Hotărârea nr. 183/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSE IN HCLM NR.12/2011

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCLM NR.12/2011

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 008.07.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.93125/24.06.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând referatul Direcției Programe și Dezvoltare nr.92826/23.06.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică, juridică;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.l 15, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.l.din HCLM NR. 12/2011, în sensul corectării valorii totale estimative a investiției conform anexei la hotărâre, respectiv devizul general, după cum urmează:

Valoarea totală estimativă a investiției este:

Total investiție:57749,38 mii lei, cu TVA, adica 13534,59 mii euro

Din care C+M: 51884,42mii lei, cu TVA, adica 12160,03 mii euro

(1 euro = 4.2668 lei, din 21.09.2010, cursul INFOEURO)

ART.2.Celelalte prevederi ale HCLM nr. 12/2011 rămân neschimbate;

ART. 3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 183    /2011