Hotărârea nr. 194/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNUI ACORD DE COOPERARE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA- CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA SI JUDETUL CONSTANTA-CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA, IN VEDEREA FUNCTIONARII SERVICIILOR PUBLICE DE SALVARE ACVATICA-SALVAMAR SI A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR IN SEZONUL 2011 PE PLAJELE DIN CONSTANTA SI STATIUNEA MAMAIA

HOTARARE

privind aprobarea unui Acord de cooperare incheiat intre Municipiul Constanta-Consiliul Local municipal Constanta si Județul Constanta-Consiliul Județean Constanta, in vederea funcționarii serviciilor publice de salvare acvatica-salvaniar si a posturilor de prim ajutor in sezonul 2011 pe plajele din Constanta si Stațiunea Mamaia

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la data de 08.07.2011 ;

Având in vedere: locale, actualizata ;

-    expunerea de motive a d-Iui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub iii .79556/o / .o / v jl I;

-raportul Comisiei Buget-Finante nr.l, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 si referatul Direcției Administrație Publica Locala înregistrat sub

nr.99557/07.07.2011 :

-    prevederile art.35, pct.l din Legea nr.273/.2006, privind finanțele publice


-prevederile art.36, alin.7, lit(c) din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata;

- HG nr.657/29.06.2011, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara ia dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru județul Constanta ;

-Hotararea Consiliului Județean Constanta nr. 160/15.05.2009 privind aprobarea parteneriatului in cadrul Proiectului de investiții in turisin”Amenajarea unor centre de prevenție, tratament medical primar si a punctelor de saivamar in zona litorala a Județului Constanta” ;

-llotararea Consiliului Județean Constanta nr.131/20.05.2011 privind

aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul de colaborare-parteneriat incheiat in vederea derulării Proiectului de investiții in turism”Amenajarea unor centre de prevenție, tratament medical primar si a punctelor de saivamar in zona litorala Constanta” ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.7 lit.(c) si art.115 alin.l lit.b, din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba cooperarea Municipiului Constanta-Consiliul Local municipal Constanta cu Județul Constanta-Consiliul Județean, in vederea realizării unei bune funcționari a serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor in sezonul 2011 pe plajele din Stațiunea Mamaia si Constanta.

Art.2. Se aproba Contractul de cooperare, anexa la prezenta hotarare, in vederea realizării unei bune funcționari a serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor in sezonul 2011 pe plajele din Stațiunea Mamaia si Constanta si mandateaza executivul, prin Primar Radu Ștefan Mazare sa semneze in numele si pentru Municipiul Constanta-Consiliul Local municipal Constanta, Contractul de cooperare incheiat cu Județul Constanta-Consiliul Județean.

Art.3. Finanțarea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor din cadru! proiectului, se va asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2011 pentru Municipiul Constanta, conform dispozițiilor HG nr.657/29.06.2011, respectiv suma de 1286 inii lei, suma ce va ti virata de Municipiul Constanta-Consiliul Local municipal Constanta către Județul Constanta-Consiliul Județean.

Art.4. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea aducerii Ia îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Constanta

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa la Hotararea

Nr. I9A / Pg

CONTRACT DE COOPERARE NR._

I -PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.Ll Municipiul Constanta-Consiliul local al municipiului Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, bdul.Tomis nr. 51, cod fiscal ,reprezentata prin domnul primar Radu Stfean Mazare cont curent nr. RO41TREZ23124670220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, ,reprezentata prin domnul primar Radu Ștefan Mazare în calitate de PARTENER

si

Art.1.2. Județul Constanta- Consiliul Județean Constanta , cu sediul in Constanta, bdul.Tomis nr.51, cod fiscal 2981739 ,cont curent RO 28TREZ 23121110206XXXXX deschis ta Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentat prin domnul Nieusor Daniel Constantinescu-Presedinte în calitate de PARTENER

Părțile au convenit încheierea prezentului contract de cooperare in baza prevederilor art. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si aic art. 942

din Codul Civil , H.G nr.657/29.06.2011 privind alocarea unei sume din fondul de rezerba bugetara la dispoziția Guvernului ;

11. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 Obiectul contractului îl constituie cooperarea părților semnatare în vederea realizării unei bune funcționari a serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor in sezonul 2011 pe plajele din stațiunea Mamaia si Constanta .

Art.2.2.Cooperarea se derulează in vederea finanțării tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor din cadrul proiectului, ce se vor asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului , prevăzut in bugetul de stat pe anul 2011 pentru municipiul Constanta conform H.G. nr.657/29.06.2011 cu suma de 1286 mii lei, suma ce va ti virata de Municipiul Constanta-Consiliul Local Municipal Constanta către Județul Constanta-Consiliul Județean.

ITT. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se încheie pentru perioada sezonului estival 2011 conform HG 657/2011.

IV. OBLIG AȚ I ILE PA RȚ1LOR

L Obligațiile Municipiului Constanța-Consiliul Local al municipiului

Constanta:

Art.4.1 Contribuie financiar prin asigurarea finanțarea proiectului si in special pentru furnizarea de servicii specifice acestuia;

A rt.4.2 Asigura finanțarea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor din cadrul proiectului , care se vor asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2011 pentru Municipiul Constanta, conform dispozițiilor H.G nr.657/29.6.2011.

Art.4.3. In situația in care la finalul sezonului 2011 se vor vira de către Consiliu! Județean ,sume de bani ramase nefolosite, acestea se vor retuma către Fondul de

Rezerva Bugete


kj u v c rn u t u i ixoni hh i e î .

II. Obligațiile Consiliului Județean

Art.4.4. Consiliul Județean Constanta il deleaga pe domnul Președinte al Consiluilui Județean Constanta sa propună si sa aduca la Îndeplinire toate masurile legale si necesare în scopul implementării si finalizării proiectului, conform legii.

Art.4.5.Urmărește coordonează si controlează modul de decontare si utilizare a tuturor cheltuielilor din fondurile alocate proiectului.

Art.4.6 Aduce la cunoștința Municipiului Constanta toate problemele aparute pe parcursul cooperării, modul de rezolvare a acestora , soluțiile propuse pentru evitarea lor in viitor, precum si modul de decontare si utilizare a tuturor cheltuielilor din fondurile alocate proiectului.

Art.4.7 Să respecte termenele si condițiile cooperării.

Art.4.8. Pana la data de 15.10.2011 Consiliul Județean Constanta are obligația de a aduce la cunoștința Municipiului Constanta, modul de cheltuire a sumelor virate conform H.G. nr.657/2011.

Art.4.9.In situația in care la finalul sezonului estival 2011 se constata ca din sumele virate au ramas sume de bani nefolosite, acestea se vor retuma Municipiului Constanta.

V. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.5.1. Contractul încetează la expirarea termenului inițial pentru care a fost încheiat.

Art.5.2 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune interese.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art.6.3 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor comerciale asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.

Art.6.4 Forța majoră apără de răspundere partea care o invoca.

Art.6.5 Atât începutul cât și sfârșitul perioadei de forță majoră, dovedită conform legislației române, va fi notificată de partea care o invoca celeilalte părți în maxim 5 zile de la apariție, respectiv încetare. Dacă notificarea nu este făcută în acest termen, partea care reclama forța majoră nu va beneficia de efectele ei.

VII. LITIGII

Art.7 Orice neînțelegere ivită în legătura cu executarea contractului se va soluționa pe cale amiabilă iar, in caz contrar, va fi. supusă judecării de către instanțele competente material și teritorial.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.îS.l Modificarea clauzelor contractuale se poate face de comun acord prin act adițional, la inițiativa părților.

Ali.o»* i iCzamlaiui vOniraCl va ii


conform legislației în vigoare din

România

Art.S.3 Prezentul contract de cooperare constituie titlu executoriu, fiind considerat pact cornisoriu de gradul IV.

fost încheiat în


2 exemplare, câte unu! pentru fiecare parte,


Prezentul contract a spre cele legale.

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL AL M U NICIPI ULUI CON STA NT A

J IDEILiL CONSTANTA CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA


PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZARE


PREȘEDINTE

NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

WfîNkjt (WCC

CO NTRASEM N EAZĂ SECRETAR.


V