Hotărârea nr. 175/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE PREL. STR. HATMAN LUCA ARBORE, DRUM DE EXPLOATARE, SOS MANGALIEI, INCINTA OIL TERMINAL, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 272535,65 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;

® VȚ’- n

*<*“* jnttPwnflMs siti


J ROMANIA

o ___________


HO TARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de prel. str. Hatman Luca Arbore, drum de exploatare, șos Mangaliei, incintă OIL TERMINAL

teren în suprafață de 272535,65 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08.07 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 65228/04.05.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.5 8909/27.04.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC AUTORENCO SA înregistrată sub nr. 58909/20.04.2011 , precum și Avizul de oportunitate nr. 165408/20.11.2009 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de prel. str. Hatman Luca Arbore, drum de exploatare, șos Mangaliei, incintă OIL TERMINAL teren în suprafață de 272535,65 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC AUTORENCO SA, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 5 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR.


Popescu Raducu

CONSTANȚA

NR. 175 / 08.07 . 2011


zc

1

1    P+2E

55.0% 1,20


c

1 P*2E 55.0% 1,20


Îî

s g

1 r

i


kea dcwiwit, w ra fi rtprwfci wb nici « forau a wb &cn motiv. Ura pomiwi il acnrihil «re al u. KAUHIA ui. tomuta.


PROIECT NR.129/2009 ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA NORD, DRUM DE EXPLOATARE LA SUD, SOS. MANGALIEI LA VEST, INCINTA OIL TERMINAL LA EST, CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009


P.U.Z.

ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA NORD, DRUM DE EXPLOATARE LA SUD, SOS. MANGALIEI LA VEST, INCINTA OIL TERMINAL LA EST,

CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009

CONSTANTA, SOSEAUA MANGALIEI ZONA METRO II

BENEFICIAR : S.C. AUTORENCO S.A.

PROIECT NR: 129/2009

r


1PROIECT NR.129/2009

ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA NORD, DRUM DE EXPLOATARE LA SUD, SOS. MANGALIEI LA

VEST, INCINTA OIL TERMINAL LA EST, CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009


BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

1. FOAIE DE CAPAT

1.    BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

2.    CONTRACT DE VANZARE

3.    MEMORIU JUSTIFICATIV

2. PIESE DESENATE

1.    PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

2.    PLAN SITUAȚIA EXISTENTA

3.    REGLEMENTARI URBANISTICE

4.    REGIMUL JURIDIC

5.    STUDIU DE INSORIRE

6.    SIMULARE 3D


1MEMORIU JUSTIFICATIV

•    Capitolul 1 - Date generale

•    Capitolul 2 - Situația existenta

•    Capitolul 3 - Propuneri

•    Capitolul 4 - Concluzii

CAPITOLUL 1    DATE

GENERALE

Denumirea Obiectivului

ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA NORD, DRUM DE EXPLOATARE LA SUD, SOS. MANGALIEI LA VEST, INCINTA OIL TERMINAL LA EST, CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009

Beneficiar

S.C. AUTORENCO S.A.

Amplasament

Constanta, Str. Mangaliei Zona Metro II

1.1 OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul proiectului consta in modificarea reglementarilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General si elaborarea soluției urbanistice, in vederea realizării unui service auto, a unui showroom, o spălătorie auto, o baza auto, precum si a spatii depozitare si anexe necesare in vederea obținerii aprobării de către Consiliului Local al municipiului Constanta.

Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico economice, in baza careia beneficiarul urmează sa solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Constanta, in zona comerciala aflata in partea de sud a orașului, pe Soseua Mangaliei.

Proiectul are la bază Certificatul de Urbanism nr 3912 din 8.12.2009 si a Avizului de Oportunitate nr 165408 din 20.11.2009 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Documentația prezenta isi propune următoarele:

—    Modificarea reglementarilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic

General referitoare la amplasamentul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, si stabilirea altor reglementari ce vor asigura potențialul urbanistic al zonei prin ocuparea terenului cu funcțiuni compatibile cu cele existente.

—    Corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele deja existente in zona.

—    Pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a clădirilor noi cu construcțiile existente.

1.2.ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Zona Metro II este localizata la ieșire din Constanta inspre Mangalia pe partea stanga si cuprinde centrele comerciale Metro 2, Practiker si Real, precum si 2 showroom-uri auto.

Zona studiata este delimitată de:

-    La nord: prelungirea străzii Hatman Luca Arbore

-    La sud: drum de exploatare

-    La vest: Sos. Mangaliei

-    La est: incinta OIL TERMINAL

Terenul care a generat studiul P.U.Z.-ului se afla in intravilanul orașului Constanta, zona Metro II, are o suprafața totala de 20236.OOmp si are următoarele vecinătăți:

-La nord: prelungirea străzii Hatman Luca Arbore

-La sud: drum de exploatare

-La est: incinta Oii Terminal

-La vest: Șoseaua Mangaliei

Amplasamentul este format din:

2    Parcela A 1121/8 Lot 2 Suprafața 6166.QOmp

3    Parcela A 1121/8 Lot 2/1/2 Suprafața 705.Omp

4    Parcela A 1121/8 Lot 2/1/1 Suprafața 1310.OOmp

5    Parcela A 1121/9 Suprafața 9000.00mp

6    Parcela A 1121/9 Lot 1/2 Suprafața 1729.00mp

7    Parcela A 1121/9 Lot 1/1 Suprafața 1326.00 mp

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

CAPITOLUL 2    SITUAȚIA EXISTENTA

2.1    REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul studiat este proprietatea S.C. Autorenco S.A., S.C. Sisteme Internationale de Afaceri S.A. si S.C. Art Bau International S.R.L. conform actelor de proprietate anexate.

2.2    ANALIZA GEOTEHNICA

Generalități:

Pe amplasament nu se semnalează accidente de teren de genul prăbușirilor sau alunecărilor, care sa pună in pericol stabilitatea viitoarelor construcții.

Adâncimea maxima de inghet pentru zona Constanta este, conform STAS6054/77, de 0.80m.

Din punct de vedere macroseismic, potrivit STAS11100/1-77, amplasamentul se gaseste in zona cu grad “7”de intensitate, iar conform normativului P100/92, in zona seismica “E”, cu Ks=0.12 si perioada de colt Tc=0.7sec.

Pentru fazele următoare de proiectare se va realiza unstudiu geotehnic amanuntit pentru a stabili soluția optima de fundare.

2.3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

Amplasamentul studiat face parte din zona comerciala aflata in partea de sud a Mun. Constanta.

In zona exista centele comerciale: Metro 2, Real si Practiker, precum si doua showroom-uri auto.

In imediata vecinate a amplasamentului vis-â-vis fata de Soseua Mangaliei se afla o zona rezidențiala cu locuințe individuale cu regim mic de înălțime si zona reglementata prin PUZ Contanta Sud Veterani.

In partea de nord a amplasamentul se afla o zona cu destinație speciala-o unitate militară.

In partea centrala a zonei studiate se afla cele trei complexe comerciale enumerate mai si showroomul auto , toate cele 4 construcții facand obiectul unui plan urbanistic de detaliu aprobat de Consiliul Local Constanta.

Conform PUG Mun. Constanta, amplasametnul studiat face parte din UTR20: ZRT1b,ZRV1a si ZRV4 -construcții si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru transferul mărfurilor transportate, servicii anexe aferente:moteluri, restaurante, loisir.

2.4    CAI DE COMUNICAȚII

Circulația principala in zona se realizează pe Soseua Mangaliei-E87 Constanta-Mangalia. Amplasamentele studiate au aces auto direct din soseaua Mangaliei prin drumul de exploatare,

prin drumul propus ( pe parcelele A 1121/8 lot 2/1/2 & parcela A1121/9 lot 1/2) si din strada existenta spre centrele comerciale Metro II, Praktiker si Real,

Circulația principala in zona se realizează pe soseaua Mangaliei.

2.5    ECHIPAREA EDILITARA

Zona studiata nu dispune de rețele de utilitati.

CAPITOLUL 3    PROPUNERI

3.1 ELEMENTE DE TEMA

Se propun spre construire un service auto, o baza auto, un showroom, o spălătorie auto, spatii depozitare si anexe, cu un regim maxim de inaltime P+1E, H maxim 12m

Spatii verzi si platate ameniate

- se propune amenjarea de spatii verzi si plantate pe toate suprafețele de teren neocupate de construcții, circulații si platforme.

3.2    ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

încadrarea amplasamentului in schema tramei majore

Amplasamentul studiat va avea acces auto dinpre Soseua Mangaliei, una din arterele de circulație majorea din Mun. Constanta care la ieșire din municipiu devine E87 realizând legătură intre Mun. Constanta si stațiunile situate in sudul litoralului.

Pentru asigurarea circulației auto pe amplasament se propune realizarea unei noi circulații auto din drumul de exploatare existent la sud-vest cu accesul carosabil spre centrul comercial Real existent la nord-vest printr-un nou sens giratoriu propus.

Accesul carosabil va avea 10,50 m asigurând accesul auto si pietonal pe amplasament. Locurile de parcare necesare vor fi prevăzute in interiorul limitelor de proprietate a fiecărei noi parcele.

Amenajarea circulațiilor si acceselor pe parcele va fi detaliata prin P.U.D.

3.3    SISTEMATIZARE VERTICALA

La elaborarea soluției de sistematizare se vor avea in vedere :

-    Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcțiile propuse corelate cu cotele terenului existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta;

-    Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

3.4 REGIMUL DE INALTIME

Regimul de inaltime al clădirilor din zona este cuprins este Parter si P+1E.(Hmax 12 m) Regimul de inaltime propus pe amplasamentul studiat este P+1E (h max= 12,00m).

3.5 MODUL DE UTILIZARE AL AMPLASAMENTULUI CE A GENERAT STUDIUL P.U.Z.-ULUI

S TEREN

20236.00

mp

EXISTENT

PROPUS

SC

Omp

10118.00 mp

SD

0 mp

20236.OOmp

P.O.T.

0%

50.00%

C.U.T.

0

1

3.6 ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa, canalizarea apelor uzate menajere, alimentarea cu energie electrica, telefonia si alimentarea cu gaze naturale se vor realiza din instalațiile existente in zona.

3.7. STUDIU DE INSORIRE PENTRU AMPLASAMENTUL CE A GENERAT STUDIUL PUZ-ULUI

Concluziile studiului de insorire efectuat la solstitiul de iarna - 21 decembrie ( planșele U4.STUDIU DE INSORIRE) sunt:

1.    Parcela A1121/8 Lot 2

Construcția propusa pe amplasamentul studiat beneficiază de insorire pe fațade, astfel:

fațada sud-est beneficiază de insorire intre orele 8:00-16:00, parterul fiind umbrit parțial pe perioada intregii zile de imobilul propus pe parcelea A 1121/9;

fațada sud-vest beneficiază de insorire intre orele 13;00-13;30 ; fațada nord-vest se afla in umbra proprie toata ziua;

fațada nord-est beneficiază de insorire intre orele 8:00-12:00, după care fiind afectat de umbra proprie;

2.    Parcela A 1121/9

Construcția propusa pe amplasamentul studiat beneficiază de insorire pe fațade, astfel:

fațada sud-est beneficiază de insorire toata ziua; fațada vest beneficiază de insorire intre orele 13;30-16;00;

fațada nord se afla in umbra proprie toata ziua; fațada de est beneficiază de insorire intre orele 8:00-13:00;

3. Parcela A1121/ 8 Lot 2/1/1 si Parcela A1121/9 Lot 1/1

Construcția propusa pe amplasamentul studiat beneficiază de insorire pe fațade, astfel:

fațada sud-vest beneficiază de insorire intre orele 12:00-; 16:00; fațada est beneficiază de insorire intre orele 9;00-13;00; fațada nord se afla in umbra proprie toata ziua;

De concluziile studiului de insorire se va tine seama in elaborarea studiului arhitectural pentru construcțiile propuse ;

CAPITOLUL 5    CONCLUZII

■ CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus va imbunatati calitatea zonei in care se afla amplasamentul propus, fiind compatibil cu caracterul ei funcțional.

Obiectivul propus prin structura, finisaje si;funcțioEialjțațe se>va ridica la nivelul actual al cerințelor privind calitatea.

și'.; ■    ' wJÎi întocmit,

k?    '>-V. ZWmtbuxarsene

s.c. KALllWfT’^Qy^T s.r.l. Constanta

jvtnT)

ELABORARE PUZ PENTRU ZONA

DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA

NORD, DRUM DE EXPLOATARE LA SUD,

SOS. MANGALIEI LA VEST, INCINTA OIL

TERMINAL LA EST, CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009

REGULAMENT

- kalinia proiect s.r.l. - STR. Sabinelor nr.23, CONSTANTA 8700    2

tel/fax 041 831 222• DENUMIREA OBIECTIVULUI


•    FAZA:

•    BENEFICIAR:

•    PROIECTANT GENERAL:

•    DATA ELABORĂRII:


ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA NORD, DRUM DE EXPLOATARE LA SUD, SOS. MANGALIEI LA VEST, INCINTA OIL TERMINAL LA EST, CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009 P.U.Z.

S.C. AUTORENCO S.A.

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

APRILIE 2011

CUPRINS

TITLU I. - PRESCRIPȚII GENERALE

Domeniul de aplicare

Corelări cu alte documentații de urbanism

Diviziunea teritoriului în zone funcționale și unități teritoriale de referință (U.T.R.)

Structura regulamentului local de urbanism

TITLU II. - PREVEDERI GENERALE CU CARACTER OBLIGATORIU

TITLU III. - PRESCRIPȚII SPECIFICE PENTRU UNITĂȚILE TERITORIALE DE REFERINȚĂ

1.    ZC- ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL’ COMERȚ SI ALIMENTAȚIE PUBLICA

2.    ZM - ZONA MIXTA - SERVICII DE INTERES GENERAL, COMERȚ ALIMENTAȚIE PUBLICA SI SHOWROOM AUTO

3.    ZS- ZONA SERVICII AUTO- SHOWROOM SI SERVICE AUTO

4.    ZD - ZONA DISTRIBUȚIE CARBURANT!

5.    ZA - ZONA SERVICII AUTO

TITLUL 1 - PRESCRIPȚII GENERALE

1.1 DOMENIUL DE APLICARE

Zona Metro II este localizata la ieșire din Constanta inspre Mangalia pe partea stanga si cuprinde centrele comerciale Metro 2, Practiker si Real, precum si 2 showroom-uri auto.

Zona studiata este delimitată de:

-    La nord: prelungirea străzii Hatman Luca Arbore

-    La sud: drum de exploatare

-    La vest: Sos. Mangaliei

-    La est: incinta OIL TERMINAL

Terenul care a generat studiul P.U.Z.-ului se afla in intravilanul orașului Constanta, zona Metro II, are o suprafața totala de 20236.00mp si are următoarele vecinătăți:

-La nord: prelungirea străzii Hatman Luca Arbore

-La sud: drum de exploatare

-La est: incinta Oii Terminal

-La vest: Șoseaua Mangaliei

Amplasamentul este format din:

1    Parcela A 1121/8 Lot 2 Suprafața 6166.00mp

2    Parcela A 1121/8 Lot 2/1/2 Suprafața 705.Omp

3    Parcela A 1121/8 Lot 2/1/1 Suprafața 1310.00mp

4    Parcela A 1121/9 Suprafața 9000.00mp

5    Parcela A 1121/9 Lot 1/2 Suprafața 1729.OOmp

6    Parcela A 1121/9 Lot 1/1 Suprafața 1326.00 mp

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

1.2 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Proiectul a fost corelat cu următoarele documentații si hotarari:

•    Plan Urbanistic General Constanta Etapa I - I. P. J. Constanta, 1994;

•    H.C.L.M. 171/2005

•    H.C.L.M. 411/2005

•    H.C.L.M. 263/2008

•    H.C.L.M. 489/2009

1.3 DIVIZIUNEA TERITORIULUI IN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

Suprafața cuprinsa in prezentul PUZ se incadreaza in următoarele zone funcționale

1.    ZC - ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL, COMERȚ SI ALIMENTAȚIE PUBLICA

2.    ZM - ZONA MIXTA - SERVICII DE INTERES GENERAL, COMERȚ ALIMENTAȚIE PUBLICA SI SHOWROOM AUTO

3.    ZS-ZONA SERVI Cil AUTO-SHOWROOM SI SERVI CE AUTO

4.    ZD - ZONA DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

5.    ZA - ZONA SERVICII AUTO ( SHOWROOM AUTO, AUTOGARA, SEVICE AUTO, UNITATI

DE TRANSFER PERSOANE, AUTOBAZA AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICII ANEXE MOTEL, RESTAURANT, LOISIR);__

1.4.STRUCTURA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Generalități: Caracterul zonei

SECȚIUNEA I: Utilizare funcțională

ARTICOLUL 1 - utilizări admise

ARTICOLUL 2 - utilizări admise cu condiționări ARTICOLUL 3 - utilizări interzise

SECȚIUNEA II: Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor

ARTICOLUL 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

ARTICOLUL 5 - amplasarea clădirilor față de aliniament

ARTICOLUL 6 - regim de construire; retrageri față de limitele laterale posterioare ale parcelelor ARTICOLUL 7 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor ARTICOLUL 8 - aspectul exterior al clădirilor ARTICOLUL 9 - circulații si accese

9    9

ARTICOLUL 10 - staționarea autovehiculelor

ARTICOLUL 11 - condiții de echipare edilitară

ARTICOLUL 12 - spații libere și spații plantate

ARTICOLUL 13 - împrejmuiri ’

SECȚIUNEA III: Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

ARTICOLUL 14 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

ARTICOLUL 15 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

TITLUL 2 - PREVEDERI GENERALE CU CARACTER OBLIGATORIU

Art1.

(a)    Prevederile prezentului regulament (RLU) stau la baza eliberării certificatului de urbanism si a autorizației de construire pentru orice parcela situata in interiorul limitei de studiu.

(b)    In cazul terenurilor pentru care nu a fost eliberata Autorizația de Constuire pana la data aprobării prezentului Regulament, se vor respecta prevederile acestuia.

Art2.

(a) in cazul comasării a mai mult de 3 loturi sau in cazul dezmenbrarii unu teren in mai mult de trei loturi, se va solicita prin Certificatul de Urbanism elaborarea unei documentații P.U.D.

Art 3.

(a) Prin P.U.D. nu se pot propune alte funcțiuni si alti indici de ocupare si utilizare a terenului decât cele prevăzute prin acest R.L.U,.

Art 4.

(a) Regimul de construire, regimul de inaltime, indicii de ocupare a terenului si alinierea construcțiilor vor respecta prevederile marcate in planșa de Reglementari

TITLUL 3 - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

CAPITOLUL 1

ZC-ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL, COMERȚ SI ALIMENTAȚIE PUBLICA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

In aceasta categorie intra intr-o proporție insemnata dotări de folosința periodica, servicii care se adreseaza unei populații mai numeroase decât zonele de servire directa, servicii interes general, comerț, alimentație publica, restaurante, etc.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZC - Art.5 - utilizări admise

- sunt admise următoarele utilizări:

•    instituții, servicii;

•    servicii comerciale

•    comerț cu amănuntul;

•    restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, etc.

•    hypermarker

•    zone relaxare si de distractie( bowling,biliard, spatii distracție copii, s.a)

ZC - Art.6 - utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice

-    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

-    orice activități productive,

-    construcții provizorii de orice natură,

-    depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    statii de întreținere auto

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane

-    construcții provizorii de orice natura; cu excepția celor pentru organizare de șantier pe durata existentei șantierului;

-    orice lucrări care diminuează spatiile publice plantate;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente sau care împiedica scurgerea corecta, evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ZC - Art.7 - caracteristici ale parcelelor

-    Pentru a fi construibila direct, in baza prezentului regulament o parcela trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

a)    sa aiba o suprafața minima de 200,00 m2 pentru clădiri;

b)    sa aiba un front la strada de:

-    minimum 9 ,00 m

-    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

-    Este interzisa subimpartirea unor parcele care ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate mai sus

-    Nu se acorda autorizație de construire pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeași prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin apariție in urma unei împărțiri de teren (ieșire din indiviziune, înstrăinare, moștenire)

-    Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local al Mun. Constanta poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrări de arhitectura care sa demonsreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

ZC - Art.8 - amplasarea fata de aliniament

-    Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

ZC - Art.9- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3m;

ZC - Art.10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

- Inaltimea construcțiilor nu va depăși 2S+P+2E (26.1 Om)

ZC - Art.11 •• aspectul exterior al clădirilor

- Aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor zonei mixte, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate

-    In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

-    Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte

-    Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte

-    Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

-    In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

-    Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

-    Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

-    Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

-    Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

-    Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei

-    Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

-    Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

-    Se interzice orice dispunere a firmelor care înglobează parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

-    Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, comise, acoperișuri.

-    Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale.culori, iluminare

ZC - Art.12 - circulații si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 4,00m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-    Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu

-    In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare

ZC - Art.13 - staționarea autovehiculelor

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in parcările special amenajate, deci in afara circulațiilor publice

-    Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93)

-    Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

-    Locurile de parcare aferente construcțiilor propuse , vor fi asigurate in limita terenului proprietate, vor fi evidențiate pe planuri, iar necesarul va fi calculat astfel:

•    1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața de maxim 100mp, 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața cuprinsa intre 150-200mp,3 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața mai mare de 200mp;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 30 mp suprafața utila pentru birouri si alimentație publica;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp suprafața utila pentru spatii comerciale;

-    Garajele pot fi amplasate pe limita de proprietate cu condiția sa nu depaseasca inaltimea gardului;

ZC - Art.14 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornișa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

-    Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

-    Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

ZC - Art.15 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de

parcare

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

-    pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp de locuitor.

ZC - Art.16 - împrejmuiri

-    Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

-    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

-    împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu.

-    nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ZC - Art.17 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecția la sol a construcției ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafața parcelei. In calculul proiecției nu vor fi incluse ieșirile in exterior a balcoanelor închise sau deschise in consola deasupra domeniuluipublic si nici elementele cu rol decorativ sau de protecție ca Streșini, copertine, etc. Curțile de aerisire pana la 2,0 mp., suprafața inclusiv, intra in suprafața construita.

ZM : POT = 55,00% (teren ocupat de construcții)

ZC - Art.18 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZM: CUT =1,20

-    Coeficientul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construita desfasurata si suprafața parcelei

-    in calculul suprafeței construite desfășurate nu sunt incluse suprafața garajelor si spatiilor tehnice amplasate in subteran precum si suprafețele balcoanelor si teraselor deschise precum si a podurilor neutilizabile

CAPITOLUL 2


ZM - ZONA MIXTA - SERVICII DE INTERES GENERAL, COMERȚ ALIMENTAȚIE PUBLICA SI SHOWROOM AUTO

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

In aceasta categorie intra intr-o proporție insemnata dotări de folosința periodica, servicii care se adreseaza unei populații mai numeroase decât zonele de servire directa, servicii interes general, comerț, alimentație publica, restaurante, etc.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZM - Art.19 - utilizări admise

- sunt admise următoarele utilizări:

•    instituții, servicii;

•    servicii comerciale

•    showroom auto

•    comerț cu amănuntul;

•    restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, etc.

•    hypermarker

•    zone relaxare si de distracție

ZM - Art.20 - utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice

-    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

-    orice activități productive,

-    construcții provizorii de orice natură,

-    depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    statii de intretinere auto

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane

-    construcții provizorii de orice natura; cu excepția celor pentru organizare de șantier pe durata existentei șantierului;

-    orice lucrări care diminuează spatiile publice plantate;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente sau care împiedica scurgerea corecta, evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ZM - Art.21 - caracteristici ale parcelelor

-    Pentru a fi construibila direct, in baza prezentului regulament o parcela trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

a)    sa aiba o suprafața minima de 200,00 m2 pentru clădiri;

b)    sa aiba un front la strada de:

-    minimum 9 ,00 m

-    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

-    Este interzisa subimpartirea unor parcele care ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate mai sus

-    Nu se acorda autorizație de construire pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeași prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin apariție in urma unei împărțiri de teren (ieșire din indiviziune, instrainare, moștenire)

-    Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local al Mun. Constanta poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrări de arhitectura care sa demonsreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

ZM - Art.22 - amplasarea fata de aliniament

-    Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

ZM - Art.23- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința ;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3m;

ZM - Art.24 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

- Inaltimea construcțiilor nu va depăși P+1E (12m)

ZM - Art.25 - aspectul exterior al clădirilor

- Aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor zonei mixte, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate

-    In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul Si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

-    Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte

-    Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte

-    Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

-    In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

-    Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

-    Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

-    Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

-    Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

-    Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei

-    Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

-    Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

-    Se interzice orice dispunere a firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

-    Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, cornișe, acoperișuri.

-    Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

ZM - Art.26 - circulații si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 4,00m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-    Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu

-    In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare

ZM - Art.27 - staționarea autovehiculelor

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in parcările special amenajate, deci in afara circulațiilor publice

-    Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93)

-    Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

-    Locurile de parcare aferente construcțiilor propuse , vor fi asigurate in limita terenului proprietate, vor fi evidențiate pe planuri, iar necesarul va fi calculat astfel:

•    1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața de maxim 100mp, 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața cuprinsa intre 150-200mp,3 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața mai mare de 200mp;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 30 mp suprafața utila pentru birouri si alimentație publica;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp suprafața utila pentru spatii comerciale;

-    Garajele pot fi amplasate pe limita de proprietate cu condiția sa nu depaseasca inaltimea gardului;

ZM - Art.28 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

- Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

- Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

ZM - Art.29 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de

parcare

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. înălțime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

-    pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp de locuitor.

ZM - Art.30 - imprejmuiri

-    Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

-    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

-    împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu.

-    nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ZM - Art.31 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecția la sol a construcției ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafața parcelei. In calculul proiecției nu vor fi incluse ieșirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola deasupra domeniuluipublic si nici elementele cu rol decorativ sau de protecție ca streșini, copertine, etc. Curțile de aerisire pana la 2,0 mp., suprafața inclusiv, intra in suprafața construita.

ZM : POT = 28,14% (teren ocupat de construcții)

ZM - Art.32 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZM: CUT = 0,56

-    Coeficientul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construita desfasurata si suprafața parcelei

-    in calculul suprafeței construite desfășurate nu sunt incluse suprafața garajelor si spatiilor tehnice amplasate in subteran precum si suprafețele balcoanelor si teraselor deschise precum si a podurilor neutilizabile

CAPITOLUL 3

ZS- ZONA SERVICII AUTO- SHOWROOM SI SERVICE AUTO

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

In aceasta categorie intra dotări de folosința periodica, servicii auto care se adreseaza unei populații mai numeroase decât zonele de servire directa

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZS - Art.33 - utilizări admise

- sunt admise următoarele utilizări:

•    showroom auto

•    servicii de verificare si intretinere auto

ZS - Art.34 - utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

-    orice activitate neprecizata anterior

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ZS - Art.35 - caracteristici ale parcelelor

-    Pentru a fi construibila direct, in baza prezentului regulament o parcela trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

a)    sa aiba o suprafața minima de 200,00 m2 pentru clădiri;

b)    sa aiba un front la strada de:

-    minimum 9 ,00 m

-    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

- Este interzisa subimpartirea unor parcele care ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate mai sus

-    Nu se acorda autorizație de construire pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeași prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin apariție in urma unei impartiri de teren (ieșire din indiviziune, instrainare, moștenire)

-    Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local al Mun. Constanta poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrări de arhitectura care sa demonsreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

ZS - Art.36 - amplasarea fata de aliniament

-    Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe intreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

ZS - Art.37- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3m;

ZS - Art.38 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

- Inaltimea construcțiilor nu va depăși P+1E (12m)

ZS - Art.39 - aspectul exterior al clădirilor

-    Aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor zonei mixte, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate

-    In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

-    Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte

-    Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile înalte

-    Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

-    In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

-    Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

-    Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

-    Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

-    Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

-    Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei

-    Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

-    Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

-    Se interzice orice dispunere a firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

-    Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, comise, acoperișuri.

-    Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

ZS - Art.40 - circulații si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 4,00m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-    Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu

-    In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare

ZS - Art.41 - staționarea autovehiculelor

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in parcările special amenajate, deci in afara circulațiilor publice

-    Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93)

-    Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

-    Locurile de parcare aferente construcțiilor propuse , vor fi asigurate in limita terenului proprietate, vor fi evidențiate pe planuri, iar necesarul va fi calculat astfel:

•    1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața de maxim 100mp, 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața cuprinsa intre 150-200mp,3 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața mai mare de 200mp;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 30 mp suprafața utila pentru birouri si alimentație publica;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp suprafața utila pentru spatii comerciale;

-    Garajele pot fi amplasate pe limita de proprietate cu condiția sa nu depaseasca inaltimea gardului;

ZM - Art.42 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

- Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

ZS- Art.43 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de

parcare

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se vor identifica, proteja si pasțra in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

-    pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp de locuitor.

ZS - Art.44 - imprejmuiri

-    Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

-    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

-    împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu.

-    nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ZS - Art.45 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

-    Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecția la sol a construcției ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafața parcelei. In calculul proiecției nu vor fi incluse ieșirile in exterior a balcoanelor închise sau deschise in consola deasupra domeniuluipublic si nici elementele cu rol decorativ sau de protecție ca streșini, copertine, etc. Curțile de aerisire pana la 2,0 mp., suprafața inclusiv, intra in suprafața construita.

ZM : POT = 50.00 % (teren ocupat de construcții)

ZS - Art.46 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZM: CUT = 0.50

-    Coeficientul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construita desfasurata si suprafața parcelei

CAPITOLUL 4

ZD - ZONA DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

In aceasta categorie intra dotări de folosința periodica, servicii de distribuție carburranti si întreținere auto care se adreseaza unei populații mai numeroase decât zonele de servire directa ;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZD - Art.47 - utilizări admise

- sunt admise următoarele utilizări:

•    statie distribuție carburanți

•    servicii de verificare si intretinere auto

•    servicii conexe : alimentație publica si comerț;

•    amenajari pietonale si spatii plantate ;

ZD - Art.48 - utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

-    orice activitate neprecizata anterior

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ZD - Art.49 - caracteristici ale parcelelor

-    Pentru a fi construibila direct, in baza prezentului regulament o parcela trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

a)    sa aiba o suprafața minima de 200,00 m2 pentru clădiri;

b)    sa aiba un front la strada de:

-    minimum 9 ,00 m

-    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

-    Este interzisa subimpartirea unor parcele care ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate mai sus

-    Nu se acorda autorizație de construire pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeași prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin apariție in urma unei împărțiri de teren (ieșire din indiviziune, instrainare, moștenire)

-    Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local al Mun. Constanta poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrări de arhitectura care sa demonsreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

ZD - Art.5O - amplasarea fata de aliniament

-    Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

ZD - Art.51- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3m;

ZD - Art.52 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

- Inaltimea construcțiilor nu va depăși P+1E (12m)

ZD - Art.53 - aspectul exterior al clădirilor

-    Aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor zonei mixte, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate

-    In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

-    Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile inalte

-    Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte

-    Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

-    In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

-    Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

-    Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

-    Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

-    Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

-    Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei

-    Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

-    Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

-    Se interzice orice dispunere a firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

-    Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, cornișe, acoperișuri.

-    Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

ZD - Art.54 - circulații si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 4,00m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-    Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu

-    In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare

ZD - Art.55 - staționarea autovehiculelor

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in parcările special amenajate, deci in afara circulațiilor publice

-    Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93)

-    Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

ZD - Art.56 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

-    Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

- Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

ZD- Art.57 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de

parcare

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circu

latiile publice;

ZD - Art.58 - imprejmuiri

- Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

-    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

-    împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu.

-    nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ZD - Art.59 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

-    Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecția la sol a construcției ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafața parcelei. In calculul proiecției nu vor fi incluse ieșirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola deasupra domeniuluipublic si nici elementele cu rol decorativ sau de protecție ca streșini, copertine, etc. Curțile de aerisire pana la 2,0 mp., suprafața inclusiv, intra in suprafața construita.

ZM : POT = - 8.18 % (teren ocupat de construcții)

ZD - Art.60 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZM: CUT =0.818

-    Coeficientul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construita desfasurata si suprafața parcelei

CAPITOLUL 5

ZA - ZONA SERVICII AUTO- SHOWROOM AUTO, SEVICE AUTO, UNITATI DE TRANSFER PERSOANE, AUTOBAZA AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICII ANEXE ;

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

In aceasta categorie intra intr-o proporție însemnata dotări de folosința periodica, servicii care se adreseaza unei populații mai numeroase decât zonele de servire directa, servicii interes general, comerț, alimentație publica, restaurante, etc.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZA - Art.61 - utilizări admise

sunt admise următoarele utilizări:

•    baza auto

•    autogara

•    showroom auto

•    service si spălătorie auto

•    servicii anexe aferente : motel, alimentație publica si comerț;

•    construcții si amenajari pentru gararea si întreținerea mijloacelor de transport de persoane ;

ZA - Art.62 - utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice

-    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

-    orice activități productive,

-    construcții provizorii de orice natură,

-    depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane

-    construcții provizorii de orice natura; cu excepția celor pentru organizare de șantier pe durata existentei șantierului;

-    orice lucrări care diminuează spatiile publice plantate;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente sau care împiedica scurgerea corecta, evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ZA - Art.63 - caracteristici ale parcelelor

-    Pentru a fi construibila direct, in baza prezentului regulament o parcela trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

a)    sa aiba o suprafața minima de 200,00 m2 pentru clădiri;

b)    sa aiba un front la strada de:

-    minimum 9 ,00 m

-    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

-    Este interzisa subimpartirea unor parcele care ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate mai sus

-    Nu se acorda autorizație de construire pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeași prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin apariție in urma unei împărțiri de teren (ieșire din indiviziune, instrainare, moștenire)

-    Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local al Mun. Constanta poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrări de arhitectura care sa demonsreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

ZA - Art.64 - amplasarea fata de aliniament

-    Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

ZA - Art.65- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința ;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3m;

ZA - Art.66 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

- Inaltimea construcțiilor nu va depăși P+1E (12.00m)

ZA - Art.67 - aspectul exterior al clădirilor

-    Aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor zonei mixte, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate

-    In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

-    Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile inalte

-    Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte

-    Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

-    In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

-    Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

-    Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

-    Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

-    Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

-    Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei

-    Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

-    Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

-    Se interzice orice dispunere a firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

-    Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, cornișe, acoperișuri.

-    Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

ZA - Art.68 - circulații si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 4,00m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-    Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu

-    In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare

ZA - Art.69 - staționarea autovehiculelor

-    Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in parcările special amenajate, deci in afara circulațiilor publice

-    Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93)

-    Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

-    Locurile de parcare aferente construcțiilor propuse , vor fi asigurate in limita terenului proprietate, vor fi evidențiate pe planuri, iar necesarul va fi calculat astfel:

•    1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața de maxim 100mp, 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața cuprinsa intre 150-200mp,3 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața mai mare de 200mp;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 30 mp suprafața utila pentru birouri si alimentație publica;

•    1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp suprafața utila pentru spatii comerciale;

-    Garajele pot fi amplasate pe limita de proprietate cu condiția sa nu depaseasca inaltimea gardului;

ZA - Art.70 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

- Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

ZA - Art.71 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda sau platforme auto vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de

parcare

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

ZA - Art.72 - imprejmuiri

- Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

-    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

-    împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu.

-    nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ZA - Art.73 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecția la sol a construcției ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafața parcelei. In calculul proiecției nu vor fi incluse ieșirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola deasupra domeniuluipublic si nici elementele cu rol decorativ sau de protecție ca streșini, copertine, etc. Curțile de aerisire pana la 2,0 mp., suprafața inclusiv, intra in suprafața construita.

ZM : POT = 50,0% (teren ocupat de construcții)

ZA - Art.74 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZM: CUT = 1,00

MEMORIU JUSTIFICATIV

•    Capitolul    1 - Date generale

•    Capitolul    2 - Situația existenta

•    Capitolul    3 - Propuneri

•    Capitolul    4 - Concluzii

CAPITOLUL 1


DATE GENERALE

Denumirea Obiectivului

ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE PRELUNGIREA

STRĂZII HATMAN LUCA ARBORE LA NORD, DRUM DE EXPLOATARE

LA SUD, SOS. MANGALIEI LA VEST, INCINTA OIL TERMINAL LA EST,

CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR 165408/20.11.2009

Beneficiar

S.C. AUTORENCO S.A.

Amplasament

Constanta, Str. Mangaliei Zona Metro II

1.1 OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul proiectului consta in modificarea reglementarilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General si elaborarea soluției urbanistice, in vederea realizării unui service auto, a unei autogari, a unui showroom, o spălătorie auto, o baza auto, precum si a spatii depozitare si anexe necesare in vederea obținerii aprobării de către Consiliului Local al municipiului Constanta.

Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico economice, in baza careia beneficiarul urmeaza sa solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Constanta, in zona comerciala aflata in partea de sud a orașului, pe Soseua Mangaliei.

Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr 3912 din 8.12.2009 si a Avizului de Oportunitate nr 165408 din 20.11.2009 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Documentația prezenta isi propune următoarele:

-    Modificarea reglementarilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic

General referitoare la amplasamentul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, si stabilirea altor reglementari ce vor asigura potențialul urbanistic al zonei prin ocuparea terenului cu funcțiuni compatibile cu cele existente.

-    Corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele deja existente in zona.

-    Pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a clădirilor noi cu construcțiile existente.

1.2.INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona Metro II este localizata la ieșire din Constanta înspre Mangalia pe partea stanga si cuprinde centrele comerciale Metro 2, Practiker si Real, precum si 2 showroom-uri auto.

Zona studiata este delimitată de:

-    La nord: prelungirea străzii Hatman Luca Arbore

-    La sud: drum de exploatare

-    La vest: Sos. Mangaliei

-    La est: incinta OIL TERMINAL

Terenul care a generat studiul P.U.Z.-ului se afla in intravilanul orașului Constanta, zona Metro II, are o suprafața totala de 20236.OOmp si are următoarele vecinătăți:

-La nord: prelungirea străzii Hatman Luca Arbore

-La sud: drum de exploatare

-La est: incinta Oii Terminal

-La vest: Șoseaua Mangaliei

Amplasamentul este format din:

2    Parcela A 1121/8 Lot 2 Suprafața 6166.OOmp

3    Parcela A 1121/8 Lot 2/1/2 Suprafața 705.0mp

4    Parcela A 1121/8 Lot 2/1/1 Suprafața 1310.OOmp

5    Parcela A 1121/9 Suprafața 9000.OOmp

6    Parcela A 1121/9 Lot 1/2 Suprafața 1729.00mp

7    Parcela A 1121/9 Lot 1/1 Suprafața 1326.00 mp

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

CAPITOLUL 2    SITUAȚIA EXISTENTA

2.1    REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul studiat este proprietatea S.C. Autorenco S.A., S.C. Sisteme Internationale de Afaceri S.A. si S.C. Art Bau International S.R.L. conform actelor de proprietate anexate.

2.2    ANALIZA GEOTEHNICA

Generalități:

Pe amplasament nu se semnalează accidente de teren de genul prăbușirilor sau alunecărilor, care sa pună in pericol stabilitatea viitoarelor construcții.

Adâncimea maxima de inghet pentru zona Constanta este, conform STAS6054/77, de 0.80m.

Din punct de vedere macroseismic, potrivit STAS11100/1-77, amplasamentul se gaseste in zona cu grad “7”de intensitate, iar conform normativului P100/92, in zona seismica “E”, cu Ks=0.12 si perioada de colt Tc=0.7sec.

Pentru fazele următoare de proiectare se va realiza un studiu geotehnic amanuntit pentru a stabili soluția optima de fundare.

2.3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

Amplasamentul studiat face parte din zona comerciala aflata in partea de sud a Mun. Constanta.

In zona exista centele comerciale: Metro 2, Real si Practiker, precum si doua showroom-uri auto.

In imediata vecinate a amplasamentului vis-â-vis fata de Soseua Mangaliei se afla o zona rezidențiala cu locuințe individuale cu regim mic de înălțime si zona reglementata prin PUZ Contanta Sud Veterani.

In partea de nord a amplasamentul se afla o zona cu destinație speciala-o unitate militară.

In partea centrala a zonei studiate se afla cele trei complexe comerciale enumerate mai si showroomul auto , toate cele 4 construcții facand obiectul unui plan urbanistic de detaliu aprobat de Consiliul Local Constanta.

Conform PUG Mun. Constanta, amplasametnul studiat face parte din UTR20: ZRT1b,ZRV1a si ZRV4 -construcții si amenajari pentru gararea si întreținerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru transferul mărfurilor transportate, servicii anexe aferente:moteluri, restaurante, loisir.

2.4    CAI DE COMUNICAȚII

Circulația principala in zona se realizează pe Soseua Mangaliei-E87 Constanta-Mangalia. Amplasamentele studiate au aces auto direct din soseaua Mangaliei prin drumul de exploatare,

prin drumul propus ( pe parcelele A 1121/8 lot 2/1/2 & parcela A1121/9 lot 1/2) si din strada existenta spre centrele comerciale Metro II, Praktiker si Real,

Circulația principala in zona se realizează pe soseaua Mangaliei.

2.5    ECHIPAREA EDILITARA

Zona studiata nu dispune de rețele de utilitati.

CAPITOLUL 3    PROPUNERI

3.1 ELEMENTE DE TEMA

Se propun spre construire un service auto, o autogara, o baza auto, un showroom, o spălătorie auto, spatii depozitare si anexe, cu un regim maxim de inaltime P+1E, H maxim 12m

Spatii verzi si platate amenjate

- se propune amenjarea de spatii verzi si plantate pe toate suprafețele de teren neocupate de construcții, circulații si platforme.

3.2ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

încadrarea amplasamentului in schema tramei majore

Amplasamentul studiat va avea acces auto dinpre Soseua Mangaliei, una din arterele de circulație majorea din Mun. Constanta care la ieșire din municipiu devine E87 realizând legătură intre Mun. Constanta si stațiunile situate in sudul litoralului.

Pentru asigurarea circulației auto pe amplasament se propune realizarea unei noi circulații auto din drumul de exploatare existent la sud-vest cu accesul carosabil spre centrul comercial Real existent la nord-vest printr-un nou sens giratoriu propus.

Accesul carosabil va avea 10,50 m asigurând accesul auto si pietonal pe amplasament. Locurile de parcare necesare vor fi prevăzute in interiorul limitelor de proprietate a fiecărei noi parcele.

Amenajarea circulațiilor si acceselor pe parcele va fi detaliata prin P.U.D.

3.3SISTEMATIZARE VERTICALA

La elaborarea soluției de sistematizare se vor avea in vedere :

-    Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcțiile propuse corelate cu cotele terenului existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta;

-    Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

3.4 REGIMUL DE INALTIME

Regimul de inaltime al clădirilor din zona este cuprins este Parter si P+1E.(Hmax 12 m) Regimul de inaltime propus pe amplasamentul studiat este P+1E (h max= 12,00m).

PROIECT 33/2008

3.5 MODUL DE UTILIZARE AL AMPLASAMENTULUI CE A GENERAT STUDIUL P.U.Z.-ULUI

S TEREN

20236.OOmp

EXISTENT

PROPUS

SC

Omp

10118.00 mp

SD

0 mp

20236.OOmp

P.O.T.

0%

50.00%

C.U.T.

0

1

3.6 ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa, canalizarea apelor uzate menajere, alimentarea cu energie electrica, telefonia si alimentarea cu gaze naturale se vor realiza din instalațiile existente in zona.

3.7. STUDIU DE INSORIRE PENTRU AMPLASAMENTUL CE A GENERAT STUDIUL PUZ-ULUI

Concluziile studiului de insorire efectuat la solstitiul de iarna - 21 decembrie ( planșele U4.STUDIU DE INSORIRE) sunt:

1.    Parcela A 1121/8 Lot 2

Construcția propusa pe amplasamentul studiat beneficiază de insorire pe fațade, astfel:

fațada sud-est beneficiază de insorire intre orele 8:00-16:00, parterul fiind umbrit parțial pe perioada întregii zile de imobilul propus pe parcelea A 1121/9;

fațada sud-vest beneficiază de insorire intre orele 13;00-13;30 ; fațada nord-vest se afla in umbra proprie toata ziua;

fațada nord-est beneficiază de insorire intre orele 8:00-12:00, după care fiind afectat de umbra proprie;

2.    Parcela A 1121/9

Construcția propusa pe amplasamentul studiat beneficiază de insorire pe fațade, astfel:

fațada sud-est beneficiază de insorire toata ziua; fațada vest beneficiază de insorire intre orele 13:30-16:00;

fațada nord se afla in umbra proprie toata ziua;

fațada de est beneficiază de insorire intre orele 8:00-13:00;

3. Parcela A 1121/ 8 Lot 2/1/1 si Parcela A 1121/9 Lot 1/1

Construcția propusa pe amplasamentul studiat beneficiază de insorire pe fațade, astfel:

fațada sud-vest beneficiază de insorire intre orele 12:00-; 16:00; fațada est beneficiază de insorire intre orele 9;00-13;00; fațada nord se afla in umbra proprie toata ziua;

De concluziile studiului de insorire se va tine seama in elaborarea studiului arhitectural pentru construcțiile propuse;

CAPITOLUL 5

CONCLUZII


- CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus va imbunatati calitatea propus, fiind compatibil cu caracterul ei funcțional.

Obiectivul propus prin structura, finisaje si function cerințelor privind calitatea.se af!a<amplâșâmentul diba‘iI ah1 ve I u I âctu aî. al


ocrnit, ARSENE


- • <•


s.c. KALINIA PROIECT s.r.l. Constanța


- KALINIA PROIECT s.r.l. -STR. SABINELOR NR. N23, CONSTANTA 8700

tel/fax 041 831 222