Hotărârea nr. 173/2011

HOTARÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL – TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL PARTER-HALA UNELTE SI UTILAJE CONSTRUCTII, TEREN STUDIAT ÎN SUPRAFATA DE 5100MP, DIN CARE PARCELA A663/11 LOT 8 IN SUPRAFATA DE 4303 MP ESTE PROPRIETATE VANGHELICI APOSTOL SI KATI;

ROMANIA


HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL PARTER-HALĂ UNELTE ȘI UTILAJE CONSTRUCȚII, teren studiat în suprafață de 5100mp, din care parcela A663/11 lot 8 in suprafață de 4303mp este proprietate Vangheliei Apostol și Kati

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data d£)8.07 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 61829/27.04.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 56442/21.04.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților Vangheliei Apostol și Kati înregistrată sub nr. 56442/15.04.2011, precum și Avizul de oportunitate nr.38809/19.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL PARTER-HALĂ UNELTE ȘI UTILAJE CONSTRUCȚII, teren studiat în suprafață de 5100mp, din care parcela A663/11 lot 8 in suprafață de 4303mp este proprietate Vangheliei Apostol și Kati, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu respectarea condițiilor din avizele RAJA nr. 3/53708/2011, ENEL ELECTRICA nr. 7597184/2011, Aviz Direcția Jud. pentru Cultura nr. 33/2011, Aviz MAN-Statul Major General nr. D/2555/2011

Parcela A663/11 lot 8 în suprafață de 4303mp identificată cu nr. cadastral 115434 fiind înscrisă în Cartea Funciară sub nr. 133481 așa cum rezultă din încheierea nr. 65647/2010 eliberată de OCPI Constanța este proprietate Vangheliei Apostol și Kati conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub 3328/2009 de notar public Florin Vișan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Vangheliei Apostol și Kati, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 5consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Popescu Raducu


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR.


CONSTANȚA

NR. 173 / 08.07 . 2011
PI .AN URBANISTIC ZONAL I KK TR> din EXTRAVILAN in INTRAVILAN <T INSTRUIRE MAGAZIE UNELTE SI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

LEGENDA

WB LIMITA ZONEI STUDIATE 5000 MP LIMITA TERENULUI DESTINAT

_ INVESTIȚIEI 4303 MP

‘ REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

► ACCESE CAROSABILE

ACCESE IN CONSTRUCȚII

PROFIL TRANSVERSAL DRUM ACCES

j 1 l fi 1

1~n PARCAJE PROPUSE 10 LOCURI

ZONE FUNCȚIONALE ZONA CONSTRUITA ZONA CIRCULAȚII ZONA PLANTAȚII

V \ \1 CONSTRUCȚIE MAGAZIE W T UNELTE SI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

■    AC-2050 MP AD -2250 MP

. »

___ _ limita intravilan conform pug

Bilanțul teritorial al zonei magazie unelte si utilaje 2050 mp trotuare si platforme 1156 mp parcaj    210    mp

circulații străzi alei    984    mp

spatii verzi    700    mp

INDICI URBANISTICI PROPUȘI


5100 mp

984 mp

4116 mp

2050 mp 2250 mp


Suprafața terenului studiat

suprafața teren destinat pentru străzi Miprafata terenului destinat incintei

Luai arie construita

Total arie desfășurată

POT propus ~ 50 % CU I propus


1 .00

profil propus ALEE


PROIECT Tm» ton


• i«<CTAT


Ion

Ion


ri

£

VANGHBJCI APOSTOL «I KATN

PUZ TRECERE DIN EXIKAVIIXN in intra vhan

230009

OEMUM

<'DNSTR11RE MACAZ» I NfJ TT

SJmiA-D W 41>NVIHIM-|||

PU?

loc CONSTANTA sola AMV11 LOT 8

SCARA

1 w

n»i»

2010

reglementari

PL M?