Hotărârea nr. 18/2011

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE ASOCIATIEI "SPERANTA" PENTRU OCROTIREA BOLNAVILOR CU SIDA, CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind acordarea de facilități fiscale Asociației „Speranța” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

10.02.2011 -9

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul nr. S 20509/02.02.2011 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanțe și avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

Luând în considerare prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 și art. 285 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 217 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 și ale art. 125 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cererea Asociației „Speranța” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA Constanța de acordare a facilităților fiscale prevăzute de lege, înregistrată la SPIT-VBL sub nr. S 185452/25.11.2010 și decizia de impunere nr. S 16435/27.01.2011 privind creanțele datorate bugetului local în anul 2011 emisă de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și alin. (9), art. 45 aEn (2) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă scutirea Asociației „Speranța” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului local al Municipiului Constanța.

Art. 2 - (1) Asociația „Speranța” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA, prin reprezentantul său, are obligația să comunice organului fiscal competent orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea facilității fiscale prevăzute la art. 1 în termen de 30 de zile intervenirea acesteia în vederea încetării scutirii.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Art. 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în

vederea aducerii la îndeplinire, Asociației „Speranța” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 24 CONSILIERI DIN 27 MEMBRII.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANTA

NR. 18    / 10.02.2011