Hotărârea nr. 177/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND A PROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.ADAMCLISI, STR. SOVEJA, ALEE CAROSABILA SI PUNCT TERMIC, BD. TOMIS,TEREN IN SUPRAFATA DE 24000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Adamclisi, str. Soveja, alee carosabila si punct termic, bd. Tomis, teren în suprafață de 24000 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08.07 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 92844/23.06.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 90439/20.06.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI înregistrată sub nr. 90439/20.06.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 41189/24.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Adamclisi, str. Soveja, alee carosabila si punct termic, bd. Tomis, teren în suprafață de 24000 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 5consițierj din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

POPESCU RADUCU

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 177 / 08.07.2011


r ’

M|. IA*

BLOC M4

SLOC IM

act

SC A

SCB


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL


P3 REGLEMENTARI URBANISTICE


ANEXA LA HCLM NR. lTL7/-2-Q-li


LEGENDA
ctafMtfnta

^BXKa.'TțrS’M *"


_KUJi.


am*ff TBPKlSWt ZP*A PTIU» t* «


■330 3437


__ 'ATH VERZI EXISTENTE

, ^ PARCĂRI PROPdSE_

5; ăpa m vpfîzi pritpl


3 CthSnJUirA


liPAIII\CRZI


ELABORARE PUZ PEh

ADAMCLISI LA NORD-' TERMIC -_A NORD-VES SI S-OUL TOMtS LA SI


iSFATU vERZT PROPtfSE

carosabile propuse

TROTUARE PROPUSE

| acces biserica

HEGÎM MAXIM DE ihwi TIME ’.. SENS DE CIRCULAȚIE QețtGAȚQRitl


A-tl P£ ACC* j txaC4*atE ai »w tim» l itm ?urc*A TOTN.

I

Jdl «Wifll • sex

c y r

MPeiHALTlME-^tt


KXICfTAN7


ADRESA

.aatELUk


>P1A TOMISuTlH


znnalrvnio HI


REGLEMENTARI URBANISTICE


DAM