Hotărârea nr. 186/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI" RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIATA OVIDIU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

HOTARARE

privind aprobarea proiectului ” Restaurarea și reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

.08,07,2011.

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.92735/23.06.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând Referatul Direcției Programe și Dezvoltare nr.92722/23.06.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe,

Având în vedere HCLM nr.l 13/16.05.2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Restaurarea și reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu”,

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.l 133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit d) și art.l 15, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul ” Restaurarea și reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomeniul Poli de creștere, conform documentației aprobate prin HCLM nr.l 13/16.05.2011.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare

necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanta

Nr. 186    /2011