Hotărârea nr. 171/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE PRE!. STR. ELIBERARII, STR. NICOLAE FILIMON, CALEA FERATA, STR. INTERIOARA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 113.326 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

* ROMANIA


Î JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de prel. str. Eliberării, str. Nicolae Filimon, Calea ferată, str. Interioară nr. 2, teren în suprafață de 113.326 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08,07, 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 49488/04.04.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.44937/04.04.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al ML PAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC BIG TIO SRL înregistrată sub nr. 44937/25.03.2011 , precum și Avizul de oportunitate nr. 137254/22.09.2009 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de prel. str. Eliberării, str. Nicolae Filimon, Calea ferată, str. Interioară nr. 2, teren în suprafață de 113.326 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism. SC BIG TIO SRL , tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 171    / 08.07.    2011

PLAN URBANISTIC ZONAL-


3.1- -

;mn

Z.J


ACCESE iN NClfifTE

CIRCULAT PlETOhtA^E


nK


nil SRAM.» VERDE PLtJbi.,-.

JJ UlCURl DE PARCARE O PLANTAȚIE DE At/flAMSNT


-    -i

©ȚpROOUCTic LE^QZITARE

iîWAE £EW3Cn JOjcaNtîTȚ


11 •TELLEf'E OE REJWUTlr SEWCE


■.•.'■■ii;-/ s-'ef


Cifj CARE


CAgCSAgllE


OiETcMALC


3 25u rrrc


îotSE »uz


i 13.316 mp


flgștoîj arom»


iCARD


-Tî

f li, ^7k *«rț*El

H».

047. KWZ5JJ


SC ICARD S.R.L J13/147/1997 CONSTANTA


sEWMLOC

;PiAN(JMAMSHÎ ZtWAi.    p» e-aNaotur

twnn;*i»iiir'£a^a


W.Ji-.-T

X «3MI I W r fi <Mrt ) I v ’


7>;:<

“Bj-jiieaiNBui.'AL


3i

REGUiAMEOT


SJbtt

:.W


AMS4

L