Hotărârea nr. 165/2011

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 5 LA HCLM NR. 92/2010 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08.07.2011

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan MAZARE, Raportul nr. S 62732/17.06.2011 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

în temeiul prevederilor art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor H.C.L.M. nr. 28/2011 pentru modificarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului Municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L.M. nr. 277/2010,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și b), alin. (3) lit. b) și alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. I - Anexa nr. 5 la H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.    La punctul 3, paragraful 16 va avea următorul conținut:

„Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local."

2.    La punctul 3, paragraful 17 va avea următorul cuprins:

„Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului ,Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța".

Art. II - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului

Local, Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța în vederea aducerii ei la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ,

POPESCU RADUCU

SECRETAR .MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. _165_ / 08 • O7 -2011

2