Hotărârea nr. 180/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC "DOCUMENTATIE TEHNICA PRIVIND REDIMENSIONAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA PENTRU INCALZIRE SI ACM LA 50 DE PT-URI AFLATE IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA";

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea proiectului tehnic “Documentație tehnica privind redimensionarea schimbătoarelor de căldură pentru incalzire si apa calda menajera la 50 puncte termice aflate in exploatarea R.A.D.E.T. Constanta”

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 08...07.. ....2011;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 96324/01.07.2011 prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, Memoriul justificativ nr. C 5899/30.06.2011 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Comisiei nr,5 administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice ,respectarea drepturilor si libertății lor cetatenesti,

Având in vedere Hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta nr.25/17.06.2011

Vazand dispozițiile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenție , precum si Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Analizând proiectul tehnic supus aprobării;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”b”, alin.4 lit.”d” si art.115 alin.l lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba proiectul tehnic “Documentație tehnica privind redimensionarea schimbătoarelor de căldură pentru incalzire si apa calda menajera la 50 puncte termice aflate in exploatarea R.A.D.E.T. Constanta”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de ... .25.....consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

POPESCU RADUCU    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.l8 0/08 ..07.2 011