Hotărârea nr. 188/2011

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL (TEREN SI CONSTRUCTIE) DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA

CONSTA/V7^ â ț$î


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea unui imobil (teren si construcție) din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea

R.A.E.D.P.P. Constanta

»

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de 08.07.    2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.90598/21.06.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr,5 — Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 90589/21.06.2011 și Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanța;.

Văzând situația juridică nr. 17329 / 2011, H.C.L.M. nr. 499/2001 privind completarea H.C.L.M. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome,, Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 219/2011 înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 17329 / 2011.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.5, lit. “a”, art.45 alin.3 si art.115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local la Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. a imobilului cu suprafața construită de 89,72 mp si a terenului aferent in suprafață de 89,72 mp situat in Piața Unirii, str. Răscoalei din 1907.

Art.2 - Predarea se va face prin Protocol de predare-primire încheiat între Primăria Municipiului Constanța și R.A.E.D.P.P. Constanta.

Art.3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța - Direcției Invatamant, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției financiare si S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de.....25.............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Popescu Raducu

CONSTANȚA Nr.l88./08...07.-2011