Hotărârea nr. 176/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. BANU MIHALCEA, STR. DR. ION RATIU, STR. CHILIEI, STR. MARAMURES, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 7851 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;

ROMANIAHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Bariu Mihalcea, str. Dr. Ion Rațiu, str. Chiliei, str. Maramureș, teren în suprafață de 7851 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08.07 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 90408/20.06.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 86434/15.06.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului DERVIȘ NEDRET și SEVDA înregistrată sub nr. 86434/10.06.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 160553/27.12.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Banu Mihalcea, str. Dr. Ion Rațiu, str. Chiliei, str. Maramureș, teren în suprafață de 7851 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului DERVIȘ NEDRET și SEVDA, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 5 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Popescu Raducu


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 176 / 08.07 . 2011PUZ PENTRU TERENUL nci hht    —

DR.I.RATIU la SUD STP mAT DE STR-BANu3rcB. .

STR- MARAMUREȘ vest STR cln^i* *°*° <T*

-_AVIZULU,04poRWNitatemr«„«„„;1 ,u*TW»*OA»«

Co ........... ................

' 1 ' ”• ........

/on,h’ ,U(#ul(o

J ' ‘ “ * 1 I I

1 ' ............ .........■ ............

c==l    .


OUD STR- MARAMUREȘ VEST STR "1"'" ""

opor^n.tate Nr160553/27 12    °°*

X    —-__^'T1(,*O®HlTANîA


cz>ooc***^4»n»w

____
ornam ihilI

>,l| OMÂNIiArm vfDt-p^x


T •■**« l»4SX Taitelanl M )S ■»■*•?«


i Ratiu ^r^Banu Mihaicea


....... .....---


’OkA


>*»


> f?TAU    --

„» w.4. |M    , ,jjr


-4Floh<1(_, -----------_S*    <- i

1 s C nova PROJFCr < KONSTRUCT |    (WOUP 8 R L

1    ***< (*»<•<*«•    I

1 Prolix [2W011    ,

(••**» 1

R>h x    1

«"VISNE0RETSI8EVQA

' ri*< p«rtlru terenul da»(mutai    L

lvr.    - r

-------- - -- 7T w*R**»*rwuRW Hf