Hotărârea nr. 163/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ~I EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDULLOCATIV DE STAT;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea si extinderea unor spatii de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara dm data de........................................

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ștefan Mazare, Procesul Verbal al Comisiei de Fond Locativ nr.4489/07.06.2011 .Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr 3829/17.06.2011 prin care se propune repartizarea si extinderea unor spatii de locuit , precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P. si a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003;

Conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, Ordonanța de Urgenta nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 387/2000 modificata privind repartizarea spatiilor de locuit si raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publica, juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Arul - Se aproba repartizarea spațiului de locuit in regim de inchiriere situat pe raza Municipiului Constanta conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 2- Se aproba extinderea spațiului de locuit in regim de inchiriere situat pe raza Municipiului Constanta conform Anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare. Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un numai de......consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANTA NR.....................

ANEXA NR 1 LAH.C.L.M. NR.............

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPAȚIU DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana careia i se repartizează

l

Str Șiretului nr 59

1 camera* dependințe 40mp curte = 15 mp

Costea Daniel

2 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ANEXA NR 2 LAH.C.L.M. NR.............

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNUI SPAȚIU DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana careia i se extinde spațiul

1

Str Șiretului nr 30

1 camera+dependinte=25,40 mp curte =13,09 mp

Hartopanu Dan ut

8 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

REGIA AUTONOMA

“EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

B-dul 1 Mai nr.21, Bl.HI8, parter NR .3829/17.06.2011

RAPORT

Având in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, privind repartizarea unor spatii de locuit provenite din recuperări situate in Constanta:

ANEXA NR.l

Str Șiretului nr 59

Familia Costea Daniel

Familia Costea este compusa din doua persoane- Costea Daniel -sot si Costea Ancuta Florentina soție si figurează in evidentele regiei cu un dosar complet pentru obținerea unei locuințe din fondul locativ de stat -cerere nr 121735/04.10.2002.

Imobilul situat in Constanta str Șiretului nr 59 a fost detinut cu contract de inchiriere de numita Viju Ioana si a devenit liber in urma decesului acesteia din data de 19.09.2007.In prezent se afla intr-o stare avansata de degradare insa familia Costea si-a luat angajamentul ca va efectua pe cheltuiala proprie lucrările de reparații ce se impun la acest spațiu pentru a putea deveni locuibil..

Urmare celor mai susmenționate Comisia de Fond Locativ propune repartizarea spațiului situat in Constanta Str Șiretului nr 59 compus din o camera si dependințe in suprafața de 40 mp, imobil ce nu figurează notificat asa cum rezulta din adresa Serviciulu Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

LYL Y/t NR 2

Str. Șiretului nr 30

Familia Hirtopanu Danul

Familia este formata din 8 persoane, sot, soție, 6 copiii ce deține cu contract de inchiriere nr. 5209A/2004 un spațiu compus din 3 cain+ dcp =55,30 mp in imobilul situat in Constanta, Șiretului 30.

Spațiul pe care se solicita extindere este situat Ia parter, compus din o camera +dep =25,40 mp si curte in suprafața de 13,09 mp a fost detinut de numita Minculescu Steliana decedata la data de 26.01.2009 in prezent acesta aflandu -se intr-o stare avansata de degradare .

Hartopanu Danut solicita aceasta camera conform cererii din data de 12.10.2010 ,avand in vedere nr. mare de membri din familia lui, spațiul detinut cu contract de inchiriere este insuficient,acesta luandu-si angajamentul ca o va repara pe propria chletuiala.

Având in vedere cele mai susmenționate precum si faptul ca imobilul nu figurează notificat in baza legii 10/2001 conform adresei Primăriei Municipiului Constanta propunem extinderea spațiului de locuit situat in Constanta, Str. Șiretului nr. 30.


Sef Birou Urmărire Contracte de inchiriere cj Mioarâ\Valcov

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Comisia nr 5-pentru administrație publica, juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul

PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE

Analizând proiectul de hotarare privind

privind repartizarea si extinderea unor spatii de locuit din fondul locativ de stat

In conformitate cu prevederile art.44 alin 1 din Legea nr.215/2001,republicata, privind administrația publica locala, Comisia nr 5 intrunita

in ședința din data de    ..... se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE PAPARI GEORGE DANIELJA AUTONOMĂ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

CONSTANTA k.k>

< <=£(]//
W k Îk>W^ Clb77 1/ di r'.    • c^uî^a-    jiuw&i/J

MU

rfiJtQXf 4^

<fo


-?C. fi/.£.003> ■ y


? /M


cu-fttw y _£

W7j , £7

f QcM.    C
7
IWk

> Fi. fa,


oTfrkd’


a o- d ohâ? .

t mîhd


VyOb’M


Uu/fatAU

/ do -' M


’.d


Wu

Oojj^ ■/

/d


d>.


y\.


r.


O cw Coux/^U . ~^~

[4


Ui)