Hotărârea nr. 19/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

.a România

i Jldetul Constanta

’ Ml NIC II’IIL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

H o tarare

privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri si/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta . întrunit in ședința ordinara din data de 10.02.2011

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-im Prima, Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr.2646 I0.oi.2ni l. Raportul Comisiei de Studii. Prognoze Economieo^Sociale. Buget finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l. Raportul Comisiei pentru Administrație Publica. Juridica. Apararea Ordinii Publice. Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privai nr.2643/10.01.2011:

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia legea 453 2001. privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor. HCi nr.577 2002 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88 |9o7 privind privatizarea ,'tarilor comerciale, cu modificările st completările ulterioare. St a I egii nr. 137 2002 privind

unele masuri pentru accelerarea priv atizării

Având in vedere prevederile HGI M nr.471 24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri si'sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare:

In temeiul prevederilor art.36. alin.2. lit.c. al in. 5. Iit.b. a art. 1 15 alin. I. lit.b si art. 123 alin. 3 din Legea nr.215-2001. privind administrația publica locala, republicata, cu modificările

ulterioare:


Art.l. Se aproba vanzarea. prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri și sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-3. cc fac parte integranta din prezenta hotarare:

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi ccl stabilit prin Raport de fvaluarc întocmit in baza IICLM nr. 35 2002 - privind organizarea procedurii dc achiziție a serviciului de evaluare in vederea Stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta:

Art.3. Se aproba revocarea Anexei 2 - "teren stradă Interioara 3 nr.l. in suprafața de 388 mp” din II.C.I Al nr.233 29.06.2006 plivind aprobarea vanzarii prin licitație publica a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) cc aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Art.4. Compartimentul Comisiilor dc Specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotararC Direcției L rbanism. Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat. Direcției Patrimoniu. Direcției I chnie-Aehizitii. in vederea aducerii Ia îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a lost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii.

CONSTANTA


NR.


PRESEDINTETE ȘEDINȚEI


contrasemnează

SECRETAR.


2011


\AN/ARE PRIN NEGOCIERE DIREG l'A

1 NR

CK 1

ADR F SA

1 LKLN

M I’R.Al .A 1 A ( mp)

DF.NL MIRF

CI MI’AKWT

\R. CA.

PLN l'Kt

VANZARE

DESTIN ATIA TTRFM 1 CI

S i AtiILI'l A PRIN CA. \ ARZARE

OBSERV \ l ll

i

Teren Strada Funtanele nr.32

41

BA ICI

TUPORITA si BA ICI EMIL

CU 1p.lt?

20] 1

întregire

proprietate - locuire eontorm RUG aprobat prin HCI M nr (353.1999

Solicitare;! de cumpănim nr. P693R 2Ul()

Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanta adiacent    proprietății

solicitantului pentru care ex'.-mt incTieiereti    de

i n ta bu 1 a re n r. 72 8 34-2 (}09 - Terenul propus spre vanzare    conform

reglementările» urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire . proprietarii    locuire

conform RUG aprobat prin HC'EM nrcG? 1 ucu

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

n. onn! —" '

E',,irca<i astral    1 Snp. măsurata {mp)

—,----".-y.    —

Adresa imobilului

41

Str. Fantanele, Constanta, jud. Constanta

^Hefunciiira nr.

UAT '

f    | -------- Constanta

WSPswșs’e,'

Bllfe; ti    j

“ -1'1    1

g-*    .    - r.

, -^Q^STÂNȚA

I    ^A/fcX4    "*
4

\ț>

■■
, 1^1 c->

K, ■ ig> <\> .

• " C\j

'i.’-u*    }    ț    U '(

•' >    ! i ' ■:••-•

‘r ;

.N <

4'


2js4‘1

str. FintineleSuprafeta

fr”?PO


41


A. Date referitoare la. teren


Valoarea de imposltare (lei)


Total .f j 41    !

WVKtiTĂR DB COORDONATE


Pct.

E(m)

K{m)

299448.435

788966.274

299448.605

"788964.437

2994^0.246

788970.062

299469.985

788971.875

?fata totala măsurată = 41 mp


Mențiuni


bimprqmuire nematerializata.VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

\R

CRT

ADRESA

TFREX

scpratata ( mp )

DEXl MIRE COMPARATOR

XR c.l.. PFXTRC \ \XZ\RL

DLS FIXAȚIA TEREN! 1l l

SI ARII (TA

l’KiX C 1 YAXZ.ARE

OBSrRV ATI)

1

1

Teren

Stațiunea Mamaia. Zona Hotel Central

Pa las -Pelican

47.41

SC OTTE'S

SR1,

CE

nr.3548

2010

întregire proprietate -circulație publica, parcare, conform PI. / aprobat prin HCLM iu- 5<i2 20ou

Solicitarea de cumpărare tu 60458 2010

-    Terenul    constiluie

domeniu    privat    al

Municipiului    Constanta

adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista    încheierea    de

intabulare nr.34 120 2009

-    Teienul propus spre

vanzare    conform

reglementari lot ui bamstice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “circutoric publica, parcare”' conform l’UZ aprobat prin HCLM nr.3O2 2009


4./


PRIMĂRd^n^p'ului*co^?^ SERVICIUL cadastru


VIZAT

Nr.


Data


^esCHIM0ABEL’V,

V>


V -______-_______

jfonUL CONSTANȚA

MftÂfiW MUNICIPIULUI

: cqn.ATANȚA___

12 i


>M


J ' <•< ■ ■. -Sistem de proiecție Stereo

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D (izi+1)

X [mj

Y tm]

1

4

3

2

312337.274 312337.844 312327.925 312327.355

789172.154

789176.861

789178.133

789173.426

4.741

10.000

4.7 41 10.000

S = 47.41 mp

SERV S.R.L.

BENEFICIAR:

VERIOTTI DORU

PLA


Tel/F&iiOari 1-508 W02X1

% CL

■Al,—


-Oi


Calculat


Lwpy


ff*


Ul


l\\i


JSrrter Suri^H.

- Ț*. 1    - . --    -_    . -    -^ț-    -


Verificat


TATA

Î5.2040


PLAN DE SITUAȚIE Necesar in vederea cumpărării imobi' situat in Stațiunea Mamaia, Zona Con

Palas Pelican - Lot 1

JUDEȚUL CONSTANTA


\W/ARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR ( RT

ADRESA

TEREN

SI I’R.U’AIA ( mp 1

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. CI. PENTRl

VANZARE

DESTINAȚIA ILKL.NI, LI t STABILITA

PRIN c i;.

V \NZ\RL

OBSERV AȚII

1

Teren

Stațiunea Mamaia. Zona Liotei Central Palas -Pelican

31,16

SC OTTL’S

SRL

CU

nr.3547/

2010

întregire proprietate -circulație publica, parcare, conform Pt'Z aprobat prin IICL.M nr.3(<? 2009

Solicitarea de cumpărare nr. 60436 2010

Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului    ( onstanta

adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista    încheierea    de

intabulare nr.34120 2009 - Terenul propus    $pre

vanzare    conform

reglementari lor urbanistice emise de Direcția Urbanism arc destinația de întregire a proprietății - "circulație publica, parcare" conform PI Z aprobat prin 1K LM nr.302/2009_    verde


. C C. 0 1 1 Vecin -■


Inventar de coordonate Teren Lot 2 Sistem de proiecție Stereo 70

tsx

Nr.

Pct.

-

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

3

4

31 2434.999 312435.628 312442.137 31244JL2Q2

789159.623 789165.035 789162.51 1 789158.763

5.448

6.981

3.773

6.758

5=3    •

- /$' CGRȚtFltA

Seria


S.C.

SE1

co70POCASons^§6to. Str, Miron ; IV S JT-Tel^Yx:0241 -508324

1 «iSTAXțA

Desenai

----

umer SurmA

tefionaK

/r

fflUU.YyA®

Calculat

-jXS

U M rxM


PLAN DE SITUAȚIE

Necesar in vederea cumpărării imobilului

situat iii Stațiunea Mamaia, Zona Complex Palas Pelican - Lot 2 JUDEȚUL CONSTANTA