Hotărârea nr. 170/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPATREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 88/2004 PRIVIND APROBARE PUD - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA, STR. GHE POPA NR. 21, TEREN IN SUPRAFATA DE 140 MP

ROMANIA


H O T AR ARE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 88/2004 privind aprobarea PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ, str. Gheorghe Popa nr. 21, teren în suprafață de 140 mp

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08,07,    2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 91292 / 21.06.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 87852 / 21.06.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea dnei. Roșoi Anița înregistrată sub nr. 87852 / 15.06.2011 în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1),

lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 88/2004 privind aprobarea PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ, str. Gheorghe Popa nr. 21, teren în suprafață de 140 mp, proprietate Roșoi Virgil și Anița, în sensul că valoarea corectă a CUT aprobat este 2,01.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 3075, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 7361 așa cum rezultă din încheierea nr. 2448/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanța, este proprietate Aldea Bobocel și Maria conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 812/2000 de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 88/2004 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dnei. Roșoi Anița, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 170    / 08,07,    2011

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-241 -488101; Tel: 0040-241 -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA