Hotărârea nr. 187/2011

HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 08.07.2011_.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 85299 / 2011, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 - juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 85300 / 2011 ;

Văzând adresa SC Telegondola Mamaia SRL înregistrată sub nr. 137404 / 2010, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților de la SC Telegondola Mamaia SRL nr. 15/ 2010 și Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 228929, Foaie de avere pentru blocurile de locuințe K1A și K2A;

Văzând anexa 1, poz. 1 la H.C.L.M. nr. 250 / 2003 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și

regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate

imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind

conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii » »

in Cartea Funciară emise de Ministerul Administrației și Internelor - Agenșia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexelor 1 - 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 2 5 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Popescu Raducu

CONSTANTA, NR. 187

J    '


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXANR. 1 LAH.C.L.M. NR. 187/2 011

TEREN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL PERLA - STAȚIE PORNIRE TELEGONDOLĂ -

S= 1.919 MP

NR. CAD. 113129, C.F. NR. 39346

NR.

CRT

NR. LOT

SUPRAFAȚĂ

MP

SUPRAFAȚA

RAMASĂ

1

1

1.071

848

2

2

284

564

3

3

354

210

4

4

210

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu RaducuPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

— CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

SCARA ,:500

Nr cadastral

Suprafața masuroto

Adrasa Imobilului

1919mp

ZONA HOTEL PERLA-STATIE PORNIRE TELEGONOOLA

SATAT1UNEA MAMAIA, MUN, CONSTANTA

ICortea ^uncloro nr.|    )    UAT |    CONSTANTA

Sltuatla actuala (înainte de dezlipire)

Sttuatta. vîHoore (după dezlipire)

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea imobilului

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Cotegorio

de

folosința

Descrlereo imobilului

113129

1919

• Cc

Teren cu construcții

1071

Cc

Teren cu construcții LOT1

1071

Total

-    2B4

Cc

Teren cu construcții A/feBK

284

Total

354

Cc

Teren cu construcții L0T3

354

Total

210

Cc

Teren cu construcții

210

Total

Total

191

1

Executant,    Recepționai

Ing. ZARCAOA ION    Dato

Ooto Octombrie 2010


ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.. 19.7./2 0.1.1

TEREN ZONA FALEZĂ NORD, PLAJA MODERN PESCĂRIE - POLIGON 3 ȘI POLIGON 4, LOT 1 -

S= 76.551 MP NR. CAD. 228929

NR.

CRT

NR. LOT

SUPRAFAȚĂ

MP

SUPRAFAȚA

RAMASĂ

1

3

28.833

47.718

2

4

3.077

44.641

3

5

44.233

408

4

6

408

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Popescu RaducuNUMĂR CADASTRAL 228929

Suprafața masurata

Adresa imobilului : Poligon 3 si Poligon 4 LOT 1

S = 76 551 mp

Intravilan, Zona Faleza Nord, Plaja Modern Pescărie

|U.A.T. [CONSTANTA    |


| 304975.429

d

oi


304975.429


791912.466792574.443___792574.
304289.468_ __304289.4^8

Ina^TdSW

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

S^rațata

uateaoria

de folosința

Descrierea Imobilului

Nr. cad.

UP[mpîQ

Categoria

le folosința

Descrierea imobilului

228929

76 551

CC

Poligon 3 si Poligon 4 Lot 1

28 833

CC

Poligon 3 si Poligon 4 Lot 3

3 077

CC

Poligon 3 sl Poligon 4 Lot 4

44 233

CC

Poligon 3 si Poligon 4 Lot 5

Total

76 551

rw

Poligon 3 sl Poligon 4 Lot •'

Total

76 551

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

Data


Page 1 of 2ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. A A 7/2 011

BLOC DE LOCUINȚE K1A STR. TRAIAN NR. 67

Nr.

tronson

Scara

Nivel

Cod unitate individuala

Nr. ap.

Nr.

camere

Suprafața utila pe ap.(mp)

Cota parti comuna pe ap.

Cota parte teren pe ap.

Carte

funciara

individuala

nr.

Obs.

%

mp

%

mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

1

32.99

2.13

10.48

2.13

13.87

P

2

1

37.66

2.44

12.01

2.44

15.89

P

3

1

37.66

2.44

12.01

2.44

15.89

P

4

2

58.34

3.77

18.55

3.77

24.54

P

5

2

61.54

3.98

19.59

3.98

25.91

P

6

2

59.09

3.82

18.80

3.82

24.87

1

7

2

59.74

3.86

19.00

3.86

25.13

1

8

1

37.70

2.44

12.01

2.44

15.89

1

9

1

37.63

2.43

11.96

2.43

15.82

Page 2 of 2

1

10

2

58.23

3.77

18.55

3.77

24.54

1

11

2

61.36

3.97

19.54

3.97

25.84

1

12

2

59.74

3.86

19.00

3.86

25.13

2

13

2

58.21

3.77

18.55

3.77

24.54

2

14

1

37.27

2.41

11.86

2.41

15.69

2

15

1

37.95

2.45

12.06

2.45

15.95

2

16

2

58.43

3.78

18.60

3.78

24.61

2

17

2

61.36

3.97

19.54

3.97

25.84

2

18

2

61.49

3.98

19.59

3.98

25.91

3

19

2

58.27

3.77

18.55

3.77

24.54

3

20

1

37.72

2.44

12.01

2.44

15.89

3

21

1

37.91

2.45

12.06

2.45

15.95

3

22

2

58.70

3.80

18.70

3.80

24.74

3

23

2

61.44

3.97

19.54

3.97

25.84

3

24

2

61.54

3.98

19.59

3.98

25.91

4

25

2

58.25

3.77

18.55

3.77

24.54

4

26

1

37.34

2.42

11.90

2.42

15.75

4

27

1

37.87

2.45

12.06

2.45

15.95

4

28

2

58.52

3.79

18.65

3.79

24.67

4

29

2

60.68

3.92

19.28

3.92

25.52

4

30

2

61.32

3.97

19.54

3.97

25.84

Total

1545.95

100

492.13

100

651.00

Descriere pârtilor

La demisol: adapost aparare civila si spatiile tehnice 2-10; la parter: hol acces locatari si hol acces locatari+casa scării;

comune indivize

la etaje 1-4: hol acces locatari+casa scării; acoperiș.

întocmit: ing.

Boicu Costel

Recepționat
ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. X8.7./2 011

BLOC DE LOCUINȚE K2A STR. TRAIAN NR. 70

Nr.

onson

Scara

Nivel

Cod unitate individuala

Nr. ap.

Nr.

camere

Suprafața utila pe ap.(mp)

Cota parti comuna pe ap.

Cota parte teren pe ap.

Carte

funciara

individuala

nr.

Obs.

%

mp

%

mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

1

33.20

2.15

10.65

2.15

13.12

P

2

1

37.57

2.43

12.04

2.43

14.82

P

3

1

37.61

2.43

12.04

2.43

14.82

P

4

2

58.51

3.79

18.78

3.79

23.12

P

5

2

61.22

3.97

19.67

3.97

24.22

P

6

2

58.54

3.79

18.78

3.79

23.12

1

7

2

58.17

3.77

18.68

3.77

23.00

1

8

1

37.50

2.43

12.04

2.43

14.82

ige2 of 2

1

9

1

37.55

2.43

12.04

2.43

14.82

1

10

2

58.22

3.77

18.68

3.77

23.00

1

11

2

61.23

3.97

19.67

3.97

24.22

1

12

2

60.84

3.94

19.52

3.94

24.03

2

13

2

57.73

3.74

18.53

3.74

22.81

2

14

1

37.50

2.43

12.04

2.43

14.82

2

15

1

37.56

2.43

12.04

2.43

14.82

2

16

2

58.18

3.77

18.68

3.77

23.00

2

17

. 2

60.80

3.94

19.52

3.94

24.03

2

18

2

61.09

3.96

19.62

3.96

24.16

3

19

2

58.58

3.80

18.82

3.80

23.18

3

20

1

37.59

2.44

12.09

2.44

14.88

3

21

1

37.78

2.45

12.14

2.45

14.95

3

22

2

58.31

3.79

18.78

3.79

23.12

3

23

2

61.50

3.99

19.77

3.99

24.34

3

24

2

61.04

3.96

19.62

3.96

24.16

4

25

2

59.03

3.83

18.97

3.83

23.36

4

26

1

37.50

2.43

12.04

2.43

14.82

4

27

1

37.47

2.43

12.04

2.43

14.82

4

28

2

58.59

3.80

18.82

3.80

23.18

4

29

2

61.48

3.98

19.72

3.98

24.28

4

30

2

61.16

3.96

19.62

3.96

24.16

Total

1543.05

100

495.45

100

610.00

^scriere

pârtilor

La demisol: adapost aparare civila si spatiile tehnice 2-10; la parter: hol acces locatari si hol acces locatari+casa scării;

)mune indivize

la etaje 1-4: hol acces locatari+casa scării; acoperiș.

întocmit: ing. Boicu Costel_Recepționat

1:500

ccdastroî

Suprafața masuraîa

!    Adresa imobilului

210mp

| ZONA HOTEL PERLA-STATîE PORNIRE TQ£OONDOLA-LOT4

i    SATATÎUNEÂ isOSAIÂ, MUU CONSTANTA

sa Funciqrq nr.[

UAT J CO^SWîÂ

A Date referitoare la teren

^r

rcelo

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de imaoziterei    Mențiuni

(lei)    '    |

1

Cc

210

j

t

- , -1— .    -—-

1

î    .................

210

!

8. Date referitoare la construcții

od

>nstr

Suprafața construita kt sol (mp)

Valoare de impozitare (iei)

Mențiuni

CI

190

CI—SPAȚIU COMERCIAL ( P+Terasa)

Sup. canstr desfasurata=380mp

t......    ..........................................................

otol

190

PLAN DE AMKlaoaw»

SCARA 1:500


\    -7


L Nr cadastral

Suprafața măsurate

Adresa imobilului

i

354mp

ZONA HOTEL PERLA-STATIE PORNIRE TELE60ND0LA—L0T3

i

SĂTĂTiUNEA MAMAIA, mun. CONSTANTA

jCarteo Funciorca nr. |    ~    ;UĂT ~j    CONSTANTA

- 4'"

-- .______________2% .. . ..

Nr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

W    i

Mențiuni

1

Cc

354

Total

354    i

LAN'DE AMPLASAMENT Si

SCARĂ


LL 8 U.'M k-v
î. Date referitoare !a construcții

Cod

constr

Suprafața construita ia soi (mp)

Valoare de îmoozitare (tei)

Mențiuni

C2

330

C2 -81R0URI+SPAW COMERCIAL ' ( P+0

Sup. constr. desfosuroto=660îîip

Total

330

INVENTAR DE COORDONATE

SISTEM PROIECȚIE STEEEQG8AFiC- 70

DISTANTE

3ng.


Pct


X[m]


308744.67


308707.62


308704.91


308703.13


308706.02


308702.53 .


308708.41


308711.67


308739.83


10


308742.40


11


308742.76


Yfm]


790212.71


790223.00


790224.49


790218.22


790217.40


790205.08


790203.39


790214.85


790206.88


790206.15


790206.05


Suprafața din măsurători ~ 354mp Suprafața conform acte - — mp


i-2


2-8


4-5


5-5


8-7


7-fî


8-


8~W


10-11


n-i


S8.45


~ I 3.99


3.51


3.00


12.00


8.12


11.91


2.67


0.2


03H LAN Ut Mivii


SCARA 1:5QG


Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa îmobHuîuî

284mp

ZONA HOTEL PERLA-STAHE PORNIRE TELEG0ND0LA-L0T2

SATATIUMEA MAMAIA. MUN. CONSTANTA

ICorteo Funcioro~nr?

CONSTANTAA Date referitoare la teran

Nr

parcela

Categorie de foloâînta

Su^rafyta

Valoare de impozitare!

(lei)    l

Mențiuni

1

Cc

284

.......

Total

234

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr

Suprafața construita la 3of (mp)

Valoare de impozitare (tei)

Mențiuni

C3

229

C3- SPAȚIU CO&OCIAL (P* Terase)

Sup. constr. desfasurata=458mp

Total

229


INVENTAR DE COORDONATE

Executant,    |

SISTEM PROIECȚIE STEREOGRAHC 70

mg. <akuaua ion

Pct

X[m]

Y[m]

015 E AN î t

1

308706.29

790237.91

1—2

rl

335.24

2

308677.06

790245.66

2-3

= !

13.91

S2rnnătubL%\

3

308683.57

790233.37

3-4

3.34

4

308686.87

790232.85

4-5

=

3.31

o -w^CADA O lec    D lOlM

5

308690.03

790231.85

6-8

=

3.34

Vq — -    ' 1 v^iN__~ J

6

308693.02

790230.38

6-7

3.31

\    Gradul |    '‘y

7

308695.74

790228.49

7-8

x

0,58

~f    *S

8

308696.17

790228.10

3-9

1.4S

Dota Octombrie /OTQg «

9

308697.16

790227.07

9-10

1.35

S® confirma suprafața din măsurători si

10

308698.02

790226.03

W-lî

=:

1.02

lntroduc@raa îrwbsîulut in baza de dat®

11

308698.62

790225.21

11-12

35

1.S0

12

308700.11

790226.21

12-13

sx

2.70

13

308702.73

790225.57

13-14

=

0.13

14

308702.89

790225.59

14-1

12.78

Suprafața totala masurata= 284mp

Suprafața din act

-    mp