Hotărârea nr. 17/2011

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 92/2010 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011, PRECUM SI INDREPTAREA UNOR ERORI MATERIALE STRECURATE IN CUPRINSUL ACESTEIA

ROMÂNIA

firi JUDEȚUL CONSTANȚA SIUB MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCLM nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, precum și pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul acesteia

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

10.02.2011,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefanu MAZĂRE, Raport de fundamentare nr. S 4921/13.01.2011 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, și ale Hotărârii Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 188/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fisca, ale prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțle publice locale, precum șipentru stabilirea unor măsuri financiare,

Luând în considerare prevederile H.C.L.M. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 92/2010, precum și îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul acesteia, după cum urmează:

1.    Lit. b) a art. 1 va avea următoarea formulare:

„impozitul și taxa pe teren prevăzute în Anexa nr.2 ”

2.    Punctul 3 din Anexa nr. 1, Cap. I, va fi înlocuit cu următorul paragraf:

„Orice persoană care are în proprietate două sau mai multe clădiri, are obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale

în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/oricărei modificări survenite pe parcurs ”.

3.    Aliniatul 2 al punctului 2 din Anexa nr. 2, Cap. I se elimină.

4.    Litera a) de la punctul 3 din Anexa nr. 2, Cap. I, va avea următorul conținut:

„depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la punctul 2”

5.    Aliniatul 2 al punctului 2 din Anexa nr. 2, Cap. II se elimină.

6.    Aliniatul 3 al punctului 2 din Anexa nr. 2, Cap. II, va avea următorul cuprins:

„ Contribuabilii persoane juridice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren. ”

7.    Se îndreaptă eroarea materială apărută la punctul 3 din Anexa nr. 2 Capitolul II, urmând a se citi corect:

„3. Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la punctul 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei. ”

8.    La Anexa nr. 3, tabelul prevăzut la punctul 1.1, va fi înlocuit cu următorul tabel:

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3

inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3

inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3

inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

9. La Anexa nr. 3, tabelul prevăzut la punctul 1.2 va fi înlocuit cu următorul tabel:

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem    de

suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puțin de

12    tone, dar mai mică de

13    tone

0

133

0

133

2. Masa de cel puțin de

13    tone, dar mai mică de

14    tone

133

367

133

367

3. Masa de cel puțin de

14    tone, dar mai mică de

15    tone

367

517

367

517

4. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de

517

1.169

517

1.169

18 tone

4. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

2. Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

3. Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

474

615

4. Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

5. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

6. Masa de cel puțin de

25    tone, dar mai mică de

26    tone

947

1.472

947

1.472

7. Masa de cel puțin de 26 tone

947

1.472

947

1.472

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

2. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

3. Masa de cel puțin de 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

4. Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mică de

31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

5. Masa de cel puțin de

31    tone, dar mai mică de

32    tone

1.545

2.291

1.545

2.291

6. Masa de cel puțin de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

10. La Anexa nr. 3 tabelul prevăzut la punctul 1.3 va fi înlocuit cu următorul tabel:

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin de 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4. Masa de cel puțin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5. Masa de cel puțin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa de cel puțin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9. Masa de cel puțin de 28

747

1.310

747

1.310

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa de cel puțin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa de cel puțin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6. Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone

. 1.429

1.984

1.429

1.984

7. Masa de cel puțin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9. Masa de cel puțin de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2. Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3. Masa de cel puțin de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV.Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2. Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3. Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4. Masa de cel puțin de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3. Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4. Masa de cel puțin de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

11.    în tot cuprinsul Anexei nr. 5 formularea „termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere ” se va înlocui cu formula “majorări de întârziere de 2%> calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună ”

12.    Aliniatul 10 al punctului 3 din Anexa nr. 5 va avea următoarea formulare:

“Pentru autorizații anuale eliberate până la data de 31.01.2011 pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate ”

13.    în vederea evitării dublei reglementări prevederile de la punctul 4 paragraful 2 și următoarele din Anexa nr. 8 referitoare la metodologia de obținere a autorizației de funcționare, sancțiunile prevăzute, precum și prevederile punctului 7 din Anexa nr. 16, își încetează aplicabilitatea începând cu data întrării în vigoare a HCLM nr. 244/11.11.2010.

14.    în tot cuprinsul Anexei nr. 16 formularea „Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind(...)” se va înlocui cu formula “Taxa achitată va fi (...) ”.

15.    Aliniatul 12 al punctului 1.1 din art. 6 al Anexei nr. 16 va avea următoarea formulare:

“Taxa de habitat este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, fiind utilizată în scopul finanțării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situațiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităților confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepție a prestațiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație. “

16.    Aliniatul 4 al punctului 2.2 din art. 6 al Anexei nr. 16 va avea următoarea formulare:

“Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se folosesc pentru activități de dezinsecție-deratizare a domeniului public al Municipiului Constanța, activitate ce se încredințează prin procedură de achiziție publică. Personalul Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare urmărește executarea întocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public. ”

Art. II - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcțiilor interesate din cadrul Primăriei municipiului Constanța prin grija secretarului Municipiului Constanța, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 17 consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin_

Contrasemnează:

SECRETARUL

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSTANȚA

Nr. 17/10.02,2011

5