Hotărârea nr. 193/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI ALEXA GHEORGHE, ALEXA ELENA,HUSEIN OZGHEN,HUSEIN SAVER, MATICIUC ION SI MATICIUC SMARANDA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța și

Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver,

Maticiuc Ion si Maticiuc Smaranda.


Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de    ?£'//

Având în vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 97995 / 2011, Raportul Comisiei 2 -Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridică si Referatul Direcției Patrimoniu nr.98312 / 2011;

Văzând solicitarea numiților Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver, Maticiuc Ion si Maticiuc Smaranda, înregistrată sub nr. 97910 / 2011, încheierea nr. 35396 a OCPI Constața - Biroul de cadastru și Publicitate Imobiliară,

In baza HCLM nr. 121 / 2011 privind aprobarea documentației Reactualizare PUZ Palazu Mare III, Modificare HCLM nr. 116/ 2003 și HCLM nr. 126 / 2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice, Certificatului de Urbanism nr. 1995 / 2011 și Rapoartelor de evaluare întocmite de S.C. Cadastru Consulting S.R.L., înregistrate sub nr.98299 / 2011


In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit “c”, art. 121 alin. 4 si art, 115, alin (1) lit b din Legii nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se completează inventarul domeniului privat al municipiului Constanța, cu terenul situat în zona DN2A - DE337, în suprafață de 1.912 mp.

Art.2 - Se însușește raportul de evaluare privind valoarea de circulație a terenului în suprafața de 1.912 mp, situat zona DN2A - parcela VN338/1 ; VN338/2 ; VN338/3- lot 2/1, proprietatea Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver, Maticiuc Ion si Maticiuc Smaranda.

Valoarea de circulație a terenului proprietate Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver, Maticiuc Ion si Maticiuc Smaranda în suprafață de 1.912 mp este de 152.960 € ( 80 €/mp x 1.912 mp)

Art.3 - Se însușește raportul de evaluare privind valoarea de circulație a terenului în suprafață de 1.912 mp, situat în zona DN2A - DE337, domeniu privat al Municipiului Constanța.

Valoarea de circulație a terenului proprietatea Municipiului Constanța, în suprafață de 1.912 mp este de 152.960 € ( 80 €/mp x 1.912 mp).

Art.4 - Rapoartele de evaluare sunt anexe la hotărâre și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5 - Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri, conform planului anexă, intre Municipiul Constanta si Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver, Maticiuc Ion si Maticiuc Smaranda. Planul anexă face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.6 - Contravaloarea rapoartelor de expertiza va fi suportata de Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver, Maticiuc Ion si Maticiuc Smaranda.

Art.7 - Primarul Municipiului Constanta va imputemici prin Dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnării actului notarial de schimb,

Art. 8 - Serviciul Patrimoniu va include strada nou creată, prin mutarea DE 337, în inventarul domeniului public al municipiului Constanța, după semnarea actului notarial.


Art. 9 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare către Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen și Saver, Maticiuc Ion și Smaranda, cu domiciliul ales în Constanța, str. C-tin Brătescu nr. 9, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T. și Serviciului Juridic, în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de

membri.

consilieri din 27

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

CONSTANTA

NR. /33    /    /?¥ -Se//

MARCELA ENACHE

PLAN DE SITUAȚIE

MUNICIPIU CONSTANTA INTRAVILAN Scara:2000