Hotărârea nr. 192/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE COMPLEX COMERCIAL INTEREX, STR. AMURGULUI, CALEA FERATA, SOSEAUA MANGALIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 43.400 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de Complex Comercial INTEREX, str. Amurgului, Calea ferată, șos. Mangaliei, teren în suprafață de aproximativ 43.400 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 98066/05.07.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.58021/05.07.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților STROE CRISTINEL ȘI ELENA înregistrată sub nr.58021/10.04.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 11534/25.01.2011 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de Complex Comercial INTEREX, str. Amurgului, Calea ferată, șos. Mangaliei, teren în suprafață de aproximativ 43.400 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților STROE CRISTINEL ȘI ELENA , tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR, wkcezj-

CONSTANȚA

NR. V3L?/    2011 \

R16207194, J40/3519/2004 Sos tancului, nr 13, oi 107. sc A. ap. 35, seci. 2. București Telefon: 256.9-1.93, mobil: 0723622 S76 / 0723 94 8/- 55

E-mail. moftart@ya.4oo.com

Amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investiția ce a initiat prezentul studiu, precum si construcțiile existente sau in curs de construire pe loturile din cadrul zonei studiate sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, respectiv si a beneficiarului proiectului. Terenurile direct învecinate amplasamentului sunt tot proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu excepția circulațiilor carosabile si pietonale care sunt in domeniul public.

■ determinarea circulației terenurilor

Proiectul nu prevede nici un fel de circulație a terenurilor intre deținători, in vederea realizării obiectivelor propuse.

Capitolul IV CONCLUZII

■    înscrierea amenajării si dezvoltării urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG

Intervenția urbanistica propusa are drept scop actualizarea prevederile PUG al Municipului Constnta, prezentul Plan Urbanistic Zonal constituind un instrument de rafinare a prevederilor generale si adaptare a acestora la variațiile locale specifice si la cerințele prezente in zona.

■    categorii principale de intervenție care susțin materializarea programului de dezvoltare

Reglementarea unitara a zonei studiate

Modernizarea si organizarea spațiala adecvata in conformitate cu tendințele de dezvoltare actuale ° priorități de intervenție

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUZ

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

1.01, Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care

R16207194, J40/3519/2004

Sos. tancului, nr. 13 bl. 107 sc A. ap. 35. seci 2. București Telefon: 256.94.93, mobil: 0723 622 676 / 0723 94 84 55

E-rnail. moftart@yahco.com

cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si funcționare a construcțiilor pe zona considerata. Aceasta este delimitată fizic de următoarele vecinătăți: nord - limita complexului comercial Interex, est - Str. Amurgului, sud - calea ferata, vest-Sos. Mangaliei.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor pe terenuri din zona menționata.

Regulamentul de fata detaliaza, completează si actualizeaza prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Constanta. Documentația a fost solicitata beneficiarului prin Certificatul de Urbanism numărul 167 din 01.02.2011 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

I.02. Baza Legala a Elaborării

Documentația de fata are ca baza legala de elaborare prevederile din Planului Urbanistic General al Municipiului Constanta, aprobat prin HCML 653/23.11.1999 si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, prevederile Codului Civil si ale Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996.

I.03. Domeniul de Aplicare

Prezentul PUZ precum si RLU aferent reprezintă norme obligatorii pentru autorizarea construcțiilor pe porțiunea de teren menționata mai sus. Suprafața totala a zonei studiate pentru care se propun reglementari prin prezentul PUZ-ului este de -40.000 mp.

Capitolul II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

11.01. Reguli cu privire la Pastrarea Infegriîatii Mediului si Protejarea Patrimoniului Natural si Construit

® autorizarea executării construcțiilor pe terenuri din intravilan este permisa cu respectarea condițiilor impuse de lege, de regulamentul general de urbanism si de prezentul regulament; autorizarea se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raționala a terenurilor si pentru realizarea construcțiilor, amenajărilor si lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte.

•    activitatile care prin natura lor pot crea servituti asupra terenurilor limitrofe si poluare nu sunt admise ca autorizare sau reautorizare.

•    se va asigura racordarea la rețelele tehnico-edilitare a tuturor obiectivelor; pentru situațiile excepționale se accepta soluții de gestiune locala, cu respectarea normelor de protecție sanitare, a mediului si a celorlalte acte normative in vigoare.

•    autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care, prin amplasare, funcțiune, volumetrie, aspect arhitectural- conformare si amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, invelitoare, cromatica etc.- depreciaza valoarea peisajului urban este interzisa.

sc Moft A r t s r I R16207194. J40/3519/2004

81.02. Reguli cu privire la Siguranța Construcțiilor si Âpararea Interesului Public

® autorizarea executării construcțiilor sau amenajărilor in zone expuse la riscuri naturale-alunecari de teren, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, zone inundabile etc.-este interzisa, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora.

•    autorizarea executării lucrărilor in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaz, apa, canalizare, cailor de comunicație etc. este interzisa.

•    autorizarea executării lucrărilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției si funcțiunea dominanta a zonei.

a autorizarea executării lucrărilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita stabilita prin prezentul regulament.

» autorizarea executării lucrărilor care, prin dimensiunile si destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitățile financiare si tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.

11.03. Reguli de Amplasare si Retrageri Minime Obligatorii

® amplasarea fata de aliniament - construcțiile vor fi amplasate obligatoriu aliniate după cum urmeaza:

-    la distanta de 2ml fata de aliniamentul parcelei (drumuri) pentru loturile amplasate pe Str. Amurgului, Str. Prel. Sg. N. Grindeanu, Str. Micsunelelor, Str. Prel Micsunelelor

-    la distanta de 5ml pentru loturilor amplasate pe Sos. Mangaliei si 3ml pe strada care face legătură intre Sos. Mangaliei si Str. Prel. Micsunelelor (la limita complexului Interex)

-    racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o lie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre străzi.

Pentru reprezentare grafica, se va consulta planșa de reglementari urbanistice U-03.2.

® amplasarea in interiorul parcelei. Se vor respecta condițiile referitoare la retrageri prezentate in planșa U-03.2 (edificabilul parcelei) - min. 1,9ml fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, respectând condițiile referitoare la vecinătăți si vizibilitate prevăzute de Codul Civil. Se admite alipirea pe limita de proprietate (calcan) in zonele figurate pe planșa U-03.2(calcanele vizibile din circulațiile publice se vor trata coloristic pentru diminuarea impactului vizual)

® amplasarea clădirilor unele fata de celelalte pe aceeași parcela. Se vor autoriza construcții doar daca acestea se inscriu in edificabilul parcelei. Se vor respecta condițiile de protecție la incendii.

1104. Reguli cu privire ia Asigurarea Acceselor Obligatorii

•    accese carosabile - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilități de acces la drumurile publice; caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor;

- accesele auto pe loturi se prevăd a avea următoarele gabarite maxime estimate: 8ml pentru loturile cu ieșire la Sos. Mangaliei, 4ml pentru loturile care au ieșire si la alta strada in afara de Sos. Mangaliei (pentru acestea exista posibilitatea lărgirii accesului la 8ml, daca funcțiunea desfasurata o necesita)

•    accese pietonale - autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale.

® pentru loturile fara ieșire directa la drumurile publice, accesul (auto, pietonal) va fi asigurat in virtutea dreptului la trecere (Codul Civil - servitute de trecere); criteriile de luat in considerație in trasarea accesului (alegerea terenului asupra caruia se exercita servitutea de trecere) vor fi:

1.    distanta cea mai scurta;

2.    afectarea cu servitute de trecere a terenului cu potențialul cel mai mic de dezvoltare.

In acest context este propusa realizarea unei bretele de acces, paralela cu Sos. Mangaliei si pornind din intersecția acesteia cu Str. Prel. Sg. N. Grindeanu - care ar urma sa deservească loturile de la Sos. Mangalia din aceasta zona. Aceasta se poate realiza pe terenul aflat in proprietatea primăriei, in urma intelegerii amiabile dintre părțile implicate si cu compensațiile stabilite de parti. In caz de nestabilire a consensului intre parti, se vor găsi soluții alternative.

Dimensiunea si forma finala ale acceselor (auto, pietonale) se vor definitiva prin intelegere amiabila intre parti, cu compensațiile necesare acolo unde este cazul.

A se consulta planșa U-03.2 pentru direcțiile de acces si gabarite estimate ale acestora.

II.05. Reguli cu privire la Echiparea Edilitara

•    beneficiarul se obliga sa racordeze construcțiile, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețelele centralizate publice acolo unde acestea exista.

9 lucrările de racordare si de bransare la rețelele edilitare publice se suporta in intregime de către investitor sau beneficiar.

® rețelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati, rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații aflate in serviciul public sunt proprietate publica daca legea nu dispune altfel.

® de la prezentul articol se pot face derogări doar in cazuri excepționale

11.06. Reguli cu privire la Forma si Dimensiunile Terenurilor pentru Construcții

» in principiu se pastreaza forma si dimensiunile terenurilor si parcelelor existente. Sunt permise operațiunile cadastrale de divizare sau comasare a parcelelor doar cu condiția sine qua non de a nu greva imaginea urbana prin schimbarea ritmului stradal al construcțiilor (clădiri sau împrejmuiri).

a inaltimea construcțiilor - autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea inaltimii maxime înscrise in planșa de reglementari urbanistice U-03.2 ® aspectul exterior al construcțiilor - autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

R162071S4, J40/3519/2004 Sos tancului, nr. 13. ni 107. sc A ao. 35. sect. 2. București Telefon: 256.94.93. mofc»l' 0723 622 676; 0723 $6 8^ 55

P-niait mof;ert@yahoo.corn

11.07. Reguli cu privire la Amplasarea de Parcaje, Spatii Verzi si împrejmuiri

® parcaje - autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora in afara domeniului public (prin excepție, utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabilește prin autorizația de construire, conform legii); parcajele pot fi realizate pe parcele atat la nivelul terenului, cat si in interiorul construcțiilor, in nivelurile inferioare (parter, demisol, subsol)

« necesar de locuri de parcare pentru diverse parcele/functiuni va fi calculat astfel:

-    1 loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața de maxim 100mp; 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața cuprinsa intre 150-200mp; 3 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața mai mare de 200mp

-    1 loc de parcare pentru fiecare 30mp suprafața utila pentru birouri si alimentație publica

-1 loc de parcare pentru fiecare 35mp suprafața utila pentru spatii comerciale ® spatii verzi si plantate - autorizarea executării construcțiilor se face numai cu obligația menținerii sau creării de spatii plantate in procentaj corespunzător din suprafața fiecărei parcele.

• imprejmuiri - este permisa autorizarea următoarelor categorii de imprejmuiri: semiopace sau transparente, tehnologice sau decorative - necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor; aspectul imprejmuirilor se supune acelorași exigente ca si in cazul aspectului exterior al construcției; este interzisa realizarea de imprejmuiri cu grad de opacitate mai mare de 80% in câmp.

Capitolul III ÎNCADRARE IN SISTEMUL ZONAL AL PUG

Articolul 1. Zonsficarea prezenta a porțiunii de tesut urban reglementate

Unitati si subunități funcționale

UTR20, subzona ZRL1a - LOCUINȚE INDIVIDUALE DE MICA ÎNĂLȚIME IN REGIM DE CONSTRUIRE IN GENERAL IZOLAT SI CUPLAT, CONSTRUCȚII CU CARACTER DE ANEXE GOSPODĂREȘTI, regim de înălțime maxim P+1E, POT=35%, CUT=0.7 UTR20, subzona ZRL4 - FUNCȚIUNI SPECIFICE IN ZONELE VERZI PROTEJATE; NU SE ADMIT NICI UN FEL DE INTERVENȚII CARE DEPRECIAZA CARACTERUL ZONEI PROTEJATE; SUNT ADMISE COSTRUCTIILE SI INSTALA-TIILE SPECIFICE, CONFORM PROIECTELOR AVIZATE DE INSTITUȚIILE LEGAL ABILITATE

Prezentul Plan Urbanistic Zonal constituie un instrument de rafinare a prevederilor generale si adaptare a acestora la variațiile locale specifice si la tendințele actuale de dezvoltare ale zonei.

Capitolul IV PREVEDERII LA NIVELUL ZONEI REGLEMENTATE PRIN PUZ

R16207194, J40/3519/2004


A, ap. 35, seca 2, București 723 622 676 / 0723 94 6A 55

=-mail. inoftan@yahoo.com

SECȚIUNEA s. UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1. Utilizări admise

» funcțiunea dominanta: locuire

« clădiri de locuințe individuale sau semicolective (izolate sau cuplate tip duplex) cu regim maxim de inaltime după cum urmeaza:

-    pentru loturile situate la Sos. Mangaliei S(D)+P+5E+6E (etajul 6 pe maxim 50% din suprafața construita a etajului 5)

-    pentru loturile situate la Str. Prel. Sg. N. Grineanu S(D)+P+4E

-    pentru restul loturilor din zona reglementata regimul maxim de inaltime este S(D)+P+3

Articolul 2. Utilizări admise cu condiționări

9 funcțiuni complementare locuirii (cornet, servicii, birouri, etc)

9 funcțiuni comerciale la parterul clădirilor

9 servicii profesionale fara a crea servituti limitrofe

• spatii verzi amenajate

9 accese pietonale si carosabile

® rețele tehnico-edilitare

Articolul 3. Utilizări interzise

9 Creșterea animalelor pentru producție si subzistenta

9 Platforme de precolectare a deșeurilor urbane

9 Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice 9 Autobaze si stafii de întreținere auto

SECȚIUNEA ii. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

9 Lucrări de terasament de natura sa afecteze vecinătățile

Articolul 4. Caracteristici ale parcelelor

® scopul prezentului PUZ nu este acela de a modifica forma sau dimensiunile parcelarului existent; eventualele inadvertențe intre parcelarul din planșe si realitate se vor rezolva de la caz la caz, prin pastrarea reglementarilor existente si aplicarea lor la situația din teren 9 configurația existenta a parcelelor se pastreaza; sunt permise operațiunile cadastrale de divizare sau comasare a parcelelor doar cu condiția sine qua non de a nu greva imaginea urbana prin schimbarea ritmului stradal al construcțiilor (clădiri sau împrejmuiri)

Articolul 5. Amplasarea clădirilor fata de aliniament

c oft A r t s r I

R16207194, J40/3519/2004

® clădirile se vor retrage de la aliniament cf. planșei de reglementari urbanistice U-03.2 după cum urmeaza:

-    la distanta de 2ml fata de aliniamentul parcelei (drumuri) pentru loturile amplasate pe Str. Amurgului, Str. Prel. Sg. N. Grindeanu, Str. Micsunelelor, Str. Prel Micsunelelor

-    la distanta de 5ml pentru loturilor amplasate pe Sos. Mangaliei si 3ml pe strada care face legătură intre Sos. mangaliei si Str. Prel. Micsunelelor (la limita complexului Interex)

Articolul 6. Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

® clădirile se vor amplasa retras fata de limitele laterale si posterioare de proprietate conform planșei de reglementari urbanistice U-03.2, adica min. 1.9ml fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, respectând condițiile referitoare la vecinătăți si vizibilitate prevăzute de Codul Civil. Se admite alipirea pe limita de proprietate (calcan) in zonele figurate pe planșa U-03.2

. Se vor respecta si condițiile de protecție la incendii (acces vehicule de intervenție).

Articolul 7. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

« distanta minima dintre clădiri va fi egala cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa a construcției celei mai înalte, dar nu mai puțin de 4ml; excepție fac anexele gospodărești (garaje, magazii, etc), unde se va judeca de la caz la caz. Deasemenea, excepții se pot face in anumite cazuri speciale, considerate astfel de autoritatea emitenta a autorizației de construire, Primăria Municipiului Constanta.

Articolul 8. Circulații si accese

•    toate construcțiile vor avea acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct; accesul carosabil se va realiza si către eventualele parcaje din subsol sau din interiorul loturilor; accesele pietonale se vor realiza distinct pentru fiecare funcțiune in parte in cazul in care in interiorul unei parcele se afla amplasate mai multe funcțiuni nerelationate. Articolul 9. Staționarea autovehiculelor. Parcaje.

•    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice, fie la nivelul terenului, fie in interiorul construcțiilor la nivelurile inferioare (parter, demisol, subsol); prin excepție se pot practica schimburi funcționale prin devierea trotuarului pe parcela proprie si utilizarea spațiului fostului trotuar ca suprafața de parcare in lungul carosabilului.

Articolul10. Inaltimea maxima admisibila a construcțiilor

•    regimul de inaltime se stabilește după cum urmeaza:

-    pentru loturile situate la Sos. Mangaliei este permis un regim maxim de inaltime

R16207194, J40/3519/2004 Sos lancului. rtr. 13, bl 107. sc A. ac. 35. saci. 2, București Telefon: 256.94.93. mobil: 0723 622 676 / 0723 04 84 55

E-tnail moftart@yarioo.coiT;

S(D)+P+5E+6E(etajul.6 pe max. 50% din suprafața construita a etajului 5)(26ml la cornișa)

-    pentru loturile situate la Str. Prel. Sg. N. Grineanu este permis un regim maxim de inaltime S(D)+P+4E(20ml la cornișa)

-    pentru restul loturilor din zona reglementata regimul maxim de inaltime este S(D)+P+3 (17ml la comisa)

-    se poate suplimenta regimul de inaltime cu maxim un nivel tehnic (ieșire pe terasa, mecanismul liftului, etc), cu suprafața maxima 20% din suprafața ultimului nivel

-    in cazul teraselor circulabile, acestea se pot amenaja peisager cu spatii verzi, mobilier, pergole, etc

Articolul 11. Aspectul exterior al clădirilor

a aspectul exterior al clădirii se va armoniza prin conformare, volumetrie, finisaje aspectului general al zonei, fara a contraveni funcțiunii clădirii precum si principiilor general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, in special in ceea ce privește adecvarea imaginii propuse cu momentul actual

® garajele, imprejmuirile si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala

Articolul 12. Condiții de echipare edilitara

® toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare existente, sau care urmeaza a fi realizate, gasindu-se soluții alternative viabile acolo unde este cazul, a toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie se vor realiza îngropat acolo unde este posibil.

Articolul 13. Spatii libere si spatii plantate

® spatiile verzi vor ocupa o suprafața maxim posibila din parcela

® se impune ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru circulatii/accese, in acest sens se recomanda utilizarea pavelelor inierbate tip grassbeton sau a pietrișului pentru circulații de traversare ocazionala;

® spatiile neconstruite si neocupate de circulatii/accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori si arbuști.

Articolul 14. împrejmuiri

® se vor utiliza următoarele tipuri de împrejmuiri: opace, semiopace sau transparente (opacitate in câmp max. 25% la strada, max. 100% lateral si posterior) - necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor; imprejmuirile vor avea o inaltime de maxim 2.5 ml.

® imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioare ale parcelei se realizează pentru delimitarea proprietății; modalitatea de realizare va tine cont de protecția proprietății private.

© imprejmuirile vor fi supuse acelorași criterii de calitate in ceea ce privește aspectul

R16207194, J40/3519/2004 Sos. tancului, nr. 13, oi. 107, sc A. a». 35. seci. 2. București Telefon- 256.94.93. mobil: 0723 622 676 / 0723 9-1 04 55

E-mail moftart@yahoo.com

exterior ca si clădirile propriu-zise.

SECȚIUNEA iii. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI

Articolul 15. Procentul de ocupare a terenului.

Coeficient maxim de utilizare a terenului.

Valorile POT si CUT, evidențiate in planșa U-03.2) sunt după cum urmeaza:

-    pentru loturile construite cu POT>35% este posibila supraetajarea, cu pastrarea POT existent si încadrarea in CUT maxim 1.5

-    este permisa extinderea construcțiilor existente pe parter, in limita unei creșteri de 10% a POT, pentru spatii anexa, ce au ca obiect imbunatatirea condițiilor de locuire (bucătărie, grup sanitar, baie,, centrala termica, etc)

-    pentru loturile libere: POT maxim 50%, CUT maxim 2

-    pentru loturile situate la Sos. Mangaliei si Str. Prel. Sg. N. Grindeanu este permis un POT maxim 70%, CUT maxim corespunzător (adica 4)

Capitolul V GLOSAR DE TERMENI

In prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni, care sunt necesar a fi explicități, in scopul evitării interpretării greșite a acestora. Astfel:

-    ALINIAMENT = linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata. Se utilizează in reglementari si aliniamentul “de fund” care stabilește linia pana la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, in scopul de a se proteja o mai buna posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

-    ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre strada si

-    ANEXE ALE LOCUINȚELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcela independent de clădirea principala, destinate pentru gararea a 1-2 mașini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafața acestora nu se ia in considerare in calculul indicilor urbanistici POT si CUT; nu sunt admise anexele de tip rural pentru adapostirea animalelor si produselor agricole pentru subzistenta sau comercializare.

-    COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezintă raportul dintre suprafața construita desfasurata si suprafața parcelei. In calculul suprafeței construite desfășurate nu sunt incluse suprafața garajelor si a spatiilor tehnice amplasate in subteran, suprafețele balcoanelor si teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. In cazul mansardelor se considera convențional o suprafața egala cu 60% din suprafața nivelului inferior.

-    INALTIMEA MAXIMA A CLĂDIRILOR - exprima in metri si număr de niveluri convenționale inaltimea maxima admisa, măsurată intre teren (in situația anterioara lucrărilor de terasament) si coama (pentru mansarde asimilate etajelor retrase) sau limita superioara a parapetului terasei (atic).

-    NIVEL RETRAS (ETAJ RETRAS) - reprezintă nivelul construit, util sau tehnic, care se retrage de la planul fațadei cu o distanta minim egala cu inaltimea sa peste nivelul inferior. Pentru construcțiile cu invelitoare in panta etajului retras i se poate asimila mansarda, cu condiția exclusiva ca panta invelitorii sa fie sub 100% (=45grade=50gon). Peste aceasta panta, mansarda se considera convențional ca etaj intreg.

s c M oft A r t s r I R16207194, J40/3519/2004

! ''CMa.YgVrfiVjC CvîVi

- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezintă raportul dintre proiecția la sol a

construcției ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafața parcelei. In calculul proiecției nu vor fi incluse

ieșindurile in consola in afara pianului fațadei a balcoanelor inchise sau deschise si nici elementele cu rol

decorativ sau de protecție ca streșini, copertine etc. Curțile de aerisire cu suprafața pana la 2,0 mp. inclusiv,

intra in suprafața construita.

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT) restul terenului ramane neconstruibil chiar si in situația înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor.

PREZENTUL P.U.Z. A FOST ÎNTOCMIT IN CONFORMITATE CU GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE . SI CONȚINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL INDICATIV GM-010-2000, APROBAT PRIN ORDIN M.L.P.A.T. NR. 176/N/2000.

R.L.U. AFERENT PREZENTULUI P.U.Z. A FOST ÎNTOCMIT IN CONFORMITATE CU GHIDUL PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTELOR DE URBANISM INDICATIV GM-007-2000, APROBAT PRIN ORDIN M.L.P.A.T. NR. 21/N/2000.

GLOSARUL DE TERMENI A FOST PRELUAT, ADAPTAT SI DETALIAT DUPĂ „ANEXA.1 - DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAT! IN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”.

19
F / Â

F ]    -    /s /y

■■ H

£/jgap //gt

■ /

•* / > -5

just


E

« I 8    1 »

a B    a

| CMrosabil |

1.00 .60 £01.00 •    ♦ •    3.00 o 3.0D    • • o

1.00 1.00 o *    4.00    « •

■i

8ECT1UNE DRUM A-A'

SECȚIUNE DRUM B-B*