Hotărârea nr. 164/2011

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 150/2010 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA;

ROMANȚA

~ «LJUDELUI. CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

IIOT ARARE

pentru modificarea si completarea ll.C.L.M. nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatAui de specialitate al Primarulu i Alon1cipTuluî ConstantT^ThSfituțîîlorpubIicc~ din subordinea Consiliului Local Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 08.07.2011

Luând iu dezbatere expunerea de motive prezentată de primarul Radu Ștefan Mazare, Raportul tir S ‘'6174/18.05.2011 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Loca,, raportul Comisiei nr.5 pentru administrația publică, juridică, apărarea, ordinii publice, respccmrea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile ari. 91 alin. (2) lit. a), ale art. 100 și ale art. 107 alin (1) Iii. b) și e). alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama dc dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Avizui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. T’77-/e6 /    -A'/

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 1 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    1    i

HOTĂRĂȘTE

Art. I - ll.C.L.M. ni'Z 150/20 10 privind aprobarea statului dc funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1. litera b) va avea următorul cuprins:

b) 253 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public dc Impozite, l axe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța din care 235 funcții publice și 18 funcții contractuale, conform anexelor I. 2 și 3 la prezenta hotărâre.”

2. Anexele nr. 3 și 4 sc modifică și se înlocuiesc cu anexele I și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3 După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7. al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Celelalte prevederi ale 11 C.L.M nr. 150/2010 rămân neschimbate.

2P""«r A.N.F.P.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Ari. II - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hoLărârc Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța...

Prezenta hotărâre a fost adoptată dc 25 consilieri din 2 7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ POPESCU RADUCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

- >

NR. 164 / 08.07_.2_011

\x

AVIZAT A.N.F.P.

RECAPITULATIE

I DESFIINTARI/XNFIINTARIDEPOSTURI

Posturi desființate

Posturi înființate

Nr,

Niv

stud

Execuție

Total

posturi

Denumire

post

Niv

stud

Execuție

Total

posturi

crt

Denumire post

CI

Cond

Sup

Princip

Asist

Deb

I

II

CI

Cond

Sup

Princip

Asist

Deb

I

II

1

sel servii iu

S

1

1

sef serviciu

S

2

2

2

sef birou

S

1

1

sef birou

s

1

1

3

consilier jur.

s

I

1

1

2

consilier jur.

s

I

1

1

4

inspector

s

I

4

9

13

inspector

s

I

2

12

6

20

5

referent

M

III

2

3

5

referent

M

III

7

1

7

4

19

6

inspector sp

S

8

8

S

0

7

referent

M

8

8

M

0

8

curier

G

1

1

M

0

9

arhivar

M

3

3

M

0

10

casier

M/G

1

1

M

d

2

2

8

10

0

1

20

43

3

7

3

19

13

43

II SCHIMBARE DENUMIRE COMPARTIMENT/COMASARE COMPARTIMENTE

Nr.

crt

Denumire veche a compartimentului

Denumire nouă a compartimentului

1

Serviciul Informatizare șl Operare Plăți

Serviciul Informatizare

2

Biroul Achiziții Publice

Serviciul Ach ilțil Publice

3

Biroul Resurse Umane

Serviciul Resurse Umane

4

Serviciul Urmărire și Executare Silită

Serviciul Urmărire și Executare Silită

5

Serviciul Urmărire și Executare Silită Amenzi

III ÎNFIINȚARE COMPARTIMENTE/DESFIINȚARE COMPARTIMENTE

Nr.

crt

Denumire compartiment înființat

Denumire compartiment desființat

1

ervlciul Control Financiar Preventiv Propriu

Responsabil Management Integrat

2

8iroul Trasabilitate documentelor

Biroul prevenire și proiecte

Anexa nr la HCLM n 1 6.4/_2 O 11 (A ■ axn nr □ CLL nr h'7D1O;AVIZAT A.N.RP.


Anexa nr.2 la HCLM nr.l_74/? 011 (Anexa nr.4 la HCLM nr.150/2010)

Nr.

crt.

Functia pub de executie

Functia pub de conducere

Functie contract. de executie

Functie contract. de conducere

Clasa/ nivel studii

Categoria

Grad

Nr. posturi

Fc.

pub

Fc. cont

Total

general

CONDUCERE

1

director executiv

2

director executiv adj.

2

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PRORPIU

1

sef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

superior

2

3

inspector

I

executie

principal

6

4

inspector

I

executie

asistent

6

15

BIROUL JURIDIC

1

sef birou

I

conducere

1

2

consilier juridic

I

executie

asistent

4

3

inspector*

I

executie

asistent

2

4

referent*

III

executie

asistent

2

9

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

sef serviciu

I

conducere

1

2

consilier juridic

I

executie

asistent

1

3

consilier juridic

I

executie

debutant

1

4

inspector

I

executie

asistent

2

5

inspector

I

executie

debutant

2

6

referent

III

executie

debutant

1

8

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

1

sef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

superior

2

3

inspector

I

executie

principal

2

4

inspector

I

executie

asistent

3

5

referent

III

executie

superior

1

6

referent

III

executie

principal

1

7

referent

III

executie

asistent

2

12

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

sef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

principal

2

3

inspector

I

executie

asistent

2

4

inspector

I

executie

debutant

1

5

referent

III

executie

principal

1

6

referent

III

executie

asistent

1

8

SERVICIUL CONSTATARE ȘI CONTROL

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

consilier

I

executie

superior

5

3

inspector

I

executie

superior

1

4

inspector

I

executie

principal

1

5

inspector

I

executie

asistent

13

6

inspector

I

executie

debutant

1

7

referent

III

executie

superior

1

8

referent

III

executie

asistent

4

9

referent

III

executie

debutant

1

28

AGENȚIA FISCALA NR.1

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

principal

3

3

inspector

I

executie

asistent

8

4

referent

III

executie

superior

4

5

referent

III

executie

principal

1

6

referent

III

executie

asistent

3

7

referent

III

executie

debutant

1

21

AGENȚIA FISCALA NR.2

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

superior

1

3

inspector

I

executie

principal

5

4

inspector

I

executie

asistent

6

5

referent sp

II

executie

superior

1

6

referent

III

executie

superior

4

7

referent

III

executie

principal

2

8

referent

III

executie

debutant

1

21

AGENȚIA FISCALA NR.3

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

superior

2

3

inspector

I

executie

principal

4

4

inspector

I

executie

asistent

8

5

referent sp

II

executie

superior

1

6

referent

III

executie

superior

3

7

referent

III

executie

principal

2

21

AGENȚIA FISCALA NR.4

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

principal

6

3

inspector

I

executie

asistent

9

4

referent

III

executie

superior

3

5

referent

III

executie

asistent

2

21

AGENȚIA FISCALA NR.5

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

principal

2

3

inspector

I

executie

asistent

4

4

referent

III

executie

superior

1

5

referent

III

executie

principal

4

6

referent

III

executie

asistent

1

13

AGENȚIA FISCALĂ NR. 6

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

principal

6

3

inspector

I

executie

asistent

9

4

inspector

I

executie

debutant

1

5

referent

III

executie

principal

1

6

referent

III

executie

asistent

1

7

referent

III

executie

debutant

1

20

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

1

sef serviciu

I

conducere

1

2

consilier

I

executie

superior

1

3

inspector

I

executie

principal

4

4

inspector

I

executie

asistent

10

5

inspector

I

executie

debutant

1

6

referent

III

executie

asistent

4

21

SERVICIUL INFORMATIZARE

1

sef serviciu

I

conducere

1

2

inspector

I

executie

asistent

4

3

referent

III

executie

superior

1

6

BIROUL TRASABILITATEA DOCUMENTELOR

1

sef birou

I

conducere

1

1

inspector

I

executie

asistent

3

2

referent

III

executie

superior

4

3

referent

III

executie

asistent

1

9

SERVICIUL TEHNIC-APROVIZIONARE

1

sef serviciu

S

conducere

1

2

referent

M

executie

II/I

1

3

curier

G

executie

2

4

SERVICIUL TAXE SPECIALE

1

sef serviciu

S

conducere

1

2

casier

G/M

executie

13

14

TOTAL

235

18

253

*gestionează și monitorizează activitatea de insolvență

Nr.total funcții publice

235

Nr.total funcții publice de conducere

17

Nr.total funcții publice de execuție

218

Nr.total posturi contractuale

18

Nr. total funcții contractuale de conducere

2

Nr.total funcții contractuale de execuție

16

Nr.total£osturi2ninsîiîuție    253

Director Executiv

Virginia Uzun


Director Executiv adj.


Carmen Trentea


Șef Birou    Adina Antoniu

Nr.crt

STRUCTURA

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

)

Treaptă

profesională

Nivelul

studiilor

Observații

De conducere

De execuție/nivel de salarizare

De cond

De execuție )

Director executiv

1

Uzun Virginia

director executiv

S

Director executiv adjunct

1

Trentea Carmen

director executiv adj.

S

Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

1

vacant

șef serviciu

I

S

2

Enache Brândușa

-

inspector

I

superior

S

3

Nicolescu Mariana

-

inspector

I

superior

S

4

Bălan Alise Ecaterina

-

inspector

I

principal

S

5

Dimcică Silvia

-

inspector

I

principal

S

6

Feticu Vasilica

-

inspector

I

principal

S

7

Ilina Cristina

-

inspector

I

principal

S

8

Petrescu Otilia

-

inspector

I

principal

S

9

Prodan Carmen

-

inspector

I

principal

S

10

Anton Adriana

-

inspector

I

asistent

S

11

Corbu Irina Ruxandra

-

inspector

I

asistent

S

12

Filipescu Adriana

-

inspector

I

asistent

S

13

Georgescu Raluca

-

inspector

I

asistent

S

14

Iovu Daniela

-

inspector

I

asistent

S

15

Paiu Elena Gabriela

-

inspector

I

asistent

S

15

Total

Biroul Juridic

1

vacant

șef birou

S

2

Halil Narcis

-

consilier juridic

I

asistent

S

3

Lazaroaia Florin

-

consilier juridic

I

asistent

S

4

Popa Nicoleta

-

consilier juridic

I

asistent

S

suspendata

5

Stan Roxana

-

consilier juridic

I

asistent

S

suspendata

6

Ispas Teodora*

-

inspector

I

asistent

S

7

Fimin Elena*

-

inspector

I

asistent

S

8

Darie Alexandru*

-

referent

III

asistent

M

9

Vlahbei George*

-

referent

III

asistent

M

9

Total

Serviciul Achiziții publice

1

Petre Eveline

șef serviciu

S

2

Ocheșel Andreea

-

consilier juridic

I

asistent

S

suspendata

3

vacant

-

consilier juridic

I

debutant

S

4

vacant

inspector

I

asistent

S

5

vacant

inspector

I

asistent

S

6

vacant

inspector

I

debutant

S

7

vacant

inspector

I

debutant

S

8

vacant

referent

III

debutant

M

8

Total

Serviciul Financiar-Contabilitate

1

Pîrleală Mariana

șef serviciu

S

2

Tones Elena

-

inspector

I

superior

S

3

Voiculescu Simina

-

inspector

I

superior

S

4

Benciu Floarea

-

inspector

I

principal

S

5

Buga Adriana

-

inspector

I

principal

S

6

Cărare Cristina

-

inspector

I

asistent

S

7

Constantin Irina

-

inspector

I

asistent

S

8

Gavrilă-Dima Ecaterina

-

inspector

I

asistent

S

9

Toader Elena

-

referent

III

superior

M

10

Gorgovan Loredana

-

referent

III

principal

M

11

Temur Berna

referent

III

asistent

M

12

Hîrgău Ana

-

referent

III

asistent

M

12

Total

Serviciul Resurse Umane

1

Antoniu Adina

șef serviciu

S

2

Buricea Ioana

-

inspector

I

principal

S

3

vacant

-

inspector

I

principal

S

4

Chivu Raluca

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

5

Rașid Ghiulendan

-

inspector

I

asistent

S

6

vacant

-

inspector

I

debutant

S

7

Bectemir Hermina

-

referent

III

principal

M

8

China Raluca

referent

III

asistent

M

8

Total

Constatare și Control

1

vacant

șef serviciu

S

2

Drăgan Iolanda

-

consilier

I

superior

S

3

Marin Nicoleta

-

consilier

I

superior

S

4

Nasurla Bilsen

-

consilier

I

superior

S

5

Petrescu Liliana

-

consilier

I

superior

S

6

Șandru Angela

-

consilier

I

superior

S

7

Taran Georgeta

-

inspector

I

superior

S

8

Lefter Mihaela

-

inspector

I

principal

S

9

Abagiu Dragoș George

-

inspector

I

asistent

S

10

Aldea Răzvan

-

inspector

I

asistent

S

11

Budeș Aurica

-

inspector

I

asistent

S

12

Calugar Nicolae

inspector

I

asistent

S

13

Chițu Nadia Georgiana

-

inspector

I

asistent

S

14

Cristea Elena

-

inspector

I

asistent

S

15

Nichita Ana

-

inspector

I

asistent

S

16

Popescu Bogdana

-

inspector

I

asistent

S

17

Ranete Georgiana Raluca

-

inspector

I

asistent

S

18

Șerban Corina

-

inspector

I

asistent

S

19

Târpă Constantina

-

inspector

I

asistent

S

20

vacant

inspector

I

asistent

S

21

vacant

inspector

I

asistent

S

22

vacant

inspector

I

debutant

S

23

Oprescu Madalina

referent

III

superior

M

24

Moldoveanu Dan

-

referent

III

asistent

M

25

Voicu Viorel

-

referent

III

asistent

M

26

Grigoras Gabriel

referent

III

asistent

M

27

vacant

referent

III

asistent

M

28

vacant

-

referent

III

debutant

M

28

Total

Agenția Fiscală nr. 1

1

vacant

șef serviciu

S

2

Teișanu Andreea

-

inspector

I

principal

S

3

Buzatu Mariana

-

inspector

I

principal

S

4

Isa Leila

-

inspector

I

principal

S

5

Manea Oana

-

inspector

I

asistent

S

6

Tîrnă Felicia Claudia

-

inspector

I

asistent

S

7

vacant

-

inspector

I

asistent

S

8

Migdale Marius

-

inspector

I

asistent

S

9

Vanghelici George

-

inspector

I

asistent

S

10

Nistor Carmen

inspector

I

asistent

S

11

Novac Sorina

inspector

I

asistent

S

12

Popoiu Ioana

inspector

I

asistent

S

13

Docuță Doinita

-

referent

III

superior

M

14

Marcu Valentina

-

referent

III

superior

M

15

Timniu Mihaela

referent

III

superior

M

16

Zgură Sultana

-

referent

III

superior

M

17

Giugică Mariana

referent

III

principal

M

18

Udrea Anca

-

referent

III

asistent

M

suspendata

19

vacant

referent

III

asistent

M

20

vacant

referent

III

asistent

M

21

vacant

referent

III

debutant

M

21

Total

Agenția Fiscală nr. 2

1

Gheorghe Mariana

șef serviciu

S

2

Bujeniță Roxana

-

inspector

I

superior

S

3

Băețică Magdalena

-

inspector

I

principal

S

4

Crăciun Ionela

-

inspector

I

principal

S

5

Manaila Aurora

-

inspector

I

principal

S

6

Nazim Feigan

-

inspector

I

principal

S

7

Târcob Mădălina

-

inspector

I

principal

S

8

Căruntu Alina

-

inspector

I

asistent

S

9

Filip Cristina

-

inspector

I

asistent

S

10

Mihale Laurențiu

-

inspector

I

asistent

S

11

Rida Georgel

-

inspector

I

asistent

S

12

Ștefan Alina

-

inspector

I

asistent

S

13

vacant

inspector

I

asistent

S

14

Mirică Camelia

-

referent sp

II

superior

SSD

15

Cabrancea Paraschiva

-

referent

III

superior

M

16

Popa Octavia

-

referent

III

superior

M

17

Taran Vasilca

referent

III

superior

M

18

Zăbavă Simona

-

referent

III

superior

M

19

Chelărescu Simona

-

referent

III

principal

M

20

Filip Mioara Catalina

-

referent

III

principal

M

suspendata

21

vacant

referent

III

debutant

M

21

Total

Agenția Fiscală nr. 3

1

Ganea Gabriela

șef serviciu

S

2

Enache Sorin

-

inspector

I

superior

S

suspendat

3

Sălceanu Dinu

-

inspector

I

superior

S

4

Domnulete Narcisa

-

inspector

I

principal

S

5

Pavel Angela

-

inspector

I

principal

S

6

Șofei Mariea

-

inspector

I

principal

S

7

Zărnescu Carmen

-

inspector

I

principal

S

8

Cantaragiu Diana

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

Nedelcu Florin

-

inspector

I

asistent

S

angajat teprorar pe locul lui Cantaragiu

9

Dindelegan Ramona

-

inspector

I

asistent

S

10

Florescu Alina

-

inspector

I

asistent

S

11

Grigore Silvia

-

inspector

I

asistent

S

12

Guriță Camelia

-

inspector

I

asistent

S

13

Roșu Gabriela

-

inspector

I

asistent

S

14

Sandu Emil Ermin

-

inspector

I

asistent

S

15

Vatră Mariana

-

inspector

I

asistent

S

16

Brătianu Carmen

-

referent sp

II

superior

SSD

17

Avrigeanu Remilia

-

referent

III

superior

M

18

David Sorina

-

referent

III

superior

M

19

vacant

-

referent

III

superior

M

20

Anghel Larisa

-

referent

III

principal

M

suspendata

21

Matei Marcela

-

referent

III

principal

M

21

Total

Agenția Fiscală nr. 4

1

Popescu Mihaela

șef serviciu

S

2

Bucatica Liliana

-

inspector

I

principal

S

3

Costache Alexandrina

-

inspector

I

principal

S

4

Lețu Daniela

-

inspector

I

principal

S

5

Munteanu Daniela

-

inspector

I

principal

S

6

Soroceanu Rodica

-

inspector

I

principal

S

7

Stan Arina

-

inspector

I

principal

S

8

Baubec Filiz

-

inspector

I

asistent

S

9

Grigore Alina

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

10

Goga Mia

-

inspector

I

asistent

S

11

Hagi Aurora

-

inspector

I

asistent

S

12

Lomnaru Simona

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

13

Rusen Marius

-

inspector

I

asistent

S

14

Udrea George

-

inspector

I

asistent

S

15

Ursu Aida

-

inspector

I

asistent

S

16

vacant

-

inspector

I

asistent

S

17

Albu Gica

-

referent

III

superior

M

18

Balgi Nurgihan

referent

III

superior

M

19

Paraschiv Rodica

referent

III

superior

M

20

Abduraman Filis

-

referent

III

asistent

M

21

Petculescu Loredana

-

referent

III

asistent

M

21

Total

Agenția Fiscală nr. 5

1

vacant

șef serviciu

2

Gimpirea Mirela

-

inspector

I

principal

S

3

Roșioru Mirela

inspector

I

principal

S

4

Ali Melian Rodica

-

inspector

I

asistent

S

5

Lepăr Daniela

-

inspector

I

asistent

S

6

Nurla Sever

-

inspector

I

asistent

S

7

Tilică Cristian

-

inspector

I

asistent

S

8

Licuță Carmen

-

referent

III

superior

M

9

Dospinescu Gabriela

-

referent

III

principal

M

10

Gogoașe Monica

-

referent

III

principal

M

11

Pavel Daniela

-

referent

III

principal

M

12

Sporea Adrian

-

referent

III

principal

M

13

vacant

-

referent

III

asistent

M

13

Total

Agenția Fiscală nr. 6

1

Enache Simona

șef serviciu

S

2

Aldea Cristina

-

inspector

I

principal

S

3

Barbu Ștefana

-

inspector

I

principal

S

suspendata

4

Chesoi Irina

-

inspector

I

principal

S

5

Gurahan Daniela

-

inspector

I

principal

S

6

Năsălan Simona Brândușa

-

inspector

I

principal

S

7

Varvara Mihaela

-

inspector

I

principal

S

8

Accoium Mustafa Levent

-

inspector

I

asistent

S

9

Dimcia Simona

-

inspector

I

asistent

S

10

Feticu Raluca Elena

-

inspector

I

asistent

S

11

Ghiza Marilena

-

inspector

I

asistent

S

12

Pamfil Elena

-

inspector

I

asistent

S

13

Rusen Mihaela

-

inspector

I

asistent

S

14

Șerbu Răzvan

inspector

I

asistent

S

15

Sișcu Elvira

-

inspector

I

asistent

S

16

vacant

-

inspector

I

asistent

S

17

vacant

-

inspector

I

debutant

S

18

Guci Mihaela

-

referent

III

principal

M

19

Niculaie Octavian

-

referent

III

asistent

M

20

vacant

-

referent

III

debutant

M

20

Total

Serviciul Urmărire și Executare Silită

1

vacant

șef serviciu

S

2

Zelca Hristian

consilier

I

superior

S

3

Marin Cornel

-

inspector

I

principal

S

4

Ismail Gianer

-

inspector

I

principal

S

5

Mitea Anca

-

inspector

I

principal

S

6

Toader Razvan

-

inspector

I

principal

S

7

Lazăr Mirela

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

8

Gurahan Nelu

-

inspector

I

asistent

S

9

Draghici Adrian

-

inspector

I

asistent

S

10

Iosif Alexandru

-

inspector

I

asistent

S

11

Lupu Cătălin

-

inspector

I

asistent

S

12

Zgură Tița

-

inspector

I

asistent

S

13

Sgaverdea Cosmin

-

inspector

I

asistent

S

14

Bănică Ștefan

-

inspector

I

asistent

S

15

Stercu Marilena

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

16

vacant

-

inspector

I

asistent

S

17

Dumitraș Violeta

-

inspector

I

debutant

S

suspendata

18

Căruntu Anamaria

-

referent

III

asistent

M

19

Pascu Tudor

-

referent

III

asistent

M

20

Halil Denis

referent

III

asistent

M

21

Apostol Claudiu

-

referent

III

asistent

M

21

Total

Serviciul Informatizare

1

Iordache Rareș

șef serviciu

S

2

Manda Liviu

-

inspector

I

asistent

S

3

Mitrică Sorin Iulian

-

inspector

I

asistent

S

4

Nuțu Bogdan

-

inspector

I

asistent

S

5

Dumbravă Cătălina

-

inspector

I

asistent

S

suspendata

6

Mergeani Gheorghe

-

referent

III

superior

M

6

Total

Trasabilitatea documentelor

1

vacant

șef birou

S

2

vacant

-

inspector

I

asistent

S

3

Gimurtu Stelian

-

inspector

I

asistent

S

-

4

Olteanu Bogdan

-

inspector

I

asistent

S

5

Hagi Constantin

-

referent

III

superior

M

6

Cumita Apostol

-

referent

III

superior

M

-

7

Raicu Iuliana

-

referent

III

superior

M

-

8

Cumita Mărioara

-

referent

III

superior

M

-

9

Tudorică Magda

-

referent

III

asistent

M

9

Total

Serviciul Tehnic-Aprovizionare

1

Căruntu Eugen

-

-

-

-

-

sef serviciu

S

2

Petre Costel

-

-

-

-

referent

II

M

3

Ichim Maria

-

-

-

-

-

-

curier

G

4

Rotaru Anișoara

-

-

-

-

-

-

curier

G

4

Total

Serviciul Taxe Speciale

1

Panaitescu Robert

-

-

-

-

-

sef serviciu

S

2

Brașoveanu Traian

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

3

Carabașu Costin

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

4

Dămășaru Dan Stelian

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

5

Dumbravă Marius

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

6

Florea Dragoș

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

7

Gușu Traian Florentin

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

8

Irimia Bogdan

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

9

Lojniță Cătălin Vasile

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

10

Manea Neculai

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

11

Paraschiv George

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

12

Pilici C. Mihai

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

13

Pilici S. Mihai

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

14

Sterea Marian

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

14

Total

253

Total general

* gestionează și monitorizează activitatea de inslovență

Nr.total fUncții publice

235

Nr.total fUncții publice de conducere

17

Nr.total funcții publice de execuție

218

Nr.total posturi contractuale

18

Nr. total funcții contractuale de conducere

2

Nr.total funcții contractuale de execuție

16

Director Executiv

Director Executiv adj. Șef Birou

Virginia Uzun

Carmen Trentea

Adina Antoniu


Page 8