir-nilli ci ?'r'.ni

iii cî 1 r a*

i

h-    rn.rNgiMinMMț^^emomitftMMvUUOTAl'tf ■ ;J <5CÎ ir. ■ |,J) H t*i>42 : _* ,,. a

b

J. '-    J^UpilILf ItX^.—rtd <■ »-r

ncr iiX

p

_

ĂJ’r lVI" i-    ,1 1 i 1. .'i .<WJ' '■*    dfKBmm

4tC2 1CJV

* ■

■U12 i*fn

inii In.

DENUMIREA indicatorilor

Csd

indicator

TOTAL

AN

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00,16+00.17) * TOTAL

OU 01

4BtJ$

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.D2*{2*37.0ZD3)*<K).16)

««.02

2626T8

1 VENITURI CURENTE (cod 0O.O3+OQ f2)

an.a2

«0422

A. VENO URI FISCALE (c«t M.W*OO.O9+0<J.1<]+OI).11)

0003

353258

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SJ CÂȘTIGURI OlN CAPITAL (cod OO.K*M.Oe*OO.OT)

00 04

1W6W

A, 1. IMPOZIT P£ VEWI7, PROFIT 51 CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod <11 02>

DO.Ot

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01 05

J

liri|W! pe r-ofit ipnnti pcrmomn i j

01.022)1

0

A1.J. WPOZTT PE VENIT PROFIT, Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod IH.CIZ+M,Q2}

U M

1«33fi<r

Impoall m venit I cod 03 02 17*03.02.18)

03.0Z

30M

înmozn k otwartul avu cap tor ți rpunior jiutria

03.DX 17

0

impozitul pe vuitul lle tiri rarafani prcprtwtaHtorimatiAare iV Bslrrr-Lnli- penwial

03.02 «fi

JOM

Co,e Bl sume defairttc din impozitul pc venit (cod 04 02 UI HM 02,04|

04.05

1K1664

Cule lietelcab; din impooiu wn-1

Q4.Q241

iBOOOO

Sumo «top«e ,1lrt nnwm detateaw din nnpoAU pe venit .-.eritn» ccniinnrcn N.igetcBnr toca*

•14.(1? 04

56fl

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod OS.OZI

00,0T

4:te impozite pe venit. profit W entiffurl din capital de la persoane fiz-ce Irod 05 flî SO)

05 05

0

Air .Tniwziîe ce venii pmflt sl ta«rttg.iii dr canitei

05 0?»

0

A? UMPOZ’f PE SALARII - TOTAL    Reuîantc arul nntenon -

00,0'2

0

(Cote defalcate Or» impozitul pe oferii    Restante an ■ sntenixi -

06.02.02

0

A3. IMPOZITE 51 TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

40.02

*r»i:

Impozite si late pe proprietate (cod 07.0201 ♦07.02.02*07.0203+07.02.50)

17.0Z

T7000

Impozit «Ibnopn rt«tn (cod 07.0201.01*07.02 Dl. 021

47.02.01

«4001

Impozit eecfadrl de la porsoanu liztoe *J

07.02.oi or

IOLO0

Impozit î« laxa pe <:l»di'i ut hi pemaane firotce ’l

07.az.tw.02

48501

Imoozil Bl taxa oe (Hrtai fixxJ 07,02 02 (11*07 02 02 02*UT 02 O2_Q1J

07.02.02

7500

Imp; uri pn nirmin oc ia persoane ftztce ’;

07,020201

3200

Impowt ș» taxa fie te»en oe □ «Muscaiie juddîoe '}

07/5? « 0?

1OO0

ipipoziki pe îereuil din (extr»vfcir *)

070ZOZ03

,!0f

Tșxe luJlciafe de hmhtu ol «lle im» de Mrîin.

07 02.03

Al» impozite ța taxe pe proprietare

or.OZJO

tt

A4. 1MPOZIIE Si TAXE PE fiONUHl Sl SERVICII |t:od 11.02*1X02*187)2*78 02|

00.10

31479

Sume deftacat» dm TVA (cod 11 <12.01+1132-02*1 1.02.05+11.02.M1

ti ,05

107 «82

Uimo    ate cjm te*» pw vnearen .uliup-iti pentru tinn-mm ejiotlLUBlIlor desoantranan ta mvotii idetoen*    .    .

ti.(ta oi

&---

Sumo<JAf«fcB»<flHLwApcval<Mr6aad3U{ta(ft pentru nrien»f«dlieiiijMliliy tewxnura arte ta RImMM aOfi-. nrtot orețeW. mumtulllo. «cmanvir p Mnm; ifmli»

Duo» «Nil

■ic? 12

ir-ii b-«î

DI^^HEA rNfllt AT(JH Iu op

Csd

IqmcaLd.'

TOTAL

AN

S.iihc dctL-iUrdin Ip..:,, |.n ukftwrod ,h|li|igul,l pwwd ■]■ jmuU

1" 1 .. _

v 37.1»

fi

'..    J..'.- JSIH-J'U l.-ț i H -^irip'i-:. ..    ........... T. 1 -ror T.nr^J DjQiMi-j .    .--

M GZM

M'.c Im uOUtc Ai tixe aci crah im hi/m i, 11 tinm i Rod 12 DM3J

12 C

ttyi

F™

li 12 27

v;

nrvhzd =pnc.1^ icaa HcUPlluNj

UO

W

IflV" ’ PP t^C*KțM

15.IQ.fFi

O

tS 02 =')

LÎ?"f*

L- - ml h    '.15 KyiUI J LHhU J ! Lv ■ l 1' l-l . fM [>llirj»ll ifc UIUII , l! 1 1 4 Î2 03 ■ H 0 J HJ* ’G 03 50)

țB.CC

xîaao

rtH-im.!: -    ..    ■    , i; MII

10.02 flff

V30LI

-țr - r jj» tti.- .--hai* cw ff 3-iii»i :’jih--injt [■ #n nat» ’)

?* 52.0? PI

«ou

Lrțpczl t« niidiriid'i" L'c WWSfl ■)*"=>1» ’Jd_p■ mila |d UE»

■r- -2?02.02

BSffl

ț Fir HhA [wil- »ltwm o* tajwhi» m .(uite-f«ti s. rLrtcwfls»

iftdLJU

G

........dl.-.;. i-L rtirnpiL-. —Ln.id......I,|i.    - lup ..i .1 ■.....?-anta....... 1n .ir' --.nll

Ifrtt

A* AUfl iflPPOlTTElt rAXC HfiEAU: |L^ 10U3I

Efi 11

Jli

ni|b hi pui-li m IM* fawfr (eofl tb SU|

na»

Î-*

.    lAWWJfflUtsIlM    .    .    _    _

JfcCÎ țfl

Jli

C vCNI RHii 'JTnst AI.F. |®;.D0M)IHi]

PPtt

I|țț

C1 rt NIÎLiM CIN PMJPRETA7E    » £>Ș1 «J

rt) ij

H3OC _

Vind.-n d|n «upltam Idotf ÎD 02.0T*» K ăi* 10 ««• Ul

k;-:

S2OC

VWM '-l:’fr A ■ ffrrfU Wdiqilj ±±J .rfl r- -—P . ' J \ ■    . ..- r-.j ~~r -r    f;.

BWP'

&

«'?"■ HtWwnWC:^     .

n

3000

wfull'-Jiiib^o c* , «nrriLa: H«3

10 te ba

0

.Vd-Lt * țfc-    <5fl U Dl iWH'

#*««

0

Nfadlidf:

■IflOi&C

u

YaMuA

a

’v* i™’ * r=v-    _    .    _

,'jt in ța

o_

ci V** rAU, f.lf P u*l LI>1 H' K.UVICk |wlî3 țz+u Oi + D*u aJ* H.«1

-

JMM

Vtnirun

hfii pfkgtWn <W ■>niafl -al eBb aizl.vtau    [e&V

fy 9

TO

^r!JrrinWicWw««    .......... _

M(£H

30

L:^Ai:(hr-i-i r.,L-.ii-7iin' wii- ■vjJîiHuiLirdor iigaft (unu- .’FfiliiNihA iT-ț.iiL-.r Ir mu

■5J Bf 16    .

*£E    __

CwiiibuHd fig'HuKifthi o^ioliLiort ,i'K camiiwln- lh țjuln «d»)

JPJK'î

Io"

■XI -.1    „ !...||.-wi. . ,y;.-.q‘- i 1; II igdUHlL.- i

JiC **

jl

.......... kwț 0 pdiir i|,k" ponm mtPFOfWf e ■ - sUitr Im ■ 1 ....... n.-|>r pwW4

p-lBJT

!l

V«fiiUi- i»-Tu inr^aiîM-îwii, .minor .................. 11    ■

AMtmh M    ii-ftMUl' de fc*T»i:.- v dlb£ jtli'Jli

■ ut.- m

L* .

iTtmtijr. d.ntMrl RiIflUil-TlJor .-    " | r.,r,    -ntc iK.OdWÎ:1" ■ J

um

jitWi'

ren w

-----

Cod

vMikaiuh

TOTAL

AN

îl-

F n »j1: 4,h£tatew i» nibau

j 1 o? ?■;

■300

* i hwUfcta Cfr Im' aJnrnihrfBrliv' ■ AWTtP pr THilta

bJ

u;,l

frwul uvnitoitf) ,■ < nnii’EJKi (cnd ]t.H 0’ 11 .‘C i:.' flJ*55 D2.5OÎ

»JU

ww

.......P Hi/j'nrL/: U jIMi^.i-H!.....JiHrMf JlOtrtWll .IISbJMUB» |«pn

h eajif

tzsc

.........HI b44fliu SMopqnnnia ifci ........... ■ cn B CK ir J|-.. ’l HipKlîftt IIm

«tută

0

ratai -TI r-Vfihcra țuicii. -    , .ItcjIW *-i i-’-j    *W* nH** . «relm-ln    ■-.. ■ -■■ .ut.—.■ ,;-

B

i

JTI^TP. J^inai ai fafrMimrt.„ .    .

fi

*e»

OhMH    urni 11 (E i'*».cEJ!i^a &Π   m-* m w

p»aj. .

VtmiL» a h    F^fcfcrip*» v¥?F*3

a

*/ABht4t di inimii blL :5spon<# Tft* ritt dF

MK»

lOl-C

Jll 1»^T

wu»

• = '(SS

■wr.K- fln ■ ~- - -.- ct sur --..l- —

r—

AM -<nlL r

JftCflW

*ț .

r 'WMtf rwumin HflL dctH Mltonk■♦ raf jr țtjlW U J.M-1T.M. JC1

17. țU

AJ^..

Durrtl I țjpmauncj

H0i(0l

n

• '

■    ’■*"'! mtHn ■    ~ l«l |ll •!► -Ifl 1 l|r"V^pH £ ÎISJFT î ■ x2ul3i j. : :

iii. Ocr?

aiu iHw|mflvH4r«h*    .

.4 TU NU kflîCUfțE £CWl«,Ml

</

iiiL'jkidn dl" i B->i'^țjr-«/ir*n 'nipunmirturtJor K^rțimf    ;tțm

iii 01) !!■□ lin tt Ur»+L 03 W-4C 32.11-40 Oi io.

«<v.

>

;'*>**> * ;r-:.ri-?,~ ita}TiiJ<4ih,«w>ta"miM ■IntaT^D'Lm, r- llr|A    mtar .. .-    _

4(1(12 -

£

bU" tUMraeflWCKtaJIWl

tfl 0.

*

,_ .

np- JttA# taTțtm flt. Jra=™ ta Hf|

«țța 10

0

Srn #•* *r>vctta IfiP totuna lua if    jrqw™ pnC^rior tarnpvn * tl*4 4M —llJ ta»

Jfl Oj N

i_

; --=±t rtn 1 unrtii 11. inu nr TC".i™!ufcn >qontjht

41?.02 OL

J

W iuntfCNT» Rmu

7-a îl

u(fr)

5 dfl„I»r1 :H- l A Al ■ 6 WRf AlE «,M    Y FUBLILE [cod 42.M-43 ?Jj

■.i. ni

fl«b

5 ui^arilir ifr n :ugH .j (H «41    ^«tOD^;

pîHZ

Bl?ț

B. CutiW»    (toi 41.03 J1M1 0} jft-47 07 »*«Î.O2 J2+4Î.D3 33MJ 0J.H

JJ« 3T+« 3? UMJ.U 111

r.’Mrt

'    ll ll.l frU|/LHkh LAilrtJdld pblfc-ll -ll ■' Ijlm-I. ta

ua.i

EuhuniȚprrpflB anF^xtirtfc uww«t ■

?\ihrtin|i! pir -111 uLdhjMPîVMCTO&Hl -n <f>pT-'l:r*WI(- «C fpfl. ■ U1 i SCatiMin tilî

|*LSLÎ!_

BfH' ' l¥lr*fliW Difflhr tZrtffHtato t- ta

<i ta.ij

-^b^fltațj (Hta, ±:cr7-MȘt Ij.rtjr Ar j/iMU 1' =;JiGhTi =ruila ,    ișt.Ț4ȚK/-I ÎCțf-p-**-.

i;al i*

4-î 2H. r? 11

4liiî3

ni'i ia

DtHUViREA INCHC* 1 Qrt 1 1 OH

Cod

TOTai

AH

*... 1 jdU nn «.i.d wi't bd^e îk an. p*nnâfir-nim p.îfli*nĂ r » ■ -p- ;i.....m

«jEff J»

S

ÎJt3LT(rtlD Srt tVjtM a* tH P«I*H lnwntjțt* W4iW

<7 (£41

4WE

S- - n-    Hii'iOTfrp T±-i** r cafl-Ui p LM    BKX    0* mtfMHWD» k *-‘ 1*

4U2«

4

uaWt»* - *w<»^«*M*r<l**

«ZO3 44

a

42 02 45

0

::.<□■«-    a «    * — L«’"1™ AJCra .«Aplikr -«w» «■ .■i-.r_0i Cf w^ulk^

47 02.16

a

>

r A -. -P BUrwri.,, . wnuiiIUfc'~uBMirtljeHUJa.QÎMl

HM

0

5iXf.f itlrt"|ii^lB *(■ : ■■;.-*-» || IUI r=:i JUllBp?'* rtr-lrL pTIttr 1 ■.CfiUlH

4 1 02.31

f

îl.1.hitubi 1- □ ..............li ■-■ :iii: In. ț.-nm .TTBbtigFikfiBiLiri».. pcnlm ............. . ...pi.Hi.. prVru D .ul-jrr 3 iFmiînrnr» 4 fcfln ilțj.......b+II 1'ibVMlltmH

trcn*ir atnh|B«

fl2 Q2 b

SJ*..............    •■■ ..1 mr !-.,.-ri.    JH. ppm iitfliliili' :f'„Wî iKiîirnhi ........................ .. 1 31- iC3D

4 > 02.07

a

fitfrwnn 1.....(IU IU............... OWIHillBm ',11:^11: >1 |LjK<L-d pun: ........... : ,' 1 M    gn . : ■ ■ ,OW "i

j.iin.m

a

VENITURILE SECpUNII DE DEZVOLTARE (t . 01+00 1&+0EL1B+430BJ * TOTAL

00 01 SD

HK2

■II'    !■■ ■■ .ui]    l^lip-    «f    ■

Iii*

hiltrt: {    f

Of .52

srtt*

JENrHJlfc HJCMEJ 5U 10»

4

*4 IMI'îMTTE 1H UKl H| HrAl-Hl 1 ÎMWăl .rod îî DT-

1D

Sumr i

țakalwtfin TVA    1’KflTJ

ir (!?

5

Hj-rț WwJjta «Wl kn| {M iMl^H ■—*»■■■**** IWB. +~' Jțj JlT J M lift; r -.-j-1 i Jf.    .■ ■    .    .47/ 1-r TTh J.'W- ™ .-^k.ill-..- Eurw

• tCI PT

0

YEmnun mefu-cali i« n»

i>j 12

îftMi

-Z3 VAM

JLAPrjf VUfftJt». II Hiwn Lrafll D-ÎT.Wj

CQ 14

sam1

QtaOTf

OTrtOi    ((«*« 0T|_ .    _.

30 a?

(O,

X.M.07

0

TîMhmif'h«fcam^ tMUdKJtuibwĂM |«tflF.aiD4

irit

.<56

■' djfi natpnih |> fu |t hi.ip

- .-.'

ii i'E'rinjjii u» c    iLSd ji

MJ.Î5

irl

V+UISI.ir- ■ 1 < ■. .X.ftrl' 1 . „ u , ,rl.: ■ ■■ ■,.,■. ,m] U.02.0} . 51m BS*3«- 02 M+IU 0t U?*ir» o: mi

{*» .

J*l:

1 m‘au^nLiîi^..«uAri«k' ' - -

ac' ■"

'./mu i JmmifltsuM . imWm MnWUUî ■ w ■iBțtaiLrfui    :I

Vn =1ltîi drn pnui*lif dm.

■ ■ ■ r2«

f'r . Un u. .iHU    unu 4/1    ■ .- to    . uvwi amuJui i«d «i iihKtii. .<.ir.....mni v ■ mw ■*'•

*rg»

: J

,L ■ —

1 Uf ■■■ ■.-lUHlf    lE&± -    ■ L

.1'.

HltSr

incwan ■    ■■    - t ■    . ■ .■■ iu»t1f «    ■ t    ( ■ M '....... rZ i ij

WZS —

HIKJI_

IC.

inii le.

r

DEMUMiREfl

INDICATORILOR

cod

indicator

total

AN

Swme Cfifl ertCedanfui ancitu/ precedent pentru tcop&nn» gpwntor temporare ne casa af* jecpunrf efo dervah.vrr“l

«0.9213

P .

Sume .tiu esrwrttenrtt) htfllflHufu/ Kteal utilități pentru finanțarea cheltui* Mur secțiune de atejvaftera

40.92 14

ftsQtr1

JV SUttVfcNTU

(cod ornai

€0.17

J743

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE Alt ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod «.02}

00, w

J743

Subvenții de la Bugetul de stat (end 00 1!lf

4202

3743

A. 0* capital    (cod 42 02.01 M2.O2-011»

42,02-0f*42.«.l»+*2.G2 10*42.02.12 la 42.02 20>

00.19

3743

Keio^ndo&isrfcts cantralekir termice gs etaciricti de tennolkare

42,02.01

0

Invted-.fii finanțata pnrral din tmuAimulun extonifl

42.0253

u

Aarodurtifl do Interes local

42.02 D4

0

Piaivid s.

reouamente de i.rbenlsm

42.02.0»

0

Sttâzt care se vor amenaja în perimetrele destinate ecnsirueiifex de cvartale ție nirjtntr? mi

42.02 06

n

FStsnțartra îtuaior de taxaultate aNirpnra proreoslnr SAPAHO

42.0157

li

t irn’-țarna jmenurii4t.1t d* pi&rjir* * Outnurlto» comunste i) iMmentaie cu «.a .1 lawmr iccd 42.02 06 01+42.02.09 02+42.02.08.03'

42.tl2.ro

0

Flranțama «ipprorjramuib» ixtvind pietruirea. resolibtreă nonei narea țbsau anlailatea dmmuiiui de im—ea 'nc-ni clasate

...    •” ■    '    ■ ’    . .'••777. —■,■ ■ •■ ■ ; 7 . . - 1    •    " ,    ■    .    1 .    . - , , , •.    . .    in- ' ”, •

42,02 09 01

6

Fîisarrțert» siibprogramiifia prrviwi arnwșntarea ca apa e satskx

42.0709 02

d

Fniarțîirwjt stibrcon-arnuiin pnvtnd canSilitrae si tOLMiea apfilui rusie

42.G?jO9.'J«

d

finanțarea acțurătur privind rerxrwnvt dscvliâ se»wlr al conseucfclbr ensianle cu deslii ia« do toiunta

42.02.10

c

StUveoi- pentru reabbticoa Înmiea 1 dodlrtarda toc-jt

42.02 1?

ri

SohyșTț penim flnatilaien pnjgrnmțirjr murtianuaia prioritare do medw ți gospodărire a apelai

42.02 1J

0

finanțarea unor ifieUumii dn capilar aia mtbtoorda iwajăf'nănt preumv«rsllar

42.02 14

d

Svtnrenhi țjnmite din fondul National de Dezvoltare -*J

42.02.15

0

Subvenții

da Iu bugertu ne stat câlra br^mem locare prairn finanțarea investit’inr in sanâuwrcud 42.C2 16.0H42.Q2. 1d.Q2ME.02 16.UJ)

42.02 1«

0

Suflvwnjiv oe <a buperiu "e sra: către nt/șersre rocare pearzir finanțarea evrararm roeotejvo îr w./wpar?,nvir(3rty ae comurwcaț1 1 in wwen.'țS îrr sOnârare

42.02.16 df

li

Sujjwanpi' ae ia bugetul ae ?r?w ayre tHiflMW» WCOts (WtdfrM fir^nfarea rvp-vaudar capitale in sarâraro

42.02 ra.oz

A

Su'bvnrtA do As buoatul de eiat către Pupeiefa tocane pernei teianfan&e aAfur mimW/ irr sAn/lfAfe

42 Ot fftO.l

0

Subvenții pentru Enaiiram» luararilor de constricție a sEezanwitetar cuHutale

42 02.17

0

SuOvenfti rtin twwunte propr» a/e Mmisranjiui Sânafrițrr cârre pugtwefa mesia (Wtr frranprBO rrtv<M47,'ii'fty fn sorirtWțe («X?

42.02 f ti.01 • 42 02. Ifl f)?+4RÎ)î 1/17)31

42 01 f 8

0 .

St/tnnerT/H mi venffurfto preorti &5e hktnșierukf) SSrWfZl.fii cbWri' bnoe/ele tocate penfru finanțarea aosrsîirfi? medfohr- . ' f\7f,țwm©ni‘eAar cte ctJtniwJiMtț în itipi/rtin fin sănara/e

4702 fH nl

II

l

-'-:-;

Sufirsnte dbi nn.7ur.fXr rrrgprr, rjio Ai"'is'a.’, ,w,v Sa.?:ir.s.'n câr/w puijc.tMe <Dcato perw.i rînarr?iv,.;,'i nip.w-.'iiifcx i'âj/iîesle re s«,wrare

■ 3

42.U2. ??7>i

I'
D£*iUMiA£ •

INDICATORILOR

indicator

tor*u

AM

E-

•tamumn vin-tj. tnuneatSaîDOT KJU {and 4ft(0 150«*4&<tf 1SCS»440? i&OJl

48 « 10

0

.jno rmnim n nrip r<    efetune »»anul curent

«dttW..

Ehjwc premie *1 centul pto * or Nfacttiaic în «eii JiTtoion

4» 03 ISO»

0

1’TwnWHaPÎ

8

*)'- UaM

«4» mNuewatflBNaiWnomXn ^Oi«i5Q2.iett2‘4i« 10031

49 UJ ’IT

N

Sume premte In cnutul feițilnr asediate In anul curent

4* W <PCH

0

tuftie pr tini ta kt wnu (MUUlor «r^dunlu In an- tnhnKit

43 Q <1107

|

nrefttanțarț»

II

1

AlKatll'-if.:. iiiiMi-Ut 5EE-IS.W.1 MJ1U1O2.17 K+MS.02 1 T03|

a

Eu„h prni'tf, In txcthi pttlikr nforfainta in tiruM curent

<tc; 1FQ1

Q

- .

luni» pnuiitft In rnrai» palii, r n^jrC.intw in^nw arenncn

MW ' ? W

ci

Sutno pmlih» <rt

MW 10)

Pcui/nmiM    pa,au Creștem Ecț^miC* FDwntfMww OuraM» țtw43 02 ’ROl«43 02' ir t»*«W Te tai

«-* '*

3UPM iximttn II»amili. ,.4llb- r?m:lueiP In nnu» punrrt

Mir?■ oi

îiLm« pilmna „iui«aa f fljljFfțpcțyMg In J»n* anterior

«Ai

ft

Fimtwl prlinltil irl iiMtm

MW 11 IU.

PrtfiSi-DlNlF fiFniNIA


JUQCTUtXOWTJWtt

Lntllbi v«rwWȚwrv.i«rhnall AUUARI* HUMORULUI COSîJir*™

VJtK* '


LJ J G tlUL LDCAl DCTALIAT LA CHELTUIELI l't    OLE SUBCAPITOLE Ș' PMAG’țAFE PE AKUL »i 1


f&'niLHMi    ihQi

DE NOU l« EA iND CAIOHIH.tti

—--

CwS I^KSUf

PTtktfUBTl «*(«£

nriiL

TOTAL C hr 1 ' U’FLI țâff flH.OÎJ 13 IU- E J il ? U li Uî(

1U>

UUM

swvțu mțtx OtMtoUww IfcHfWUOtlfctt]

-1

MM

fejlorl>4l 1 Jl-lliir« tl *E|luni Mtffflf țr H fl UD"

SI j:

nsp«    1

fenwiMiwunwtJHaiBita ia«j ■■/ ■ 'i

51 El?:

AjmtUMj «nc ip_?w    .

5: ic i?)

.>.■

î

Aht t+^ltll (Uliu;* *■*■!** II** w tw .«-II W WC    »2

J*.

anjjtfyFttKw ~i

Fini4* I**1V« bwm 4 O<i r'H-■ —

tJ 2 s

rW (urați gw uruita b*tfMferWu    (V**fAnBnV"Mh M

-i jug

£?«is* ■j’us "*■dJ nf1***«ț*r '*•',r.. '■• V"3 '-** w***” * «e—••nww" «*■

h:;P

Se-n-r m.J <c IX.HMU,    . ^,ql t n- ■ ‘-n<to

zJ Î".j- -C

Bff

d ■ IV**■ omr -1

«U.

. î

T    .

tr^nt^J £rr.m    (**U ț.j.ppnjir lll^

q- :j

7T\ ■ F

—_-

&    ■    - a*j-

Ilridnr T    tTfw ■ |b t_    Lb pi    /'j> - j

-P-?2DE

a

tljWl H(M|    rLj_lh .M terttu tmMtprlți frfcfc-i ..... . S-IHU-Jț

SQL

4

IXWj' 3n h#Wț -..1W UH hfrtl    A    *ș=w A WW*    .

5BK ■

pEHUUlRfA I M H 1 C * T U FI 1 L 3 Fl

nd itxIlRaW»

Atwaen. anuali

TOTfii

ț

PMX V ■ AMOfffflttt WHi IțA «I S«Ji ,'PTA.Vr« W|W [. '1 p:ue1 -0. (17* n t QJ)

IJiJ.

iau

Apflj i ■« fisatf FTmJTGx

n ii

■ -fl

I^T ’ ‘..“.Vil itl îi !■

.    '3

lAamff «toram .    .

OT?%

0

E)

-.:= r-a pjnlicn si Hgiir?l*t4 iH"    ■ I- d ti Al HI    1 1

W 01

IOJJI

f

ri nr< *-t /

£

^..„,T.,...    '    '5^.    1.

1.1 '.‘“C’t

fn*. 7I?w

K1£4

iaI^I*    : w    ■    A    -, ' ' ■ '

* : ■;£.?]

ia£

iBiii.    Jlii;ții_suiLj: Kt -injia-

-1 -

. .-/IM

-    ■ L

î

Pșțr-M j|Ui-* CdEi,'    S«7M    ȚUIȚAtE. IțiMf 65.02^    tf f,. gJJ

|U,-.i

1DD1M

ii    .-ii tcoidB    .O3.S55D    ■ i-5 02 D?ifcîJ2T hfl 5 DÎ.SțJ

«j;

■1 fofisf-MdihV

fl

flrtac-.Brai șutai    < :j65    ,.. w. 0? u ;.

îmsa

___Ibîf ■ »ti -■ - 35!*

. ți'; f! ■'?

?.««

■ i *tiJ ii?

1 .'rt/i

'■ ■■ -!-■ ■-'■ nfl sar» im? -    . L ■■    -    ..■■■:

ide; 34

SSlf

trtWfiLamiPl s(L.,r<li mlfruii

"

pilffr

!î,    ,1    ««Jrtto

r;J-' ‘?:k

Î>|M|

jl.    rtaftrf

u

s 1 ; r

kh±

ÎH

■■n'mr ■ -r    jrr    i |jfM BS.flfl.&J CM I

iilvj: ■    -:::al

’W/ '■

5Mvi£r__    ■    ■    ■    Jl/.    HI!..

n ir 11

,E * JUB    MHJ1

2

Ifl'ti îJ    : Sil- l| l-

'L-p iii fljlb

_—3

mc țtw    țfti'nnr u| ;.>■■■    ■..    . ..

--rjii |c. iii;- sHîb.d; s^naww,

III UJ

n- fcpr,    jgmgr

Sarci .    - .iuhii.    a[    i.. |.,    < ii -l=r: ■ ■    1H1

■ - -

. :Sn.|; ■ ,    -

!’■ Hdt l>

_

[lJnf-’- r» - -sr-;ii.

ruUL illf.. 1

---e. „.Ș

r

L-t ■ ■ ■ ■ t w sin---r fii- - ț

an

■    ■    ■    ■    1'U    1    1    r.....

♦H ii.' rfi

H

L......

rtlw rtJH    ,.-=-iii    :

«02.10 VI

_11

DENUMIREA INDICATOR ilop

Codekk^trM

RC«H)fc- «NUALl

rfîTH

Cuflura, Cacrtar* st CefcbM

fțod 6f UiDÎ-»e7.02.C5»fl7 071«*firM.«l)

țT 03

t*' JWW.-wW.il-    ]    ”    -     .

0

3f    1 vJIILfknâ

..îu' 1?TȚOTI=I A7D'r . F-Vfțfzra . .q, .[ITȚUi

fR.'. ...

mp

:auio9KI ►Xi( t mir..mm 3r>oain zi.ain

Bis

:aUlti i» i (iiilitcs ui ^r-.ar.q* i=    _

- - ■

Scoli poti.lnrcde arta «mițțțfi

«7 Mi ii!

■ ■02C-.|.,.h.

jne -.Ut uAna

Ldtr rn rJIuiiKe

a

CțMrnjaențni - ,rn;-,hțvj sj^r/r , » i.ilbsii |r«Ar.n:na-

z ^plctill* »• 1    -?,r >

‘Ud*®*

Aite tenia -uimiri»

Și**-»! r*3rrnllvț ni

.pCHtlv. rea' 6T    fH i i'.T,C7,p|l QX

bî a?*?

■«■■ti

li- .^L-jUf

a tx:

rw»*!

.;■■ ■

Alin-- - mii' |xt- t nr-ir mt - nd ta XTlUr    ' K,rm»m

LBB

-■■iw'ji zK'p-jni:»?*

B :    ■■:

ttU

A*n Mi(Mkl| '<! l IWIHh «li» uilluii - iunwl * .tshso

6T 02 90

AUiiu

LI

•d ti Mlefono tjcfili    iruai

,fiyiHM*1lțM,U5-t«B2(HI*RA|«H|-M0?    : 1 x--f.l> 5J »J*t,J rîSîll

^L‘

l?l

>1

-'«<<kiu acortinw pet^anc-< t! ►nnt

es< :,.i

IE»

«hlrtigriiu 33UM» n utJ .n Lnt v '--airlltn i ccrttili ;;î (|Ț •5?.

tictțp :!!

ÎJttH?

A*i»htr -.u xxiuih ii» rxa de nw»»ftsa»

"*7 A**E7Z,

’HTO

Al ItKHIH 1 !L|ȘH HOp |, 1,-i i|n •    flli

SS^-»

4

Aplicata i : m i. i

il,

.6 r-<H

1-Jff

'-.it’K

ii™ [■; i

Soi

•JUMt “    im nori.-.....

«C ’î

făcuta tjvuen

pom» .trwteî.nj tlfttiMin if.OJ,

“H.

AțuIo» tocim

AOi ijii.

-"

■- 1»    V'.'H -ÎLUlli,

» 21J

iul* itTi- jiiiii hnlnmwi i asnkttnrim ».»—osm- .X-*

u [ia hJ

L J    ---■    -H

fttrtiM 4 IV 4 IfRWCW & MMI TAtHt RUfc iCA tOCUWTE W€P’U SI 4f€ feotf 70 02»7<0?J

*dpi

i» i irls.WMW» hi atevo

tura iMMU if.od ZD , . OXIDOJM te Wi.BJ CiUFft.OX BO)

™ ei

‘"Wsl

II iirflX'SMJU

lum* luotf ’p ca ~îTn»inccrr:

. “ —

Q

- -

InieAratwHB salariul «• ocmw

V fC !' “ ’ "

f _J

OEffhW'ftEA IHPlCATOBUOfl

CM iixb: *

i - ! ‘AiESi -^f .Ui

total

i Âr* i ........ -1 C-iny|F ,1 bai*lWfll    .

r TDîQiii-jf

■i

Rr. r --„;    .-sj;;: . mnnwinf ‘ h;J -    -    ■    ‘!HI*Hr.    i

Î'.'J l.lȘ

■]

hbj

.    w

J *yiwnAM'r '.! -irJr—*    __

77 37 :t <?r

9

0£ NUMIREA IhDJC A ’ OH ILOR

Coc «w-jtor

PBEVtDfct’. AM'J^LE

TOlAt

Hunrtiijt But-Ki ;t<"i'!i||icai ■ înniK)

/pik i

E350

AUîmrrirȚ    ijzjj

■aiurat» ii (nmiMU

.■o ir-).’

d

--—- . . - -—---

Aqiî ^ei i.    Onir.P' HLî    rn»”- tcnujUMt u i=r.-.- la/UOL^n

-‘n.aiin

r-    _    .    _    ■

“rptuvn 9«iiki: . it-J

Tiaj M’** 03.0S*H H2.0fll

74.02

T-W'l

rrr nna/ r.’ani'c?.

J,

|R«lLiLfll ț+q S! «WO'-ill roil'âl'

Î-Hfc ?

p

S^ txTîitte i ->tImn®» *setr*or icod 14 02,04X1* r4 07 ' '■ i

...WH

tkFi|

SaKxnijin»

fl( ? un <J

'S2DQ

! uecMiri t.aii.- . Ilr.tiii -iir de . mi-r;

Mia.Ohjy

11

Gbjiwîimi- ± si Itfilstts sectar rt^Klualc

ÎAQZ.IP’

--xs=t

lîfl

-

0

Partoj « !/•« ACr/fAWfCCrtWMdvr f«M «1 lJ2*8TXU*4W.r‘,'i« i>;«d7 03t

7B4I

' KK.IS)

Acțiuni ^nnr-nrte «oonomicc, comojrjialk s| da mun — |.i.-_ J W Cî JJI i

«MJ

5

i .+- V?r CMI'Hh

,

J

ALliuruani-rral» «ccnomice Jt ’:;jnii-.-.ai ,-ir 07 01 Gfit.x: n; r 39+90 r ș ij» 10. 20.C2 01 30}

10 02,0

â

P*r ..nu» • co'ir rara .mi, dan =- aheru»

AJO.'i'1

E

Striinn* "rrqmriantnn" • i iUm .

Ji.tC.l 07..£

5

A'r-.qrdn,- '»t rfțnnltarn aijgrro»t» »i scoaif

S4V.-I77 jj

1

'Acta •llu+rip. rtrUnJ , • gr+m.^lB .-rninț    nnm mii

flnih’.ni Aii    '•

J

iComojctanll . o.iaiyrit i

COd a < B.06• ti.02.07*8 1 112.50-

«

1.14222

D

m’ ta?R* C SLfl’4

Enen»» T»rT+câ

Alb i Ofi-fctcHWi

81 0237

fi

r cAiilliji+’i iiluin--

l»in: l-.£nei0i>

.. -1—

«tSXillI    3030

_

i    +i

Agricultura *nuli:il4i|ufll_(M!sȣutlurd sl viratpara i'ced BX0Z.D3)

U.kDJ

_3

eu. «tai luitf.W.v

£

Aarioitut,.    . wi’*' '0- ij.o,’i;

B30333J    o

i^rtn-Tilu rJurnamr v rwnrtt

«-£L<?/WJ___W

[CarrriT qiippie

L. w^ți.tir-

A ta J r tjiit» In <torrwr*1 1 ■-jPCullKll

fii M £3 50

£

4

fișnis

■ 1.1. r t , crt    Of-d-J J2.*>3,i

■W«

lț5M

CSr , r ixi'hk'

~    " Zfl

r«rwr.i utiF- uvjdOA'.L 2iD1 iWUi .2 01'

«4 02,01

lieOit»

□tafliutr k £

-f flJ.UI

5

Trtlnm. c.r» Ai mnnn

-4 ■■;2 !<?.

AJOfl

D£«UMIR£A INDICA TOR HOR

Coo »nj! ,ao»

PPțVFL^w AbJUAil

'OTflj.

JSii i J

<M 07. . >l ri i

1TZ?

tfef«oortuwiui' icod SJ u: 0»■ 331

S4.02OII

*'WM

02, flw Li

Anri rf»ehi    ip ffaffwmui fc-inapcrtunTa

«4J. ••

IE

J

A

D| MUMlH-f* INDIC AT 0* ILOtt

CT.fcV! ! Ri ■ -    1

■JflflmiK.T

roi*.

■ ■ i,.i    .. mrmn injnn *ji?n-.*utdt.5d-.

tfjs

l'b» mr

   - - -I

<JaJU|ț

.inia ik^-

trcnip    î

T .,. „ri

IF5ÎU[    J

lFîn«    1

j .    ■ «cmun

îtîj«:    .

" ' ■

-■■ n=.- = -■',    -J-\ L'LftCîf

ti ff

■.■„rC’.’J-    l'^ -' îJL.'l

wdi!    î

OE-H-..Î ,1 i    OCO-4-3.^j

tt$ai__a

DENUMiRE* inQiCaTORilOR

<Od nitstor

PRCi'EOEBi ANO 1=

totai

O’JGETUL lOCAl PE SECTJDiVi MTAiîfl - i a CHCI.ÎLUELI IA CAPITOLE, tmciCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE 4‘tLP

JltlT

1

CrtEi-TUiELlLE SECȚdJMI DE FlrNCJlOh-Rf |cailMI-fl2-*R    Q2Ș

t!?4J

15j

P*nj4 IJ SPRVWPl/8i->C£ OFWFTWIÎ- f^oo 5T07+Wi7J-.I7'7~5£ 077

Î&37

>5î3«fț

Aut-ruii pLKHic» și acuun uilnnt» (cod 5102 01)

51 <12

jss-r

OlR tcM»1 catfol

1

H

Aiutclof umioui've

1 li . Slâlivit tO&J 51 070- 05,

■|i ttJ.gi

5533J

AK'IINU -r^-JUlwe

jr fflc * P3

iZz?j!

r?!

Aclc wrviol FtftMJce gututralo «od 54 «2,0-5 la 54.0207*54 02.a£h54 C2-5C>

54 02

j-jn

;.*• rsfli i son'toi

. .    —7-----

UI

l-r.retat    tcyfc-dl II M aiepsailli 9Uta«aUl- i •=»

■ ' ElbS

W

r,Td i -rltru jnnkH VrWM'iiAiilKll r >»»l’'v . jtlli iCH«»'|}ul’»nl4ț8 dtt -LSI

M irfcoo

• ;-*1 pfitiliboaraiM ta mi iinuUuittr eUPrnr. .. infcpctple arămaw ditatinir,    me pupicc Ifcaln

■ i tJ ir

p

_<rvi(n pul Ac* comut,-ar* dp    ,țî -i i -trțrjai alge

k4J3k 10

ZȚl

Al» «nrttll PCJI 'I.I? x-m iiic

54 »2E0

*

b-    -    _j_.________

fi

1 »!'-•?vtll i-l.i|,(3 dMftrta puijiică șTSîii uiniih-ti

Cr

f    .....    - -■ -

gl

56 i)2.06+MUiW*«,M 0»|

4H.02

s

Dni/oW '-di>4c«'

Q

*nrnif»htfHl ii ti., ițea COTOlltl* fm 4dtn - fel iul HllB'ltWiM «flll«JW dt' ipnlll 9nM«Ct3 COplUllI

__s

: 1

•|aniiini..f ■ ; Cr.ipeteșB lOcjit ne-lm IBPIUlUf c ;ii;le»Wî «Miau ;ir......- : MW Cu hat. ticap

!< «J UT

p

1

rninn(enn'i nti FtilNl

r,«i L> JII- :itn CUqoIU * uJ'jlill. ț îfiJourilf aijdUr. u > „ îl ,j»

îfi .tf.EIÎ

1]

a

Fartrrd » th» APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA {cod CC M+Aî 02}

an.02

17WU

Az-aranr 11:«! hfl.uZ-OZf

ED73Î1

□' ’-'fJu. zwiifcj'

Aparnm notmiuca

El M

0

---<f

Ordin» putut;* Șl șirjurant* natmnpe <eod P 1 «J03+*l-tl? 05*-S 1 02,»)    6i 03

Ji

Iti ftitAii l auria:

Ttenmpup»ca. laga fil E5.i>33flf .    _

_iPfflIla crfiiLiiiiigjj_    _

7fw«lifrC. '-șlpnmecfg cina m-r-- W (p <•:>. •; •» <wilș nmr h- ii a)

rftwmiflni t?i ,::rnnnt,il    ..m I& .^aimniilc

Zer noiun;'r

“■■■..CLnFii JWt'AU.

TOTAL

pfuT ■

5£fci'

■■ •    cu

Z5T1IT’

61 ■ OC

IC!

l:I.OZ5

"CW1

DfNUMlSfA 1 N 0 i C 4TOPILOR

Cjv>4;«e7

•ftCViOC* AMUAtl

KHU

r-

1-"

p

»w^cwa.TCfai

cncM1 “C

•ut ruwtf («orf M «♦« «*«r «?*« <TC!_

*J£3

îpwstatiiant Rod 65.02.03 >« 56 02 C

5»fl6 0î,OT»nnOZ 11.MM 50}

uo>

tfiSM

a

VȚ.‘-Mi t3S.1CM

[...

’    O

''>^Ly-Jri‘ snisM*4i

r i rr;mnr

rv^igu.£1.05 03 Pi

W

Jr<p-

r.-iittmlp

■ wwsdw

fiwpw»

.*!<?-■ S!<vF

IfU»

t trr«îW 0334 Oi >

1)5 0.    1

‘->.CU

femwÂ'țt «teLMM MSB

«Sr-si

y«ii

MMW> «*W1L____

04 CV

JFfflJfl

CM CU

JtlCQ

... "

Oi 'ir-

15M

vxamiBl 'rv-nb.lir,

f -.,Jțțr4m^,

iFrn

B

i^.-war—tni

a

Liae.*? SSL22 ?>’*’'£1 '->1

ui.n. 11

3

i    țmwv>«

TtȚ^

nț/ IfțiJ

a

JWM2S

■zi?;

)!■ 30

ABb ;?■«    A.fc*r

JI5H

o1

t_1

a

rt» lcodMJ2«-MCJC».«W1Z(

10.02

498B

f> wcw

’ ™-- ■ ^«VwntnMu,!

«^laxA țfr*-»M Or-Otd'-W tU’WfiT.

0

W. tF? X (1!

â

„UlMMBtt»

-'•«-- 0* wnMM> Aup. î.

fli# j.' U0

;<m»e»*oi

«.»□ ’P

jj

aa* nmM * «Mw»

>rtd?JflSP

■ft

4

C/tii’l, >*:mre »; i»1io»

<KHt »r If> 0J«*7â3 M»«F o; «*-«>.« Wj

,,

K7Q1

»A+e

T®ff Brmu’73 W ,’ 77rnTT-*' cu 13T?-ț’ C TIXJ.-

r •>c; aia?

Wl

1 raillMM piLfciikM 0* țpMJ2Lr->« . =3ittan«

Vf-’ O 14

.JL

t -U t țMBȚțM «S£M nrar

Utg3

1

VW <W GuTTir»

n

ta’T'H* ClJftltMt*

.. <-■£-?

-    J

L«nlrn™,i

Citi»» .afM 51JX :    cilul II nai*    -

f f-

P£<H

-T

roi'. 51*

sa n rvtijuruiiii rtrjiwimtHTLAjriKiubLc

■ .

tttfț

.w m,„.

<aJKtr*» .......

—J,

StJ ■ »-wnwMi•'mwwm i.<w *? - asol    r <i

-F t

Jgfe

Rirafi

Y - rj -11

«5D

DENUMIREA i N D i C A T 0 R 1 LO R

GqO «KXsilor

PRt'1■sn «1-..,-

TOTAL

Twa*M

8 ttt!» 92

D

trr.r ,. .. graji!ti |; ii r pamin jnnn .-am Iihîr sjinrtivft ni ț)s tijrrmsrn

«noc.off.tfi

11£-2L

Sini, r w*u»>55*

eTOJft

ÎDtt

NîităHCi 1” .IBlrtSnilfc utltum :?„T8etll Bl rWiaifc

67 5C

«î

(Jt rJUMlB [ p. INO<t âTOfljL GS5

[.nd ndiQrioP

■■RtVttfWiWR.'Atf

tCML

1—

[ ’

__„__al

Ațjgurpi (■ HlMffltl *W£f Ip    |cQ4

« M-U.C7 n«*l H Hrliaz 1<I»CF.JU 1V-M Df.1^>H , ; li*«

<HS.I

Drt fcWțtoV    J    

_    H

■ Ci ■

1

*■ j ^.-rwi AdExMJ m

«ța a^wi-.<Mtefe    C

. «<;

(IdL'/.Jh .1?

_    MM»

”■ ■ -j

A l*Idrtfr /h ■ ii nrbi

-■ ■. iu

ÎL™

■■ ■■

i. 7 ii

.

1J"M7 I.t» F.'Sicmrl Ft^lz feti jU

fiftiiă iii

eBUa.T5Ct*8»C?-,4JG2i

6PJ-.

.    ta

AuHrmăl

WN? '

4£i

■ «,hr.(W ,.,7 J| cwnr

65 C7 ' 11 "

-flft

........................    noi mi    inihljtM-di aocidlt

ui

PUIM - N■-* ÎEffltf» 0 OfJVCLI AHF HULTC* 1CCUJft ÎT MEIUL1 3,' AP? ■ trt « H»n «

«r

U«M|țiH «*rvH.|■ t MTvniiu« 1 -uftlK■ | cod 70 <12.fl Jt7D.02.K kt 7(1 ■)„ u'■ ■ -i »S r.r'

CJ

rttri

DVi ■    .□...

fi!

L    ■ i-W liiJUuJUl-.'iiii.'LiJ ir

T} JZ JJ1

3

-rffr'-U-ll A    .r"H>

__r

Uf.    |h Oomenv onorat?

■■■ ?ZG~ .*■

5

* -«anostii

■*■*£»SrtTvLÎ

Jîfl^

_    i

_

■L.L.ÎC’ 7'

.'J &!.?= 07

B

■v’iwhIT ..........x ■ Mkfffli i.

r. n

_ m

* f’-i    ’ tfc -„ve

«M*« n nl-MI»    ,H

T- 01

j

irUi.-- d, tdP.i 4^ >    £01' rm:«

761J.C-;:

uh’*

[ 1

:

l'PVtK

luiMuui :>K mkn«nii jbunjwi

rt tt

■ 5

Oșteai «Ofe

1

:■

■-

7A.e;rr-

J

.■fcjbf![■;:■    ■ ■■ Jd-U.    ■ 71 02 ÎE n 1 ■ H 115 OÎI

. ri 0? ■'

70/T,

_

TinȚ|-

mksîtl

Cp-coiii-.; .....................

74 .

S

^înnkz/jrf -    -

hkwi jy

T    1.'

,_

I '.WTI.. rt    xcnumi EedkHhe i c« ta a r1i a j >«j o?44 o^r? 50

->oc

Vȣ

AC hui? 1 gt PT Tlltt tt"CDTIDJTii

U. torni rru* H di mur.cJ i cad B»J U11

■U;

ol

□ £ qirUlRC:* IM Dl-.: Jk t 0“ 1 L 1.1 K

Cod j(xaii«

ppțvțaw t\ii :

WA.

OtaMirffKiia'

ji

A:;

P.    Q

■PWWhBtT F r^£Jfe-*    t

i ■ ..    fi

IUIUI" r**B«*i «*

c

l-    *’£ZdT i.

ifr

K>t3T».v

-    U

oenuuirea indicatorilor

Cod mchcaWr

PCEVCEEJĂj ANUALE

TOTAL

1

1

CnamcMMMIl hi

t.nd si iTi iifi*ai.C2.ojr»ai.oi.soi

91 02

1021 SE

7»    ilit-,.

cimn/t tfc -nită

l- ',

l=-VJ!0

Alb xrnbuțriin

b i :c.i7

0

Albi i-Pwiti «l. pp.'.'.-u’ '■■TibyBil&H i nntsȚjla

ți M.fiil

O

1

1

Asm iillw's wll»«bipt. i jnsetcuaunj m ^ii#țoiv>- țt«J S3.0Z0Î1

53 0--

d

C w HM« CB.'-YlJ

. ....... _

0

AiirrjallLiy ^cnd âj. :J JXOJ-UJ L12 9.<<7 • -U lJ. -u'

Bl. JOCI

&

Frrtui AcLtaiiBlbr si car IF» filcmn-btin

8102 : ■■ ■ '

ii

ICb'hbm sunccte

sa.azwi’'

A4e 11‘ Huieii in dwnefmil «*k . ituib

c«.y 3»

0

■i

InmmprtuTl |cod 44.(12 OJ-M M.flr.T#,l «

U4 l:!

Qrfi «tefC-jiMflO

lfj

T nrgpcrt Kili&t 1 cod 84 02.&3.0 i 1» M 02.03.031

M 02 (I . -

1 ’r60

DrU”".i i U LWajH

aJ.j.'.rooi

1

Țrâț - jitî’ Im ctjibaii

SJ '■'. 33...

■ SffiHJ

3lîâe

’'«■ ■:, ■

&got

'iBiuTOiyl gminii ico1S4 02<Kj VI

_

1A*-Hbr rivira

1,

Alb* uhcilbiWi! Ir' * rmaiurt trarmcfhrrifcrr

îlJ.LLEE

Zj!

......... ’    i..... .......

ii

-*.lu> nebuni ■■cpr.ami'' a

totfST n;.W+®TOTT! bl 3Tu7 0S+?7.DZ501

T?.u2

___Ei

O.vi rptw fjixw

-#

t HQui h~;~.» ’ Ji Li

£.ny

uxft~«Btaa.tua

o -.: ij .

o!

îi-rlSTir    .

(T.Î2Î14

0

i-mmctfl da de< rollai t- i iiiiiuiii;i*" aic

0‘W.Db

..P.

'■‘•fi StUin uhutci

I7.Q2JSH

1

i

?l ALT?».} £• tD€N-r,'DEFICIT

se a

Q

E XCEÎ36K1 ' -1 1 ccd O 31 -4G VZJ

«tUF

ț

D'.'Hl '    ,LTW ilbl 44...îl

3S 17

ii

HEI TUlELll_t 3GCȚ1IftM DE «ZVQL T Mî* ifc» ',1 W-'W-M 0Î-6V ";*'"1112

■ aaâ

1 . 1

P-nffa m JTrWWCb PU5I iVF UFW»« rcorf5f."J»Î407/    50.3.

VXQMfeti r-uUbca SJ «tluri! extern* (e&sJ S 1.02.011

li .di

1" - —----

5R

i>i torni Aadfcfc    I    ___I___3

Pf= UIMIRE A iNQiC/TCRilOR

---

Con tn-rjwor

PRI v<U£Oj ANLiAU

fOTM

JhMui- HutiidVl li    tfSl SI flî <11 ffi

m <a i»

ES

»i i»?ct (ii

_

El

10

» FD i‘6

LL1TȚ . »sl    ii M}y

n

V rl    .î

;jnr+i r.'/jvt *.-j

in'n    v

1 l’-VH-W ' ■■ ><1^0 BfWHif liUWi«^W KWKȘ

hl M)hî

pPrtf jHflMtnâlij

jOîuSB

H    ■ ii [MV IS-’-i.. Ji«.l ii

^aors

i .i «iiîU-i ’ ILuHUfcjIriți|

a

■ :■ rfl- r

r:    r.-.i

5“-

. rvi' /

=?::■ k jrm    H*;i -.1

ilî r ss

!■.■—Ih.l III    JÎ....... ..

u

rrt -r: n

i.htrrti1"-    dOvn^in,

BfRfiUHI IdfUKPJMilj

1-,

Kîtff-n

■JT- M l4 TFț-1, -H1H - J

(mUrîfjL-r^mubii:. ji

KTÎT»

Zo B73îFîăw»1»**    ■=

Xj    L-JHHT-J' ■ ■."

_

Ș

«*»«•<>

LJ

nrtfr

■.>. n liTiijl twis«4t?csi«l

EtfeTir»- n«

îwt

»n

tt fî<5 i r 41 «*«    JTtww    irrtfis O5MJ    * T < «i-i

o

î

pnme

■hj 11 -î» □ n*r rn r........mOS. u q .. .-^-v.....

a

fir- ,- a,»

Jp.fi... ,. v ■u-BWSțEHT inuui BJltiu zifc^i f riL-'-i. -fli.'.t

ffrf

dfit-iv i ?

. .    amarii

i

îit .

££ZBU

(tdîffta lî i

“?J P'țjM'i......ci

Q

^,îr- T,,.

T.,'

CD bl

torSB'lțrtfl'îfl it-^OÎțîTpeăJ i!?tii0|jnj«.4iii<li± * t 'iiniid Hwuq

y

o

arfflw

f«Ju (hiM

l

£

utf

.IcanMMîi

mai

fcnW*W P? f™J !'■' f«OPJ iw »j^va/Hns s on^« 3N<W    rw ejT *4 ■ tMbfj

(t

- - - ■ ' - -

1 . " _ ■

-■

1

.ju n; kd

W>^.. P

-1

itrrt

r.4hWj^> naapAJKinntj

Hm;

0

iU7VI-i

^FF::i ■■■*! . ■■    :: J I =t Sin.lUJBÎ U'IITȚJLJ 1    : |<țl ■ <r n-niJUdl*’ KJ-K .b I' f ■ li» . *1 fftltl r

1

B

Start

■ HC.    aW*.IRIP^ »iniBlil'b    .......................... CUJlliJUjL-fl IUtal[fc| hP IU

5

,,1 7

W ..............tipif Fi|i.L;itHW G}e-Itl?rirn L- _,pjj, uj

0

te

l_rt

rfls-țois+u-r ZO F.*. :i :c n ’n Wtfl K    **

fc,,n . ^i,-| ■ i -i-, M.i

• Pllt

■wjoi

.- h*nuv    >m.>

*iir;im h p?d

_

tfO'-l UC | v?lt H    VjhJMflkia

OtNUWlREA l^CICATORitOft

Cod indicate

PHE',€L2tW AtaMUȘ

TOTAL

L    .    .    ....

Sar.nrjrte (cod fift.nî.LMHOe. 02.03 ♦0602.601

Rfl.02

î»

u. S 4*9^ ». Tty7«Tn i

;1

r-vtc.il iîic-ii:am nunsfni kiru r cj.i    icreW    "»i n •• «:u i?y irj’l

«e:MLDi'

35f

ISpiHIr genera*

6h J2.06.0'

_

hniîHS inn&ro xînntt

6602.06 ,

1«

■jOCviiJ Us turație ptihin

06.0266:

AÎK 'leVittti i>"'taiTMrf*it#arJIftlii rCOdHB.uJr 5.'|

K ixî.sn:

AIIi- -iBlIhilil ai KtfciH i-J'ilare

6602 53 5)'

fl

denumirea ihoicatorilor

Cad rmcatar

FPL .2!?£R' *NL'*1E

TOTAL

Zuliara, rflqj-w»™ g. mllgl# (coc fi7d?,IW+-tS7 62.6!î*S?.62.«l*67.02_5Q!

B7.H2

0

LWl Ițrtw Lopjlr-

EerMiclI lUiErHE-

rasnrrnz7TîiziiîFnîzti3 ■ ' -Trrtnn? -n .x ■■ 30

iT'ÎJrCT

Hltnnt=i|p.il. tunuii. ■ ua iai»46ll. mtiUlpL'jlifl

L ■ 2293.77

U jom

67.07.93 73

liaiiiuhi ujOilk șpBC.dti.t ii copoeri:

67023? I r

SocA put :i.n t le atu ai rncwii

67029375

Ce» de luIu'u

*r (12 03 98

c

{‘.jmu» ..rtliuas

1f ■’ 077130?

Cefrtre ce'ilu cui ;«i7ora-i ?r i ictraren n.nui. ini■-■■■:-. ...

•f70Z9J(58

Ccinstadnrf:? 51 rț-staurama nnoi.nienreiiy igtoo;

r

1

Alte m»v < -jnirafe

£ * 0293 30

0

,Setv> re ua, ... ■

Wt/mr u:«1»,T02!',ji" ■»'l' OlOn

(,.

11

SOOli

»:: r.'2d.71. ■

n

Tihaiat

-f/.o?.os.-:2

g

rniretuieieqfdn»ii | iWct oarcu 1, Mae wîi. t    nertme 3= imam

67 02,3393

6

li Meii Illli:;i ISi

1, ■

0

IVI r-vn.i.j. In ; ?| "irfe c.ilnii r 8=111 fii rrtttf-

6“ 2X69

b

h;

As*gw«ri s« »ei«t«nta soeiaia    (cod

66 32 0rtm D2.GS»83.02.08*68.02-1    11+88 07,12*65.02.15-60

«.oi

cm

Ecn rolarf -ap*>

6"

1'--xib'lli1 Kxirttata i-qrwuK- i ei ifyU

Ai L’.U

10

■4*-:<ii!U fcL^-aln irx-    n»- ■alun , f" 1 . ,3.021

olîai.Ki

u

1Aiiaicnvi    iig ei ca; rji nviiiuijmt»

ri.fh'-’r.PJ

u

•j-îtenie araata fcntru lamike ;i i □jul

esc; >3

0

', ilonrf 1, Ifru fc. r de

Bt? b’.'4'

6

FiftîE.Tl

-ir

Lkxtah tw asrntrr t mwiiiiJ^ciowB

F,H    1J

'.'i

--•.tu    1, iisni..^ n-.-.J SB.0201 Î8.02.1S02S

61' :•.. •■)

.'1

AlittH BWwbH

W’i.;' .'51?

0

Câi'.'.i re .Ir niLz-T xo::ui

TRTtenff.o^

   Q

■■•li» Ni h+-«n îu-mniw «ryu    luietBRiil tije

St ÎS %■|

:

0

FortM A 1V-.1 SERVICII SJ Dt2UULr4RE Ptr0UC.il. LOCUINȚE, MEO11J SI ARE <«xJ TOM+T4.01)

69.02

-06183

Locuiau. torrinU    jrtiiHI. 4 KlOd7».0; D3»70JIÎ.D5'..7D L'7!f7*Tr g2R0}

<3.02

■ftfK2*

i ui mr.,' .. no'

CC I|r-a (rtipj 70 J2.E3 D1 ». ci E2,111 Ji .

n.1 IV 03

&

-

Civ.'Jtoyiii «iKiainiiijiji ir: isuivita

■9.62 010 '

ll

O£Hl(UI«EA rNOtCATCF HOR

J

C34 focare

PPF'/EDca <N*J4U

TtlVAL

U-J

70fl7» tV

iii,-- , . , 1    .1* ‘-uw.wdrW’ I.u 0. tr) '■ -’/■ «ft

70 «01

TT*

. i

J?«l!

ț>V»w^M'i ‘^rrîf!*»• •

■ «*► * -r** -*•>u'r*    -

. .-

**■***** «• au»»■** *? ******

H1C2.D'7

J

TTl.TT^r

' ■’ .i

n* "MWa 1<W ti W»r< 62 2»-/l ca M[

74 Ox

*69

“Wf A,- ■

J

**»1 I—iț ț» MȚgR** J1

7401    :

ij«i» i    ■•;    »    zas-aai

F4 SSÎ(|t

ti

pSrAlt -I»

Euujaet

O

•* M ■ <

M3L=Sll

1_]

» •- HM 1 fțyw-r    , TF

r*z?j

■--
JU0E1 WXOWSTAhTA

UfWUHVS    KfJwaU PRlWA^tA MUNfCPtlAlJ»COW5TAMTA

an«r,« 3 tu*

up SI

BUGETUL

PE ’ITLURJ DE CHELTVIEL . ARTICOLE Și AL' NEATE. PE ANUL ZOII

3£V£Dem ANUAL

C E N U V -REA iMDICATQR'lOR


Cod

HidicAlnr

111006


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCT IGNARE +SECȚIU NE A Ufc DE/VOL T AHt:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod C1+B0+81+&J) CHELTUIEU CURENTE fCod W+20+J0+^0+50+5TST+55SF*57*5^

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+lO CTi

Cheuuteli salnrlalt In barn (cod 10.Dl 01 la 10.Oi 16+10 01 30!

Ssiar» da baza

nai    "    .    ■    a *

SpCwuri pft LJtJndrim de ■ ■ jPCI

Allft £|Xrf Lir-

Ofo suptimanțafa

Far> - . emu

Prun ie vacante


15133


oi i&m


r,<?

10.01

11.1 01 01


1AB00


1T01A


1(1-01 Ofl    J> _

ÎL 111 OS    Ml

10.0107    0

0

10 0109    HG

F -XXJ (X ■■I -U pOfilUTi 'XWaie rrțn cuit i Fond aferent ais-'u tu «s

li 9    'V- * BEI

k«i>smriL^L- piEfilfl tiiicr pers&are dtn <=f3ra urnlal moermizat* dr cetBgwe ' niwmvai. de detașă1 e

«OC*1*| renirj tvflspcrtkL e =: <3e Î3 tocu de rr _-cs AVx.ji. penir ... tocurile Altț ârec'.url ^aLlhefe *i Uan>

Cheliei. jalsr aJa in natura (cod 10 C2 01 la 10.02 Ofi-10 02 30)

Ttofwtooernâia ’i Norni? <5e tvana

Un# om a & eelnEâ-Tiiilî ofctrQafciruj Locumta de ieftinu fufcffina de iâ-3r;ai 41 lamă a 1 r ansportul -a s de la Wtu 1 o- «unea 1 diete Se vacanta

- i= dreptun HMnale ir, natura Confnbum (cod 1O,M01 ia tOQJW?)

Cod'itiulH Ce a&raucad tdr..ak! t> tiai

Cc-nKibulH de -îțigurw. Ce i

Conntjulii 0e a&tguran sacale de vanaNTe

ConiricvIh « e^gurar' ponVu accidente de imn ca ti boii bttftsn or Prine de as-gurare de vinq£ plătite de snțjnpîor pe- ■ , uns-. » CootnDbi. Mnirutenoed»    niratf

HH11J0    &__

10 01 1T    o

1001)2    2M

10.01 )3_    17_

1001.14    0

1001    15    o

10 01 tfi___

i.j IJ1

ma

10,02 _ 0

1002    01__0 _‘

10 02 02 _0_

10.02 03____2    _

10 02 CM __0__

1002 05_0___

1002 06    0

1002 X? __fl_

10 03

10 03.01    »»

10 03 02    «4

10.03 03    MO

10 (13,04    44

10 03.05    0     _

10 03 OG    «»


HTLGt W BUNURI St SERVICH (cod 20 01ta 3MM+20 09 /a 20 16*20.19 te 20 27*20 30)

Dumjtt «I BeTVRcH Jco-d 20.d- 01 in 20 01 00*20 01 301

furnit'ni m latei.

MatoTMie pandr.»Ci r*JWTi™-

I6S31

20__

20 01__>*85__

anoi.Oi    m

hm o


îro'ju OunMi«t ar tafta i-^tXrica Apa. "t-anaf h jahifcntsJ*

Carburanți ar lucr frânt Furii dt S-:rnn>D TfSrtîOOfl

Posta. ■fci*eoniu.rTi<-3’'. "■>"'■0. r- irterra;’

UjtariQ » presta^ de «-vcă cu caradv funclnrot AJ|p ocrxr 5-t secvicu £«*ntnj întrernete & functjci'-=re

RiOi/atu curante

Hrana țcoo 20 03 01 *20.0101) mi ai» pentru oatr«^

'vana penlnț aninate

Medicamente a<i rrartenaJe ianlaie |cod 20 C4 &l ta 20.04 04 '

Medicamente ^trenate sculare React..

GesnFectafil:

Bunuri da natuca obiectelor qe inventar (cod 2G 05.01*20 C5 03*20 05 30L Un forme ei ethoamefll larțene u accețon <fe OS APe ctwctfi 0* rtveniar

OepJasan, deUaarJ, tranafaren [coc 20.06 0î+20 06 0-21 Pepcjsan'pierrwf deurțân traml*-;e Deptssa.tr in Elrânăfate

Materiala da laborator

Ce*-«t£r*-dajvort v«

Cârti, poWinartir ■« materii® dpouTntrtiar»

Ca nauh arrta ai mpartUi

20 01.03    W

20 0T 04    M

20.01.05_

20 O» 06_

20 Ol 07    22W

20 0108    770

200108    riB

20 01 30    T7S

20 02    210

20 03     °

20 03 01__O

200302_0

20.04_O

2004&1__o

20 04 02_țL

20 04 03_

20 04 04 _o

20.05 _«

20 05 oi_____?_

20 £ 03_ț_

20 ' £ 30_

20 06    _U0

20 36 01_?£_

3006 02__«»

20 09__■_

7010~    A

20 11 __    21

20 12    300

Pregătite profera na:a

Proiecția muncii    ___

Mu»W10, furnituri c amănunt dft nitma act I'/«lor fix» ționhu Bim.it.> Studii *i cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului yonehc al ■rumalnlor

30 13_ _

20 14    0

20 15    0

20.16_o

20,18    0


Cont1 fetiți ale adm un «trahei Pul>'« tocat» ia i'b.h l*r*-t unor lucrări jj Mtrvttn do ^te<es pubiK local, ,n ba/n un cu Cornr«flțfi uu contracte ce asccier*

Reabilitam infrastructura program inundai" pentru «utonta» publice lOCin

RMMMDiogț»

Finanțam» acțiunilor am domeniul apele*

Prevenirea »i cam.aatema munUeliltof «l înghețurile*

ComiaiMT» ai aita coslun aferente împrumuturile* (cod 30 î* 01 la 20 24 031

Comigtoane ai afle «rtiun    Mnpruniumtdpt

CorniSXMn» Ei^iecoSlun Bltrutl» -inprumuMrilh! .TU»*ne'

Stabilirea rțcULF 5* lato

Cheltuiau Jbdidere Bi extrajutilelent derivate din acțiuni In nprexeMerea mlere*»<or Bietului, potrivit riiipori+nhn legali

Tletioto cadou

Atie cheltuieli (cod 20 30.01 le20W 04*30 30 00+20 30,07+jo 30.09+20 30 30>

Reaama n (Aibl^ate Protocol s> ffefWe/SIlIdr e Prime de asigurat* nen viat*

Chirii

servtcii pentru imnjmi!-' w dmolunlor Fqt.-jii Președinta* lu'Fofldul condm atfwlui IfllUI ni publice Executarea s-Uia * rr+ mi-w* bugetare

Alîechertuteil cu Lunuri dl terwdl

TITLUL III DOBÂNZI (cm/ ÎO 01 Iu 30.03#

B- Bl -a f

Uobeni artrente datoner pubitțx i*nw (cod 33.01 0t+M01.02i

DoQdnji 4*erta daturwl (uQkar «iIMne «tffniJe

0

20. ia

20.20    0

20 21_0_

20.22_0 _

20.23    0

20.24    Q

20 24 01    0

20 24 02_0

2024 03    0

20.25    0 _

20 27_C_

20 30_10374

20 30 01    7000

' 02    130

20 30 03    M

20 30.04 ___ 21TB_2_

20 30 06    D    _

20 30 07    0    _

20 30 09

20 30.30 SWă__

0


30 01_"

300191    0


Docâna aferente creditelor interna garantate

Do bănie: aferente datorie» publice externe {cod 30,02 01 ia 30.02.03+3D.02.05)

Dobânzi aferente datoriei ouWice externe directe Dobânzi afet elite creditelor externe contractate ne ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantele sr/sau direct subimpiumblate Dobânzi aferente datorie» publice externe tocate

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05!

Oobanzi aferente nriprumutuntor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezorerie» statului

Dobânzi aferente «mprumulur*or temporare din trezoreria statutu,

Dobânzi la depoiue s» disponibilități păstrate m contut irezoreiro» statului Dobânzi lâ ooeaîiumle de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor noprevizionate ale preturilor la combustibili

Alfa subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

Fond da rezerva bugetaia la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente {cod

51 01.01+51.01 03*51.01 14*51.01 15+51 01.24+51 01 26+51 01 31+51 01 32*51 01.30*51.01.46+51.01 49)

30.01 02

0

3002

0

30.02.01

e

30.02.02

0

30.02.03

0

30 02 05

0

30.03

0

30 03 01

0

30.03.02

0

30.03 03

p

30 03 04

0

30.03 05

0

0

40

0

40 03

0

40.20

0

40,30

0

60

0

50.04

6

0

d

51 SF


Trartțleruri calre instituiri publice

0

54.01_

51,01.01    0


Adllufll I.!U SSi'Ciiai*

Truditor jti din Cvpelflifl consiliilor wdeteria per?nj [mg marea cenirefax de O penii u fxotacJta copilului

lfarifl/t-iun i■■ bubele focale pentru i«t Uill* do nuanța sociala peniry persoanele cu hanc e-ap

Tr,m»fenjri i:.r oul^aI* coriEii or iucai< ți (UdeU1 «e pe tr i acorcarea unor a|ui&are câne unitățile ațfjnnr’i'reliv-ffli ifiyale ir flltuațn de i,+ Icmtain

r iri'>>>?r ■ pnvuio ccnlnfiuUa de asitjixj-- hh>.tAî de s^ațate pent u persoanele aflaie in concediu pentru creșterea J0fl*Air

Pr.u iiT",' piitimi utirmlLiul 'le de ..juI.ne pentn.i pt -canele ttEnehcițue de Etiulpr social

51.0103    0

5101.14    0

51 01 15_0

51.01 24    °

0

51.01 26_

51 01 31    °


ftriâTil Iurta termice .- ctâdJ «or de KHHil

51.01.32_


Trerc dm bugete** eocraflUor tocate șt județele pentru tmanțaroa unităților de asistență medcc-soc-Sile

Trarn/crun Um Oușpfie ?■ cca/u periftu    cne.i'u.eiirâr_ urenJIp din domeniu/ sanjjfefrr

r -3f. sferim rfnrrougett/ff kxate pentru finanțarea carnereJor sgncnre

rransterw* catre_ Qbget&e tocsft xwrtf.'c acntiarsa oWjja^tfcx re-stente a*e «n^eueior de fermop.cere

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod S5.D2)

B îrai?9<BJ-un curente n străinătate icătre orgartaaț■ inwtnajtonaK} (cod Ș5 02,01 *55.02 MI

CcmtntMii $ «X‘.-aț-' s wgafrst^e ril&raîieta'e Alte l.-ansJerurt curente in țlrăințuate

TITLUL IX ASISTENTA SQC'AlA |cod 57 021

A,utosre sociale {cod 57 0101 a 57 02.0*1 Ajutoare 5<!Ck3fe tn FA, tmsr^j 4/nc3'e soc ate m natura Tkfceie de ere»

“ere?- t/f+ju «Typate pertru cr«flj«^i îuctus

51 01 39_ _

5J.QT46    _

Șl 01 49_5

S1.0T.SC    °

55 SF_£__

55.02    (t

55 02.01__0 _

55.02.04    0

57_5 _

57 02__n_ _

57.02. Q1    _jb

57 02 02__0_ _

57.02 03 _    0    _

57 02 04_ d    _

0


7711LU XJU FE CHEt TUIELi (cod 59 Jf*53 .02+59 11 + 59.17+59 15+59 17+59.22*59 25+59.30)

Bkirfll

Aj li luat o pentru dauns provocate ds calimJ1ftt*lL? * I didJ lle

Asocia^: si fundOti’

Sușiinereo cultelor

C 0HTFI bJJȚii la U-ari a arta porjcnalulu- nedam/Jil

DHpÂQLFh\r cunle

AchuFtl cu caracter itllriimc 91 Mdlti euHnraJ

Sume ardente ptâțu creanțelor uJerial*

Programe ș^prOiBcte privind prevenire* H t«rtfc*l«W {tLacr<mjnjpiI

OFERĂT7UW RNAVGJAFf fcotf 8<h tf *J

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80. 03+80 OS+aa JPJ

t'rțpruttiulbiri penhu nrftlflulil ii twicil nuhiio uu eti^tati linantate imegral cbn v«ilun proprii AH4 irflpt untul uri

TITLUL XVI RAMBURSĂRICREDITE (cod Bl 01+8102)

Rambursări da aed i> trum» ;eod si ct pvai.pi dî*St tn.oMSi <Jt cei REtnWurMri Ur Cffriln *■■■' -.e ConVlCtaH dft «ponahx» rJe c-frd-lg Rambursai de l/MJp țriOrmj <J*i toddul « gpantw Rsnitiurwri i»crunte elf'nnJe tfiUOI4r PvW« SMamfl ‘(K.itfft Diferența da.an jdwenie Etnicrnu pubhv a>rmni-

flambutwirl de credite interne (cori HI flz 01*81 03.024*1 02 051 R. LI I mu iS of I de Ctadlhf irtI dj

n* par Lir ,|.1 Ic inferențe ta oyrj tiranie duorw p jblic.- iaLcjir;

Rimburortde cfediie țtswriprmiormi publica Jntetw tocate

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEQEt'fTt SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT PîaO ofoclUEdein bill preCadorilI >1 recuperate In anul cuienl

5$ 01

0

59 02

0

59.11

0

5'J 12

ct

59 15

9

59 17

0

59 22

0

59 25    o

5930

0

n

a

D

90

B

«0 03

0

50 M

0

B

81

«1 01

n

âi oi oi

fl

81 01 02

fl

81 01 05

D

81 01 06

II

ftlJU

fl

81 02 01

o

fl 1 02 02

a

81 02 00

a

84

0

85.01

a

n


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE LINRATI ALE ADMINlSTRATFEI PUBLICE (cod S1 02?    0

TftnMÎnirl decaiPtnl (cod 51,02 12+51 02 22 la 51,02 26)    51.02    0

’ *m*l*nin urvrrtru f»Nn*t^w *■ «utilii» i>> *jsîW**i    *

j_,_. .    st iv ia___

îraQsfi’/urj o‘e ;a GwgeMda sTsl câfw bugetele tocate pentru finanțarea aparaturii medicele și echipamentelor de comunicații in urganță în sănătate

Transferuri de te bugetul de stat câfie bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitaie in sănătate

Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele iGcete pentru finanțarea altor investim in sân&ate Transferuri din veniturile proprii a/c MnlsftfnJw/ Sar,âtef/7 cSfre kypetoe Jocste penfnj fina/Jîarrs apsrafun,

motfttato $r ofîfrpartten/e/cp de comunicații In urgență in sănătate    ___

Transferul i cim venilurtir proprii -ilr Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparaitifor c&pHoiu in sănătate

Traiitforurl din veniturile propui ete Minisiemlui Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in tănătote

Transferuri din buget ere locale pentru finanțarea cbeHuteti/or de cap$& din domeniul sănătății TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 95.01]

A Irnnutrrun «mnrn»    (cod 99 O1,M+ț9.0t U« M 99,01 10+9901 12+56.01 13+66 01 19*59 01 iB*45,0lYl

55 01 26*95 0127465.01 28+56,01 .42)

PîOgjf(*n * cu fif ,-iiiiin i umb'.jrîslnl»

PtOi^^h ' PKAWt ■}■ nil* pipȚiinw cu 'ninlvt n‘”6rnbur$at>ila Ptiu; 'O I5PA Programe SAPARU

o

S1M 22 ___

51 0123,_ *__

o

5? OZ 24    ___

5? 02 25    ° _

51 02 2&    °

5? 02 27    _

B

61 GZÎfl___

__O_

55 _    o

55.01_°_

55 01    Jț_

55 01 Ml_ J_

5501 09_O

«01.10    0


irvF-ii'fii aif .ipent înr econcmulLtueapol ce itaț

Proqrarnfc de rieivdttara

Fond Roman de Qezvorare Soci^

Alte Irt/nstanari curenie truerne

Chdbjmli neelig*We ISPA

"raniJerun cin bugetul local câne asocia^ w de dezvoltare ^etomnunuarâ

Par^fe/un peniru faț^tarea dâfițyapjifar rej/an/e jre r:ert^a^to< de fermoff^'e

Titlui Vfli Proiecte cu Finanțare din Fonduri externe neramburs-ihife {FFfy postaderare {cod 56.01 ia 56.05+co(T 56.07+56 08*65 15+56. *6+56 * 7*56.IflJ

Programe qm Fondul European de Dezvoltare Regiona^H FEDR )

Finanțarea ngiionalâ r‘i Finanțarea Uniunii Europene ’"i CftehuieM neeJigrprie *’}_

Programe din Fondul 5ccj3J European (FSE)    _ _    ___

Finanțarea națională **1 Finanțarea Uniunii Europene **)

_ChflMuieli neeiigiDK "1

Programe cin Fondul -:-e Caezune cpC/

Rtiantarea națienâtă "[

Finanțarea Uniunii Eurocene ”j Gheftuțal neelgimfe **)

programe din Fondul European A^col ne De/ultă/e Rural* (FEAtJR)

_Ftnanțaiea națională *•)

Finanțarea Umurcn Europene *'} _    ___ _    __ __

Cheduteli reehgibite

Programe d n Fcmdui European pentru Pescuit țFEPl Finanțarea națională **)

FfnaTtnrea Umirnl Ecropene ’*)

Chehure nee^jibile

Programe ftsttumenlul de Aarzterriă pentra P_?aderare ilPAI Finanțarea naȘone j “

55 01.12    0

55 01.13    0

55 01 15    o

55 01 16    0

feS 01 - 2B    0

$5.0142_0_    _


5$ 01 $4_

0


n

56

56.01

0

50.0101

0

5601 02

O

M OI 03

0

56 02

U

50 0201

5(5. 0?.O2

0

Sft 02 03

0

56 03

0

50 03 0!

ti

5003 IU

0

50 03 03

0

5fl{W

0

50 €4 01

D

50 04 02

0

56 04 03

n

56 UI

0

56 05 P*

0

5604 02

0

46 05 03

0

M.07

0

56.0/01

a


Fjnarrlflir.ea Uniunii EUfOțnn* ,-j Ctlflltuieli n#aDgțibiia *1’}

Programe Instrumentul European da Veținitate șl Parienenal {EMPI} Fhaantâfieâ nj;<imia "i Finaniarea Uniuni' Europene Cheli ulei neeliglfcite ")

Airs programe comunitare f r'cHitaie ■■■ pdrtcMS 2007-3013 Finanțarea Rai'On^s')

Fewilw de 4s untifle* Europeana *)

CluNrai nseliștote ’)

Alt* faciali ®i instrumente xHtnderaiQ FnanlaÎBa naborafa")

Fviiiiniâma externa neramthrMbil* ' ■

Cft&ltijjeft'neeiigithie *|

MeL:>XI$niul llranciv SEF

Finanțarea n^tianela •) r mândrea externa iȚteFsmbursatlrtli *■

CheltuiBț nechgsbitc *J

Piogramul Morvegian penlru Greștwe Economiei și D&ivtKLare Durabilă ftnentsȚee fteboniJh *)

Finanțarea eidama nțruiibufiablia *}

ChetlUîtiii f^eiiyitjilt '}

CHELTUIELI DE CAPITAL (C<Kf 7l*72+7S)

TITLUL XH ACTIVE NEFiNAttCJAftE («XJ 71 IM ItaTl DJ)

Act.v* fur* [cod 71 01 OJ la 71.01 #î*Tl Ol 101 Comlrali

Khr|^m«rr1* t    Jt lr*f»pm

\i-iL--- “ «0,-irtfiir a    j t «'Ht 41 4 0rpor«t*

Alțe BdtMlUc

stocjn (904 Tf ozon

Rezerva de sitUți cm mbb

Reparat;' capitala alermiia adivflcF fljra

5flcro2_5

».o> m    o_

580$    o

w 08 01    0

55.0(107    J_

$0.08 03    0_

W 1 a __J> _

sff iSbf_o

se-'ioa_o_ _

m laoi    o

HW__o ~

M1601    O

56 1602_B

58’&OJ    O_ _

»     C    _

țfi t? oi_o_

r o?__ o

58 îJ QJ__ O_

6018___.£__

56 16 Ol_O

dl I li


I*’


» t e os    o


W18 n;i_P-

70    _ i?”_

71    _W7T    ._

H,6l    MT1

M '■ L !' ■    *    ~

71 otoa    o

710‘' 3    o

MO 30    iJTl

Î1.0Z_O _

7 1 0£ 01    O

M.03_ _P_

TTTt JL Jtm ACTIVE F4NAȣlAftf {u>0 TJ 611 Adfr* fitandva [cod T7 01 Ct)

l^arfccipart ta captași kv4 Al »MhiUor corrwfciiadB

I ii :JL J(IV FONDUI NApEEVDt-1 ANI

? I fi tti XVI! PLA TI EfECiUA 11 tN ANit PRCCPDEN F/ S/ Hf. CLfPLRA TE tN ANUL CURl N T

Plrb *fKtuața in driii fmoadattfl «l raupani» in atul cureni

~ Pft£5&MMT£ț3eS@mffif    '    ““

Ta g TT(H_ _ P 73 dl Ol -    P

_j0 __

75    O

0


a

3-1    _

B5.01    0


wt ÎULGOHSWT*

.................... . i. Mc .Ha PftlMAR.A Mi/NIClPlUl.UJ l^ONSTANTA

«p 5*    HJițKaî biq

-    BUGETUL

PE TITLURI de CHELTUIELI, ARTlCtfLe Șl ALINEATE pe anulai

1*1 T"

DENUMIREA INDICATORILOR

Cad

iibO-'cator

PREVEDERI ANUPLE

TOTAL

am cin

CTftțJjTfl tn»a«tîirt Citiți nat t e fi n perii

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE

DEZVOLTARE]

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE țcod 0 5 + 8C+81

CHELTUIEU CUREfJTE (cod 10*20*3G*JfHSOSîSF+ 55SF+57+ ÎSi

JJ1

TtTLULl CHELTVlELt DE PERSONAL (cod 10 01+10 .02* 10 OV

w

203

OHttuâll «laiala . n bani ic țri 1 G OI 01 1 a 1Q.Q r 1S * 10 0 1.1D>

10. Dl

t«0

Sas^i cț

10 01 Of

130

Sporuri pentnj cofKJiln W ■■ iJPO»

10 01 05

a

Alte «pan*

1001 06

ii

Ora iL-flMmpflist*

100- Gt

a

FttrUJ jp jjfu^ftU

WOî 00

a


8 ț S <i S 2 S .8 g


O O C? O'O p O OOpOOCioop 00^000000000 <j țtf W M ON N N N FJ [J O - - _»_k_*_d _ 3 □ — — — — — — O n w h* ** o in

o o o o nucoo o OO.pO-Hi

X. o» *tf —■ €J O d *J* £ O *J — H O Ut


Kt

1 #4S r! ft KhaTlfl

4    5-    "

trarrtfWtl

Pom», tsIbcqbwtbC3(11 radio iv, înlemni MultHiM pnțsiarr de senncir cu carader îunraonBl AII* w *wvt« penini TAire^nn r Iu ttiOTrw

Reparații cur vm«

Hm leod30CW*»Cl.TO] htjvj penau oameni HIpe™, j jnmala

JttBdiaaninl* al ntA1tdta Untttn iood 20 04 01 la id 04 04)

AlW^Arnțr**

MÎMkttta Uftftwc

Reatlavi

CtașjftflKttnfc

EM'HJH r'rtțL,r,-i otliactelpr de inventar ;cod 20 U5 Ol >-20 Oft fl)*IO.OS.30J Unliorind ii wJiipimatil Lffi&ra «■ BfiCMOrtl de pal A..i« obirtcli- de nvDiUar

Oenl&iari 'JiUia-, tfjnr-O i.in (cod 2D,0G 01 *20.D£ U2!

DtpiBium    dtia^âi itansletsn

PeiUa b ar ■ In ur «nAr^e

^ateriaje de juoratci-

Cerceta-- -c. f.j vyiț*r+

Cart,. puhhciitU i mBttruK (locytt'antare

C c n sufLanta *1 eapertij j

Preqa1ire c torsionata

PfGMCtil W uncii

Muniție ‘uri’ H.'■ si annmiont dv natura activelor tute pentru amuți.r Studii b) cerceipr-

Plini Dftptru F nantam |:.ii' montului ganst c ai animaEB-IO’

20.01 00_ a

200107__o

20,0106    n

20 0* Cfl__O

2001 30__J

20 C2_o

20 03__ji

20.03 OÎ_fi

20 0302_O

20.04__țf

20 04 01    n

20. QW_0

20.0*1.03__jg

20.04 04 ___0

20 05__0

3D.GS.ai_5

20 05 03 __0

20 05 30_o

ao.ofl__d

20 DG 01    o

2000,02_P

20.ro_g

20 10__o

20 11_ 0

20.12_ 0

20,13__0

20 14 _    U

20 ÎS _ii

Z0,1« _    0

20. ia    43

inttflH pLoJc loc Fr lui unor cenvsi’Ui aau eoni racla du tim&euri

Rsabihla/p ăifmtmctuvt program inundării panim euiaritai pubuc» IocaI* Mulecralogla

Finanțe rea actkinilQr c-n domtrud iwe(or

Prevenirea ei cnmbaleron 'nundaiill er li îngheț ur Har

ComtB'oan» el alte &ntun «tararun împrumuturilor (cod 20 94.01 Le 20,24.03) Comi5ip£ne si alta cosdun sFerenle impruniuîunldf așterni Comiewjne si altaSOMur aferenta rriprumuturltar Whuia StaSHi'ea riscului de' tors

statului, pofrnvtt dispOxJtlIltif Inutile

Tichet e cadou

Alte choHuiăli țCOO20.M.0l la 3U3O H+20,30 06+i:0 30 OT*3O3Dl?fr+JOM M) Redata si pu&liclbtq Protocol si rtpfwsanlHTa Punte iîc asiguram rwn^iAte Chirii

Preîiflh sOrvKif Ufintru uanSm ILc? rsâ droplm*»

ForJul F'resedinletu ,'Fqfldul CBOducaiuiUkil i-il ' -I h : -'.""ir Qtgeutevn silita a creantaior bugetare

Ajllfl cîielli.if i cu bunuri si seru-m

OU UL Hi DOBÂNZI fcod 30,01 sa 30.03)

Goowuf aferente C^oric publice rnlerhe |Cod J&.01 01*36 OT.OIj IJohw. ;ții-.-,’,klTi ujiii riți țxe mciȚ_ «eroaȘTerte Dotării' etawflib cred*ie#or jltome garantare    ___

Ocainn alcrențe d «tortei publica Eiterae {cod 30.02 CN la 30-02r03*30-03-09|| DObțtnn amonit dilunei puta^e eitame țleedle Odbsnzt aJtamnts _er«f Hețo* «taine canu actae de ordonamn do nedtie OChSnd jO'K-rlr crafirletorenteme gsraUWț St'sauCreCf submtpmmtrtsla Oobami afarert» detof : j:.'1 K*ftilemekKJe

30 19_o

20.Z0__0

20 21_0

20 22_D

20 23_ 0

20 24 _0

20 24 01 __Ș

20.24 02__0

2024.03_0

20.25    0

20 2>_    _0

20.30_9

20 30 01_0

ac 3002_o

20 3003__o

20 30 W_o

W3006_£

20 30.07_0

20 3009__£

20 30.30__»

___Q

30 _i

MOI__0

MOI 01_ 0

3&01 02_0

3002_0

» 02-01_«

30 02 02__0

30-02.03_n

30.02 Oâ"    0


Ol tti dobafLi: (cod M OJ.Ot la tedS.tfl    _    30 03

Crz-tLirv a-erpptf* fffpn ,j, rram- *r fortdu ;> IwîAl'    30 05 0\

OsCHutfl Mortn hvowtet s!«utm    30.03.03

Ootena ptaoflic tnpwiirturfcv twHpwir» din i^bw» luti^u _    30-0X03

ia depQTda    ** 0”*^    îUiwkv    3003-04

Dtihann u opHbunfa <fr lanunț    30 03 05

TTTTUL IV SUBVENȚII (cad 40 03+40 20+40,30}

Subvfii^H ptfihu AcoponrhJi dita'«n'niof d« prț* și mrd 5ut?vuMn p*nlnj corrtpnritirtn trtftarktar napfuvg ionelii alt AJie cuhvenlH

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04}

fond d*rt!trvB uugaJAri ia4bpuHtnubWrLtț|(o< loolt

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TlEI 1 racitorurl cditfdtt |cod

TfirtfJiruri citit IniLltir^ pubtol ftCULirt! CM UflBLMH p-R-qRiu pralsclm copilului pflrioantlt LU h.nndicnci

â]Ulfw* tiirc unus^li adunmMtV'iirtkiriilB Ni silda^ de anfremâ drficuHidtf pwx rin/'L- oflnlo i ■. an<«tiu rerfikru ,yp;ii-rrn -opihikn Jjlrlor lAClll

RpjMllmțB Mimica i ciAd.....(Jh lotmi

de Hlifitont* n iddițo jocmIb rfO^vt/Ld jprrdtofii

frjflșto/ufi iJir.- Owptwife (pcafl^in&u nr.uiiia.-sa csmarsAiragncate eenJHtthO, irt wi'rnoficart

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55-02?    __

B Trirt»t«ru/I curinB* în a mirului* {clir* «o»n I rs|o InitînițiofiDl*} fc«f 55.03.01+5!

40

40 03 40.20 40.30

50 50 04


51 SF 51 01

51 01 01 51 01 03 51 01 14 51 0i 15 51 01.24 51 01 26 ”51 01 31 51 01 32 51 01 39 51.01.46 51.01.49 51 01 50

55 ST 55.03


o

0

a

o

o

o

u

0

0

o

o

o

o

o

o

o

n

0

0

2

o

o

o

"o

7

i

o

o

I

a


Comribd|i tlcotoiWHfficnfMame moffnittorai» AiitirsKtepijHicur-erHr.il urAindiim

TITLUL IX ASISTENTA 5Ot JU* fOBO 31 OJi Culcare sociaje (COd 51 0/ D" MS1 0? $4|

Ajutoare i_Y OP m num«rw - ilIC E't S?ur MtUte T crete A ctka

TcftelE C9i3DU «fllKlt [*rr"W rf-nhlj.-r OEL'te

T1TI UL X ALTE CHEL fUlEU (cod

■una

Aju[QiiC iJ^nlnj {teL.’ie p revoc ale d» caJjm iaț||a n.iiluf Jlo

AaosatN s> furwtetH

SiUlI nfliea cultului

^o-iIHtiIjJ ii te salarizarea pfntOltel utul nai: te r Ic ii I

Ctesp&gubirl ciuțte

A;:(iuiil cd car&cter stiinlifle il kdcjbI-CU Ilmi

Sjiii(i nffti linie plății rreanlfllor Snterln •

P<vjjP9m* ai pro.ecte privind pr*virtir«i ti combiUaitii ditawmftdril

OPERAȚIUNI FWANCIARE (CiriM-VL
TITLUL XV ÎMWtUMUTURt \cod d0 «HTO-0S+flD.3ty

VKilțUfi proprii

Alte PmprufftulLjn

TITLUL XVI RAMBURSAM DE CREDITE (cod SI OWlM) Rambursări de credita fraterna (cod II (H .01-41 0t.Q2taT.frîOs+Si 01^1

Rambursări deeterila tatem» tonlnctnlp ■> ordurdior ude credite Rambursări ia credite o < iar ut din rondul de țar siiar*

RsmbtXsan tecraajț tfcrefiw ibmyiâi pu Duce flXlRrne locale

5i 0201_0


5502(H

07

S7,02 S7O201 M 03 02 57.02 03 57.02 M

60

59.01

£9 02

59 11

59 12

59.15

S9 17

5922

5925

53 30 ra

o

o

o

’d

o

(J

D

O

O

O

O

o

o

o

O

o

2

o

6


ao    o

«coi_o

«om_o

«

ai_ o

ai    oi_o

ei 01    UI _n

ei.ni    n; _o

bi ni    05    o

■!- Ljfs    te dBlfX’-ei PLiîifcț» eGfrW

Mjnibj'mri de cretlir» mierne (cod H1.02.01*85 02-02+81.02.05)

ftiir.li irwn de credite tfriflirit* caisele

Di<»renț& de Gira aferente tfaimei publice nteme

Ram bursa n țje cieCite aferente daprai cutnec- rawn* locale

;rriu xvw plat? otctva tein anii preczdenti st

Pl»t', efectuate n idh preceOenti s recuperate in amil cu-enl

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+64)

, FftUk VI ' *i«iiar t'iunr in i rtt Urai ■ II n **tC *țkJ>TIniarid-UDL'VC i . .'■-Hț A?1

Trac Un nul de capitul {cod 51.02.12+51.02 22 la 51 03 281

T*fKfUs»uf BfwM*U IHimtttîii)1ntFtnqatt* fe urtai

■I I *    * "

frnanf area apara furi/ mecf/cafe șr etf'.'pa/nertfeJctf de < rn    I ■. ii

finanțarea reparațiitQr_caprîaie in sănătate finanțarea atior investiții in sânaiaie

tocate pentru finențareeaparaturii medicale șt echipamentelor de ipcpie pentru finanțarea reparețiîtor capitale în sănătate i'c<rjfo- pen//'u ftnanjane3 altor investiții in sănătate dtp dgpienit.il sănătătu

TFTLUL Vlt ALTE TRANSFERURI țcwJ 55.01)

A Transferuri tnleme    {cad 55.01 00+55.01 08 ta

Ingram e cu finanțare lambureab^a

programe PHARE ș. al le programe tu finart|0rp norwriOljr&aCMla Programe tȘPA Programe SAPARD

Invmliu ie a^jerIilor e»con i r u cap' 4 t> U’-1 Pr^âme 4e teTTOitere Fond Roman Ce Dotuinre SocaU Alic (ramlesun eurerte .-iteene

ei 01 oo_o.

81.02_O

8102 01    O

Bl 02 021_O

81 02 05_o_

84    g

MOI _O

_O

_84

51    1

51 02_0_

t r n, _o_

5102.22_O

51 02 23    O

51 02.24__O

51 02.25_«

5102 20_£

51 02 27_O

51 0228_O

’O 55 _0_

55.01_o

5801.03_O

55.01.08_£

53.0109_    £

55 01 10_‘ț

55.01.12_O

55 01.13_o

5501 15_o

55 01 18    O

CtatmiAl webgibiie I£PĂ    $5.01,28

Tfșn&fffuf» a<n bugetul local câtfe aaociatHe co dezvoltare kiMfcamumuri    55 01.42

—r-s/Tifeniri psnfrw far-*Mvea gMpnfriv zș.tfwn» sfc» ctnfr Ww tfe Knrmflțj/P    55 01.64


77tfi/f VW/ Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambu^atnte

Programe din Fondul European de Dezvoltare Reglonetâ (FEDR I Finanțareai raionali ")

F.nararea Uniunu Europene "i QielluWt neeihglbi»e_ ”)

Programe din Fondul Social European (FSE) finanțarea naționala **j

Finanțarea Uniunii Europene ")    _

Cheltuieli neeligibile ’*)

f*rog-'arne din Fondul de Coeziune {FCJ Finanțarea nafionaiâ **]

Finanțarea Uniunii Europene "}

Ghelkiieîr_neâli0ibile "J

Profliwa din Fpndui_Europeen Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRJ Finanțarea rtaț'onal& *’)

Finanțarea Unurnil Eurapor» *’i Cti&ituișll neeligrbile

Programe din F^noul European penț .j PescuJi (FEPi Finanțarea națională "*)

Finanțarea Uniunii Eurooene CneHuițiii 'veerigione **)

Proncame insirumentul oe Asistenta peniru Preaderane (iPAy Finanțarea naț<xială *■}

Finanțarea Urn-.jni. Europene ’* )

Chdlutuh n«*rgibHe ")

1 oțfrarnn imMrume■ tui f spean de v,- ■. ■. i ■ ți Partenera! țENPij

56

56 .Dl 56fu ni 56 Ot.02 56.01 03

56 02 5G 02 01 S0 02 02 6002 0J

56 03 68.0301 66 03.02 HM 03

_

MCH01 56 04 (i7 «IM 03

W05 56 0b Ol 54Jtr5O2 56 0503

M07 56 1)7 0’ 56 0TO2 54 OF 03

56 06


2

2

U

_0

£

0

J)

0

o

o

G

o

2

o

o

u

2

o

2

2

2

2

o

2

o

o

H

2

o

o


FifjJnțs’P;! n.iIjOMtdi '*)

Finanțarea Unrunu Eunjțwne ")    _

ObBlUJiifl rmeltflfrflP "i

Alle programe comunitari Orientate in pspoada 2007-2013 "Finanțarea naiiQmlâ *1 Finanțarao od la Lrniunea'Bjirnpeana ')

'"Fețliue'i neeltQlblle '1

a re FatiHau u irtfitrum^nț^ poatederare Finanțarea nsUnnflJo '£

Fir-wiuu'c.h i-iinri':s tweimbufuU» *)

r«iirjlM4 4 ifecaninniil Tnuncaf EEL

FirjnLflraa rtfltWflo'4 *)

Hneniiraa «Atenu newnbur&afcte *)

Cheltuieli nouhybtto *)

program l . Norve ; an i “ ni u ■ ■ ■; i ■ - f concrmica & i Dez\ «arj ,1 .ilxi .1 FinAniurpa n.nionsila +ț Finanțarea entam! nerambursatnla ■)

Chilotei nealigibitc *)

CHEL TUiEU DE CAPITAL (eod M*72+7Sj

TITLUL XII ACTIVE M FINANCIARE țco4 71 (h la 71 0JJ Activa Has (todM 31.01 Ij Ti D 1.03*71 01 5Cfi

COAMnKțl

Wsî -I m.'iitiftfrieK* si it jlrJjc* de transport Modih-E- sp*rjrh.-1 sudici 41 -«G* corporale Alfe aClrre fbft

SliW fcoti 71 tt2 0t)

Hanrvt tX iul p rlr mot>i -fure

^aparaiii cajjr.Hi >Li. vnla «divelor (irit

tonaoi _C_

5&0&0;_0^

56 na 03_țj_

56 H_C_

56 15 01_0^

96.15ȚJ2_2_

Gfi.ia.W__0_

_ _ șa ie_5l

~ 56 16 01 _0_

»W__0

56 16.03_0_

56 17_0_

56 3 7 01_0_

56 17 02_£_

56 lf.03_0_

56.16__JL

5616.01__

56 16.02_

56H0J_    £_

70 ___64

71_ _M

71.01_6J

71 UI UI_£.

71 01 02__M

710103_ 'o

71 01 30__0

71.02    _£

71 02 OT    îi

71 03    I


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01}

Active financiare (cod 72.01,Of)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE INANll PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

72

72.01

72.01.01

75

84

85.01

£

£

£

£

£

£

£

£

0


judfs ulconSTWa

UnilPtPB adm Inheirsnv ■ terdonalfc FKlUARiA M UNIC IPJUL U ICONSTAlfTA


e?p 151

-- BUGETUL

PE HTLUUIUL i'-HLl tUifLI, ARȚ ' JLE și A^ESEATE, PE ANUL 20t 1

>rtto J tat»


T*


RfVFOf BIANUAL

D E N U >/ ’J E A I H |, 1 C A [ Q R L O 3


Cqd

intficaibi

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCBONAREtBECȚIUNEA OF DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod Q1 *-SO+ST+S4j    UMT

CHEL TU1ELI CURENTE (cod T$+ ?(h J0*40 • S0+JTSF* J5SF*S 7 +59)    01

TITL UL t CHEL TUtEL i CE PERSQNAI (cod 1Q. 01+1Q 02+ 10-03/    w    W *

Chmuidfli saîanale in tr?r|| (c<xl 10 D1 01 Ifl TflOt 10 +10,0Î J0)    1Q,O1    irSji

_£șlș_fii Ce bazst    10 01 fll___W

Spcfmi pqnlrxi condiții J« munci»    _    10 01 0^_*;

AHe sporuri    10.01.06 __*S1

Ore SufUlrflellIaf*    10.01 07_

Fond deprcmn    1Q.Q1.Q6 _    a

Pîimavacanta    _    10.01 M.__0_

Fond (ktwponturi muem**flflnujhujI    IQ.O'.lQ_

Ennddemn, pitfd oqOT    1Q >î 11__0

khiBrttpstflN ptiîtme nm> peTKw* d*n rtfsr* umtiU    l Q O l • 12 __ U

iAd&flmaa(îi dp <fcks*o    ’    Wpii3    0


U_80 £0 04

____o_ totooi

ut    rOCOOl

«li    CO £0 Oi

»t    ZOCOOt'

_ 8flt    LOGODI

sa    coo i

_o_pe zo oi

0 “GOZQDl 0    SOZGQl

o_WjZO Gl

a    EOTO'Oi

o    ÎGÎG OI

_g_10 50 Oi

n    ZODL

ui    orie oi

O    Sv LQQL

O    Sl LQOi

D    fL 10 Ol


.1 iît i| . j ■ i■ ■■ i x ninjj .    ni

■' ■ ; i. 'H JlLl?.'! ■" H    «P'JiTipHlJ'

iQuj^m 4 WI Hjieiiifn^oMpi eiwy UOOBlrtUl

”* -

qtuiips âp asatj fweiiuqni i-s -luejnaieo aWbtPKM n |«hJ® tdv

«XZIOtM PilO} K lil'JHUfH| lIZțSTHJl

A ■ »* •    * ’ ■■* 1    -■!■ , — ■■.-. ■-■ —■•-    T

rftuas=jnj nj;uac ifeira(irft noitl cSi untiixinj”

tot Lo iiî+flo m koiotoc    f« pouna

(DE QZ+Ll Dl

»/ 01 OZ+9t QZ er 60 02+90 02 e, 10 OZ P°V IOIAV3S is RtnNnB ii m 1111

pt*?Țju>9ț)M '5 npsjțxn afljiM Mînqngjoo M^teSue mtuad xjrete&ue ap aiqșitf f|eu sp ajpjf-.^c op sm n y

^auOse/iJd uoq tfi rz-.’i'tu St 3țu30COe (Vju&d uejrtfcie st- i|Aq»JluOO aiew-jes w> «pp» • /w&*ț w 4inq auqo

H=i_x>s &p ■    ap n;rțqf jju&T»

ICIS O<J aitOCA U»/6u Bpil|lHXQuO3

190 TO 01 *l UJ £0 01 P°31 mnquiuo^ ejn;eti li 50***« nnțC«>P *HV

Vfuczît* «p «U»W>1 Prunul «0 |fOCț «ț *0 !î #} l“TJlXtîuU *J, t=    îl Wwri » «l-VCtOi r»> ... fl?uinQO*t

nuCipf-,jn tuBvednpa rt «ji km".<■

MAJ *0 fliuMN _ t «tui >0 «1*1» £

tot ZO 0L*9O ro OL »» 10 ÎO 01 l»SJ **nt*>i* M *t*>«1R||»M3 H>«S u KMjH UfWJfcip «IV

*U‘ ■ JOI +,-t,-i.nJ HSPX*v •* rsjnu ap ,1 xi «I *0II « ihUoenLtK r\u*i kWXXV

OMimijap r.i '4OTUUM0UI

Reparații curente

20.02

128

Hrana {cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1044

Uniforme si echipament

20.05.01

946

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

98

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, delașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări In străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

300

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

de interes public

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniui apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24,01 la 20.24.03)

20.24

0

ConUSXkST.f V =ite COSÎUP ahțrflrXt » rțuxrtriljlLr kX ril«rr*J CoflțUCW * MtlXGCftluri i'b + "> •iipcW.Mh*' ■'

Stehtrța wu ..i O tara

C^pIîuihIi judiciare a> rjtrajuo c iîh« rJ*r -,ate tf,n acliunr irt    1 ■'teresdtor statutul.

(«Porii d-spcf Hnlw legate Ttchitft cutau

AJI» ehUtuisli [tod 20 10 Ol te 20 30 0**20 30 W+ÎO 30 07*20 10 0O*M 30 30)

Reclama t> pu bi<teHa Protocol ai Ttfxowiian»

Mpte O» Jtiy.nar» noi-triata Chim

PreaiBd WVKJfl pertru ir anumiiuoi, urAprniftor

Fofidut PntteriirteluifFacdtacetxJixtetoivIui intfiiuimr publsne

t-ecoto" ' ■ ta a vwii'iițn oupo'jrfl

4Hb cbfllIUkcH cu bUteto «i («Vieri

gc i «

TITLUL tft DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03}

Quoafiil 3far«1(o datoria puhKe interna (cop 13 0 I 01*10 C I 02)

□obfHiji fltarenitt datadai punte* mlorn* directa    _    _

Dobinn aferente c* «JifHtar interr» givanlnie

Dobânzi jtof*rtt* dfttnitai publica «atom* (cod 30 02 01 la 30.02 03+30.02.05)

Dfth.iq.-i .îfnrtute ctn-iQi rl puhten axtarru.' directe Dobânzi «frfenin credteldf externa conkaclolfl da ordonatorii de credite Dobânzi atetnnte creditelor ««.terna pftraniuie îifeSHi direcl Butnmjwu<nulate Dobânzi aferente miortd punte* e/ierna lpcd'«=

AJt« dobânzi (cod 10 01 01 Im 10 03 04)

Cntmnn MfuuM* fnpmmuturtor nm fondul dc w;«ur Dobn-țțl. ut.Horju trezorerii; tdriuii.i

Doptfrr/i «torente irriprumutcnlot temporare din ireiDrenâ stalului Dobortzi ia oepozna «tfwponrtHten paiirute mctxiii p i fltDfȘ':- timului Ctotxu'j la opefrlhjnta de le^itnQ

20.2401_O_

20 24 02__0__

2G.24 03_ C_


20.27    0

20.30    8577

20 30.01___0

20 30-02    0

20.30 03    ae

20 30 04    290

20.30 00    0

20.30.07    0

20 30 09    0

20 30 30    81B9

0

30___

30.01_(3_

30.0101    0

30.01 02_o__

30 02_0_

30.02.01_0___

30.02.02    0

30.02.03_0    _

30.0241    o_

30 03 _    _

30.03.01    0

30.03 02    0

30.03.03    0

30 03 0<    0

30 03.05    0

0


Tm.UL t\' SUBVENTIf (cod 40,03+40 20*40 30)

Subvenții pentru acoperirea cîrtar ?n'utor do preț șl lanț

40_0

40.03    0


Subvenții pentru conipensaiaa creșterilor neprev-iionstc ale preturilor la combuțlibh*

Atte subvenții

TITLUL V FOND URI DE REZER MA fet) d 5004)

Fonc de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TtTLUl Vt TRANSFFRURf iNTRF UNlTATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUULICt (cod 51.01)

■ ransleruri curente (coti

fii Ci tîl *61 PI 03*51 01 14+51 01 15+51 01.34+61 CI Z6+&1 01 51*51 01 37+51.01 30+51 01.46+51 01 49)

liansfe-url calre insii1ul,i. publice Acțiuni de sanalate

Transferuri din bugetele consil*;oi |udelent; pentiu finanțarea centrelor (te î> uenlru proleclia copiiufui

Transferuri din biletele meste pentru instituire de asisfenra sociala pentru persoanele cu hand'cep Transferuri dto bugetele consih or locale ci județene pentru acordarea unor aiutoare cane uniaț;.:; adminisțrativ-feritoriaie fe sili rafii de exlremă dificultate

Transferuri privind cornfibui(3 de asigurau scoate Oe s&naiate penlru persoanele aiore m concediu pentru creșterea cocli di 11

Transferuri pnvlnd contribuțiile de sănătate penlru persoanele btrnelicisiude sjuto» social

Reabilitarea termică a clădjrikkr de tocmi

Transferuri din bugeteîa consiiitor locale ți județene pentru finanțarea unllă|4oi de asistență medico-sociate

Trdj+iferun (te? bugetete tocate pe/WV ftoarîfflrea cbeJfureJWor cufe/lfe (Jto dcrne.n.uf sanâttfA 77an.ite.jj,-' (te? bugefefe tocate panftir fltoariferta ctfrrwre/w ygftedte

îransferurr căfne bage fete tocate pentru fecbtoarpa ob^igajftfor festanfe ate ceorratetor de tomoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente fe siralnatate țcâtro organizații internaționalei {cod 55,02. D1+-55.02 04)

Coi ,’l Uu iți roii’ m l,i rwgaTT'br-r n-Wn’-j'■ ii ■

40.20

40.30

50

50.04


51 SF

51.01

51,01 0i 51.01,03

51.01.14

51 01 15

51 01 24

51 01 20

51.01.31

51 01 32

51.01.39

51.01.45 51.01 49 51.01 50

55 SF 55.Oi

55(£,Q1


If. i îsfe • im t jent« Jrt »lf fcru^i ju?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |tixl U-

Ajutoare aociaw ^cod 57 0? HI IM (7 Qî □*)

Ajulo.3'* înoate ut numirtr Ajirlft * țftfijsț .f-1 «a T"«*ete ut r-*«

Tchet* cadou ArwA.-ile nr'iii j ul»o ’u - i KK -Je

r/n o/ x al re cwn n//u/ (cod

59.07+59 02+59 Tt+59 *2+59 T5 ^58,77+5». 7+59.25+59.30)

BurBC

AjuțDArL |Hjnrp-i ri.unir :n nwdcnTt 4a CJH.tmHjți >■ pjirtirale

AfiOCluM Mrrdfllll

5u‘;hnp+0rt LuiUulor

' . ■    « ■ - ■ " ■ = _*■    |rl    , .—

C ci nidui.il I- J* v.ilnrliurot personalului ntcîprica

D««P'lttdblrl mvllt

Acțiuni cu cartelor «tllntiflc al toc.aî cultural

Sume afarerite piftii creantalof uimi iul**

P-o(ji,insp piuific*H privind p'ovomroLi al com'jilorea discriminam

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 60-81)

mt ui. xv împrumuturi (cod 80.02+80.08+80.30)

■r—|irL.r-|.ir,n pinim nattur al iervic pub ice sau activitat linantate integral din venituri pnopiII Alta "-iqrim- ui ud

7771 Ut xvr ttAMfiURSAW DF CREDITE (cod 87.07+8 7.02)

RjiTibuTVMrt Cte creole «Mle-ne fcod fii O1.pf+81.(h 02+61.01 05+51 01 OG 1

RintOurian fle creCile atârne cortrwdals de orțfcrraKrn de qredie Ranraurun de rroant «wlarntr ci-, loncu oe garantare îiMȚmDufun de crsdAa <ta-îaio- e >. put»ce eus-i is kx»>e LI    -. r curț rr-e-T5-r rtafene o dJJi« gveiTwi

Aamtfu■ vatl dt crvC tt intam* icod B1.C2 Cl*0l G2W+01 02.05)

Rji LAjii^nd£ twJ*s irnEf^e ^«antai-e D teren1» de ctrs sAnv tei    « «r -t

55 03.04    0

57    0_

57 02    0_

57 02 0T    0

57 02.02    _0__

’ 2 C3    0

57 020*    0

0

0

59_ _

59.01_0_

59 03    0

59 11_«___

59.12_0_

59.15_0_

59.17_0_ _

59.22_0_

59.25_0_

59 50    0

79    0

- ăf    ■    ■    '■

o_

80    _0_

50.03    u

50.30_0_    _

_0_ _

8T    0

51,01_0_

ftl 01 01    O,___

51 01 02_0___

BiQiQS    j _

«vtn ce    g

«1.02    0_

fii.02C'l     b_

fp 02.0?    0


fomfturun oe jftriKa a<«n*e ricUgnei putXU hsm* Ifea*    D2.G5__O _

TITLUL XVII PLA TI EFEC TU A TEMA Nit PRECEQEN TI St RECUPERA TE IN A NUL

CURENT    84__

f*!Mi efectuat* m«n<i piecadenti S» recuperate l r+ anul curertl    B5G1_O_

_0 _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod 51+55+56+70+84)    37»

TITLUL VI tftAhfSf Lrttjn: fKTR£ UNITA Ti ALE ADM1NIS1HA1 itl Pl»Bi ICE fcod 51.07. Tramtaun c* capoal (cod St C7 12+91.02 7? I* 61 07 I»l

Țt]n*twuii3rtiiiiT’L’1 "*ti ”iiMia i:Tr*HlilJi|iir Iu ■Mtu|cji*i

Trarstesurt do U fctjpofbJ ds s/af către bagatem lo:nfn pentru finanțarea aparaturii madtta n r,    rfecoJTiurjfca/jr în urgența fn ținutele

Transferul- dr In Ougctvf Cfe Stei CPIr? ftiigefr'.'i focnJr’ pentru finanțarea reparațiilor capțtair- in sun&țate

Transferuri di« /a iqjpnFu/df? stef către btipefe/p Wr pvndir finanțarea a/tor i. f.'b in sănătate

- -si a    ■■■<■'    -S .

Transferuri ctm venit ut ne proprii ale Ministerului Sănătății către Ougetete tocate pentru tmențaron ăpăraturn madicafc și echfpamenteter oo comunicații m trgenjâ fo --arsfer,." r.-Tr wiitfirj't1 r rc-p--' aJe r.<’T.,ț.,e?    <a;-e bugsfete J<K‘fl''e ni*\

<-;?□ * .• ■■■-■ ;.v!î»s i'ni_aânaîjf3

rrans6-<fm ,-c4..r«r* trepe- ate Mamm.# Sănătăți către bușetefe tocate pentru finanțarea Mor uitpiWu . -, s^râtfate

T-ansfout. vin Oitgftete tocate r-pnrnj /w/pfura* cheitutvMc/r de capitel din domeniul sănătății

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (qqți 55.011

A Transferuri interne    (cod 55.Oi.03*6$ 01.OS «■

55.01,10+55.01 12*55 01.0+fli,0î 15+55 01 18+55 01 21 l.i 55 01 25*55 01.27+55.01 28*55 01 4J-

Proyume CU Fi 11-11 linii MmtwrbdLitla

ProțTîKiic PHAR£ |i (t'le rnigi.ii^ftcuînanlArnrtetinih 4 FrmfaniF l&PA0

57 02.22__

57 02_23    °_

0

57 G£24_

51.02.75    °

_    0

51.02.26 ___A^gr^nn SAPARD

«wchtk aie a ;eji econc-Tio ttl capt. si o* titf

Pnx/Jir* da <tejvot*-'ți

FOrta Rf>-r, si I dr Dft.’viXAit Skt-*J«

Alte UB^3f<<Ln curam» irieme

Chp*tf«t<    r <-■ rSPA

TransJtHur dn .o^efu- tocai atoa    <* derrt^tA^ rrJurțcciunii#* rr»L^n»xwi«uftcMarT4»^J>r«^AnN i*annw> a* M'ino’fceiW'

TiOur VIII Proiecte cu finanțare din Funduri externe nerambur^abile (FEWJ pes rade rare (cod 56,01 la 56.05+tod 56 07*56.00+66 15*56 16*56 17+56 1BI

Programe dm fondul European de OfljvoUnm ftegiannti FEDP j Fmanlftrea națională wl FînnntaraH UNuni’Euiooene “)

CîwtHuiflrti nftol^ibikr'")

Programa țjin Fondul Social European (FSE)

Finanțarea naționali “]

Finanțai era Uniunii Europene"}

Cheltuieli neeliflltHi* ”)

Pfogi ame dm Fondul de Co*iiun< i FC |

Finanțarea naționalâ •')

Finanțarea U murul Europ-ny “;■

nerbU'btlB "i

Programe d<n Fondul European Agncot de Oer^oliore Rurale (F&ADR)

Finanțarea națiaruiEft *')

Finanțarea ■ Jnlunil Emopoi i "*)

Chel tu o|i neeUgibile "1

Progii-jmtf din Fnndul l urtijjoan pentru Pebcii'i {FEFi Finanțarea naționali ”)

_ Finanlarea Uniunii Eurooene “)

Cheltuieli mw’lglbite •*)

Proprame IrViinimenlul/le Asista >1.) pentru P^aderar» (ipaj Finanțarea neicnali **)...

Finanțarea Unu inii Europene ")

Cheltuieli ne*uțjîbile " i

Programe Instrumentul Eii'opean de Vecinătate ți Pantmerjr (ENPJ)

55 01 10    0

55 01 U    0_

55 01 13    0

55 01 15_0_

55 01 1»_P

55 01 2fl    0

55 01 *2    fl


55 01 5*

D


o

50

5601___0

56 0 * 01_o _

56.0» 02_D_

Km 03_0

55.02_0

56.02.01__0_

56 02 03_

56-02 03_0_

56 030_

5603    01_ £

5601.02_£_

56 03 03_0

5604    0_

5604    01 _ n _

56 04 02 ^___0_

56.04 03 ___0_’

56 05_    _0_

56 05 0Î_    0_

56 05.02    _0_    _

56 05 03_0_t

56 07    _0    _

Wi 07 01 _    0

■v?ot_    0    _

*»*(!■ '_ 0__

se 06    0


Fmanțareanațxinelă '*)

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neelrgibite “)_

Alte programe cornuniJareJmantate in perioada 2007-20T3 Finanțarea naționala *)’

Finanțarea de te ' Uniunea Europeana ♦)

Cheltuieli neefîgibite *)

Alte facilitați si instrumente postederare Finanțarea naționala •)

Finanțarea externa nerambursadita ‘)

Cheltuieli neetigibiie *)

Mec ants mul financiar $E£

Finanțarea naționala ’)

Finanțarea externajnerambursabita *)

Cheltuieli neetigibiie *}

Fiogramut Norveg<an pentru Creștere Economică ^Dezvoltare Dixab*iă Finanțarea naționala *)

Finanlarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neetigibiie *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03}

Active fixe (cod 71.01.01 te 71.01.03+71.01.30}

Construcț»

Mașini, echipamememijloace de transport Mobilier, aparatura birotica șl_alte active corporale Alte active fixe

Stocuri Jcod 71.02 01)

Rezerve de stat șt de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01 01}

Participare te capitelul social ai_socre»aiiior comerciale

TITLUL XtV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

56U6 01

d

56.08.02

0

56O8 03_

0

56.T5

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56 <6

0

56 16 01

0

56.16 02

0

5616 03

0

5617

o

56 17 01

0

56 17 0Z

0

56.17 03

0

56 18

0

56 1Q.01

0

56.16.02

Q

56 10.03

0

70

376

71

376

71.01

37S

71 01 01

0

71 01.02

40

71 01 03

338

71.01.30

G

71.02

0

71 02 01

0

71.03

ti

0

72

a

72.01

0

72.01.01

0

ti

75

0

o

JlUerU-CONSTJWTA

Umtuu    Fa<iK>ial4 PPtMARl* WUMCPlttUi COl<StANTA


cap 05


ana u £ Du

Ei UG Ei TU ț.

PF UTI.URE DE CHELTVIEI.!. AHTlCOLB Șl AL^rrtîF PE AN UI 2011


D E IM Ij M ■ ț £ A rMDlCATORlt&R


Ctrf)

■ I id Icttor


PHEVEOîRI ANUA-E pin cart


TOT Al,


credit*

buQBtAri.

(Htalifljitf


«lingar» ■ lUAllifli,


TOTAL, CHELTUIELI (SEC riUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)


B&SM


SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 01+S0+B1 *-Q4) CHEL nÂEO CURENTE {cod fO*20+3Q*4O*5O*SfSF+55SF+J7*S!)J


OJSW 01    &14M


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL tcod 10.Q1+10 O? >10.03} Chd :u'4ll Hlwfek m bani |cod H3.01.D1 la 10.01 16-»W Dl jfl|

Salam de oasa

L-.T.n:' om; condiții ■'= Tnunca Afle =?t".in 0™ syțjfjn, ■ K f\wrt ce pvtift

“i-., ■ 1 ■-- .^,.7(113


10

10.01

10 01 01 10 01 05 10 06 10?)1 07 10.01 oe ia Oi o?


.'4F1Î

tom

JW0

o

153

a


Fof>J prfllr\j pm4t,.n <)Cii£ Jltf r; <’ytX,! t ujid atfiie/ i puri qj or*

l(X]H^nC3lir pUMț uncr ptnoilPtf *F1 atare u -I : -Pi ■

Știaiwdki dv

dr dfltrit»

AtocoiH pânflru ir iflflporkif In ii de b tocul dt flum    -

AtocaEa ppnlri nțdJkHti Alto tifetrtun ladariflle ki tx*11

Cheltuia aatarfak<1 natura (hk.‘ id mo O2LQ6+W0230)

Ticrwifl ti* mau ' |

NCHTna do hfirifl

ynifnrma n tcmpaniQnL obligatoriu

Uocuinfl.il de irnum totmito de Hiwwt irfrRnHla«a

tfiifupwiLJiifi -i .............. jtiuna

Tlchtld de we4wiA

Alic d'opuri t.fi.Lf.i-H n naturi*

Contribuții (cwt 10 U.l 01 ’a 10 03.0b)

CrrfiiritxJii du nmțiLti id rocuta de sul OlinbuH de    .'* siWhjj

Cbruntxitn da bujjwaji mc *te tk ' ajiautr*

CcMTfrlIjiufl’ide aa^ad Ca#WU ftttoer«e» nitM» =-îw* pfd-K-Uie Pnn e ir avițțunr* da * uțA ;fl».i* da = y£ț*ior wiaj Angqffil!

Gffiflflțufo pa*rti □ CoOckSi v «Hmn’c^i

TJTl ut tl BUNURI Sl SEHVtCti fțoU 20 01 ,lT 24 06+20.00 la 20 16 *20 10 li 20 22+20.30)

BunuflriaairvHtf [codJO.OItf laJOOl W+tfioiJO)

FumÂmdt birou    ___

tfalefuie pnnttu Cufninr*»

too» 10

1473

to Ol 11

)M1

1001 12

IBfl

1001 13

A

10.01 u

0

iOOi ÎS

D

1001.16

0

10.01 30

464

10 .02

t

10 02 01

a

10.02 02

0

10.02 03

0

10 0204

0

10 0205

0

100200

o

10 02 20

C

10.03

10 0301

T5M3

10 0302

ia*

100303

1*TO

10 03 04

in

10 0300

o

1003 06

miJ

0

20

20 01

ă

20 01 01

o

auri «

lncaJi'L llur nai n lort# motdu

Ap», canal n ufulîMifl1*

£arbix?nh v k.|j.-4'.ar<"

« MTintft

î/ârspcxf

Roit* tatacomiirtic»1..» radio. tr. ml«na(

Matoivtfe Bl pri il.tr • rt# ttiw* Cu r#racte luncbnxul rtieb-W’ Benrr MW'.nlWt.ryira lb <00* ir®

B    «p

R«par«tu cur®ni>

H'au» ttod 20 oj 01*20 C3 02) rvivm pentru oama+b Hrana fwrsu amma<

V*d'CAm«nle «i malarii* «anrtar* (cod 2d M Ol U 20 04 04]

MÎdcjrwnț*    *    - -    -    ,    - -    -

MaiqnM ttnft0ff

K«CIlrt

Onnfeaano

Hunurr d* natura Qt>«ct«lor da tnvMda* ,CO3 Î0 04 0’ »ÎO 05 03+ÎQ 05 10) Uniform* w ac'uptunarw

** * a«raon' Jc pat Altn oOttdc d® mi'n»*

D«0 l»a” de t«*r, 1 rar-.ț t țr *r i (cod 20.04 01+20 04 02) tfthp iur    hwsferin

Otomani tfainilaid ftiare'hiiț oe laborator Carcetnie-uczvolldre

Cad', publicații * mat arta1 ~ dwmwntat»

Consultam a »r expedia

20 01 03_L

20.01 0-,_

20.01 06__0.

20.01 06_0_

ÎQ.01 07_Ș_

20.01 03_ 0

20.01 09_£

2001 00__2.

70 02_0_

20.03 _    0^

200301    _0_

2003    02_0.

20C4    _u_

20 04 Q1_<Ț

20 04 02_0

20 04 03_0.

2004    04_0

20,05__0

2005.01_0

20-05.03_0

2005.30_0

20.C6__0

20 06 0T_0

20.06 02_0

20 00_0

20 10_0

0 11_0

2012    0


prtftiiQnjiU pFpi&dij rmnGf)

Munții* lum luf ii tnH4Bftvrn d« Hati.fa ZETfivehH fix* Hniry arrr.zia

Stadii » Urt«T#r|

»4    *■ * ■* '

PlalJ pentru t.ttjnijirai pahimoniuiiu flanele all mimSlHJa*

ICnnfritnt|4 alw iidmnmiratnn pUtțtKI TOUla la realizatei unor lucrîll gi silvicii dB . mt&rab jn.tiliQ lic-lI. .i.ualul.i corvwLpt &?li untrvXft da asoclwe ^eaOii.iarț irTiHr.ictura Dfoyrum i-il: ntjfll | pentru autoriîali ol.F: iC* locale MflMoroCogia

^inantBJBJ act, unllflr t|l|i tlcun an Iul np&hjr

Pr e v-etfl r-aa ii combittrea Inundațiile' tl InflnaluNLO■

Comialouna ai atto ceaiuri jfiranta imptumutuiilOHcod 2D.24.G1 la2D.24.D3) Cnmtaioerw nira ceaiuri iiercnis imprumuiurJor externa ComiBlQjn* ii ilttcoeiun iigtenta lifipriMioiurtipr filme Slei-iiir^ rlaeutiii ai lari

ChuîtUieli fud'Clara «I titrljuditllro danvala dm ICtrunl i*i **pf ar*N J j't-d 'nluțiț or sfatuFu ■ poi r i u 11 Pt!i per4 I llftr l»g i la 7irhels tsnau

Aud chflltuie:. [Cfld 2G 30 01 »e 20 .tu CH+JO ]Q0A*3GtO 07*30 30 09*2330 30 F

RedwȚțd ți ptiîjlcnaie-pratoctf wtapnHwttn™

F 'ihi-b <]p snyurrfo hQ(" wttri CJlIrt

Prestai se-n,;u (^'-,iru iwmma riv;XM-■s' f cmU Prewiniaauiif anoe «m«w tan mțnutiei pubțe Lri:ulatiH «Ut» ,î u «urtelv b rja I >f ■

.-?-uevOljixh' ■>

T/TU/tMOOe^Zr {Ctx/MOT

OtiPâRTi alertele datorit iMOhca krtsil» (cod 30 îl Ol*30Ol Ci 71 □flfiaruh Avut cabtliBt pute - tbane'imfck'

Î0.1S 20 14

20 ia 20 16 ZO 16

£0 13 i0,2O' 20 ii' 307? Î073 ÎD ?i

Z0?4 0- ' M.Z< 02" 2024 03'

zo za

20 27

20.30' ZflSOOl’ 203002 ap 3003' 203004' 203006' 2030 0720 30 09 2C -30.30'

jj

0


30

MCI

30.01-Oi

DuWhUj jhPptikitrmHrtiiix mtrm* țaiarrfato

Dodanii    dKQrtab pubrt<q* trtim» («rtJ J0.03.0l Ib 30.02 03*30 (Q.QȘ^

poOuLna Jtornuo dbriwtn nuwice «i[err*e drtcie

. ior ■'i ■ ■ i .bl r in i 'i« r«ciiiHv «vivTw awMrflcMi d« orttonaLtWK ;iț credite Dot hui rr^i uk- orotfio i. nxi*r:>4 gBrtnțiEtfVnu QlrecttLblmpnfmut^

OoL:. i ■ i.'i atnrenie dtilnn*i ;iutrilce *:■. terne Hn.a r

Afla datatul |«>d 30 03.01 le 30 03 05^    __

L lob o< i„’i, ........ie ................. dlr fondul cit io2ații'

Oohiwi.i ij.rKir-fii.-i in’iiwcrhfiF >rikdui

Dobânzi rk wnta Impfuțnjțjrttet loil^rarsf» din IrejDrțno elalulul fiOMAț Ia dapailte bi diltponAJiloli pailrtfa in contul irețDTflnisi siptulifl □obunsi |« yțKui nunie d> *o wino

TITLUL IV SUBVENȚII fcod 40,03*40 20*40 30)

aubvenpl part't icopqrrnîa 4r(orc>rțelor da preț ț* tarif

Sub^ntli penlm cornirensa >t-a creșterilor repreviTlpriple a = pietui Iot

ta combustibili

Alta mbuențh

TITLUL V FONDURI DE REZt RVA (cad S0 04)

Fond tie rezerv* bucal im t* c.bpcirfi* autetUițirof k<ni*

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE AO ItNlSTRATIFi PURUCE fcod 51.01)

T to h sl e r utf Cu reni* (tod

țl.ot <H*5t ai 03*41 01 H*si 0T 15*31 fll J+*M CI Zii *51 01 H*5» Of.jz+Sl.Cl »t 51 UI 46t«i fll dy|

rraretwt cave    puL-««

30.01 02

30.02

30.02.01 3OÎ3202 30 02 03 30.02. OS

30 03 30 03.01 30 03 02 30.0303 30.03.04 30 0305

40

4Q.03

40.20

40-30

50

50 04

57 Sf


51.01

!i1 CI 01


Acllurrida hanaialn

Trifidaruri din biicjelrie corefliflor județene cwnlru Montorea fwiirsțțx <te îi pentru (xo1 adia ecplluliw_ __    _

t rflnti>ii!i d'f. bqoafeta tocate t- nttJ uiitau ita ’c ■□■. mErme «X =■■■ a pt'Hrj LlcfMUJlHOCu hSfHJiCap

T ramtetui dn togaw* unMWlQf bute ț-judele*»* peritu «aflarea irar^utcăf? :Jlre untUtibi adnttnattatn^tafflHțtefl [n Hiieții <k Mban* rirficuuate

T^artu'țnXI pnvtfd axvrajta ite    4t WteîJHț    [M:4OSnfi>

in i^rtc^du ££ti:i lt cr«șEri eâ cointoui    _

TTvtilvup prtviru conbibuțde de    peniru pernosn m beneficiare de ajutor

tttdt

5T0I 14

0

ST 01 15

a

Si 01 24

0

5i 01 25

0

Al $1 31

0


p*.ibi|H;iMj wmtofi a <#M*ntof de incuu

Trtfldftfun din twgetete oensiiltor locflio g, Iinlețctn* pentru licar^area onilâUtof dfr Ht.iiJQr.ia -nerzico-^iafâ

,r.-. ^rr; r-, |V|lfi,. Operete tocate pfj'î.Tu *rj- ■.i i:r..'.’f? iin .JpfnemiJ jiPrWJ

Tnmtowrt flrfl âqgetete «cate/Minfru ihtuitn/v#* cjuinKetof «t^coi*

11■ ■ ir.^i-r-ri■ , ...-■ne Duytiu.-tf i|^*’f*''i’i'"■■'■■■■■■■f-. ■ "jAh.......(marinar: LJ3,,',=>■?—

JfrnXiftrarp

TITLUL Vlt ALT£ TRANSFERUL (cod S5.OJ}

B Tnn*t*tun curente inatrinflartH (cil/e organltnlll >httffiiqiotintej [COd 5SPL01»5 Coțwta J-1 * I rotiri H !a 2 r :fz_ :.<;t mlnri^j -■■ ufla PJIO lunttrr pr. curani-rn Urinări

TffLUL IM MSBTBMTA SOCIALA ICD J 57 oj:

Aj'Zgji a iocaU food 5*. 03.01 '■ f7 07 iH)

4pAHi« MKUikf i" numșqr AfjUmug soc-aJe rn r\aima Ttcbet» de cree*

'■< r*eie cadou acordate p&iiru cbclujișn iQOtto

■Si 01.3a

"    in 5 i ■

51.01 33    °

Sl.QT.4g    0

51 07 40    p

&.t>1 50    0

JSSF    P

56<fl    o

£502 01    P

WC£?04    0

57    0

57,02 _o ___

57.03.01,_<i_

57.03.02_0_

5702 .03_D_

67,02,04    a_


T fTL UL X ALT E C Hf £tt//E Li fcod

5fl.0f+sw+30.o+».tj*3ii.t&+».i7*5S-77+a>,Jî+afcj<y

^.uloâFe rentȚU dame țmvoc^» 4e CkJamitit"* natural*

ASOt-am Si îuftdain

âliSlirțrțB CUllBlCW

Cafirribuni in j^arnjfw par^opaiLjul metanul

E)«pAgutlln Civila _

Attrum cu caracter allinlrflc sl Mlt,ai-cdllui al

Sume aferente jjIăl ■ creanțelor -eaaiiT-de

Pr&giame j proiecte privind u-evanlrea ai comoatama <Kacr minorii

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 50+81)
TITtUf XV ÎMPRUMUTURI (cod BQ.O3 *00.05+00.30}

I m itrOrnutu ri penTr» InabîL-lll ăl MrYkll puftllca lflU activ itat; Jinpmncc Integra! dlfl vwnJlurl proprii Al le împrumuturi

BSyfDECREDITE /«ri& 1 01+3 1 0?) ftfcpburaârl da oradlta enterr» (md &i 01 Qi+M 01 02+0/01.05+fll A1.M|

Rambuiwrtda craddajsxlenne contr atlasele ordoni™ de Rambursam dă credite exiemo an Jontțaje aî^iaie Rflmbijrr mțte c*KPe aferente QfiJw pUI: ipe    btjir-

OlWrițt de tutt aferente dn1: ne- îMJt»*ice£*Cti^_

kAmburtarr d» civd'te rrEurn» 'cod$1 D2_Uf*81 P2 32 ’ fi * £2 3$)

RambiVUn Jh crtdftț HttnKprantae

da anii afer-nla daor#* țxituce P.imthxtKi dP cjflflibtijferenie IplarC pu&țg țarc X-Vr

îi TLUi Ml Pk A rr EFECTUATE IN ANtt PPECEQENît St

RECUPERATE NANUL CURENT

Plkti ir'ftCȚuJt* bl Mii OcaOMtmi II ratUD*ra<e rn arul curerit

59.01

0

59D2

e

sa: n

B

59. *2

0

5915

a

59.17

o

59.22

a

59 35

a

59 30

0

79

&

Q

W

0

ea 03

6

eo30

0

B

ei

0

ST 01

61.0101,

B

St Oi 0?

0

SI 01 OS

B

6101 OS

0

51.02

D

31 02 01

D

81 02 02

B

81 02.05

0

0

SJ

B5.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE <cod 51+55*56+70+34)    o


TITLUL Vt TRANSFERURI ih'TTE dhlTATl ALE ADMINISTRATEI PUBt-lCE ICOC SI H.

Trântim" 0# cwlM Mi» 031Î+31 03 32UM 03»}

■ i-1    - 1    r-.--i *-■■ -!ih|i|Hir*ji 11 t


51

q

51 02

0

l.C 13

0

0


Puuîsflantfr dc ta    ster £#feto0*r#te Jctffite ptvifr^ ^rw^res

(*p,i'hiki. ,■ medicale jj MPiparitatițairif cte dtfmtCH'edfjf fn 1." ijy/iji? j.t    51.02. 22

fr^. tifosuri    .'- bb$atutti& sfat câini DuQcido tuc&Hf twtiru finanțarea

_ repar ațittor capitstejrr sâflâtete ____ _    $1,02,23

Trwtsfowi ds fo twșatuirfâ stet cnrre dygoWef j.j    pp/Krw ftnanpires

dtarjhWMtytf fn aâr»dftf/i9ț^_ ____ $1022*

locala pantru finanțarea aparaturii martcala y k^jwhtwnrc4of tfe

_ cOJWmcafjf frî urgența jn ssnătete    _51.Q2.2S

IriHufwtit) din veniturile proprii Mi Wristerufm £ j/i.j.'sp- sMm bufnete

^DCH.'H^wnJfn finanțarea reporeți^arcapitUa flț țțrMato    5‘ 02 26

,i/n vaptunte propn- zte- v:-5Tr uta    ;jpc

^txo/e/?*nku    altar    fr sanafs^    5j.Q2.27

Trdnjforw ri'n Urlete tecate pentru Onențaraa CMnuttwor ne captai om

domamut zanâiațn    5 T C2 2B


LJ


TiTt UL ■;» AL TF TRJU< 5 FERUR : qcd 55311

A Tr«ftA4*rurl «tivM    (cod 55.&T.OJ*SsToî.M U

55 OT iQftt.Ql 12*55 01 1i*6î (M 15*55.01 .lS+54 Ol îl >■

P-.-wj*rtme ■•■■ ftriflrttff* ram&ufțdbria

PtOflramfl PHAfîE p aJtE programa cu ftfiartț«tt nțramlXJftMblIA Prbjy.-ifnț iSPA Rît img SARaRD


55

55.01

55 01.03 55.01.03 55.01." 55 0 i ■


o

o

o

oInvestii ale agențikx econoiti ici cu capelai de stal

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Soc ala

Alle Ifarwfejun cwenlo Interne

Cheltuit?! neenyibi e iSPA

Transterixidrn bugetu» oc* oălre asociație de uezvoilare intGrconriu.-.taO

Traj'tsfe/tH'r oeMl.' facilitarea obNga(ir/ot /sstanfe are cedatelor de termo/icene

titlul 1//// Profec/S tu finan tare din Fonduri externe nerambursabtfe (FEN) postederare (cod 56 01 fa 56.05+cod

56.07*56-06+56.15*56.16*56,17+56.16)

Programe dm Fondul European de Dezvoltare Regională (f EDP )

Finanțarea națională “j Fjnantarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeligibile “j

Programe duh Fondul Social European {FSE>

" Finanțarea națională *')

Finanțarea Uniuni» Europene *'}

ChttUuiel» neeligityje ”)    __

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională *‘)

Finanțarea Un<uni» Europene *’) _

Cheîluieh neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanțarea națională "}

Finanțarea Uniunii Europene **)    _

Cheltuieli neehgibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fnanțarea națională **)

Finanțarea Un-urm Europene ")

_ Cheltuieli neeJIgjbfle ’*)    _

Programe lius-t’umani ul m. Asc-im-ră penl-.i Preaderare (iRA)

Finanțarea laționalâ '

55 01.12_0

55 01 U_0

55-01.15    o

55.01.18    o

55.01.28    o

55.01,42    o

55.01.54_

0 o

56_

”56.01_0_

56.01.01_0.

56.01 02_0_

56 01.03_O

56.02_0_

56 02 01_0_

560202    O

56 02 03_0_

5603_0.

56.03.01_0_

56 03 02_0_

56.03.03 _    O

56 04_0_

5604 01_Q

56 04 02__0~

56 04 03_O

56 05_£

56 05 O t_O

56-05 02    O

56.05 03    _0

56.07_O

56,07 01    O

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile “)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

_ Cheltuieli neeligibile “)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeîigibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursâbila ")’

’ Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *j Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Programul Norvegian pentru Creștere Econom icâ^i Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila ‘j Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75}

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15

56.15 01 56.15'02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17_ 56.17.01 56.17.02 56.17.03

56.18 56.18.01 56.18.02 56.18.03

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02 71 02.01

71.03

TITLUl XJi ACTIVE FINANCIARE (cod/? 01}

Actrv* flnaocldf» {cod 72 01 €1)

F’afllcipafH l= LjpitaiL i țocial ai wootalilor comerciala

TrfUK XIV FOHDU_ NATrEZVOLÎAftE

HTLUL XVI) PLA n EFECTUA TE IM AMU PPECECEWTl Si RECUPERA TF IM ANUL CURENT

3lat< efectuai e r arm p-ecedenr si recuperate n am.il cursor

72_D

72.01_0

7201.01_0

_0

75    fl

2.

a

85 01_0

o

■ I'

1

JUDEȚ ULC0N$1 ANTA

UoiaiAd    lentcrjit* PRlLlARrA MUNICIPILMAfl CONSTANTA    ANEXA 2 BIS

■r.nMulv pu*U    _

feyftttMwî ItM* I

BUGETUL

PE ÎITLURf D£ CWFLTUt€LI ARTICOL £ Șl AL N£ATZ, PE ASUL 2011 CAP 56.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

inâiufot

P*i (VEDERI ANUME

total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIQN ARE+SECPUNFA DE DEZVOLTARE

IBS

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*80+81+64

4Mft

CrtELTMeu CURENTE fcctf 70*20+ 30M0+50+5î$F+55SF+57+59j

01

TITLUL 1 CHELTUIELt DE PERSONAL (cod W Of+W OZ+W 03)

10

4M0

Cli»Mul*!<sâj*flal« In ban» <cod WQ- {J1 te 10 ăl 16 + 10 Ol 30|

toci

40W

Salarii de baza

1001 01

MO

Sjxingn pftnîm cortdilu de munca

1001.05

0

Aîltr sporuri

10 V X,

0

Ore suplimentare

mo’ or

0

Fonr. de p<emi

woroa

r-

i~i.hu- ■ vacanta

I0 01OT

îs

FonC penl'u posfeji r ooțrtie țnncumut Food aie-TJU p*aM cu ora

îndemne».^ ptatitr unor per ioane Cir fi'ars uniia^ ln«Tnntc9*i dE delegare îndemni»!* de detașare

Atâăii ppnfiu rrara [kfiul Ji m d* ^cu. j« munca Alocat* pcniru kturde AliedreptonțEt'artsk* *1 hani

CneilLfHsll salariaEe in natura (cod 10 02 01 in 1002 08* 10 0210)

T it/iat# de masa ’ t Horrrift de liana

Uniforme St ecfutJârn&nl obligaioruJ

Loeuinlâ d+j servicw (olosula da s^leiiai at f-roiliu «u

Tran$pdrlyl ih h1

de la locui de numea

bchaie de vacanta

Alte :j-En'> r; ;h anale m natura

Contnbut ■ '{ceri l6.Oa'6l Iz 10.01 Utt)

Contrffliiii de asigurări sociale da alai Conrntjutii dn wgiirSri de șomaj CofilULiUii de asu^jratl sqc4»e rle sar iUnle

Contribui ii de asigurau ix-t-u accldunw de ’uunci - ifcob prcrtruonaii Prime ce asigurare de ^a)B piftie de Bnț^albr pentru anpnimți Contrioutii pentru ooncadJi ai '-idafiuircaUi

TlTLUt H BUNURI SI SFRVICH (cort 20 01 la 20 06+20 0'J la 20 16+20 1B ta 30-17*20.30)

Bunuri li Saricii (cod 20 01.»t Iz Zft.01 00+20 0_t_X)i Fumtan de S*tx> _

Ualen.Kw per4ru C|j*al»-ti»

10 01 10 10 01 11 10 01 12 10 01 13 10.01 14 J0.01 15 10.0115 20 O<.30

1002 '10 02 01' 10.02.02 10 02 03 10.02.04 10 02.05 10.02.06 10 02 30

10.03 10 03 01 10.03 02 10.03.03 10 03 04 10.03 05 10 03-oe


20 20 01

20.01,01

20 ui.U2IncStel NlHTltWl ftj fpiliHlXjfrlM am. canaJ w aeiuumat»

CMwterri jarvtv*canb fttwtdt K'W Ti^nsporî

Pofc iiitecamrtcaEiL mam mftvnw WalefffltesE prwMfi da wrtrioil cu cvodtf' luncuțrtaJ Arte bun-jf’ $ Mfricri panou frrtrafioer» ii hrnmonflre

Reparai!' curenîn

Hrana icoeZOOJaHMUÎ.OÎ)

Hr^ns cârtim parcam Hm™ pentru dțiimok.

tfețiicernsrLte #i material* tanilar* [cap 20.04.0i ia 20.04 eh>

Madl camarila Materiala sarilam

_    '.i’i"    bp

Raactin

DezinfecfenH

Bu n uri ne nalun» a tuibeț elpr de ir: veni v (cud 20 □ 5 01 +20 0i.03+20 0îi0j UnrtOrme s* ec fu oameni Lenjene a arceuri de Al! Sineu !tL dfl IftvfwHar

Dep asi' mUmn tnmafmn jcod îti 0ț 01*JO M C=2j Z-ei'/ssE' interne âe>J|jn tii7irc: ar. fiă^iasanln krtmauie

MJtftrjaHe de !»&cri1cr

Cari publicații ii mal** j4c dot;uqifllota CtjnsLLilmiES tk ( ipDtnza

2GGî 03    _o

Î001 W    Q

30.0105    0

30 01 06    O

20.01.0?    O

£0.oi ca    __o

2O:gi..O9    _    ?.

.'<■..... O

20a?    o

20.03    O

20 03.01    □

20 03 02    O

20.04    O

20.0i.0t    _    0

20 04 02    O

2004-03    p

20.04 04    O

2005    0

20 0S0T    O

2005    03    . O

20 0510    O

20 O*    0

2006    01    o

2006 02 _ 0

20.09    li

20 10    O

20.11    O

20 12    O

p ■ -BțaiFr* Artt(e5iar}jlL5

Pr^[pC[;p muncii

Mu nrtta. furnituri ci urnivnatLl d« nalura aCtivekir fixe pa nlr i> arinat» Siudh st carQAtArI

P<flt pantru iln»n[jir» fmt, monhikr genetic ni anim a

20 U 20

20.1S 20 16 20 ia


O

o

o

D

0


Contripuț. ala sdfr-mvrnlm Buși ta hKalf ■> tealLiaiea unor iuc-a-' i> larvim du <>iier«« n^tjfFc local tel bxzaur.or ior.vanl.: aa.j ceh truclado JcccierE

RHhdlw* rrfraAu^npragim tfmndstJÎ witru suiamati public* locala

««thirPioglB    _

FiranlBW attiuniio r 4in d<xnoniul «juMf

Fwiwm *1 comluw InundțiWDf ai Angiiai urkkv

Cnmlaitjarte fcE âila casluri ofbfvtlE* IrrtprUIrlururfkaF £cad 2Q-Î4.01 la ?0.24.15}

Com<5#wne *i fiOG coiPuri aFaranlt Im prumulunlof extern*

CL-^itar* si alta Luthul .q^-'rniih UN|irnni.,i1iJpSC* irtterrw»

StBt>4lr6? EiKlliui rTR frrfi

cndUuteli judiciare ai extrajudiciari dHfțMltiHer hsgate Titfi*ra cadou

derivata dm acțiuni in reprazsnț4ra4 mit fetelor HtstuNiF. pErtnvit


Alt* cfttftuhrtl leodaQ.SQjQI L»JQ W.Q4*W JQ «*30-10-07+20    M

îlcc;am ș a; pufrEuii1a:e

PtCfrKdl b 1 “£FCZftp_13JTJ ^ xPede «guwtț nor. tfala

Ctri*

PtHtvi nrircir pentru trțntmima drejiiKiioc

FoftcM P^esedmtetutrT'ondui cra^Mțaniltr irrallluMti publice

ExoculHreasifctaa crwmlBlț<_tMJțiaUli(;    ______

AII* eflflttuiail cu bunuri pl satMH

HTlVL UtOOHAtizi țcod 30.01 ia 30 0,1.J "

bobinai aft'MiLtdxtOfJii publice ni...... (cod Jb 0T oi+3<ijii c?2j

Ooberu arewfiledatonn ;i.rrn item* nrtclt

20 19 2G 20 20 21

' 26,23 20.22 20,20 20 24 01 20 24 0? 20 24 0?

20 25 20.27 20 J0

2b 30 01 20 30 02 20 30 03 20 3004 _20JQ> 20.30 07 20 30 09 20 30 30

30

30-01

3&Ol 01


o'q.q.q.o o Oio O    OiC'OjC OIO|OIO a


Oofcârj aferente craditțtw Interne a» antale

Debara ar trema ddtor m cubice «xtarna {cod 10 0? Q1 In J0 02 03+30 02 05J Dobanxi Ertereriln dflto'w» pubere externe erecte

Dotam. alerenliî eruditelor Ftlsrne cori raclate rin ordonator i «m i.n. J't» Dobarw Hfercnta eruditelor externe carențele sasaudnecl înbimpnjmtlo;? OoOan> aferente» detorwt put*E» externe ocstt

Ari» cotarii {cod 30 OJ Ot la 30 03 051

□obșrv» aiwnte **prmr Ulistty (]m Pondu' de isiini    _

Dc-twwij dafin***    Malktm

ți    J-J.i

Dobara ikrtnîe Knpnn^i/hjriiur taiipotaȚe d^n trerețarta ■i*iuti>

Debara U riopezki» n GivdnitHitMi pastrale in eonlul trtzwarwi ■«latului Dobanji ia opealujnd» rJe ifcwipu _


77RUL fV5£yfl l/ENTyy fcotf 40,03*40 20+40.30,1

Subvenții pentru .tcaponroa diferentelor de preț ni tarif


30,01 02

30 02 30 02.01 30 02 02 3002 03 »Q2ft5

3O03 30 03 01 30 (RC2 30.03.03 30 03.04 30.03 05

40


::

0

0

o

o

o

o

o

o

IJ

I-

0


Subventi penlru compensarea creșterilor neprevulonate ale preturilor la combuMibtll


Ad9_5ubvențf{

TIÎLUL V FONDURIREZERVA țCQd 5O.04J Fonfi d* rmfVt buyalar■ !■ dlBpai'f-A autorităților locd'u


TITLUL W TRANSFERURI INTRE UNITA V Al F >1/ <HNIS TRA Tlț-t J&UCE fcQfl 51 01)

Transferuri curant» (cori

51 Q1.01+31.0103+51,01 14*51,01 tft*Sl.O1 24+51.01 26+51 n1 31+51 01 3Z+M 01 39+51 0t 46+51.01 40J


Fransferur caira mLin.iii punica


Aciiuni Oewnafeir


40.03

4020 40 30

50

fiOW

5f Sf

Bl 01

51.ai oi $1 01 ca


o

o

"

11


T rana far lxi din palate eo^dtwjuttelafw panlru h™inLafM_csn_trelor_de iljwnlru protirtLIi cociLutui

Tranafarun din buyeLehț locale pentru intHilulnli rJa nlslonta saetala ssnuu peruanii» cu handicap 'frpnțtaf'Lin din bufetele eonsllilor locale șl Jtidslane pentru Htzjrtfaijjfl unor aiuluara titra umiliia* ' Hb'riuiitkjrivdPnWi =3l« ip sîtucflii ce evhtffl* |, lir"; lllla

I ra nțjl i^lm 1 pr*^ inrf «inEntwiia    HF.irjiFrir U»Ut tiH tlflfllBle PM(pj ?C-p;:.y - e nlld» Bl COnCeCkJ

penlm c**țht*vfl wpnAji

TrafWlenx pp,md tOnfritjiit- da SÂnMMt DfltfU Pc Hwnet^ foențlh^arț țte ayUtf Kch.it

RedtMiUrfte lermcă a diSrfHb» de famil

TjfUniterm .un tvj joțtjiT COntlUlff locau } .u.lr-tnnF penirj Im^nores unttâ:.'LV de    JTWdiCfl-

tOfPHHt

f&c#e pe/wu    cMflutetitor țwwe Cm dflnjpjfjuj i.tJijirjfpi

trănite■ wl ()ai (Xițrșțete tee-ste pentri, flruvipni cen    cgnccte

Tramte* un C4frw Njgctefe tocate uterafru lur.ntfor»v ofaAtffljftta' restante afe cenpatetor ite fanndAewe

TITLUL \flt ALTE TRANSFERURI jco'i 55 Oî)

fi Tranfarun curanta '«i stră natale țcăun afQniimtin intanuțwultj Jcod 55 DJ/OI+i? Oî C*| Co«t1Xj#J ;■ CHttîirț U vgawne ,«Mwr,e1+,jn;,.,v XtaUliribNjmr.    FT Șțrâpnâ'JlLe

rm-ULix asistenta soc;a3_a i«xj 57.031

A^waro ironia land S7 « Ct;a V C2M| Aitn-'ji-j încuia m numerar

Ajutoare țm -ni a m natura T ichsiM d« erata

Tic halt cedau fletydata pttfilru ctiellui&U loclelo

TITLUL X A .ÎL CHELI UiZL* țcod

5P,0b«A>JÎ H+3fl *2+59 15*» 17*30 22 *5D 25+GW30^

51 01 14

0

Șl Ol 15    .

a

5101 24

0

51 Ot .26

0

51-0131

0

51.01.32

q

51.01.3?

0

51.01. <5

q

57 07 49

0

57.01 50

55 5F

5502

_u

0

Q

55 CCf 01

55 02.04

a

S

57

57.02

AS

es

57 02 01

57 02 02

57 02 03

SC

0

0

57.02 04

0

5J

0


Bun*

A'iJatr»!, mrtru (teuna (Invocat* d* tai^m ItflțHt rilELrai'

Ai.qei*w ** lundain Buatmara* euttito*

Ccr'țrihutij <1 la-atizarsa pe-H'iaifllul necirrtc*!

IJ**fi*yuhin cjvHa    __

Aci,Lini CU cWcUtf itrintrfic ai UKia.-Cjjhir□

’*    !’■■■! -H-BM--—    1—---.---r=l

Slin» c*nr«fit« frOt1- CJMflț^a^ salariate

ii prai*di (Wblrd    comtaxw** diaconi iît*ru

OPERAȚIUNI TlNANCtARE (cod 80* in)

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 90.03+80.03+30.30)

r’-[iiLdr'Lilt,'- p*iltru in»lltut Ssi srr\"L-.;i |ii.:j|ii:l' -..ll „:.,! vil 'I 'Ii-.iiM'.u Iințral ain ven Iun piQinll

Aju> împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI UE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rwnbunarl dicndkiBtorTft (cod ai.O1,01+H1 Di 02**1 Di gs+Si di 04)

ftnm txirian țfa oindtHt «Sera coetracțaf • da onJcmaiorhi0* cr W3*B flWltMjrtlrt (îeCr«Heej_tet--e dinJțyid J QVtnttUV flflmftwta tfo ci edita afecte oalow. pcbK* +■ ilafcm kt 4a i. 'ch -. i; ț» tun aferent? datoriei puț*» «rtarna

^«rri^jnjT* or cndite interne |cod fl1 03 01-81 PJ Qî*6î 07 95)

R*^tXtț*r- Jș rr^T.ț? înlerr* ț^rflilliUl-L>tr!ii!nfrj un (w afiarpqtft aafay a puthci țrtan'«_

F iffltxXMr de crețlițe aferente dafonw țuMk a kv*m4 tocate

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! flJ RECUPERA TE IN ANUL CURENT

PlUtl *T«I Ui" tn nnll pfeeeaeR'i si rBcupairtl* <rt ahu| OUfflflt

59 01


59.02

S8.11 ■ 59 iî

59 15

59 17

59 22

59 25

59.30

79

00

80.03

80    30

B1

81.01

81 01 01 81 01 02 61 01 05 41 0<06

81    02 81 0101 81 02 02 81 02.05

M

65.01


TITLUL VI TRANSFERURi1 ’NTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51.02)

Transferuri tte capital (cod 51.02.12*51.02.22 la SI.qEM)

^uriEtEiui irEiiiru nuanțarea invis-âl!] lini lu eu Lultt

Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale 51 echipamentelor de comunicații in urgență in sănătate

Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele focale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Transferuri dm veniturile propto ale Ministerului Sănătății către bugetele iocăie pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comumcatn in urgență in sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

__finanțarea reparațiilor capitala în sănătate _    _ _    _    ____

transferuri dm veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

_ /rnârt£area altor mvesbfii (n_sănălate

51

2W

51.02

02_12

_ 230

27, fî

51 02 22

II

51 02 23

LI

51 02.24

fl

_jc

51 02 25

51 02.26

51 02.2?

0

D


Transferuri din bugetele locale oentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 51 02 28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55.01)

A Transferuri tntern*    (cod 55.01.03+55.01.03 le

55 01 10+55.01,12+55.01 13*55.01 15*55.{H 18*55.01 21 la 55.01 25*55.01.27*55 01 28*55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabil

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursahilâ Programe iSPA Programe SAPARD

Inveștilii ale agenți'o-- economici cu capital rie stai Programe de dezvoltare    , _

Fond Român de Dezvoltare Sociala

Alie transle-uri curente interne CheftnMli neeSrjibile JSPA

ss

55.01

55.01.03

55.01.08

_55.01.09

J5.01.10

55.01,12

'65.01 13

55.C1 15

55 01 15

5! Ci 23


Transfenp» nm [juțePu local tâarc aso&ainle <iu dazroflBrt irtefcemuruară _    55.01 42

7țimiSffijff jvmj flfdWurtf ofiK^spHc* «șenr» ale i:»rtirflJnAard» armoteare    _55.0t .54

?ttfut VIU Ptolecfr cu finanțam din FOfldurt txtirrne nnramtjursabilt! (F£N)

frostaderam (cad £6.01 fa 5Q.05+cod 5G.Q T+ S6 OJ+£f 15+56,16+56.17+56 -tf>    ^g

Proarame din Fondul European țre Dezvollz-e ftegici i-i l> ffțpR ’■    56 Ol

O g,<no O -:o.o


Finanțarea națnnAU "J_    _ WtflrtQI

finanțarea Uniuni Europene **i    5fl Dn»

Ctelluirt neșlgiWfl *}    56 6103

ProSfrarrie din Fqaqui Sooai Eurcpean/PSEJ    _ _ 59 0?

FiTarurej natnsnalâ **)__

_Finapțșrw Uniunii Europene **j _    _

ChatiuieJi neelțibile " J    _    _ _    55.62.03

Programe Jii Feriaui de Coeziune (FCJ    ...

Finanțarea naționali^•)    _    _    _5Q_o3J0i

rinanța rea linlurijl EuropeneJ* i    56.63 0?

Ctailuieii nunligibtla MJ_ _____ _    _

Ffoqiame din Fondul £țjrbțnan Agnotri de Deiujttte RunUa {FEAQFQ

_    _ Finanțam naționali"] -    -    ■■-- -    «pun

Finanțarea Uumnn Europene **)    56 04.62

__O»IUjibL n**tiQi[^>")    __ "    săewoș

Programe din Ftinduf European perftru PeșcutL (F_EP>    56 OG

Franțeran^crflUft    «.cs.qi

Fr\anțiea Uniunii Europene *’)    6fl.65.Q2

ChBlIujelifteeligtollB’*)    66O5_Q3

Frograme lnțirumeniul de Alianțe pentru Freâderare flPA)    56.07

Finanțarea naționali **}    56 u 7.01

Fnanțarea Uniunii Eurtjpuf*"}    *    «0Ț02

Cheltuieli oaa^ibii» ”}    _    "    se ot ba

F/ogră™ In&îrurnenîui Eurix»an dg Veanpreieși Paneneuat JENPIJ    56 OS

Finanțarea naționali **)    -    '    H iHSOi

Finanțarea Uniunii Europene “*)    L    SQ Qfctt?

Chellu* -; naeugi&iîfl "J

Alic programe comunitare firvi itftlo in p-Hoiida 2007-2013 Finanțarea naționala *)

FinanUareatte'la'Uniuraa Europeana*^

CheHuteil râefigi&ita *J

Alia racililqli «i mstrunțenia poaiadarara Fine murea naitonȘă^

F n»iiUrraeVfâină rrararpbuTWituln ’ ■

Cheftueii neeîigbsife ‘ -

Mecoruvn^ f»t»no#_££E

Lmamares nauonșiâ J Finanțarea g/tcrnajwamtJursdtj’i

Ptaer.i/F'iJ Norvegian pentru Creste Fr.onoeici ți Dezvoltare CM-Tituia Finanțarea naționala^ __

Flnanlarea oKlernă n&rambLirriabilfl *1 i h-1 hi ii-^I i-iui n *1

cheltuielioecapital (coa71*72+7$)

TITLUL XII ACTIVE N£FMANClARE (nH 71 Dl U TI 03)

Active fu» «cert 71 01 01 la 7 t .01 oi*T1 Oi 10)

Oowtmaii

k-    i— _    . -a t. *.    —

Maț-*-, a Momente șt mijic^cc Je țraroporr Mooi-x epjfjtuâ tunată ți afla ațîn-e câțpc*

Atte active fee    _    _

Stocuri |ct>d 71 02 QIJ

Rezerv* oc iui țț de muMl rare

Reparații capitala afetariie activelor tiae

tm.UL XIIIJLCTIVE FINANCIARE (cod7f01£

Acllvu Tlriancune (cod tj.oi.qi)

Panit-ipprr l&tADHelul Socflrt al socotelilor eomarcitț

TULUL XIV fqhpu. NAȚIONAL DE DE 2VOLTAftE

se.ow

60 15 m îs oi 56 ÎS Q? 56 ÎS M

56 16 56 16 Oi 56 î«W

se ir 56 17 01 56 17 6?

56 17.03

56.19 GSîRQI 56 1F1 02 se Î6 03

7G    6

_ 71    O

71.01    O

710101    O

ți.om»    _o

71.01.03    O

71 01.30    _ O

_ 7W    0

71.02 OÎ    O

71,03    O

72

72.01    '    0

7 2.01.01    O

75    O

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

AJOt T ULCO*ST AN1A

..    iJ- Jhfftraih IrtrtonaU PRiMARiA MUhhC PHJLUI CONSTANTA

ânekft 2 bfo

cap 67

‘    BUGETUL

PE TITLURI- DE CHELTUIAU. ARTICOLE $1 AJNEATE. PE ANUL 1

DENUMIREA ‘NDICATORILOR


C<Kt

indicator


-flllUhl


FRLvEDLfU ANUALt

din care credite bugetar» deitinala nlnge’T ">*l >»nr


TOTAL


IO TAL CHELTUIM I (SECȚIUNEA DE FUNCT1ON ARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECpUNEA DE rUNCȚIQNARE {cod 0 1+80*fli+a4> CHELTUIELI CURENTE fCOtf TO+?0i»-3O*dO*5O*S/S/:+5SSF*57l-5^


îom;

flt    2Q64Q


TfJLUL 1 CHEL nilEU DE PERSONAL (cod W01+10Q2+10 03) Chaihntll talar alt m bani (cod tQiU Ol ‘t ID.fît 1G *-13.01 AQJ

Siilnr- da bujji _

Spwurt p*r'kLi -zondiii' M n tjhea A^rt ipav

Oft UtfbrfHiniiMi*

FnnCOfi pr<m Ptirr a -Jd -suna


10

10.01

iogi oi 1001 05 10 01 06 10.01 07

io oi ce 10 01 c


a

o

o

o

O

0

a

o


§

3 3    O    3    p0O    S'o Q$ 3 o o OO *>

CJ CJ    ț> U    CJ    U    t3    h; ti fj    M » P O o ;* -*■ ț* 7* 7* ■’-*■-“■ —*

S S    2 iS    S    -    2    S8 S    £ 3 S23^o>in*ii>fj^o

«

O

a>

s

O

O

C3

-

<s

o

i5

c

O

O

ca

e*

0

a

cz

o

o

i

LT

J

Fntji'.’d, lldFilniU »l fort» nwlPGH Aj- i r. 4n.nl ■> sMlbrilMt CirtoumiM, iijcnd.itfin Nmtchirns Tpjmpod

^l>-r r)rtii - ■! .<r:i rHrtio k MgflKE

l    Ja T^v-Cit OU t-J r&ctB? Ft-n -: rj ■

*ll* bvi ■*' 1 KOt * periru rn'rții'r&e « frncwm

Rimpwih curwia

Hrana (con » Ol CT-îEXn (Ht

Hrana partAt «mc*-?

Hrstfi» fWFrkH-i., mmrir

M«mtom*nTe si maUNa ■ țantta» (god 10 04,01 ijj ?u iu cj>

MeMicflmefits MitwW* sortau ftaarfivl &'wrfKi£niF

■ "    I ■■    'I T-' -l«- ■    ~    ■

Fl un uri ifp nor ui j oî> octaFor do mvar-ui (cod 10 U'i 01 +/(I 0ri 03+20 135 30; linfivirnr v «H P£ment Ltr^rie jl acsnpit Je pal ALie othtf-ne da tawtiaE

D"pi*s-ip. dotaiurr, L-zrE^Erar' (tod 2D Oft 01+70 04 01)

Drtitmar. AbiTn .elE^ân ftamtof**

■ ■ tlranâtate

MHHlllt Elf labQflAQT

C rrc*tj|fe-dflî noi tar*

Cârti, £ubllcA(Ji ai matahale documentai P

CantuMnnți ai «Apari

20.01 03    _    <

20-01.04    *

20.01.05_0__“

2001 06_O

20 .Qt 07_0_

20.01 OS_5_

20.01 00_ <_

20 01 30_13*30

30.02_O_

20.0 3__&__

20 03 Ot__O__

20.03 02___2__

20,04_O

2004.01_O_

20 04 02__

20. DJ 03__°    _

20.04 04_□__

20.06_O__

20.05 01___£_

20.05.03 _    0

20.05.»    J_

20.06 _    °_

20.04,01 ___>_

20 «02_"

20 09__O_

20.10    4__

20 li_0__

20.«    O

Prwțfahrfl pnjfevonala

ProtKtla rruflCil

WlunlT b fumtairi si j-mamont do numrs MihfVlar Uns pentru ,n--ti*u

&l|l£bb II COltBlflf:

FJBMbu    palrirflwitlilut Q*n«tfc >1 animalelor

LoriirlbuțI: ale admrn;alrfclio. juL ct lecui» ■* tea izarea tnor Ucri'l ț i i* Jeli dt mlwH putJjc iomȚh In beu unor convenții anu conuvte de jwhre q^aciilJim intra v n^rujr» prriQ!mi muidr- p»ntr j urați ptffaAc* fM«t> Mrtwiota^i

iRnmttW XEiunltor din darmnhj *|hIqt

^ipv*n'rHâ £j GOmbAvrcti inunOlliilar dl înghețurilor

£ornițhaan«_w aha cagifri afarwrțe împrumuturilor (cod 30.24 01 I* 2Q24.QJ} Comisioane țj alte noalu*l afarțnig Impumulnrilpr axiome Comisioșne si alte cosTliui eferenl* iinprumulurllor mierrie Tl^bilirfir nț-culu do I.to

C hattulall JudkciRte *■ oxttejudtaidro dwlvut» drn KlJunl in rapreuHLiuaj Hițitrtutar țtatujui potnwrt dlspoțltllbr laga-P Hcfrsfa cadou

Aii* chahuMțUcod lo.u.dt I* jo ța:«'» m DO+ib.u fff+n.lQ n<za jom) Rrțiawtt pubtertUT Protțc^ y ȚȘire Prrrw «as^um nex- ujta OfW*    _

Prwțan s*r>-’3 sfr-nru trans/m^rea oroqrmlot FbrKM PraaedirselMLTonddt «nducnofl jlm mentuitei publice E^feuir-™ &iLia_a ffwrtBtnr h, prim Atth cheltuieli cu bunuri ei 5eru1r.11

Ml UL iii QOBANZt (cad 30.01 ta 30.03}

Qobaltll tdartrrtfc dalOfltl putili.■ înlcrna (&țjd 01.01*33 01 02)

Dobanu aterenle ddior« pu|i| r* ■ iiiq-nt <r «1J

20.13

0

20.14

C

20.1 &

0

KLifi

0

20-10

d

0

20 15

2ț>2c

0

ÎU21

0

20.22

u

20 23

Q

20.34

0

20 24 oi

0

20.24 02

D

20 21 03

0

20.23

0

20 27

0

20.30

JÎ2S

20 30.01

0

20 30 02

0

20 30 03

0

20,30.04

<1

20 30.06    _

Q

20.30.07

n

20.3009

0

20.30.30

2025

0

Jff

0

30,0'

0

31) 01 01

Q


C-riiârj-. s-gfțnte CittHeta 4Hnrfte flsraniaiE

0<K!«wi    daloțidf OLjbhce externe itJflrf JO Ol (H ia 30.02 W*30 02 GS^

Dubaftf    daW'ț . 41*0«wme dreclu

rr    . .■    . ■    ț-—.-.■» 1 ■ ■'    r    — -

O.r;.vi7-;----^e--ri-^    Jr «dDruUr- -.]roM\

tetMnB aferentecrHfflrtr «stern* garantate    antei Mibfitpnimmțt

Dcbanu aferente dafcr» jMDtttjgiiârne '«ale

AlTt qotarw [toe W WO1 liX W 05)

Dotwi aferente •npnwhXufifcf dm hndU cte toast/

Oobteidș dsiflraia Mantei* OAha

Dcbarai aferenta I nțnaminAi,' * ;â " - -.FiM Din '■<■ --' I^ii

DoftafjJ te d^naflav OtețmțNlBh paitafe m mrtui trezoreria TtediJui

Oț'ianti te gț&eUroedl -:-^=. nț

IIILUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acOMrmea tftfvrwfițclar ck pnțt ți tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor «pwiforet» ale pretur3[or la combustibili

AJtc subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod $0.04}

fond de rezerva hygplara la dtațwJlfe autor teilor !&: fllf

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATI AiF ADMINISTRARE! PUBLICE (codSl.aif

I raira taruli c ufe r le ■ cod

51 fll.0T-6î 51 03+51 01 14+S1.01 T5+51 01 M+Std Ci 3T+S1 01 W+»l ui J5 +5ț.CH.46*5t.01.4ei

T ca refer U! I carne Uit :i i I p j hifLE

30 01 02_ti    _

30.02_0_

30.02 01_5___

30 02 02_a_ ___

30 02.03_o__

30 021W_5_

30Q3    0_

30 03 01_5_

30 03 0:__

30 0303_&    _

30 03 0J _0__

30 03 W_£_

_o__

40_0_

40 03_D_

0

40 20__

40.30    0__

St)    0

50.04    0

_ P _ __

«UD

ii SF _ ___ _


81 01 _ _

51 Oi ot" aoo


Actorni tiașarataș

Tiantfarun *" Cugete u ;of’iin <ii)f indiene pentru finanurej l enitoior <?e £penru ;rtj tremacopațxt?

transferuri dm bugetar localn poruru maltluUlede □siste-ij soc-,4.i panlru

?țr scenele cu Handicap

ranaferuri din bugetele c‘Oi-,,lljllor locăfe ți juMțeru pfli'yu »LtXdJ--oj mur fuioare câtre unliățlle adminliIrnliV’^toiofiale in _9<u»tn de BHtrain* dtflcoluta

bdiiatofurl privind comnhd,« or rti^irârl soosle de sanAlato pentru perwitirie Wtuii- IacotwedM centru oțțivaa opAr;/

trjiiiMoriiri pm-miî CAnl'MAs d* lAnAUfe    per; -.j« * to Pe-ndk ’s—H ^lIcm

■ooal    _ '    '    __

ntat**lai ea rerm câ e c LMu +pr 0« «mt

' ■ ms/erun d.n bugetele curtUU ur «jlv ți jud-elene penlru hnanpnrj » unUdUIUt Oft Otratonțft mediop-eociii*

î^vnferijn dVn Săgeți** /qtu.'+j p*'if/u flrMflfarMi c/wrftubJWcv    dm ttfjrrwrtdW

«țtWMlJ*

Transferuri trtn&yge/ete toc «Ji.    firwt/ifor#a carnwetor A/uoif

JumaiWi'uir L-Jirp'uuyr ivi" ivi.*." , ■* mu r£lj,‘jh»t—j L'uw/itm? .tom ■“ ,-t

«pnlMMor de fsvmof'cryf

hri(/t VII ALTE TRANSFERURI (cod SSO2)

|fl Transferuri c.iiente in sLri.nlrata țcfcr« organizații iAiMra|ionai*| cod 55 02 dl*

Cvrtnrn.iT* p cotoaf.» ta <*ga.....-no mUriiBiov* e

*lhr kanaferun cunrrrte In air amatnta

TITLUL IX ASiSTSNT* SOCIALA fț«J5Tfl2}

Ajutoare acerate tcod 57 02 oi la st 02 dat A|-jliiu*e eoaato in numerar AlutodfO sooaie m natura Tlchete deensa

Ticnele cadou acordate p*i’rrn < hatiirv • sccidt

51 Oî 03

fl

51 01 14

0

51 01 15

0

5101.24

0

51 0129

0

51.01 31

0

5101 32

0

51.01 39

0

5FOT 46

0

51 Of 40

0

5T0f 50

0

55 SF

0

55 02

0

55 02 01

0

64 02 04

a

57

a

57.02

0

57 02 01

0

57,0202

n

57 02 03

0

57 02 U4

0

o


rrn ul x ac re cwrr tuieli (cod

59 Of *59 02+59 11+59 T2+59.f5+59 T7 *59.22*59.25+5930J 6un«

Ajuiouv* penirj cauoe orctouța de calam i un te- naturale

A*OCia»i bi furOMliI

Suallnerea tutretar

Contribui'! in «atantaroi personalului 'lecianol

Q»itp*gvtrri civil*

Aduni cv cat actor Mbntjftc ti «ocial^uitufw

Suiri jt«r*nt» p'rtv creanțelor sjiana'a

Program* ai proiecte Plivind prevenirea si combolt^ea discriminării OP£fW77t/*fffNANOA#?f fcod80+81|

rrnui xv împrumuturi (cod so o^so.ob^bo.jo)

împrumutul p»m tu inelliuli; afaervlcii publice SJu ecnuitati finantst* Integral din venituri Diopn Aria rmp'-.j’nuturi

TI TL UL XVI RA MBURSARt UE CREUI TE (cod 5 î.01 +0 102J Rambursa" da credite externe (cod 81 <H 01+81 0+ 02+61 01 05*81 01 05i

Raniburtari Ce credite externe contractat» de ordonator, de crease

RamWMn ne credite ejOBme om turwjutde yarantaru    _

Rambursări cte credite letonie cmonei publice «aterr e tocate

[ Miflfv’ițe do tun aiprenit nsnorie-i țwttice externe Rambursări de credit* ImorOt (cod 81 02 Dl »B1 02 02+81 3J 05l

RsmtxjtîBN Uc czeJ.ie interne garantai*

OilereqjB de eu'i ateren1» palcviei publice nleme

Ram i-ursari de credite atereme iiajonei rrjWrre n:e 3cn'*=

/ iU/t * v 'LATl t. EE , rUA TE iN ANII P~ zCEVENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENI

3SD0

59_

59.05_0__

59 .02_D_

59.1i _jhio_

59.1? __o_

59 15_O_

59.17_£_

59.22_O_

59-25_O_

59 30_O_

79    _O_

_£__

80    _0^__

BO 30__O_

_O_

Bl___O_

«1.01_O_

fll .01.01_O_

B1 01 02___o_

B1 01 05_£_

6 i Oi 06_O__

Bl.02__O__

Bl 02 01_O__

ei 02 02_ o __

51 02 05    q_

M

'bl i abcLu )’• un amu p'tcadsftii H r»i;up#r«» in an ut curent


85,01_0_

0


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55+56+70+84)

Mit Ut VI TRANSFERURI INTRE UNJTATl ALE ADMWiSTRATlEf PUBLICE (cod

5» oa>_    ___

îransfuun d» cap.tai (cod St 02 12*51 B222 a 51.0223}

■ "i.-»fHiT.(n |iTrrnii hnftr^nr>a n -n n»r tr * toftiAl

Trgnstenn'r cte te tjegeJuf cfe siaf câfne bugete.-'» iocsie o&ntrtj finanțarea aparatur: medicale ți ecfypsmentetiy ce oxntmicaiț» rn urgente , ■ sftnjfjto

Tranife/jn dt te tupefufde s?s/ <j.fn £xjgteît?te tocate penfru fînar fnrsB repâ-c/i/tof cap/fate to stoateje

Trsns/acjn cte te togeto? ce stof c#ie octete wate wntfu tetonfarea stor icvesîiptf Zn stoJfste

tocate pen/ru f .nan ferea aparaii/nr metftcate ți cc/itpamenrctor Ce cțvȚMrttafri ir urgente to sJnatete

rra.RStonjn Crn «jmfunfe prapor ate Wi'nrsfeiLftef 54n4f Jfn cAfre Bupefeto tocate pecfru /fnanteras/F’pc.'ctetor catete in sJnJfc.ru Transferuri dto venitui-w pfQfint ate JWinjjfefc/uf'SffnSlJfJi ctefri' bupjrfeto tocate penrra fineflprea altor lov&atifu to scndfsfo

Transferuri din htiijetșle toj.îte penttV finanțați. A L/iKifffrr.Ui.'r ce cțpW» Cin Ctornenri/ sânâtefj/

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 56 Olt

A Transferuri Interne    {cod G5.01 03+55 01 09 la

55.01.10+55.01.12+SG 01.13+55 01.15+95(11 1B+55.01J1 In Propr- i cu finanțare itemour&fttjilii

Prograiv.i PnAFîE și■ nrc , mn i .i Winr lire n-r, .irupiiA

81.02 _0_

st ii? i:_®_

o

5 f 02 22_

51.0223_°

31 02 24_“_

31 02 25__

3102 28_ț__

31 02.27_

0

51 02.2fl_

__0_

55 __    0_

55 01 _    0

___

55.01.03 __°_

55 01,08


■n

z

u

Î7

-

r

s

c


73    TJm

3    3 P»

u    s$ O

,3    37*

f    il&
Ți ® O z T “ 02! =    “    —    a    -J    ■■:    -    ?

fi    3    fi    B    3    3    ■    E

T c HS ~n t S    ♦    Ș    »    O    »    ț

X    -'    *    «    X    —    o

cJ=f » “ (■-=> »

J 4 ■“ = _ £ c m • m 5. ~

îj iz gr £ <fi £■"

țf £ 2 £ g'M

8 T P s I •• p

=i l h ■■ =j »îî


I li i ih i


c

3

S

g

o,


s

”3.

ic

l

o


m

■c


8

't

fi

o


■I

X


'Sni’.f S»?SS : § -J S :    S s


i I

$$$ frfeg    

'fi "?SSQ8S3 85«fi 2'2 2 '<£ ■ " - - :; 3 ? j


o o o    o' o' o    bob j    o u    y

W -    CM '.J -aj    - hJ U    *'J    - -*    ai


cm u


IA

<J>


IA


tu t£'<s a a a a a


c ,;S


Ch^lîyiei' neelkjfbiJc

Programe trislfumaiiții de AttolenlS »nirv Pii-uderare ț iPA i Finanțarea naționali **)

Finanța Uniunii EinoiieneiJ)

CfieinnBli_nee1r'gibiie ")

Programe Instrumentul European oe Vecmalaie ș, Partengnai (ENPl) Finanțarea hgițlonaiâ "*>

Finanțarea UnlynH ferfOpwli **} âheltui^î îieeîigitne ”)

Alta prtMjfBme âsmunfai* rmanlâi* io perioada Î007-Î013 Finan tarea radloflaîa •}

Finanțarea tse le Unluhae Bu/opeana Ll CbeHuieșN flwByibîfo

Alic teciiîtolfsi instrLjriieni^ putaterare Fkiamaroâ flshanab *)

Finanțarea extom-î penambunatula '■

Cheilvie'i neeHțîbi't

MtGiJli.Țjîj nttariciar SE_E

Ar ararea natonate *]

Finanțarea externa neramixffsal&i ,1 *)

' jSeJiuien iw»[ijjEbidc • j

Programul riOfWtian otntu CrfîțiH” Eczxwwrn,! Daî*OKJtm friuflD.ld Finenisr^a națknală * .

Finanțarea e.wm nerjtmtifuriat 'bl ‘ ■

Ch^luiei "tc-ig=Mi *i

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod Ti *72*74>

TITlULXH ĂCTTVE HEF1NAHC1ARE [cod 11 01 l« 71 fll>

AcOvatoa {cpțlTt pr G1 urt 01 H'M OS Lonslruci i

Ucțiflr 5i/KitXjn-ieri(1t_si rr rihpKtr dt han -.p: -'

Mcbihef iswni'ja    i'n'i*-    înr.ii.

ivie actoe Axe

Stocuri (cod n 02.01)

53 05 03_£

56 07_0

56 07 01_0

S&07 02_D

5fi.07.03_0

50.08_0

56.00 01_0

se.cs 02_o

55.08.03_C

56 15_O

60 lflOl _    O

56.15 02*    O

fotSItt_0

56 lfi__O

56 16.0*    o'

5016 09_O

56 Hi.O 3_O

5&17_O

56 17.01 _O

5c VOI_O

» 17 05._ £

56 18_0

56 IflOl__O

56^8 02_0

5616032_2

70     0

71    _0

7101_ 0

71 01-01_o

71.01.02 _    u

71 01 53__o

71.0130_ £

71,02    0

ftgeerv# dn &l£l fl da rttoMlZdr*

RtpîlJflțL CilDltaStf aforanla IcfrvftlOr (ine

TtTLUL XJJi ACTIVE FI NAN CI ARf [coa 72-Gî}

Acth» TlnariqLirt («ad 7?.0n &1 I

PaiuaM'lt U tipKflhU KWH_■! aOțustSlVar comerciale

TITLUL XIV FONDUL NA FAULTARE

TTTUJL XVJt PlATt l-FtCTUA ff /V AW PRECEDEJVTI St RLCWf-.RA TE ?\r AjV(A curent

PlJH rfffrCtijJI* irt «nil prK*O*n4l *’ i»cijp»r»lfl k, dnipr țcitatl

rpj- 5FDIN1L SEC l'J -

71    02 01_

Ti ,03_o

_O

72    O

72 01    o

72    01 01    q

_o

75    o

D

O

34_

35.01_□

_    O

JUDEȚUL CONSTANTA

iWjrni'i'sVAlhr ■ ‘eri'ijj' PflfWARjA MlJM\,IPHJLUi CC+J

1MO5


ANEXA 2 BIS


RUGE IUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALJNEATE. PE ANUL 2011 CAF 00,(0

mii iei


PREVEDE»! ANUALE din care

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicata;

credite

TOTAL    *“•"*

deskrtâle stirgwi

_nkllllftf_

IOT AL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *SECÎIUNEA DE DEZVOLT ARE)

44«4*    42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*80*85*84)

*3353    O

CHELTUIELI CUflf VTE (cotf 7^20+10*40+30* JTSF+55SF+57*50?

01

±3353    O

TITLUL 1 CHEL TUtELt DE PERSONAL (coei 10.01*10 02+10,01)

T0

0385    Q

Ch*Hwl«ll ulunal* o mu icotf 10.01 01 1» 10 tH 10 *10 Oi 10)

10.01

SS30    9j

Baf«rit do txva

10 01 0i

«374

Spj'r ii pwitrwOTdrtiFdflimrrKji

10 (J1 05

119

™ “ ?rhl.    r' 'T .■MF-'i P’ | j    4 «j Ba

Alle nixwjn

IC.01.06

Ura mpiimantaro

IU 01 07

0

Fond no DmiliH

to o i ffo

0

Primn rm v.iu.iiltu

tOCt 09

0

Fcnd pentru wjsltin ocupate prin cumul “■ and aferent plătii nipru rr! amnistii plătite untx pereoane din afara unllatll Indemnizații de delegare todemnizatll de detașare

Mocani pentru transportul is si de la incul de munca

Alocam panlru locuințe    _

Aîte dreplufr salariate in oam

Chehu&eli salariate in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.M)

Ticnele dt masa "■

Noime rlfi hrana

Uniforme si echipament obligatorii

Locuința de serviciu folosîki de talar ml si taniais sa

Transportul ia si de fa locui de munca

T phe-e cte vacanta

Ane drepturi saiariale in nălucă

Contribuții (cod 10.03-01 la 10.03,06)

Cdrttnhutlî de asigurau sedate de stan ContritiutJi de asigura-1 de somai Contribuții de asigurau sociase ce sauaiare

Coiwnuutii de asejurari Demni ecctdenie de munca si boli profesionale Prime de asie-.irarii da viată pielite de angajator nen(ru anqgiati Contribuții penlru concedii st indemnizații

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 ia 20.16+20.10 la 26.27+20.30)

.numiri st servicii (cod 20.51 01 la 20.01.09+20.01-30)

Fumllurl de birou ’-laienats pentru uuraten»

10.01 10    ii

10.0111

0

10 Ci.12

0

10.01 13

a

10.01 1*1

a

1Q.01 15

rj

10.01.16

II

10 01 30

53!j

10.02

0 0

10,0201

0

10 02.02

D

10 02 03

D

10.02 04

D

10.02,05

a

10.02.06

D

10.02.30

0

1    ■“-st.1-.-

10,03

2449

0

10.03.01

1773

10 03 02

33

10.03.03

454

10JD3 04

16

10 03.05

0

10.05.06

t65

20

62 fâ

6

20.01

1046

0

20.01.01

10

20 01 02

31


încălzit. Iluminat si torta motnca

.    ,u.—

Apa, canal si siilutirnate CartMjr&nii s( lUDrlfiiirlIi


20.01 03 LiO.QI 04


Piese de actiirno

Transporl

Posla. [6Jftca*tiLin)cat)i. radto. iv, Internei

Materiala si preslari de servicii cu car&c’e' Furii: wai Alle bunuri si sârvlci; qeiilru iriL-ftliri-j-O si Furtcltonare


Reperam curent*

Hrana (cod 2Q.03.G1 +20,03.02)

Hram pentru oameni Htana penvu animal»


20.01 05 20 Di 06 20.01 07 20.01 ca 20 01 00 20.01 30

20,02

20.03


27

3


114

35

77

412

95


Medicamente si mstorial» sanitar* (cod 2C.04.01 !a20.M.04j

MsdiOmenlfl MațE’riâto sanitare


Reactivi Dezinfectai i,i


2003 01 20.03.02

20,04 20.04.020 04.02 20 04 03 20.04 04


2303

Î3C3


Rirnurr cnj naiuro ob-‘#Ctelor da nventar {COd 20 Q5.3t+2Q.05.a3+2d.05.30| Uniforme st echipament Lei iei ie ei accesorii de pat


Aile ohifcie de inventar


20.05

20.05.01 20 05 03 20.05.30

20,OF


79

42

24

0

13

97

0

(]

97

4


Deplasări interne. cetașâsn transferați

20.06.01    4

Deplasar i Fii fiirdinaiaie

20 06.02 0

Matei ,a[fl da luboratoi

20,09    fJ

Cercel FHe-tiezvo|îare

20,10 0

Cârti, publicații si malei laie documentare

20,11    25

Consultanta si exaeruia

2U, 12    0


Pf-rialii e profesionala

20.13

12

Fbctectfa muncii

20.14

B

Muttlbe. Furnituri si ârmam#r»l tte natura octtveîqr fixa parii ru inttaia

20.15

0

Studii ei corcaterl

20.16

0

Plat- pentru finanțarea patrimoniului genetic a! anrmalolqr

2016

0

Contribuții aia administratiai publice lotaie Ja roalizaro& unor lucrări ți sarvieil de interec puclle tocai, rti baza

unor eon van *au contracta da asociere

20 19

0

Reabihtars Infrastructura program inundații pentru autorltall publice tocate

20.20

0

Meteorolog re

20.21

0

Finanțarea actiuniior din domeniuf sotfor

20.22

0

Prevenirea ei combaterea inundațiilor si înghețurilor

20 23

0

Comisioane si at,e costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ib2O.24.0JI

20.24

u

a

Corn:hioane ai alte cosUm aferente impiumijlurilor exli '-ie

20.24.01

0

Comtfiioar.e si aili? costuri aferente anprurnuliinloi interne

20 24 02

0

Stebaineg miadur de tare-

20-24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate tfm aciiuni m reprezentarea Internelor stalului, potrivit

(iiapcz^iilor legale

20.25

7-cheto cadou

20.27

Altu cheflutelî (coo 20 30, Q1 le 20 30.Q4+iO 30 05*20,30.07+20. ?. If.05+20.30.30,1

20.30

2547

6

Rei.lama ai publicitate

20.30.01    tl

Protocol sl reprezentare

20 30 02

250

Prime de asigurare nou-via,a

20 30.03

0

Chim

20.30.04

i:’99

Prestări servicii pentru transmiterea dreplndicr

20 30.06

d

Fondul Presedinitotul/Frirtdul canducatonihi- inalituiiei publice

20.30.07

a

Executarea silita o creanțelor bugetare

20.30.09

tl

Alia cheltuieli ■ ■ r. unun si servicii

20 30.30

83â

TITLUL ftt DOBÂNZI fcod Î0.01 la 30.03)

30

0

0

Dobanz-, aferente datoriei publice interne [cpO 30.O1.01+30.01-02)

30.01

0

0

Dobânzi aferente damnai pi ibrice interne directe

30 01 0

0

OuOJrvi AftrnriU CfftlnNnr inturiur par Ut liote

30.01.02

Dobanr «ferenle tfa'onei publica e*M/rw <coa 30 02 01 ia 30,02.03+30,02,05}

30.02    o

0

tkitwi. u'f.'i lfiIc datfrm publice e*teuw dKctifi

30.02.01

0

Dutwua jiCBitf ul- crodrtetor oxiem® eortractaM de ordonata h de credite

30.02.02

0

Dutij'iz j'oiunic < 'ediret™ euînme garantai* sjiid direct sutumpruiiiuiaiu

30 02.03

0

î'.'Ntm/i ale'iinte OaiftfiB nuMk-e e*torrM! toca*

30.0205

0

4Jfu dobânzi (cod 30,03 01 la 30,03 £>5l

30.01

D

0

Doos’tzi jfiirarTlir rnipr uifHj'uiW dfn fondul ce lK3ur

30.03.01

0

Deo-a-ida Pater iis Iremrwei ăiatuim

30 03.02

U

Dohsnji al-yente imorurnuUrtor tempcxH'e din trezoreria rdalubi

30.03.03

0

Dotiartzi li dțnrite -j dwpppi&ilhati poslrwe in comut ’reznre'isi stătuta

30.03.04

a

Dobânzi ia opeabL-r^ do teaaihQ

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (coti <0,03+40 2O+40.3G'

40

0

0

Subvenlii penLnj acoperirea drfarorr siur cte praî și tarif

40 03

0

Subvenții pentru compensarea creatorilor heprevitiemate ale preturilor la combuntiPili

40 20

0

Alt» subvenții

40.30

0

0

T7TLl7t. VF0N0UW0E REZEflVA (cod 50.CMJ

00

0

0

£ond de rezerva bugetara la dispoziția autor lai lor oca :■

50-04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADONIS TRA TlEt PUBLICE (cod 5 f ,01J

5f Sf

3000

0

Trans+enul curente |OM

51 Ol 01+51.01 Q.1+5T fll 14+51 01 15*51 01 24*51 l>1.2fi+EI .' Î1+S1 01 32*51 01.39+51 Dl 4(l+5t Ol «yț

51 Ui

tooo

_ u

. .fraJwjn caî-,, n >t4ul i put)U>

51.01 Q<

.VKJO

Si Oî03    o

M îmoțate

Trțrrțfanjpi cfin augtrifiîti Mngiitlor (udetene pentru finanțarea centrelor de fl pentru prmsr-kH Kupldrul    510114    0

1 rthrtsteruf f am bugesete tocate pentfu iris tltufflte de auretema serala ram porSoiineta cu riartțwnp    51 01 15    0

1rani!efuh din luxțL'țde corud-lix localt / luttorlene jierUnt «oraarrj unur ^uioaru t.Vr« uniiJtlik* -jrUi- rnnadv-taritonaleîrnilLia|irdeejilTemâ(Jlfloutta<c    51    01 24    n

Tnrițtenrrt pm/intl COrtrtîJUțta da jKjguTâr «cetate tiv ijânAts.țd pontr, i (wnsaafWe aflai» în «meiului părtini

■ ctțțterța cuplului    5101.26    i)

îtHftmn prwmtf tcniniiul"- do sAnrttiiid pcrtlm unmuir-r-i* tw-Jx wh    (i* djutor «new    51    01-31    0


r. ■?»*■■*• tBcaM «ndn/    sc^fjwfcr rwr.*nis: m» , er^iiWcr J* nr-'uflcjf-,

TJTLUL VW ALTE TRANSFERURI fcod 55,02)

& Ttanvtewrt curente |n »VJlnAt*(» (Otre aruanuM'. InUxrtVțlonato) (CQd M.Q£.01*fli Oi.0*)

Coftlrfeul* ți cobsl" to or^arnnto mlariiauonM    ___

Alto OreiWRfnn Curei- In itrlmttaut

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA («d 57,03}

Ajutoare vwBto (cod 57 « CM la F7.H.Q4) toc toii m rtuTMMr

Vrfowe «roata « no* I

ȚichttBdacrcM

TfeMta cadou acordata 0*1*1+ chaNuM «o cal»    _

rmuL x al re cwetrweu (corf

$9.07+5 S 02+59 1 I+5P 12+59 f 5+59 17*39.22+50 25+59 JOJ

51 Cil 12    0


51 01 34)    0

01 01 40    o


flî 01 49    0

i-1 i ' io

0

55 Sf

o

0

55 02

0

0

55 02.01

0

$502.04

0

57

23275

0

57 02

<2275

0

BF7C2OT

57 02 03    '1025

57 0203    0

57 0204    0SECȚIUNEA DS DEZVOLTARE (cod    Tfl+WJ

- ? . "

51

1J5I

0

42

0

TTTLUL Vf TRAP; 3. L H URI IN T RE UNI TAT1 AL E ADWN15 ÎN A T1E1 PUB U CE icqtf 51 U?)

fonduri H.r teptMl {a«H1 03. 13+61 (tl 12 l,i 5l 0ÎJ5!

51 07

0

n.

i    . ■.. fr ■ ■ ■. i    nurfj . . —in'=:r .j cÂMt

=-t iQ t;

n

Transferuri cfa /a bufpăil tte stx ctoff f>*rg«»Hi'd Jdeais panou frartora acmMPj*.' motjta» $i

fortiLTOafr fa urgertd ib stadfeto

ii W?3

■*.

Frans/anjri rte f.» P.-?-p r <f* srsi g&b Duș- > r fcxr«ir jwnflu ^janj^sj rnp<r.i; / <■ ■. ftafe fa

sș^arak1

St 07 >3

(J

;a ow-ru» d*> srar cd/re? mioare tocre ptrnfru fMarwrrrtt ufer mwîjfrfri fr.

Ft,tf2 M

a

r-)rr$/,y,jrrf,'-.? ■.■■■,■'?.",■.■ i;e prcpm efe M<rj,3fefu4// SdtfdHpîGâfreZiugtttoto Aopflto flprtfrrr rtrianapsa

qparafur# pnfldfcfl/* fr achipamenteiof do ctiftHinHMțti fn    Zn s&nAtato

Sî 07 75

ii

Tmnsfonjri din vwitttitM proprii afe MflnlifoqjM SAnflOfli cAFra&up^t^ locafe pantrti

rflporapfar copiate m

ft2 ?«

Transferuri din viMfaaffe proprii afe WinimiruUi SdnJAc^ore kuijBftte .i. nte ptr .w foanfama

aîțtv fcvgafțf fa sanarnw

51 02 2?

p

■ staurctot f'injDfii^ facjfc- pentru tinarip/v * tfMtafefflbr <fe c^prfai tfln ctoffterwirt' o# idfGm

■r il?2fl

rTLUL Vil ALTE TRANSFERURI |«sd 5id1>

sa

0

fi

A. rrvutemrl inicrrw    nod H 01.03+53 (Jl 00 tq

5f- Dl 10+55 01 !2*flS.O1 13*6*.Dt tS+55 " ' 8• Sta.fi' 21 In BS.C ■ 25+56 0l_27+5î    ;"+60.01.«1

5B.01

0

0

Pnxjv m» cu rrnarnif r rqmbursabila    35, D1 03

prr ■ ■ u ■: pr nhfcprograma arțnanțsr“*> ■    jjDitii

£5 01 m?

Progr-ii ■ LSPA

Z5 01 09

ppf?^.—o SAPARO

55 0T 10

alE sgt nlHrq tmno'iiir;i - u ta-pca Ifc fS r

S5O1 12

Pteyjlr'-» 4fl nTKWlii7-

E5QT 11

1 UI '1 ftOPlHff !ii: OWMJlîafl f tClDUB

&B.01 15

AII» îrsnsrgrun tunrrtl» ■ ■ r—iJ r*'-

c5 0"- 15

citii!' ■ - nt-- . fEPA

55.01 25

‘i.i tfwr, Ti din buo ■ xj 'Atfi    ■ d ik ■■■ do^ryiartj înlmnuniijpiinu,

Mrf 42

Traniflmjrf oflnfnr Jftcmtwmo GtmQflfnfcj osJantP    w    >■ ren» rnofJiiMW

te 0> 34

Tiltut 1 •.'••• Probate cp flrwtjțre din Fonduri e> i -,.t nt rvtftounatiiki (FEN} ptwlndvr ar*

fcodja.flf/»    5C.07+56 06*56 fS+5SJ6+36 17*56,1$)

»

13JS4

0

FrO£famacin F_itHnl Eurepa&i    Duvohw» Regină 1 ^EDR '

dfld

1284

0

Rnqn^ma națonatâ "i

W01.QI

400

ftriiin^W) Li nur,; Europa! ■■■:

5+i 01 02

DM

Cheiiuro+i neeliyitta '

66 01 03

U

PraQrantadli ftinduisoci f x «n FSE}

5&02

q

0

i ’inaniarea raționard )

6h 02 oi

a

F'liitfnlBTOH Uniunii Eun rn» "j

06.0? 02

0

Chnlțdioli nogqoiDițe *"l

86 0203

n

Prijqrifnq din rândul deCoeaune ți C)

«&3

F.-ianțHrsa iViL^kiia *’■

F nnîjraig Uniunii Eilroponti ".■

« DA ■:?

' r-l- i.r.H PoN|,|_5,h, ° “

țaoaoî

Ptng^sn» din Fondul Empean Ațricd d» Duvtture Rina - FEAD H.

«IM

i umrtrunts rjttnnaJâ "|

M IU U!

[    ......IBS I.HiliJtiii Eir iO- ■ -i ”1

WJM.Cl

CJHHTLptfih iwtobik- ” ■

WWOJ

ProgrDdHi dm Foki.j' liutopeCT panlru P^wui) țFEPf

Ml OS

Fnutii| :rOii națională w

«05 0 +

Flnttnț rae Ur-.i F ■ ipene **)

«05 U?

Cheillultjl, rujttlig -„It

6&.D60J

Pm^ramo Heli mul de A :-■ țfi pantati 1 <m-i, i ■ iPA)

seo?

Pinonțunna națională **)

«qroi

Flnmlarna Uniunii Europene **J

«nrifc

Chdlveh nei hțjtjlje ’ ■

« 07

P’ațîM'i ■■■sic.n ■■ri-. ■ jirc aean de vecmâtaifl ți Panrtn«-u lEHni finanțarea naponaiâ F*nanțnnMt Numi Europene ■*)

Cheltuieli riw ulbita **'i

AI1p p rjyriFiHi cumuftitare finanțate in peînisda 2IjQ7-2C'13 Hruniaiea nglbrmla 'j FrnsntiUb j J- i Uni ursea tu ■ .-'ar    ' 1

CheburtA rtoelțfiule *)    ____

Adie lacririnli fi ir.fikuimmto pcsiodierare F nantjiea naționala Fmjiiureo externa nererohurseoiia *1 ■ helluwft neettțpbto

hfocamunui fwirtuif set

FmanUrftJ naționali? .

nnanînfflfl externi niîremtwjr&aWa *> ' nniimeli nmtugitilhj *)

J >oțxti'fhi_i Nnrvagvi parurii Crwțterv £ -uroirncft țl DarvoKnre Durabili : inamrr ■ i lunjonuln ‘1

se.sa

Miowr


^icao?


SG 08.03

Sfljfi

1501

» i5.f.U

M Iii io 10 Ot 5Q.1«i 02 » 10 03

ÎOlî □e 17.01 50-17,(12 38.17,03

56 'A


fJB 1001

56.10.OC

56 10 03

70

107

42

la 71.03)

71

107

43

71.01

107

<7

71.01 OT

42

71.M 02

05

orale

711 fc

CI

71 01.30

0

71.02

0

0

71 02 01

a

71.03

0

72

72 01

o

0


Furanlarfla nxtema nofarnbureabiila')

Chtrikn-..... . rile ’i

CHEL TUIELI D€ CA Pt TAL țcod 71+72*75/

TITLUL XII ACTIVE NETIMAHCIAAE (C«i 71.01 la 7103) Active 1 <■ .«mi71 010, la71 Ol 03*71 01 W) Cooatfuctn

i nriykMDB de Iransaufl


Al* acîrrt fu e Snxuil [cod 71 oaoij

Rezerve de al ri ■<

T4lbtlL*


Reparații cap*ț*l« aferenta activator fixa

TULUL XIII vc • •’,AMZIARE (coti 7J Jt) Active financiara uofl 7J.ni pt)

OjrtciEecQ ti    . kI *ttwW4(k r-nmi^r; sin    72.01,01    0

TITLUL XIV FțjraXJLHAȚIONM DE OEZVOLIAHE    ,    75    0

TITLUL XVH PLA rt EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84_

Pluti efnetitala In anii precedent! «I recuperate in anul curent    85.01

PRESEDNTEDE SED’N'a

JUOEȚLkCQNSTANT*

admmisIffilN ■ tWHOfiflli PRlMAHJA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis


cap 70


BUGETUL


PE TITLURI OE chei ruiEL i. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


PREVEDE»- A.NUALS

DEfiLJV'REA I N D I C AT U R ! L O R


CtnJ Int)<t;i1uf

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI [SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE+SECȚIUNTA OE

157095

DEZVOLTARE;

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (c«J 0 1    *S4J

49071

CHEt MEU C' iPEHTE fcorf 70*20-50* MSF*JSST*57*S^

01

49071

‘ TLUL t CHEI TUtEUDE PERSONAL {cod 10.01    T0 OJJ

ro

7000

ChehuiEli lalariila fu twnl [cod 10 01 Ol fe 1D 01 T6 *TQ 01 JOI

10 01

S4B3

Srrfdt» o? bsca

1001 01

4933

Spcnjn renlr u Cxxxjirii » ffliinC*

toii 05

n

AJls ipaurt

■ 0.01 06

«to

Om

10 01 07

n

«    "W

Fond de premii

10-01.08

0

Prima de vacanta

10-01 09

0

Fond pentru poslun ocupate prm oum ut

10.01 10

0

Fond aferent pialu cu ora

10.01 11

0

indemnizații piatite unor persoane dm afara unitatii

10-01 12

1

indemnizații de delegare

10.01 13

îs

Indemnizații de dotasare

10.01 14

n

Alocații pentru transportul te si de la locui de munca

10 01 15

0

Alocații pentru locuințe

10 01 16

0

Alte drepturi salariate m ban»

10.01.30

101

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02.01 la 10.02 06+10 02.30)

10.02

0

Tir. bete Os masa 3

Norme de hrana

Uniforme si echioamenl obligatoriu

10.02 02 10.02.03


t ocujiMa tle serviciu folosita de salariat sl fatndla sa Transportul la s« de la locul ce munca Trebele de vacanta

Alte drepturi salariate in natura Contribuții (cod 103 01 la 103 06)

Contribuții de asigura,? sociale de stat Contribuții de as>gur9n de soma;

Contnbutii de as>gurar» sociale de sanatatfi

Contribuții de asigurau penlru accidente de munca si noii protosronaie Prune de asigurare de viața ptâvte oe angajator pentru angajați Contnbutii pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20,09 la 20.16+20.1B la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

10.02.04

D

10.02.05

j

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

161?

10.03.01

1137

10.03,02

41

10.03.03

264

10.03.04

B

,0 03 05

0

10 03.06

47

20

21196

20,01    11094


F ixrsi’lLiri de b»ou Materiale pentru curățenie încălzii. (luminat si torta motrica Apa, canal si salubritate CarbixanN si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posia, lelecomuncaiik radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu^aracter func(iona)

Alto bunuri si servicii pentru intretneie sl luncbonare

Reparam curente

Hrana" (cod 20 03 01 ♦ 20 0102}

Hrana pentru oamen»

Hrana pentru animale

Medicament» si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20 04,04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Deanlectanli

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05 03+20 05 30) Uniforme si ec/ițiamerit l enjene si accesoni de pat Alte obiecte de Inventar

Deplasau detasarl, transferări (cod 20.06,01+20.06.02}

Deplasan lirtarne, detașări liansferâri Deplasan în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-tiezvollare

20.01 01 _653

_20-0Ț02_o_

.20 01.03_^36

20.01.04__££_

20.01.05_0_

20.01.06_

_20.01.07    254

2501.08 __590

20.01,09_c_

20.01 _30_2786

20.02    377

20.03_0_

20.03.01_2_

20.03.02_0_

20.04    0

"25.04.01_o_

20.04.02    _0_

20.04J3_0_

2504.04 __ o

20.05_270_

20.05.01 _Ț_

2505.03_o

J_0.05.30_269_

20.06_20

2506.01_20_

20 06.02_£

20 09 _0_

20.10    0

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plată pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contf-ftjtll ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări 9 servicii de interes public

tocai, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorlta’l publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor ai inghetunlor

Comisioane sl atte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24,0J la 20.24 03}

Comis»ar>H si aîle costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane stafie costuri aferente im oru mulurilor interne Stabilirea riscuRn de tara

Cheltuieli Judic-.are si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentata intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Ticnete cadou

Alto cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20.30.0&+20.30.07+20.30.00+20.30.30}

Reclama si publicitate Protoeotjși leprejeniare Prime de asigurare non-vtaia Chirii

Prestai: sen/ic pentru transmiterea dreplurăo

Fondul PresetlIntefuti’ForxJul conducătorului xislitutarouWice

Executarea silita a creanțelor Cugetare

Alte cneltuieh cu bunuri 91 servicii

TITLULUI DOBÂNZI ~fcad 30.01 la 30.03)

20,11

11

20 12

0

20,13

0

20,14

11

20.15

0

20 16

0

20 1fi

0

fiîflfc.

20.19

20.20

ti

20,21

0

20.22

ti

20.23

0

20.24

ti

20.24,01

0

20.24.02

a

20.24,03

ti

20.25

0

20 27

ti

20.30

B127

20,30,01

41B

20,30.02

9

20.30.03

5

20.30,04

1734

20.30.06

D

20.30.07

a

20.30.09

ti

20,30 30

5909

0

30

0


Dobânzi aferenta datoriei publice interne (cod 30.01 01+30.01 02)

30.01

0

Dobânzi aferente daionei publice interne directe

30 01 01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02 03+30.02.03)

30.02

0

Dobânzi aferenta datonc, publice externe d<ecte

30.02.01

D

Dobana aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    30.02 02_0_

Dobânzi aferente creditelor externe gajantațe sVsau direct sublmprumulale    30.02-03_c___

Dobanz» aferente dalone-. nubtice externe tocate

30 02,05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente »mprumuiuntix din fondul de tezaur

30-03 01

c

Dobanda datorate trezorenei sfatului

30 03 02

0

Dobânzi aferente rmprumutur4or temporare din trezoiwte statute»

30.03 03

0

Dobânzi ta depczile 31 drsponJblIitatl păstrate m contul trezorerie» statutul

30.03.04

e

Dobânzi ia opeatiuniie de teasxia

30 03 05

0

e

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

20875

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

f)

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

20B75

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

o

Transferuri curente (cod

51 01 01+51 01 03*51,01 14+51.01 15+51.01.24*51 01 26*51 01 31+5101.32+51,01 39+51 01 46*51.0 1 49)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanațate    __ _ _

Transferuri d«n bugetele bonsfiitor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentni proiecția copllulu» _

Transferul" din bugetele tocate pentru institutele de asișlenlașocieia peniiu persoanele cu handicap

Transferuri din bugerete consiliilor tocate și județene penlru eOO'derea ur«x ajuicare către unrlâțâe adminssirativ-tefilpitale in situați de extrema dificultate

Transferuri pnvind contribuția ne asigură-i soc aie Ce sânălaie pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferun pnvlrxf conlnbuțwte de sănătate centru persoanele beneficiare de a/utor social

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Transferuri din bugetete consihllor locale $< județene pentru finanțarea unităților d« asistentă medico sociale

Trarts/eru'ri din bugetele tocate pentru finanțarea chcltu/elnor curenta dtn domeniul sănătății

Transferuri din Ouperete tocate pentru finanțareacamerelor Jgncote

Transferuri către bugetele locale pentru facb.itarea obhgatittbr restante ate centralelor de tbrmnffpare

TITLUL Vtt ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B 7 ransferun curenta în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55 02.01+55.02.04) Contribuții și cotizații la organisme intemaiionale Alte transferuri curente în siranâtate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA țcod 57 02)

51 01

51.01 01

51.01.03

0

51.01 14

0

51.01 15

0

0

51 01 24

0

51.0126

51 01 31

a

51 01-32

o

51.01 39

D

5f.0f.4S

0

51.01.49

0

51.01.50

0

55 SF

0

55 02

0

55.02.01

0

55.02 04

0

57

0


Aji.iloflf*    Itdif 57 02.01 la ST 02,0<|

4|<jte)8f« sociale In raimtrar Ajuioara socul* in ruturfl T irtWa d*i crasa

T^jwrta «Jotf acordat» pentru tfwitimifc sociala

57.02

0

57 02 0T

0

5? 02 02

0

57 02.03

0

57 02 04

0

0

o


TULUL X ALT L CHEL TUIELI (cod

59 01*59.02+59 11*59 12*59.15*59 17+59.22+59 75+59.30J Buna _

Ajutol'* pamr-j dauna provocate da calam !t Ap* naturala

AdOoaiiJ ti tundalU

Suatfncra» cudttor

ConTribuin la ulartiaraa partonaluim naclerlul

DatoțOLibhl chrha

Actluru cu uradar thrjjricai *OQd<CuHuraF

5um» afgani* piații ci cartelor taiar iri«

F'Tognmt im O’Oiact» uriaind plăvanii** al corpbareraa aiacmrviwu OPERA TlUM WA NOARE (c od BO+« f>

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod SO 05+8O.08+«O.JO|

59

59.01    0

S9-02 ___0

5941_0

59 12_0

59 15_0

59 17_0

59.22_ 0

59.25_0

59.30_0

79    0

ao"


ImpfjiTiul urt pentru Mal Hulii a te+vicil |x>bbc<i «au adtvllAtl I nmt.it o    din venituri prapr-

AM* litțprwtiuluii

TITLUL XVI RAMBURSĂRI Q£ CREDITE (toa 8101*31 02)

4ambum*fi o« cteduo axramt (cod Sr 01 Cl*ț|i 01 Oî+il.UI 05*81 01.Wl

80.03___

80.30    u

_d_

81    0_

81,01"_ _ 0 _


Rji<TiCxvt«4 Ce o «MIe uteirte conir xșlaie ■ i ordon iT* ite tredila

Raititxruii da ctadtla ««wra on fpixh»1 cw jarariura

- ■ ■

R»'tvu- darr»'i- .......Hmiapot*t PMDiiW dtînme wciee

3    ■■!

Cltlirențc Ofl( , 'ti flhi ....... In' r» nutmcw

81 01 -31___;__

81.01.03    o

S1.01.06_ 0

ai atee    a


Rambursai' de credite interne (cjc Bl .02.01 *81 02 02*81-02.05)

Rambursări de credite intense garantate Diferente de curs aferente datoriei Dubl»ce interne Rambursan de crem le aferente (teionei pudice interne tocate

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii preceOenîi ai recuperata m anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL V» TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02) Transferuri Ce capital fcod 51.02.12+51.02 22 ia 51.02.28)

f r-j dțj'ur, piiertou iinjri’ariio i ".'es’ji'ilrn I. > dpiaie

Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medic&te șr echipamentelor de comunicații in urgența în sănătate Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale <n sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aitor investiții in sănătate

Transferuri din veniturile propui ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentstorde comunicații in urgență în sănătate Transferuri dm veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea Reparațiilor capitale in sănătate

Transferuri dm veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investirii în sănătate

81.02

0

81.02.01

0

31.02 02

0

81.02.05

0

84

0

85.01

0

0

100024

51

0

51.02

0

61 02 12

9

a

51.02.22

51 02.23

0

51.02,24

0

57.02.25

0

57 02.26

0

5'02.27tz    cn 1 tn wi

î.    c    35Cb.cs

■    -?    O    '    O |O[

_ .î't-J w'


E'g


S S Ss


=;S,

o o o' y?


l*i    y»    V    17    tn    LF    LM tJI

cn m    u»    ui    tn    t>    o»    w    cm m

o o    o    o    o    o    o    o    o b'm


- — w

— coco


WÎOi?    W/pvfs

ffwoitiop utp isjicloa jp X)pi^n//âQj Pftiejuoi^ ityuitf tytfocy ai&iuPnq utp unjofsuej±


_ . o

_ O O O ' O . O . •_ ■_■« G» V    M W1 KS —

di

AJ

ȣ

CD ® ''71 Q \J O Cf 30 <A -

Ul

ut

1

1

h

_■

■A

E*

C?

o

o

o

m

3

1

ihJ

9

9

e

<7

O

o

Q

3

O

O

—ț*

ț»

■Cfl

IM

UL

cz


Programejltn Fondțd European Agricol de Ce/voNora Rurala fFEADFb Finanțăm națională “) firienia sa LSnibnfr i urocenr ”}

CWiuierii MefaplHto ")

Piograne d'ni Fortri European pentru PmCutl (FEP)

_r,rJ    3 'StonșWț **}

PiPflnjârea Uniunu Bvagana *’)

CheiiuHli nee^biis \'J '

Programe InBirumenwae AusionțA pwiinr PrearteiarB țjpÂț Finanța rea rtfitonalâ ”i Fmanlarea Onsunii EuiupAhe ”)

Chedmcii hee!igitH!a *’)

Programe krnVurwMÎil European tfe veșnllaM ți Parienenai țtNPț) Finanțarea naționali ”)

Fîrxinljma Uniune Europene ”J Chettuwii rteeugiCULe **)

Afle programe mmu-'Mlare Uuntale tn posade 3007-20 lâ

Fi nai i tarea nitionaîa *)    “ '_

Fcnahtimade ka Uniunea European* *)

craîftrâMUflifti '

Afte tacilitatL w liuurumenle postaderoie FawtDw luiipnaie *)

Ffluntvea e«ierni rnHamburwMa CheKuStW Beeflgbite '1

WesMHbmm fu murur S£E

Funflrtțflffrj nalionale')T    _______

Finanțarea exisma nerumbyitHîMtB \ x Cheli u«H rnwhgiW^)-

Programul tax^țgon pwum Creșwit Eocnornica ți Dezvonwe DuraNlă Fifliinurea nalionși;* •)

Finanțarea enlerna narambditabito *}

OifjIIu'WH nte'igihna li

CH^i Ftitt U D£ CaHTAl (CQd 71+72+75)

TITLUL XH *CTWe hFTîWANCWRE (cod 71 01 la 71.03.

0

«04 01

q

M.04 02

C

5O.0J J03

ț

56 05

o

56 05 01

0

Vi 05 0?

0

6B.OS03

a

56UT

a

56 07 0’

0

56 07 02

0

Sil r)7 0J

o

50 jM

0

5A08 0V

D

se-oe 02

Q

5&.O0 &3

o

se i;

0

»15 01

0

56 15 02

a

56 15 u3

g

56,16

o

56.16 &l

a

5? 10 02

0

5610 03

0

56 17

g

56.1T61

0

56.17Q2

0

56.17 03

fl

56 i&

g

56 îfl 01

0

».*e oi

56 TftO3

n

TO

uflgr

TI

3717

AclirtțkX* (Md 71 01 01 ta'Ti 01 03*71 01 30)

Msțn echQV^i"te Si rri|loac“ an ^H'aOtfn Motrttfir dC^fllLfi C-rftfțJ ți attt «KM: empe îaie AJț=    '»i

Slwvri IcndTȚOIOn

Reitr^e Ce &UI H 3U noUtaVt

uitata vtawn» utr>atDT I ia

TITLUL XI»' *C ffiț I liANC LMtf i c«l Tfc Ol J fczfj** financiari (cod ?! 0! 01)

Pan< JW* a «V4fXlt    * frM-tlWto1 ffln- *r L

TITVUL XIV FONDUL NATIONAL M DEZVOLTARE

ITfTi UL XVII Pi A Tt EFECTUA W A Nit PffFCf DEN TJ Si RECUPERA TE tR ANUL CURENT

1>j1i Bltcfualb .fi Vi» praCadtnL a, t«uo*-Jte •■ unu) curți-t

' 0fc?$EDHYf f tre StbiwirĂ

71.01

1717

71.01 01

3107

71 01 0?

0

71.01 03

0

Ttoî .30

■10

71.02

o

71 02.01

0

71 03

0

0

71

31150

72.01

91150

72 01.01

țtf$Q

0

75

0

0

Al

ESlOT

D


JUOFTUL.CONETAMT/1

Undfltcs aflmlptsjiatrv - ternara a PRlWAfl<A MUNICIPIULUI CONSTANTA

IhFtiful w PuMca

FOnrtutsr țiJflS


ANLXA2 BIS

BUFETUL

Pt TTTLURl oe CHELTUIELI A^tiCOLE Ș- ALINEATE,, Pț ANUL 2011 CAP 74.C17

<T1I i f-P-h

DENUMIfiLA    M I) IC A t 0 IUI. O R

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUME

d jri caFtt trndlîe

total    î"?1"

deTlmalP

41 răcorii

   oUtiku

TOTAL CHEL TU,EU (SECȚIUNEA DE FUNCțFONAHE*SECȚ|UNEA DE DEZVOLTARE)

TOUT

Q

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 •83+«1*B4)

7&arj

0

CHELTUIEL URENTț fc&t 10*2^    15^*555^* $7+5 9

01

TOITJ

0

-LlE--

TITLUL t CHEL TU&L1 DE PERSONAL fcvd 10,01 *10,07* T0.0J>

10

0

c

Chfl h, «II Bllwtelt in tuni Jcod io 01 ot b 10 01 16 *10 01 30)

ro.ot

0

0

tlebra

10 01 01

0

Spdui-i pofflfti toontJUfc Or omnai

10.01.05

o

AJn ijJQturi

10.01 co

0

Qrș iufx imwtur»

10 01-07

0

mul C* pr«mo

10 i 08

0

PTWlH iha rtkJHM

10.01,09

fonnțuiTih țUriilurtOEDi:Mt> p ■ cun -□ne Eifaml plhih Cu tir.-

■-t-.vT -.-.- ■ •.■!%• <1-3- «T --JJ -.-P- ---ttt. —- ---

inierri^ric ■ rtfMriir' iimr pw»Mr« din *fvTî brJLaJn

S: tJ r" i: i-jfluJ d(J dflfuy . ■

Ihdfrrnr-iJj—- re dețaura

AiocflW Kttu iwrtpvtuf la vi te i* lutul de numea

Aimffii ptarttnJ kxurda    ______

Mc Jftipl Jfi uinta Irt tare

i:artu«fl ulmrvia In natura [t«S KJ Qz Ut 3 10 W.DlW-1 fc02.3n|

netul» '.to rfiuH *)

Marin* <H hrnrtfl

UiVftxriiq vi KhlHniunl (Hjligaiorm

t.u: 1.1 r.j di? utr i , IlahUh de ssriiinni si i> »

['rfi ::\fwțn| |.l m dr 1 lutuf-ie nm ca

1 tchiio du WKwnM

fi iu rupturi >/ii.n :jjl: iir - iubj.'ri

Cont' Utrtii tO.4tt.CH la 10.03.311)

> dno    . < fd'. hQchiletf: ăwt

C :    :wdBigijr*r 0t »rh»f

Ci : ' i j

'<! (nA.-. .t ..    .- UfUnstaK!

Z-Sor-■ 1 iJit Ur Juyvrm {wntn■■ a,c'llfe^f Of nu/ - l=± Sifri j >n ui* PruT*G ut-ym^ulc . .I'J [VJIHk J&Jnye;.itT pwu-j Ji-, i-Ccn*-. i- r-remir tfli ionii ttinterrinipini

10 01 10    o

100111    O-___

1001 1?"    tl


1001.13    B

1001 14

0

1001 15

o

IO 0! Ifi

0

IU.01 30

0

10.02    O

0

IO 0/

0

■II 07.02

0

10.02 03

0

10.02 04

0

10 U2X5

O

10 02.06

0

10.0X30

o

10.01

u    0

1001.01

S_51

100302

O

tO03 03

0

10.0304

0

1Q.00.05

a

10.03.05

a


TITLUL 0 BUNURI St SERWGtl fccxi 20.01 la &M9WJH ta 20,13*20.13 tă W.tt+to

ItLrrid'r si ss'v-r ■ #c«; .'O.CH C1 'n J 1 00^,01. )0t r.rruluri uu țunju Mmft-la.    1 'i,. _.u. .

20    W2T2

20 01    ma»

l'Lhttt ■ ■    0

2001 02    0


irttjnlxrl, llumliLiH lorta n jtricS


Apr. C-Hi.il nnlubrHflîfi

Cirbitfanl' n lutxr? j> ■ PJWrH [M Trarwpor Po*m


?3-:r?- Tv. LTwrnei


IBJ» iJptMl» LlB ■WVsCB CU CflTBCÎt fUMCtK ai Alto î." fV I tWirtq 1 r-'nmi rntrc-- ne™ b ‘met nrunt


Ht«h tort 34 03.01 *2» o Ia?ț

H-ara Mntfti -Mmtmi


Hrorn, oortlrv invnflb

Mtd camantv «I materia la ^aonfert [oo*l 24-04.01 la 20 04.04)

MiNuniiUi ■LuiiLțjii'

RwcHn


LhujiilttfUiN'

Qumin d* natura otitaelHiH de r.ventai {cod 20 ?

Un.forTT» iJ c^mpanMiri Ijsni^ie > octfnic^d*pnl Alte oOmt la O rwJjir

fl.kranafH.iil (cod 20 OtO» •20.04 fc?)n nje^r.. deLeț.m. IrwfWJm ,«n Lieqtasan In UrarAbifo M -. tel i it .-.- d b L4XW


Cwtci are-de - rfoltqr*


. i ih ,i. >i martar sil im fa* Conau tanti «I «xpenize


20.0103 20.01 04 20 0)05 20.01 06


0

TOMij

0

0


... jl 07 ao .oi.ca 20 01.09 20 01,30

20,02

0

20.03

0

20 ■■ 01

0

20 03 ■ 2

20.04

0

to.G4.e-

0

20.0402

11

20 04 03

0

20 04 04

0

2005

0

20 05 01

0

200*03

0

20-05 30

0

20 0*

0

20 060t

0

20 llfi tK-

0

zo do

0

20 10

01

20 11

0

20 U

0


Peețiatire prefă» ionela    20 13

Proteclia muncii    20.1*

Muniția, furniruit al armamanc ti» natura acljveloi fota pentru armau    20 15

Studii si cercetări    20,10

P, itl pentru Tmantar»* patrimoniului genePc al «r malelo'    ZtU &

Contribuții aU «tiltMnisirai** pu alice tocata fa realizarea unor lucian fi wrvicw ta Imir» public local, In bata


unor cocraițil sau contracta da a»cfw«    20.19

Reabilitare intra»av. tur» program munCalH pentru auturitatt pui>x» locui»    20,20

Mtfearokxjia    20.21

Finanur» •cllunikx din dornepitn 4pator    10,22

Prevenirea si camhalarea InuridalUroi ti [Aluaturilor    20,20

Comiatoane s- alte conturl afimrtl» împrumuturilor (cod 20.24.CH 20.24 03)    2U.2-*

GoTitsioano ai nltt crini uri nfrtrn.'ițv mi prumuJunlor externe    20 Z4 0'

Ccmcsioana »i alia ooatu*i afâranlB impruniuturoor înlarnn _ _ 20-24 02

Stabilirea riscului da (ara    20 24 03

Cheltuieli judiciare »l»x1ro)uțl clara Om ivatn din eclluni ir r» prez* marea Inlaraiialor «tahiJui pol ivtt

dispoziții lor legala    20.25

Ticbate cadou    2027

Alte cheituieti (cod 20.30 01 I» 10 34 04+20 30 M+20.30 47*20.34 r-0+14 W >O|    20 30

Reclama ai putacojrtp    20.30.01

Protocol s» rțțrBBBrwft    20 30.02

Prima da asigjrara non««ta

__Cțw»______ 203004

Prestsn serve# por rn, trgn >micewta ftmtiiator    .20.30.06

FonGu.' Pe<*dirrta*_n.Fgn(hu tonduc-etoniiu■ ir'iiiluiiei publice    20.30,07

Executaraa sHda a Lmantiainr trugetm    20.30,09

Arta cj fițuicii ou Ciuntii i «i iwvif»    '?0 30 30

0

fl

D

0

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

b

0

2?


TTTLOi. OT00SAMZ/ fctxJ J0.01 te 30.03)    J0

Dobanti oforonta oaioriai publice mterna (cod 34 0I.01+3D.U1 02)    1(1 01

Debarci afarama batonul public» intern» dlrnctt    30 .bl 01


□cibftnzi    cwdfcinr imens pwamait

□ebMitrr af «rente    tiybti«    (cod » QJ Ol U W.0J «+WGI05}

Doban* tieranti an*ar» punice ereem»    _________

Dotwnr rtlnnonlfi qredrte<cr enEne corlnaclflnta cc otfOgnjtwv oteOrtB    _

tiulJMU’. iaEf: ■’--T? dțKttetar țirteme țftpibM i.. uu jFtfi WjtWPCfuimrJie

OofttJi/i    d+ta «. (lulilKe    MKtia

AUe tfab* ti ;e«l M 03 01 ld 30.01 i>51

Otiut-v i    wT'Wurrujlurflnf dt- Ierului âe lezfcjr

Doburctiidirtoriu tonnuM «muu.

[>Abimr nfarrntn WTipPurtlimpwjr Ibeh pcfîPB ri‘r IȚHțlîrvr î «tRlUJbl LkJbdlK 'n il(itifj.:i^ ■., . iR:i(.r,iț5, -el: patlraîu Hi urnitul (fnZuKiriiu Cilului

□obwHi W operttlurtlto do leaang    _

TfTi UL IV SUBVENȚII (cad 40,03+40,20+40 30|

SLJDVnhtlk pentru JicupflljFCl diferențelor de prol :■■■ T/vftf

Suhvunr.i pentru tOmpinsarti creșterilor nepruviEiori^o ■ !<? prvturrbor ia copitnisubih

Allt aubvsiițh

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod M W

Fflhd derUwnm bugtidf» Ln db pxfcriia mpnrnj?, «r tocata

TITLUL VI TRANSfEIIURI IN t RE U^fTATI ALE ADMINISTRAȚIEI TUBUCE (cod 51.01)

ftvrrrferun curenta ,coir

51 ■ 1 «*51 Ol £U*M 0144451 ll 15+51 Ol 24+Sl 0135*51 ■'. JVil Ul H*01 01 l!^51 01 4»*5t • ’ 49) t F^n^fflnjrl petre -n i ■ ■■ i 11-. tilc Atruum de inflațiile

30,0 T 02

*

0

îw

3002.01

0

30 0202

0

30 02.03

0

30 02 OS

0

30,03

o

3OH3.OÎ

0

30 03.02

D

30 03 03

3003 04

0

M 03 03

40

a

40.03

0

40 20

0

40 30

0

50

Q

50.04

0


u

■j


ffSF

o

31 dl

o

St IT 01

a

51.a1.as

0


(7


Tfrtf flhsruil rtiil tMB<TMyte țijPElllix jvdelfcnft perllni finertoea Cfirtk fihir dh fJ pentru pi Olectjs coplhital    &1.0 T. 1 *    0

rnKnJiruMttobugeteta krafe pemiu ifliniuiin» do aaisțsnta sociala pentru jwftoowto cu handicap    Bl.Sil 15    0

ftțflirtiruri dm bopotole consililtor nwa^e |i jwHtPfte oențrii acordarea unor ululOrtfa cJtre unitățile sdrmnttksLlV' kenionaift ta illuapdfi axtrereA (UfiEuIlnlfr    51 01 24    0

rransfwun prtiflinJ contribuția de aa girări noclnl* nnsAnfltare Mnfru iK^nu.-inpla uttaSn ta coiukiIl. peurr.j

cnaftonte ctiplhb    5T0126    O

îr? -- ■ ^'.j.-i pinnrnJ e tu hcrtfj- 4f In rin nar=nW» Dmuru pepn»neife Denegare <*o oiutai vxfefl    51.01 31

fîaaMrtereu Pcrrtica a oafirSor de «n*    Si 01 32    0

r- -■ ■ f,:' -r ■ ■, !)i.r;e‘e'p fn^= ni t>- locrfu 11. ■ ■ :.■■■ pentru finamarea .................. ........ metlrco-WMijil

31,01 39

«

î'MlufL!'u:.! <t ■..r-,-.1,<3 1    ,‘f    ■ r'jri.K if,. i rJuritlMlItir CuKtFtK: tftn fKWXr/IftJi 1 -irUfr^fji

5101 40

0

înh^tt-mi} ;jm inufliJata (tichie psrtruflnflriritmn ■ rwjwmAir syrimftr

57 01.49

0

fr ■ jfmt/r■■ Cdftf tupAfloA» /OCSle iXtU/Q MCttîM ijf    ■ i*y ■ ...-. „ifr . w*B■«Iar ■ ir fu/medfcFB

5T 01 50

O

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 Mj

55 SF

0

e t-a: dfflriLU! cununi In ftolnlUle fcA re «^amuții fntam^londlflț (C«l 55 QZOI^SSQZCH]

55 dî

0

CpfltfțuțH ț- fidUdți la oruancs™ tfiirmjțisraw

35 02.01

0

A te li ana.1

i:■ i irl i: jr r-r in 11 |l:dtnâ!ste

55.02,04

TITLUL IX ft^mtM’TASOCfAt.A (cod 5? ,<Kj

57

0

AU.1O1FB«Mim. (cod ffr.OÎ UT lo ST 02 04]

57.02

0

AjiiTuare social» tî ■ ■■ '■

57 02 01

0

^jdtOHir* . .■ i A ll ■ ■■ ■

570702

0

l-i -nfirei Or- erau

57 02 07.

0

■ ^tietn carinu HiflrțtUn urniru titiulskiHli sa&ulii

57 02.04

0

77TtUt X AL TF QHEl J L0EL/ feotf

59 D T+    f J*59. J2+69 tf+M f 7+59 22+3 £25» 50. ?0)

59

0


(I

(1


6ur*a

59.0 t

P

At'doarr ritni'ii ajun» prevocute do < ..îtninânio naturale

59-02

Anucist l*i funii itil

W fi

0

SuntintHea duHhIot

59 12

0

Conlrlbuhl la ș-^ărLțarcia pa» anali Hui noclorlcal

59.15

0

jfr.i.,bi|r cfrdf

59 17

0

SECȚIUNEA D£ OEZVOLTARE (cod 51 +55*50+71)+84)


TITLU! VI TRANSFERURI INTRE UNII Aii Al. E ADMINISTRAȚIEI PUUUCf- |lckJ 41.02)


Trnnfl’onni du capital (cort 51 D2 12*01 02.22 In S1 i<2B)


Tr


?un iHvttiu K-'wJmm iww ia luuroir


7ra/ît/*iri * ■ ■? bpyafpr de :.fj? cdrnp bupotefe ferate pe/>:r to.vif»¥4 aparaiuni rî^Jcate f? M/vpinen/fltar de cwnurneafn *» urptmffl in săn&ate

Tranilrturi dr (p bingeM de tfaî eatm b,/£rtofe locale pentru fituurtamu leporalirfar capital In aOfi&iHe


51 51 iJ2

51f. 12

S 1.02.5-’


51 02.23


iflp

0


»!


rrdnafarun do u cuțțgttf oe jfiv cafrt- buytrtote tocate panfru flriflnfarra tifror rrrvesfipr fri sAnAtote frafutfiww din    proprir dta M/wifwiiâir SârKWi cMe buprtato tocata portru AnMftfM

«parsiufri med^a/e ?J ecA#teawnR].'nr d#> comurîicâ^ /n anye/j^ lr> sUnatate

Tratiaforuti din l rantliuite pruprii ato Mlrvyt fir ului Sănătății către burjei'ji» localu pentru finanțarea <ywațMor copiate in sănătate

T .ii/.fi?,' un dm vondrjwe proprii ate M'fn.';fntuîi.,i Saridriliî câine bt*X-'fr(rt toc„w veritrv Mjanfsrea ,vtcw

/nvesflbi to vfrtâtafa


Sf.0724


5 LOZ 25


Si 022fi


3f U277


Franaferurt dn bvyetete tocate pentru frwnțwva cbrtTitatafcr » capriț dn abm*nftf tfndfiflp


5f 0220


"T

o


TULUL Vil ALTE 1RAN SfERUftl [cod 55.01)

A Tmrwltirinl )m«rn«    (cod 55-01 0.1+55 01 00 I4 86 C 1.10+53,01.12+85 0 ■ 1J+68 01 15*55.01,18+88.01 21

Ift 55.0T.25*L',Q1 îr*fl5 01 Z8+58.01 42J

F-jogr. m ie ixl flfli 1iu?11 ■ r .-i ir 'jur sal a

program* PHAftE țj alt» proflrame cu firwințure norrtrnon'wtou _ __

Program* ISPA

Program» SAPARD    _____

Investiții w *g»nțlkx ocunomia tu ceaiul <Je «al

55

33,01

.55.01 u: 05,Ol Ofi 55 01 W 55 0» 10

55 01 12 55.0: 1?


o

ti


Ac: ntit țv cflfftdtr «i’.irJrT^ si w&bU-citlhird'

fluma sfamrLa plftțJl efuuițiti&f uUirial»

Fragi drAfi fri Dtweclfl pflvJnd prevenim n cam    dksfirbhlriiU li

OPBtATttMJ HNANCMOe


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI tuxtBO Gtf+tftLW+flO M)

iniprurnvldn Mntru I nsll(iflfl 1J i or*IflH puhl Ice 9flV feCftrflttti 1 rnun] a10 Int«Bfaf rt-'r I ■ mItalri pm ■■ pi I AMb împrumuturi


$9-22 55 -’5 59.30

TB

80

80.03 80 30


TlTiU< XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 91.01+31.02)

Rvnbumn d« C»dJL« alterna (cod tlQIQIMI.OVW+SVDlOWtOIC»}

Rombul Lai i du ereditar anturm ixin&jrttHtde fintomfn-n r>_-1 ^jrttsj-RjffidE ctbo.ih elitra din faiidd îo gtparta'e


a>

81.01


Fr.wnluj-țafl UE cronne J'effirati a,m:i • .njjfiu nrtyrfi Drfqrnnțt de Cun afeffifftft datora X**O cHeme

I da crini ta tmarna (cod t. t bț Ol •flî.OJ 024țț Ciî.«, xMirtilx,T^ri ae r- p- tuf rrtf=T* gvi ir ■ 'i ■ bltofn rRfi rin nun AnwSC dMOrițI MlUt* «MB* fambunjn flfc uk±Se sfinte tUdorid «i&Wce infame Kx^Ip


TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE tL 4Nil PRECELJF.V77 SI RECUPERA TE H /. sUL CUREW


Plat,    re ir» .• ■■ ; ■    «i Tacua«rnio »n anul ■ i......


Bl 01.01 Bl 01 02 61 01.05 81 01.06

Bl 02 Bl 02 01 81 02 Q2 Bl 02 05

94

B 5 01


0

0

0

o

Q

<7

C

0

0

o

o

o

o

o

o


o

o'


<’:f r.„riii»nes    .__ aS0l15

Al» tw-ferar cvrenw» inwm

55.01 1S

ChHTb*ef n«ei^3r« iSPA

55.01 28

Tfsm.iR. i .tUl-q- ■ :ji( rjKTi Maon(lll« da <l«zv«itorc Imarcwnunrtsfă

55.01 42

1 ■ .vi'i.iBnff/ pentru rac mm™ .1 oWfîflfiîkr restante ate csnrs^fcr n < nwmoteavie

5501 54

î'jf.'uJ W.-' ’m/ecfe cu ftrtfln.'ire J.-n Fr,- ^i. v extern* ncnmtiitrsablit (FEk pcsfudman> (cad

56 01 t.i 5O5+c«f 3G 07+5£ 0fl+5CJ5+5e.l6+5fiJ7*56 1&f

5S

0

0

Pr&ț;;ittn(» din fondul Eu.' jpwir L>.r,®ltans ftegionfllâ (FERR :

56 01

0

0

Finanțarea națumaifl “)

seetai

n

Firwnîafna Uniunii Eur,

W 0* Dî

0

CWluiehnseitgtoite*’)

5fi .1 03

0

Proci uit» Pin F dul Soc, as Eu ■. .xvm (FSfc l

(xj U?

0

0

Hi i,in țarea naționala -j

îfl Ltf 01

0

f    ^foa Uniunii Europan,.' A*'j

56 0202

0

t' «Ituteli neeJiSibiJe *’ |

50 02 «

0

Programa din F ..vidul do Coeziuni' -.■ i. >

«Di

f mnntaiți-t național, j "j

se oj oi

Franța™» Uniunu Eurațwon ”1

se o: 0?

CbdtLjmN r rretimbila "I

5b : j 03

Programe titn Fonou European Aram o- DfcfwFlum Rurala iFEAWt)

«CM

Fin«i:ța:>*anabonatft ’*[

■1. 04 01

Firianțan» Uniuni Europene “ i

04 02

■- ji»i-i nool^itnlo “J

WMttl

PrOțjrunio    -.'.ropeari punl-u PeBCiiH î\l-

50 05

Finanțai na i itionaia *'■

se tib o i

’ hi.inJ,irca I -nunii Europei*^ ,p.

56.M 1.7

Chalîînnli nsehgibile ''

=6 05 03

PîOLWTiC 1 ,7'JJnefîlUl de At:    ■ ■ C |/1J -■ '3ZÎC-' Ub ,lf

50 07

rirhinlttf» lUJtmnatâ wi

6&CU (11

Fuwniarnii Umurii Europe**» *'»

5S.GTXB

Chettutolt nwMgiWe ♦*»    5OQ7.O3

i; ;....... i wnerft ■ Ei«£4«n    vticinât iria.ța Panensnai fENPFj

Finanțarea nțțnrca^ ”j Finanțarea Uniunii Eunjp'rtw ".

CMcllureli iweligibUa **)

Alta programa comunitara finanțate in perioada HK)r2Di3 Ftnitnlaraa notlohate 'i Fi «if de li .iniunea Eutopoaiw ’j .»■■ it nF' neo^tbils ‘i

Alk fiiîiJ ifHi i insnumani» poțiad

FuianlLii T'r: fkrilidfkilii ":

Finăn’HTve exieme rwnHTEEhjn^itM* ’ț Chimii nMțpiteta *j

Mw^mflrtuj liruvKwir SFF

F mani eu aa n^trarau ■)

Rnintirea externa rar «ntterajțhlta *|

:;hitllLjlHh nry'fiabile ■)

Pi r II j 01 HiJ XJorvuflwn pafitru Crvțln Econom ici fl Oeprflltazn Duniii.ij l TiflnțHHi netionuta •)

Finanțam* arama narairiburastuta *)

^.1.’.^,:, lEeHgtrtS ■>

CHELTUiEL? DE CAPITAL (cod TUTZ+75)

TITLUL XII ACTWE N£Fl*ANClAflE {Cod "1 Q\ L& 71 Ml Activi fim |ud?t4>T.ai tl 71 .Dl .00+71,01 30)

CoOtfMJțl    _ ~

Mvțnu *fihpamuți lt frisoane de Varn nțirt Mqcwor npwwtljra r-i-Jîl&aș- fllle iKfive tiOFțKrMl*

Altodttvq ful

Aocvrl (cchI ri.ozoi)

ftnmad* nwi t. de inotufczwa

ItapsratH iw1t-iln itlnOrnln .rc el pr fiice

T. UL XJvACTM FINANCMKfc («oiiTZfti-.icllrt firc-icidiw LCOdlillOI]

5U.PQ 5B.0801 *6 08 02 58 oe os wis SG îs oi S8 15 02 50 |HB

5f' Iti St ftuo-80W0? 66 1003

5* 17TÎ.01


Panjcipsfe ta ^pliatul social sl societarilor comerciale

72.01 01

160

TITLUL KJV FONDUL NA 1 ION AL DE DEZVOLTARE

75

Q

TITLUL XVlt PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDEN fl SI RECUPERATE JAf ANUL CURENT

84

P(aU efectuate in anii precedând ai recuperate in an ui curent

85,01

1

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL CONSTANTA

' J ■ ,rp-., .u ,i nrt<t Ml v te» tof IflJfl PRIM ARI A MUNlClFI ULUI CONSTANTA

kmrtuUn aiftihcă..., __    ANEXA 2 8lS

S-urmuldhl 1 ufl$ I

BUGETUL

PE TITLURI DB CHELTUIELI. ARTICOLE Șl AlINCATE, PE ANLJl 2011 CAP.aț.fli

t) m v i n e a indicatorilor

PAEVEOORl tANJAH

Cod

Ind itadcr

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECTÎUMEA UE FUNCȚlOMARE+flECȚRJNEA DE DEZVOLTARE,!

IM2»

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (c«J 01+80+81*B4J

loras

CMELTlffiHJ CURENTE fcmf f 0* Î0* JpMMO+f 1 £ F«    *;r+5Bj

Dl    ICÎIW

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONA i {cod 1QJH+ iQ.OÎ*10r<M

«

CheltuMf laiarW- in tami ioOd 1t.01.CI1 Ix 10.Dl Tti*1lj U1 30}

«UM

0

St am cir ! m

10 01 01

0

■'nnRn peîtttn conctit fia numiia

10 01 05

u

Afle?p -..n

w.ut.oe

n

Ote- BUlJrTMDEaie

3 01 0/

_ o

Fwd de pteirH

io.Gt.oe

0

P’w fia văcărite

IC □ t 09

0

f-onfl psiH'ii nunti,! 'c j^epma nu Fonti afarar1 cri «U (Xi Ort

f itiennasni imw* uw peroane *n rtva uraîalti I ud«f n ri i Hld da dn^ergre liidhmr<fJ4b * -Vlasan

« «ii.l pentru invwportu la i de i» njcut n* muncit Alpeu i pentru locuința Ajir ■ sțnijrt«    '■ =h m bani

CMaliuWI 4BlariRl« in unturi frod 10,-02 Q1 ►* Hi Oi W» 10 02 3C>

I toțiota m nuna *)    _

dornic r3e tirana

Un<ncm+ ț. «r remw>*rt nhfrfWrrfc

LuvMt d* 5»rwii -q ft4cri i.i rit salariat ti f»rn4un tu Tn(fi3s,ji'1jr3a5 j k-cul da munca Tld j t?e vacanta

■iu dreplurrsatanala m natura Contribui ii (cod 10.01(31 la 10 Ul.od)

Cfitwfcjufc da asiguron soarta da stal Conimsiiu ii» »Mi;irar d» somn,

Gon&ijuo. i|* rwr socukr du lanatatu

Conldbbllide &f.-T n- nr-ltm a., 'rrftte Ou mui < u    odl pmtosoriale

■ nm do asigurare tJi vini u .j. « ec uiigațjahn |,. nru ■ <y. jU

■ '.(.intraum peiiru concedii si îixlflfnneaB

ftîLUL tf 3UNUW S/ SfcftWCtf fcorf 20 0r b 20.05+20.0» /a 20,tff+2O.f0 fa 20 27*20 30)

Qu nun «I aanrlcU (cod 20 01 Of U 2» &1.09+20.01 10)

Fvirmtjfi retxnu

Mahri-rfe pamr'4 iXiramn*

io .M io woi n 10 01 -2 •101 10.01 14 1001 15 IO 01 16 in 01 30

1042 W 02 01 IC .02 02 10.02.03 ' 5.02 04 10.02 Wî 10 02.06 m 02 3tJ

«03 iQ.03 DT Hi 01? 02 MO3 03 10.03.04 10 G3 05 lo.w.oe


0

0

0

0

0

0

0

0

0

-■- V--

0

0

0


D

0

o

o

0

o

o

0

0

o


20 .5 01

20jil 01 20.01 02


o

0

o

oMiffliibt fumitun ftt .-urn.vruint ou natura acOvoior fixa twntru urmata Studii «i


C&iHflouțJJ țditonftlraual nubile* letato Ia ■ «al11art4 unor ucranți »&rvlth da tatona tiulilic i>tal. Ir b»« unor Convenții sau Conlr*cTa Un j»i>Ciwb Pantei m uirrsțruciuEa    inundații țv*m auiofrtau


Finanțarea «tiunitor din ftwimnii apator

. .    .... . . , ,    .iun

Pirr<rr<ii combateri» inutidaiiikai ii tnQhatonloi

Cumianana >î alta Conturi ir1    Imprumuturilni !cod 20.34.01 Io 2” :4G3)

Con i i*marre -i alt» cosiur dforur■ ia ifnprumLitLtf de ti m.....

C-thnHwruine ai alta tsutoh dtotonlH iriipnjmuliKj j intwrw Si»Lni"r ; ■■■ ,i da L:-23


Chaihiiall jiKi^iare sj axlrmudrcumdft'ivnta din ec: tom ,n rapinrtnlarei intereseier tiaiumi. ocnriv ' □ isporii m


Tlchato uc.«u

Ait< chvttutoU leod^uG-r ra.

FtfKJftl rin Ll JKlUlCItolF

F'p-ini fefțigțmiranQiMMte

Ctwi    _    _

hvț«vt4«fwcb pentru toni mito™ dreptuntor

Fondul PrewdintokjiLf rmtlul LcnduuilDruiui iruttitLLUcx țkjtriica

h reCl/ar ■ -i a fl crnar ■    ■ u: n -

■■    ■ i <i :ie?Ii cd Uiuim/n ji .L'*.:il

7 JIUL HttiOBANZJ Icod 3P (W ta 'i' 03?

Oobanfi aferente «tunai puhUcataum |n<Kt 30-01 4H+3C4H jî; frtfktiv-jRr.CTț âato» iNfckel

2Q.U

D

20 14

0

16 ti

&

10,16

n

20 ÎS

a

20 19

o

30»

0

20 21

0

20.22

0

20 23

£1

20.24

o

20.34 01

a

20 U.lfe

0

20 24 0,1

0


20,25 20 27

20 30

0

20 30X11

o

10 w te

fl

-■. EU

0

>.30 04

0

ro 30 oti

a

2fl 10 07

a

■:i.]ii0!J

0

o

30

0

30411

_    300101

D

Oublnn ^va<ih« credtbderhivra carenLiifl    30.01.02    0

Dohmtf algr«rrl*d«lartfll publice exlamr Leod 10 HÎ.Ol b J0 OJ 03*.} :    ’ OS]

Î0.O3

0

■ uhiTjii ■taifcitean’.irk ■ publke fitwwtJitvn»

3002 01

0

l>. arm jfuipntt cred'ifllor - .. '-ma mrttKtfil* &r ■ ■ fr? -■•■    crodAc

30QZ02

0

' ■ ilhn-ji -■■    r urerliratnr «mu uaren!»^ tflw direa E-uhirnmijn:hrlala

3002 03

0

1'7"-!*?!1 ,    "im, -li' '-,blJl ■Fb*-1 *'    (.! .....1' 1' 1 TFj**rV hii'Hi'i „ll >lA 1    1

l.loaiinn vkntft ilHlor-e- quh:tt f+tfțtrpn locBki

30.02.05

0

Aitadobwni 1ood30S3 01    30.03.QS]

30,03

0

Dobânzi ntarwiie inonunuiLiriiqr dui ifemfcJ «Ic inAflur

30 03.01

0

Ekitmndi» ilndorute uezoretiHE h.iIuLp

30 03.02

D<>tWU! nft'Kiîr; .r-p1,.-,,. ^ir'miaqirc ț dm u-f-Ln~ :.j iiâixjlu

30 03.03

0

OotMTJ) Ih dirii-j^îa â&pcno ,i tl juritâlfl bl Cflf ( .' Wftra-erSei -r :

30 03.04

0

ÎWnci..^ ueipi- j(kintir dă IfeUJlIțp

30.0105

0

ȚlTLr>LtV SUBVENȚII (c&J 40.03+40,20+40

40

KfrfflS

&'jbwntll pentru acoperirea dltmențelor de preț ș-i tarif

4003

4C2®

Subuvhtti pentru eampenumeo creainfisor nepreviilonate e'u puțurilor le cointHiHiib'Jj

4020

Alte subvenții

Jti 3Q

«a»

TITLUL V FONDURI DE REZERVA icod 30 04}

50

o

FetMJ L P , mrva dugelara ta dupetilia Mriarlljțlfef locale

50.04

o

ISTLUL VJ TRANSFERURI INTRE UNilAYl ALE A&HlNtSTRATlEl PUBLICE (cod 5101/

51 SF

0

i ran uamfi ; jrrt» ț«xl

91 0101+51 01.03+51.01.14*51 JJT 15+51.01 3J+S1 01 2S+51 Ol J1+51 3i M+$1 Ol 33+51 0’ 4*-, 1 01 J|?]

Mjttt

0

TrjraiaimtcF- twlihiț . bina

51 Ol 01

u

| Aeiiuni de sfințiile    &1 01 03

Tmtour an bqjMac ccrw^hx    Gnutitdrțp rtintrahir du fi pentru paterna copilului    51.0114    0

Tmnsțpftir 11: r- tiugetele toțilo pp mr li rrtirhjnitr :1a atjlatenîs sudata phjtui li pWKtPâla ou bswnfienfi    51.0115    ■■1

. ■ .ir.............. tM'-^-'iik.i . jh ti juSwflnu periiru acord.™-.-i unor ieftine r.'.pe un^&lile Bdfiim tliakb

[EirttorlHlu rn l.ulii m; s)t:r+j."iâ li-    ibn

51 01 24

Q

i ramiinrur 1 primul contribui^ de *M>jr®d »w*« tiu tflnataiA txwifhi C*x»fW aflate te oo««Su tsntru

cruțlEraa cfl[t*uh."

51 01 2fi

D

Tnjr‘if»L^ nînnuu ghlfttaDfe de atfteMfe tftYWu w-w-riest bene/km cH auritr tcoti

Si 01 îl

0

flautxuun* brrruLA a dfrbrfer de ton*

5i Oi 32

0

Tr jnțlțmm mr busjpfSe cxjnsiMîtv Kx^lu ți pudetene peniTij finanțare» umtAlHor iw juntaitfl inedca-soiwlv

51 01 30

q

■ rj. iL.'i niti ,,it. ■ jyofr ■■ fcțGflta t rn, tfrNmfnriM ■,:tw)Ht\c<nhr itinetve i;ii\domtm.ii ntflâtirțfi

ST OP.48

Trw/iaftrniri iM iftujrafttje tocgtt ptr^n; firwnfiiniB writnfar agnuuto    51 O P.-!=?

Tr ■ r trurt ftim’ tniyffte/e toci ut > «ni ițj 1t, fgțptfto? n"ta:?fCtai' «*raiti* ajt cprjini*?taf * tenn«fifca*e    51. Oi. $0    0

rniUL W At TE TRANSFERURI (cod    && SF

B TranAfauic curam» in t11ainar.ife fcalrț aiQțnifațu ■ntamațrMUllA) țCOd &5.O2.01+94.Q2.M)

55 02

u

Cotiirouii jj ooft£Li|ji i.t (npar*^ Jt*rnațnntea

65 02.0i

rftfl LnphitiiIII rîmii!J ■ ;i■ ț 1 ni,.:

■:=i 02.04

0

TÎTLIH, UT AStSTEHTAMKtAU 1cod5T02}

B7

0

4|ul0J» MGhli c tfIRT.IttOt la 5? 02 <U}

57 02

u

Ajuri*=HB Mante m nur fmt

>7 02.01

q

A| J[L jre otfe.......

51 02 02

S 0

Dcfrete do crea»

sr.qâ 03

p

Tk.rw-ie c^dî,-j rwan [wîih-u tîwimiwh sstiuir

sr&2 îm

0

nnuLxyiLTEcmrwtij ftod

50.01*SO.O2*S9,1T+S». P2+50 1S+54 V*59.2J+M M+flfl iOJ

M

0

But -

AjCîOiu* fMintiu '= , ■ ■ jxoncoutr d* cMlArniîâtito nalbele Asociam ti fandai!

$Lr^|.ilbif«* C||il«|jir

CanulthiUI ;-i 'jalartUffta paraonnGJim Fladl'flcar

DdapC;i..E|lrl civila

Acri urii cu cariKlJM nunttfu; ai iddsl^ultmî

Sumu «(twiia p4âțu crwnțțtar ularin*

P*of j ■ :■.- .. prokoets privind pfcv^nn»* »' i

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cort

TITLUL XV ÎMt 'RUMUWRf im» tM*^0B+8O. JOJ

impnjmuluM pantru irwtflutEi ai wnricH pubiica asn «divttati nriamd* [ntagrai din vAnEtuf) proprii /Ut« epij.i untul'.'-•

Wl Ul XW RAMBURSAMCREDITE fcod UMWM) Rwnbunort da twikta etiama [cod fl1£i.DiHii.oi.D2+fli.ai.d5+fli.9i 06?

R.vr.i:.jrwi u? i ‘crdire&Meftie uan-;K :.vr

Hr.i.^ioc cMztuuE n ierna c î lancj» « . .rm-i kp Fțamtxv lai w croo» y?- ■ * ante a; \ -n# pu&fc e «tnwf tors -. rWwranw dapjt aferent dafrjf <a putfCd metanie

ftamEhfiui dd vădită miarn» |«kd 1192.01*91 tilltt+9? 02 . :jțriu- wn de izradlle interne $niwmrt“

DffMitnțh da CUrs    drtnflBI pubh?ff I nîtfnț

Rjwubui*i»p ffi credite af-erema Utfur i»i [miiitn irutf^ț kxjfB

TÎTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEiENTl SI RECUPERATE W . 1 ■, . -

pr.lt! «IftUtiLillti 141 firul UPBCertțnli «I ' OttfPVlIte lOflrUpl citrdilț

Fnrîrrr?u59 ai

50 1/ 59 11


59.13. 59 15 59.1 T W.2I 59L2S 59 39

79

8Q

00 C 3 00.30


0

0

Q

il

0

0

o

o

o

o


81 Hl Oî

O

0

Bt.Ol.Of

<>

5)01 £J2

0

;'1.DT 05

0

6101 UI;

(]

91.02    U

Bl J2.01

o

51 02 02

0

51.02 05

b

04

d5 01

£035

_ * “i-.a-.r-


f    piEtl {eexl fit 02.12*51 02 22 Ll 51.02.20e

«iî

&

" ■ la«    Ij.» I k 1 r>l 'țte «ȚtjF M 1 If"    Ifț&î ls Tîpfîă “f:

tJțjtfU

n

TwiiJchjh da fu tuciul de stat tafra tog«tate tocate pentru tinanț&ea ațeniurii rrte&ctto

ecfrtHtnttntottr tte oonW’t^ ăi iflțfl/4^ fri iiirtdrdta

5T.tf.22

g

7?jințfenr>t& ■> Cu.j^n.r^ etet:. orr* buștauv focm pentru ■'■rmnteres fFcsraN" luptate frt

sâftdfrfE

51 02 23

a

Trtmtfiirarr cfe te fîLWotoJ da stat câi-e togvtofe Ak    p#rtru Onwifnm o'J'tV •■ h**"WJfj ii 1 MrtfeM

5r.tJ2 2<

IH

ZfHnsAvfjirf Jrn iwi^Lr-jfc' pra&u afa Ministerului SdnMatu tai-'p    #x ate fWftf/u fmanttme

ff&scitfijnr mwîrcate p “■:? pwmmaterttecomuflcoip tn urgentă fn steiăfâte

5102 25

u

.-0/F nwvF'urde prcpfll pte M/mstorului San/itOtri către tHjy&tt loc&e peraw A'.iaaraffio

rfjpnrz.: Ifdr tatuate i'n sJrrstefe

fiftf

îț

TVwishțin rtn mrjjfunfe prcpri ate MM* wuJtrJ ■$ ■,'■ '■■ ’ tain bielele locale pt nttufti^nțan» aittu-

tnwXttțli ■'.■

5 7 «2 27

&_

IreristOruri din tjuwldte locale pentru /^r;inr«rf'<l cftottiMdor ttc capital din domeniul

Sttf 2£

a

TITL LVIIALTL. TANS'EfiUF Ecod 55.01)

55

o

A ................nu    |Ct)(J 55 01.03*55 Ol O&Jfl 56 Ol lț>55 Ou 2+55 OKI 3+55.01 15+YOl 1B-HS5 Ol )l

la S5 01 25+W Ol 1 '*5101 2&«55 O142|

sun

0

P'tsj ji: .    ., f    F.nniHJf^tbdi

55 Ot 03

!*■ ........ PiMl-lt ^..r,- Lînj^T.nruj ,'j numțiM i^mfaunj Uf

fifi, (M M

p6nțM|T1« 1ȘPA

65JM R9

P-Orpf.llriB SAPMU?

55 01 10

inwilittftainjpiițiU» -rof -.H, :i nudr ■!» da mi

55 01 12

PftKjrim* t> drcvflttat»

ÎS 01 13

Fond fii:i :i.<P cu EtexwAnțîbciBta

' 5 .11 15

Allr' i|.ir’s!(!Mi-. nJftfPHfi nlftra

Seat ijj

('! -. - Iii f-■ i ll ■    ■ ...i'iilf? ispa

pofto/ ttxtvtom    r remania «b ewțȚstoJc*- rjfp wmofațra    55.01.54

! ••:■..■{ \ :lf ■ ■■? cu «jwkj'I din Ftwduri extvmo nvrambursabile (FEN) postackran {c&d


$0.01 tt 56r05*crf 56.V7+5M8+S6 f&*SE,1G*5$.17*$6.1&)    M

proprar;* (Un Fondul fcofufKan de Uer«i[o<t RogkmaU iFî=DR i    5(1.01

Finamaraa națmnală "'.    ___5601 .Gj

Frri*Rlar,ti UUlurl'l Ellrupate **}    S6 A t 02

ChUHMll nesâțpbih. '<    _ M.at.cu

Profl ^ e d in Fardul Șuetei European r F3E ]    56 02

Fkiunpffla nsponaiă “)    __5fl02 oi

Fkmnțareo diihmJÎ &tf0pen6 **|    _ _ ‘    56.02 tlî

Chefiuiflli ««eligibile”)    _ 66.02.03

PitHjrfljne din Fondul do Coeziune fFCf    M o:i

Finanțarea națj&natS ”    «ft.qî.01

FxwIuto Uniunii Europene **)    ___    56 o.i o?

Cbeitutoli neeJigibile •*)    __' Mea 0-’

■ ■ - FomkJi Eurapami AQrr^PduPaiwonffle R Ja'-’-ADR.    w<m

F munțarae națională "i    țfi.M.01

Fmanfana Urnur i Ir Europei» **)    _ 56 OQ

CfwiWi nwhyibrfe “)    ___,    '    '    H5y4oi

Programe dtn Fondul turopEcin pentru Pumfiutt (F£P|    _ 06 05

Finnnjareș n^nonafă **i    MflS.tH

Finontercui u,i«unii Eunoparo *•)    V* 04 îi-1

Choitmeit rwtfeg<bitr " - _    5tț:dȘ 5 j

Programe insirurîWnfclI de Asistență pentru PregiNxaîfl (IPA)__ _ 5n 07

Finanțam a nsționfila    vn] < o ■

Finanțarea Uniunii EUtopenă'' i    56 or oj

Challulell npallglbllțj *lj    «02.03

Prpy-aimi InfiiiummiiLd European da VedĂUsa ți Panenom* r r. =i >    »(W

Rnwițama națrarialâ **)    56 aa Oi

Finanunu dnhittiJ Edrapare    h i    WCe.M

Q la Iluzii : a


ANS prcxțrame cc-Ti..rnțnm (mantale n p#r_ftiyCa 2007-2013 pJfmnis™ wtkjnila *} un jn \iffla ca k i i J ni unea & jropwns p!


-rft.ns 01

J0.ii

ss 15 a i


-./wllniQii fH^hnihilc *j

5fi 15 03

. :if? laciJiian ti ii*snrtn= p< i neuitat li w

se -fi

■ i.iniartia rwtlțjiiiJa *'

60 Ka.o 1

-ira-ntarea sMntmn ti ma mo urcat) i: a *}

se is .w

,":    ■ .ij|-'i TWoHfllfaila ‘J

ba ih03

+.\ ..S mnd '-'lArn.kii ScE

nir

Finanoi flfl i diotairț -i

BO.f r .tn

Finanțarea erîsmo ripnunbtirsaona')

5fl 17 02

CtegU-fc "Wtfbufcta h

M 1T 03

Proțrami. Nafnnju.i-.. H> ■'    F:'“ic-i =.l f.D.-wallin- Dt/ilMte

ne. ia

Finanțarea fi«( onnto *)

60 îant

Rrtartarea -nittm,i rnu+mbip,./i.ia *j

8& moj

■ igtiuleli nt eligibila ‘1

56 m 03

CHEL ÎUtEU DE CAPIlAI. fCod 71+72+75)

70

2035

TULUL XII ACÎTVE NE FINANCIARE «cod 71.01 r«Tl 03)

rt

2G35

A i «4 <1fp (cud Ti 01 (11 la fi 01.03+7 T.&tJQl

71.01

?QA5

'■OPSTlîi”

71 Dl Dl

ÎH‘J5

Ubr «triîrtPpCti'r h mfq« 0* SrJnstKd

7101 Di

o

Vbbllw, juicmhird 9vnuc*p

7 i 01 01

O

Attewtwfrrr

h:oi 30

Q

Stocuri («dTt oaOB

71 03

0

" } uter mOt-,;-P.ar-

n.d oi

a

R ■ .- ol! cspițal* Mwferrla not^Dlor fina

71.03

0

HTl.iJL XIII ACTIVE FINANCIARE (ffOd . .011

«

ActliM fliwiclsn (cod 73 Dl 01ț

72.01

0

Pj'HBitJ-i- !■ flD-UlHlP NWdl iii Si:- «tal.l y tr riBfîide

7201 01

0

TITl UI XAf FONDUL NA11- -w (M- '.k€?>OL ■ .*• h£

7S


TITLUL XVW PLĂTI EFECTUA TE W ANft PRECEDENT/ St RECUPERATEI ANUL CURENT

pim? rlțchrtta m -mh pfwc«}pnti rvfcuiwltB rn «nul Cufinl

PREȘEDINTE OE SCXNTA

JUUt I UL,CONSTAM7/1

uu.' /rM .»■]:■■ ni ,ii.u:v ■ i<*i'!□'wj ^imaria municipiului Const am a

inahiulu puhlM

A\LXA2BIS


Formular 1 IfO^

- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELRHEî ARTICOLE Șl Ai iNEATE, PE AMIL 2011

CAP .EU,02

PREȚt/CCE'ftJ ANilALx


DE NUM I fi £ A IS :□ 1 C A î O R J L O«


Cod

îndicaloi

TOTAL


TOTAL CHEL TUIEL l 'SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DE7VOL TARE)


36021»


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*80+61+84) CHELTUIELI CURENTE (cod J 0+20*30+40+50+5TSF+S5SF+57+S9J


1TBE0

01    1T6SQ


TlTLUl I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Ch*ttU'«i> ttlinlhi In ban' (cocr 10.Ct DT ta ID.flt IC +TO.01 301

Salar- ce baza

Spc- per;ru cond '« 'ii .ftuPca Alt* Spocun One supU" -p " jnd de pwr

-- tce t rn-îB


ro io 01

to.01 oi tO{D 05 10.01.06 1001,07 10.01.06 ■? 01 09


0

0

o

o

o

o


e- o


F ml prtfflru pOBftiri acupste prin ■. umul

Fwd trfwoiM pialH cu ora    _

jnrijfTunfulii plunlo unor per&cane rin a!arn umliln IuilIu..... dl* de dHffluffl

fodmncuiikdn dstasarfl

Atocim pfflrtu' tfBntpprfid la & de la ioai de munci AkXr Ji: i Uwrflr U lOCUntP

Ale Oep!i>i țilnc^ in b,in.    _ _

nhanu ftl' U imi* Ir nilnn îcod TO 02:.flt la 10 03 06» tfl 0? KH

Țctaț* J« nîflii T htjoriȚn* de trona

Unitfirma fj acnuUJ’iiqnr oolrgeîonu

Ltoij'ih iy mrytlL l'.-er'ij dp attiarral g^Ihh'i'iO ■ .1

Tr^mportol i** ton locui do munca

îfCiwifl do vipcann

Alia rifpf.lild Ldiphjllr,- II llditurț

C&ntrtbuW (cod ia ai ci 1 la io DȚ.oei

Cor iti bula dft ltj i;ri. i n-1 JOfjalu de Stal Contră.,! - do WQurîtl de iL.foy CwHbu n d«    . SC J- de

Cartjntkdu dc 4^ran pentru aȘiînss idt munca u tm» pretouiuto ?.- -+■ -*■ pț.”' r-ju* '> vialJ <■- u fe J» jjl - ■ perla. ar^jMl> Conțrkhun p*nir u corn «h ii rdoffinoadN


10 01 10 10.01 11 W.&1.12 1C01J3 10.01 14

1001    15 10 01 16 10.01J30

10,02

1002    01 10 02.02 10 02 03 10 02 04 10 02.05 10 02.06 100230

10 03 10 0301 1003 02 100X03 10 03 04 10 03,06 1003 06


O’6, 61 OC


o

0

o

o

o

o

u

■»

o


&

o

L

0

o

o

0


TITLUL II BUNURI Sl SERVICII f&)d 20.01 la /J. 06+20.09 J«r 20.16*20. f« te 20.27+20 M)

20    360

Bunuri «I Fervidii {cod J0 01.01 Ita iî0 01.69+20.01.30)    20 01    5

Fumljuritf# birou    20 01 Ol

Mdh_;nyJ& oenlru cumanii    20 01 02    0
Îî'i1-


r-j ho o o


□ kl'


M » gl

s


'S'2 3 '8 S S'318,8'8 2,8 8 5KHFtntf v tofci 'PTiTKs    2Q gț 03


O -o


£3O O <=. o;qs ,o q O O


Pregătire pra(e*liJn»1ii    70.13

P rotectla muncii    7±’.

Mumtlt, furnituri »■ «+rrt>menl de natura. idlvfr^T tiu p*nPu itiW'Xi    _20-15

Studii tt «fOOUfJ    20 'fi

P feb pentnj fhhanurM pwunorhdut Qeaattt al animauiei-    20. ÎS

Contribuții «la admiri: ,fi<»tpi put^t* totalei» ar*s vno* lucrtfl r «'■/iciitf*înltm cW'Clnci' n Cua unor cor\*nțn tau contracte fle asociere

R«ab>MBT« mrmtructur» ptoprsic munitaii' pentru «uioritati pubui-v locale

MaleorO'ogla

Fmarrti*rt ațtiuiuiof ol n camerun i ep*iar

Prevenire» si combaterii» inunrijrtilhaf a 'îflfi aiuri lor

cămlalofltia alahăooalurl aUrant»impnmtuturlJor («d 30 54 01 li 2034-03) >

Comisioane n alte ooiluri ofiranlalmpnjrnutunloreiderti»

CamnwjBTW ii alu- coilsi niwwtte imprarwtutilcn- Ințoica Slăbire» i «cum de ur»

Cnectuieli rudlcurții ex<-4|udiC‘*‘«> «»<'*«<• din acțiuni in retrrarer.iaraa irtlrrwft^or statului pcrtrlwl! drtpțjzTtiUor legal*

T «beta tiidou

thaluieO (cod 70 30 31 r* 20 3(104*20 30 M+ZC 30 07*2) 10 »*M 3C 101

Becfw P pttbflcjtuia PnȘtocdt t r® pro .-am ara PnrnedB 3=ipjra-6 nonvuiti

Ohmi

Prișter «rvif ii pani' i iran!>rtrl-r+ * drepturilor

Fondu Prfisedmwu^ codul conducfrtonilui infiiiiuihs-i puWiti

Excpjiarea Biliui » rreanimor L'UgOlflfrr

Alte cheltuieli cu humui u hn/vcii

r?ÎLUi. W DOflAJYZ/ fcod 30.07 te J0.O3J

-—■ , ou    jp. - .ii .■ ifi...,    «nn. -k    -—    ~w=

Du b îi1 ■ rc alp's n re oal or mi | h j hi re nli'rw [i?on Î0.01 01+10.01 Oii Cftbflinci £tain(»4rtl>hMl pirtta» trtfftme rtlr«ts

20 ie 20JM 20.21 20.22 2023 30.24

20Î401 Sâ -24 02 20 24 03

20-25 2027 20 30

20 30.0 T 20 30.6: 20 3003 20 30.04 i0 30 w 20 30 07 20 30 ti 20 30 30

30

30.0»

»01-O(


flr


OOcCO5lp|OO    Q .-j-D O O O O O *    O O O O


PîniflfLr «fetauM cfwMBtix interne tiwuniala    30 01 02

Dobânzi •ferantodatoria p.ihiiea marne {cod 30.02,01 i* 3002.03*30 03 0S1    30.02

Dohann aferente (W# pubace e*iam« 6r*ct»    _ __ _    _30 02.01

Oitiarvi aferenta cretMekif e «taina co*ri»fK±Ata de onfexwiturti Or crodil»    30 02 02

Dolwl»arfarant»Cf«Meto<mem« flnwlale iviamJtfW'-tivh-msfLunutote    _ _    30 02.03

CttHNUJ iriertnle    ȘM0« mfe

Mia dobam (cod 30 03 01 la 30.03.05|    __    _    30 03

[JCOJPZ’ eVrnie irnpruiwjbjiilo' dmlOnqiOOe ifctfcj    30 03 01

Dobânda datorata irelvew aitfutn    _    _    ti_    __ 30.03.02

Dobarui aferenta imivumiXuitot lempcrtie dr tftroww iutii Au    30.03 03

Do&anjn Ia depoul* U (liițxx jțM.IJi li peilr jie n c onftX Ire UOrertoi MAtii9» j    30 03 tH

Dobanji la opeaairoia da xetr>Q    __ __ _ _ 30.03.05

jmUt/vSUflVEWTW /cod <0.03+40,20+40.30J    <0

Subvatițu p+rtiru acoperirea diferențelor da preț ți uni    40.03

Subventh perrlfu compensarea craii an lor nepreviz'orate ale preturilor la combustibili

40 20

Alto subvenții    _    . _    _    .    .

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04}    _    _ _

F ood d* rarerva bugetara la d'BpoiJba auiortiAțUor locala    50 04

77 77. Ml W rMSffiflM/INWlf UIWMfl ALE ADM!NI$TRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Trinvft'uJJ ciuanie (cod

51 01 01*51 01 03+51.01 14*51 01 15*51 01 24*51 01 26+51 01J1+51.G1 31+51 01 3»*51 Ol 46*51 01 4»)    ți Qț

51.01 01 51 01 03

TrermrnMtnMiJiij iribLiLuld public. Admrn un s^iatuie


0

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Teeoo

I6*OG

0

0

o

o

o

o

0


51.01 14

I afrntnrud lin țugelesa locale pentru in >: i, e tie aaielenia școala pentru^ persoanele Cu handicap    5' 01 15

Punți &rvn tpnîjuge wle cons^ilor iociie șj județene ps/ilfuacordares unorafmoare către unitățile adminrsfratiV’

ferliorrala în Srtuâțe da CHlremă drfKullale    51.01.24

Trsmteruri priv<id eontrAuțiade asigurări sociale de săn&aie pentru persoanele aliate Tn concediu pentru

creșterea napiuiui    51.01.26


î-ap-Jen-Ti privind aMttntJUți.sa 4*e îănaȚaîs peniiu pefioanett ^Bnehoars dș aplc* social


51 Ol 31


fifXPiTaritti îFrm.rj a Căcrilqr de ocuil


5101.32


Transferuri din bugetele consPiior locale și |uCeteoe pe^fn.j finanțarea urirtâțQjr de asistentă medlco-lxxiale Țjranîferyn <f..i    <C3je    dhanfsnea cWftw/itac Cvr?r-fe țțrn domeniu, sdnittdf ■

rrsu&wf den £(£■&£ Awafe peoflif frMflfWWS CAffWVfrJOf ayfitXW

Țjrș/jSfe/jxr c^jre tmijeteie Kete penffu fiKfHîarifJ OtMiQSf^ '"iHmh- ?.■■ cs--fr •;■•■'?'(Xd? fiîr'rhpffCarf

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02J

0 Transferuri curent* In Mriinălat* [c4tr« orgșntnt' tnlB-nșțroottJeî (eod 65 02 01+55 02 (MJ Cotrrtbuli < cotnat.i la oryai ‘S^e ^«{național*

Alte raratsn.n curente în sf.Tirătpte

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cOd 57 0J

Afuioar* eooftj* {cod 57 02,01 i» 57 OS 04|

A:..iyqrr -oc-? J n ntimarar Apjt&ye iOLiu*j n natura Trum.le Ue cnse

Tchete ;atfov acortiaM cen? -j chefa«A ifictfe

TITLUL X ALTE CHELTUIELI {cod

59,01-59,02*59. *1*59 '2+59 15*5$ 1’+59.22*59,25*5920)


5101.39    0

«

51 01.46    0

51 01 4$    0


5i L/r 50

55 SF 55.02

55,02 01 5502,04

57 57 02 57.02 01 57.0? 0: 57 02.03 57 02 04


59


O

0

i)

0

nBUTSB

fuioare ptrttnj dauns p/avcn..m di. i:nia;iiiio[jfr; natu^ta As3Ct;iT;i ^fundații 5 u s I inersa cu Iteloi

Cbnrributiț la salarturp* per*. , )l ukU n«teri«lt

□upAguhiri tivite

AdUlWcu caracter stiinlrfic «ț «icjrf-Cufl unt

Sume aferente ntati cimnlel£-r *AH _jje

Programe st pro-frcî* privind pre»«rir»e n C-Ottrtoal*r83 G-SCI Irnlnarii OPTRA TtUW FINA NClARE (c«T 61)

59 01

W H (2

59 ÎS ft 1f 50 22 59 2 S SG. 30

7>


o

"b

p

0

Ș

o

0

o

o


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI fcod BO 03+00.0S+GO .30)    ’ . 80

împrumuturi psntnj inetilutil « (-arvlcu pulillpa sau act, vitali firtahtaifi inU^jTirl ij|n uafifluf» p: oprii    60 03

AH# împrumuturi    U0 30

T/rtl/L XVI RAMBURSĂRICREDITE <corf a<dj+0T-02J    8 '

Rfltnhu nan de credriBeofteFno [tod 61.01.01+B1.01 0E+B1 QT.05+81 01 061    81. D T

Rambursat: tta creftira erlerr-e eonir jelui» O* adnrwpru ba cret&be    Șl 01 01

Pjrnburian de cfi^Cire CKlenw Jvi îutsdul Op ^.HhVHjTțf    fl1 Ol 0î

R*mEftjrtvi (te create alergate dator* pubUfr *■ te' ■•-•• ■ vfii 01 05

«• QX5 BrfeTBEitt date:* put*W t-Mur#    _ _    _ fi1 Gl 06

ftont,urtaiL4tocr«di[« inKȚnt țețm Al.03.Ql*t1.O2.Q2*Q1.Qtf.OS)    _    81-02

RafTrtWlirKJfl tJMte mțefng yrțintite    _ Bl 02.01

Ot^nrtjnr^ <te cura a Jertfe datUnAf țtWJCp rrtlaf rte    0 t 0? 0?

Hamțurwn 0e ctmKk atenerw tfitwwi putut» interne focale    0' 02-ij£

0

0

0

0

0

(■

0

0

O

’l)

D

(

6


TI TL1 ■.    H PLĂTI EFEC TU A TE IN ANti P RE CE (IE \ , S / REC UPERA TE IC -■ t. UL CURE N T

B-w

Plăti efnetbate |fi anii prtK^Tdsrttn &l recu parate In anul cdrtrrt    8SXM

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE {cod 51.021

Transferuri decapita? (Cad 51 02 12*51,02.22 la 51,0228)    51,02

T ran»htruri p! milruf«w iț fire b iiivesH putina sg Hîiie    51.0212

Trans/firur) de j'p bugetul de stat Către bugetete tocate pentru    aparaturii medicale

achipamanielcr de c-pmunicații in urgentă in sănătate    5102 22

Transferuri de ta bugetul de stat către bugetele tocate pentru finanțarea rauarațiUpr capitale in

sănătate    _    57 02 23

Transferuri de la bugetul de_ștsl către bugetele tocate pentru finanțarea ailor investiții in sănătate 51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele tocate pentru finanțarea

anaratuni medicale și echipament etor_ de comunicații in urgență in sănătate    _    57 02 25

Transferuri din vsfiifunfe proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele focale pentru finanțarea

repara fiilor capita/e în sănătate    57.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele iccaie pentru finanțarea altor

investiții fn sănătate    57 02 27

Transferuri dinOygefefe locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital dm domaniut sănătății    5 ! 02.28

TfTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01) "    “    —    ~~    55

A. Transferuri irrteme    (cod 55,Oi.03*55 Dl Oft l.i 55 01 10*56.01 12+55 01 13*55 01,15+5601 10*55 01 21

la 55-01 26*65.01 27+56.01,28+55.01 42)    _    ,    _    S5'°!

Program a tu Imanlare rambursabia    55-01.03

Programa PFtARE ți alia programe cu finanțare neramburșabii^    55.01.03

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARC    55.01.10

Investii» are așențupr economia cu capaal de stat    _    5501.12

Programe de aeivpliare    55.01.13

Fond Roman de Detonare Sociala    55.01 15

Alto fren&teruncuienletpldnie    55 OT 18

Chelîu'f.’-'î r-i’u!,g‘bdii lSPA    530T.2B

0

0

(1

fl

fl

».u

O

o

o

fr

'7500

17500

0

_0

o

o

l’SDO

‘o


o


Transferuri tari bugetul    caire asocia,iile de dezvoltare inero&muniiara

Transferuri penrm fecriiterea oâfipaftitar r* sfanfe <rfe eertfrafefef de fernw^ncfire

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nefambursabite țFEN) poataderare /cod 56 01 la 56 05+cod 56.07+56.06+56.15+56.16+56,17+5618}

Prcgraine dm Fondul European de Dezvoltare FtegronalăJFEOR )

Finanțarea națională “)

Finanțarea Uni unii Europene

Cbeltu*0iîr>eeil’gi'blle “j    _    _    ......__    .    _

Pragrame din Fondul Social European (FSE.i Finanțarea najionețâ ‘*J Finanțarea Uniunii Europene **}

Cheltuieli neeJigibile “}

Programe dm Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională *')

Finanțarea Uniunii Europene *'!■

__Chetțuielîneelrgibile “)*    _____ ______ ___________

Proprame din Fondul European Agricol dg Dezvoltare Rurălă (FEADR)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheițuieii neeligtolte '*)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEF)_

Finan șarea_naționa!ă_ '*}

Finanțarea Uri i.inn Europene **)

Cheltureli neeltgtbile **)

Programe InstrumeoluJde Asistență penlru Preaderare flPA}

Finanțarea națională *'i Finanțarea Uniunii Europene -*j Cheltuia'' nggligibile "J

Programe Instrumentul European de Veanâîate ți Partengnai (ENPO Finanțarea națională **)

Finanțarea Un. r-p Europene ;*}

55.01 42

55 01 54


56

56.01 5601-01 5601 02 se 01*00

’ 562?

56.02.01 56 02 02 56.02.03

'50.03 56 03 01 56.03.02 56-0303

50.04 56 04 01 '56 04 02 56.04 03 " W05 56.05 Ol 56 05.02 56ĂJ5 03

56 07 56.07 .11 5 c: 07 02 S0.QT..03

56 08 50 OBOI 56 G8 02


o o o,e- a o-o oio


O»Kuw(i n&eugfoilfl    ___

Aiie Dfogfame ^omtinfllBfp finai vale n pe. -j.tdo ?■>?? 2013 Fina^iarfiă naiicRală ■]

RnănîvBti dăla LHnjr a EuropatfW '

C heliu»! neeJig-Mfi "?

Alt* tacudati Li ■nsiRi^ienjt ^oalad^rrre Finanțat* a" năiignaiâ ’>

Rriănjănta ■ștamfi nerăîteurs^b a *ț &e*tu e6 neelrț jir; ie ’

Uaănsntid |fc>pMȚ_5E£

Fina^iarac națHjnaia ' ț tfnanâffiâ Bșternâ rwanburobiia "J CFiiHikj ioti n*eli9it?iî& *;

P*OQfBmul Mory#giați peniru Crețtef e Economici >1 DarvoHare DifftfciFi Finanțarea nauonșla *f l ingnțarfla tșderns țieTBrnburfiâtjltB *)

Ch'diujăii nedipitsiiâ 'j

CW£LTUlEU OE CAPtTAL fcod 71+72 •

TITLUL JtU ACTIVE NEFIMANCl ARE "(cod TI Q1 la 71.03)

AcIIub fu» fcod 71.01.01 la 71 01.03*71.Oi 30)

Co™tluCI>l

Maț m fcempwnflrtlc : tru^oaci! de iranșporî Mottt !■ ■ -i: .ii iț I ur 4 ți - o bei ț i șip ațițMttrțtt ■= it AN« IbS

Stocii icwînoîOii

Rasv\» ■* trat s- e* înobșeața

ț-T =■: I ilffl| i i UEHltrti -Jta'arfti *c*wrior Lite

ÎTlLULM'- ACTIVE fiNANCJkftE Icod72 01]

AcM*fl liiuncJfi* itM) 72 01 01}

P*hKtfXU Io r.ldlItMLil    V ȘOO^^trto- CȚOm^fC-!3! *

TITLUL XIV FONDUL MATKMALDE DEZVOLTARE

56MM

56 15 $6 18 Ol

5<i

56 T6

5ți 18 fl(

iftiCOS

56 tî

50 17 01

56 1T 02

se 1103

w ifl

MjKofl

56 1B07

50.1R.03

70

87ț

71

07»

71 01

8 HI

71 Oi 01

0

71.01.03

0

71 01 03

0

71 01 30

bîo

71 03

0

71 02 01

0

TI 03

6

' 72

*

72.01

0

72 01 01

b

75

0

I ITLUL XVtt PLA TI EFECTUA TE IN A Nit PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN AN Ui CURENT

Pluti «faetuaLc in arvf praccdenri s; recuperate in anul cuiem

84

85,01


REȘEDINȚE DE ȘEDINȚA

ANEXA 3Lista obiectivelor de investiții pe anul 201 1

ii


Obiective de investiții

155.390

155.390

0

155 590

190

0

0

0

0

290

"

roi

138.601

138.601

0

138 r>0J

0

n

B

0

ii

0

0

IJ

j »i90r

448 128

472.002 336.913

18,914

95.987


Dotări si aht cheltuieli dr mvc-niții


CAP1TO1 0 1 ît I otul, din care:


I35 089


■AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE


4 070

4 070

397

3.703

2.672

0

u

0

0

0

2.672

0

0

t)

0

0

0

jj

0

0

9

II

ii

"o


Obiective d< investiții

0

0

o]

0

0

0

0

oț 0

0

fl

0

în continuare

0

0

0

(1

U

11

f':

n

<i

0

0


Obiective de investiții

noi

0

"ț J

0

0

0

+J

n

n

0

0

0

N

ltf    0

fj

II

f)

0

0

ii

0

t:,

0


/k • IJ - mti te

cAw-rAv.wlW

ZUrti rni'cpfffl ataiw; ri'itaii iukJJ

fiwai.n

1 JJii Jff |f

r&rait

rcjimv i'p

foii Ut ettcvftrt At

.‘•ViTCSfiTf ,"r i '« A ? I

Tetei

«incalrr

jmanfut : JfP

Sur«

rond

Fr/iifwn

f./jlrf

îrjnsffrvn

fluț-t-'

-■'1

Vy >y u/om u.rr^i-.îzW

intțiaii

J/.CWJ

AoA T U)

■A^'l

UUitlU

f'lurn

ipyctaA C> H."#

dc f.i tugcfi i JftpAfr

forat

Jc la inc (Ai

il

J

f

-f

J

n

ljLJ

ț

tv

n

fo"

!i

TOTAL GENERAU dirtwrt;

809.518

867.217

364.024

503.193

120.086

0

0

CI

18.915

101.171

0

Constmctii-Montaj

277.1 f9

335 054

16.796

318 258

2 178

0

0

0

0

1

2 ITT

0

Obiective de investiții

206 000

139.825

27.111

212 714

4 895

0

0

tl

(1

1

4 894l

0

•n contmnnre

!J8.51R|

196.453

16.796

h 179.657

2.178

(1

0

0

0

1

2.r7i

0

-Vi

ț.Vi^iirti.S W '■'*1* i.ilVIi/llI frac mrep*riV Airay/ier {,'ior,-, w/

Vr

ACllCJIlî

fiafoavea

llfjM

iWlu>ft.Vf<î

To<al

ftatKfriXi 1). l. ,W

Vr.-iA

r.iv.-jjr.jr Zd

JJ U.MV

/’nevz.'Aerj peoti’ii ?QJ 1

rfHat iitewa zcfri :. z jj

.'Ăircinttlre 1O11

•Vr/rj.'

;u -nj

Z-'timT

rn.’r/'t.

r aw/wi

f'hutt

fi mi

4»tair/ UJJ VA

irvoiAVtii' rh- f,l f#;/rrAl

Zov.Vft'i

AmwI

dv 1,/ tfrtf lip)

0

r

J

J

J

J

0

7

î

ll

1?

tl

Dotări ii alte cheltuieli

4 07«|

J.flTfl

567

3,703 i 2 672

0 O

o (Ț

tl 1672    tl|

de investiții

Iritat, clm tare.

Obiective de investiții

ll

ol

o

ol    (1

0

o

ii

o

0

fl

noi

0

L

0

91    tl

2

ii

(i

ti

fl

fl

QtibriUr rit imt.iiEli

*53

i -w

i|40

I!

u[ II

al

~oT

n

i?

"!

-............

373

k (11

910

ÎM

■ii

II

li

flj

0

42

■:

ÎJuaJ. tlut car»

KlviUhl -jiJhM MlirrmnMi a|p< ‘wl t F\|PH'f V-i1n'lT

Cm», I alinți jnhUtni rtijimm. Mb*!**-

«3

T-240

J (MO

2f*f

23

ii

o

1k

0

n

41

o

1 njțnp d

_

r

■'i if . uh-' i    rtiiw

Of-1, 'kri/Ti '1 Jiu Hfi.-I ffttnț .■ji-:-i.iJ

! -Al|l-AlȚ-l

ithoiM

i Wbflitl

A1IJUÎ

7mF-'

r»    la

florie

iii, -.Id.' fa

r>* k-Jipi    :tin

tviat

alocam

!h'l.*L;L, J.rt

MKBI

Fu«J

?"ll '■ U

FMir

Tr«Mi«rw

J«£«

«rN

Bt, 11 i*v,v

JILDute

u. nu.'iiaiil

31 DM

ji c'.voi .

fol    |IJU

■'h    J-l

tird u

Phdtl

iiffctjiui.f

l’&rW

Jb *>-B

1.-

/

t

3

T

f

JI

ii

-/

ii

H< I.M 1O9/2QU»

’lî

□ ly

2(S

il

0

0

”M1

&

0

41

1

Uliwrtivc dr hiVBtlffl

l.l

0

0

a

a

0

a

0

0

o1

0

H-ii

II

6

0

,i

S

0

0

0

Q

0

fi]

”O

(

llQtlr ii (trie uhemn'11

I67j

mp:

hl!

M] flj t|    Ol    UJ    „

ttF

1li

de iibbi'iUth

Tn|n», din mit ' ■!■■: ,11 M-i Il-| ii -11,1.....

167

2 îl

149

UH

*5    0    4

0

0

0

*3

0

LANTOlim

LOCL'IMI .StftVICII SI DEZVOLTAU PI BUCĂ

TUI 47M

’ =5.091

2W 271

460 Kik,

P6 uC,

U    C

11,

dl

1 1*5 W Koi

a

2^6 *4t

J13.U6

I6.8S6

318 osa!

[ 7*51

0 6

3

f

l|    1 ■’M

i


katflfdurt ilniui ii r» iniei hi# tt drumuri uul.«o»ti* ( «Mh e ttilia Mutic IK'L'1 III/IMP 2(110 tfCLM IM CtiHJ


1 ±M|    1 ’«

132

l.«Jfi

1 1 IN

1 III

m

i.iraiî Iii*

1 lîl

1 "1

noi

,


1’lHill, dl» l‘l.B

f pliiii'Uh r le InrtiUfl

703 '-îs

57i»i een

ic »?

2» Al*

0

u

4

1'

iiiîl    o

ui cL»i(ip uifl

I.T7PV

195Î.m| lîesâ

1 ,«J 449

1 755

3

D

0

fl

1

ittwI    °

l iiiJit. din circ

Cwhlllirn -.......... :cllll penii u 1 Uri i lîttllMk

e qi rr p i ru r ■ 11 tm ( r; i |, reji t|Tr-..,rr 11 le 1' n. r tJlllUiL ■■ fL i-l HK ji-. ' I'IjU ' Mutjț

IU *ÎJ

101 O5h

1155*

1 lira

1 4OT

HCI.M lMklOM-lirLM «ll^OOP

«WftJÎ

IA747H

1*14

157413

m

498

1 suiri» 11 jir.’rmnr rtr .tonuri

litri

1

3 ■»

0

1

V

ii m ti ii re «huni •ffrem ici jIbiuioc» Mufjh

4 «fi

:nai

2 562

(1

u

0

H< LM U >73 041<W


Retint nr. l4[?Sf- 15.11 701P

ft \ K [)P P’ ' 'ff 4*1 i    J ța DL3 111

(țr.xmB w.\i.nrrii _HCJC 71/2BIU    _

Oh iest 'U- <Jr liSLtilllH _uui_

T«hdI, dm f irf;


'! Hiț

ISI

S2!‘!

24.?63

1

LI

:i ii i

,'i

■1 ?l$

17 ISO

1

1

■ i :ii


lAS/tO

15 VA)

U

155.390

390

D

0

II

0

0

ian

Ol

IJfi.601

1 187,M

I

138.601

(1

1)

1)

<1

fl

o

oi


Pi'uB rum ii I dt dtu.s citare ediLitarn n imtnicljihilul i 'iiiiraula-jiii'j Filtl-j \uj d HCLM (13/10.07 »LD


t&nM?

|iWM7

0

tsffi W“

ÎW

W.Mlț]

HSJ105

A

ft.iurt

ol

o|


«'•ligram-ll Ctr n j"t uFLJrr cl liljra J ii ■ u.u uZi pcu| ha i t oairjnli frnri F«>CH. btr \tiluj l ftt'ittwHCl-M J L Ul6^f liltti


H.TMJ

57 MJ

u: 51741;

ti

41 TW

0, U ~-Ț*.

ni

zz

►1


Lhirin Ți Jlt; Ehllinrii dr cj'Vettlhl


MnTj,[ MII?*; JE&2MI'    Iți (l|    0] II; I <-l| III ftifl

Tb'UL din cert.

...........JffeftfBfain kAEDFf

(A00

1 fini    IVIT

L Iii!

1 iod

n

n

ti

n

I IM

ft

(J

'■ tappftitatw

1 M L

IW3    4»:

bll

6 ia

ii

n

0

u

(1

1-1LL

0

•hwt cțpOl SOL CONFORT URJ&AN

Î3)W«

WJ ICI 7M 2ȚJ

91 )?n

yi ,!5<!

0

n

n

0

A

" IMI

0

1 AMi.ni.'. L 24

1'Mllft

IA Ml iHULUI

1 idJl, din fin.

«S

J.MS

0

iffil

n o:

O

0

0

[M

_!j

n

0

ti

fl

V

0' <1:

u

II

*

H

n

Vk

..«r

■’ h. j|VWir.- j    i l'.'Iihj

.    ij :- bi ■ ■ fJi./Jt-l. țDHlȚl

A'p    (iji-.l nitff/fltf-ll

P.-iAi.r^iuj

■CVilP-J

jjlrjrtjj'ir

tljfthu P-. raiatl

acarf/raU

2'tfÂlA

rciTlrr.tn A?

31

.T[ jj Jr

lU^UI IO

31 il.XiM

IViwiQtaj.' pf tu*.    2 J

afaamr ,:«A ' ■ i*f

iwunuM Jm.

3 crar ■JX

. •> yj

f«rf

--- •/

r n|j

J - ■'

rp-»n+*rwp»

1-

Mpc

f+LJ,

rwBiMww'’

JklUt

.1

t

t

<

J

*

t

jf

tt

A

Ghln iftt <tț |iivrM-ilK

lll 1'tiH Liki U J'i-

0

0

4

u

4

fl

0

0

a

o

B

u

0

3

0

11

D

t

o

0

fl

(i

0

f)hitCl-<C Irtvotilli

Q

0

1)

ij~

0

11

u

0

0

111

fi!-

ol

tâi

q

0

0

fl!    h

0

4

o

0

oi

Ol

o)

Hulîjrl 55 U ftr pti r 1 Hi K h

1.955

i Q>5

o|

3.955;

J69

o;

«ț

y

«l

!

Ji Fn'vSIIÎH

l'dtil dlnurț

’-.hulii ;| firmpflf

|f

If

0

19

If

o

0

a

13

Q

19

0

■ Kii in it* lefuiMkrti ’

i 936

o

3 936

(50

0

Q

o

0

«

+ Sl>

0

I.U.L, L S]    t ir.îfH <1 ih:-    «CU

Toiul, diti c»rt:

TBS IU

:bi.«j

IS-5311

IS1“02

LGJ»

oi oi

fl!

țf

0    7 053

£

109 Ksi'

I67 97fc

»J(W

rM<

0: fl;

1>

1

Ohifcrțvf rtr int nlipi

iu cu

201 053

|«J«] 112 702

:o5<

0

«

0

0

ioni

Ti cvunnani

lățire

IJ7 U2

fl|

D*

o!

o

0

—Ă:.1Z

fl|

1    CiiEînrkiiE^ lOcmifllf irhini pir h«n dul.

IM 121

20! 053J

11 ■51

112 'OI

’ 935

flj 0| fl

i

l#îi

-1

J □! r-l,: .1 •■ u ■ 11. ll|( = .11 1 [1 r 1 ț*111 u U ■ □ ■ ■ 1L h HIHWJlfi 11

w

'67117*1

9 **1

■57 4K

hi

nj oi o

fr

0

in

1

tona Ha ba Nat »t*C«ntrjlc Irrram IH 1 «mHMhlft I M «lî/ftM

Obiective tfe lo*r»1flfl

ll|

*

0

0

u

“1

If-5

ol

o

0'

nul

L

0

0

fl

(■

- «i

o: o

ol

oj

6

o|

*S(lKfH Șl plrtiiCIC

Mol ari independente

CATJ_LyXALL_f.a Total, dm care,


3 996    3,996    367    3629    2.595    fl    O    0    0

74    74    O 74    77    0    0    fl    0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


2.595

77


0

fl


64

64

0

64

M

0

6

0

LJ

o

64

fl

5