Hotărârea nr. 161/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTAROMÂNIA

Județul Constanța

Municipiul Constanța

CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri și/sau clădiri)

ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța


Consiliul Local al Municipiului Constanța 07.2011;

întrunit in ședința ordinară din data de


Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrata sub nr.88990/17.06.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.88994/17.06.2011;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 -privind autorizarea executării construcțiilor si unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin. 1. lit.b si art,123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr. 15, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

Art.3. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, in vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Popescu Raducu

CONSTANTA

NR... A. Șl.. /. 0 8 ... 0 7 ... 2 011. .

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ


ANEXA 1 LAHCLM NR... .1.6.1/2.0.1.1


NR

CRT


Teren Strada Steagului nr.25SUPRAFAȚA ( mp)


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


HAGI

COSTICA și HAGI ZOITANR. C.U. PENTRU VÂNZARE


CU nr. 1409/ 2011


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE


Diferență din măsurători- Locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


OBSERVAȚII


Solicitarea    de

cumpărare nr. 557/201 1 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța ■ Terenul propus spre vânzare    constituie

diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale,    respectiv

173,56 mp și suprafața


aflată în

respectiv

proprietarul


proprietate 165 mp, fiind în
Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 8,56 mp domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


indiviziune cu Municipiul Constanța. Proprietatea solicitantului este înscrisă în cartea funciară nr. 157853/2010 Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsurători - locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


și aprobare, ce aparține


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Popescu Raducu


' Anexa la HCLM 161/2011


Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

174 mp

Str. Șteagului, Nr.25, Lot A, Constanta ■

304780


tea Funciara nr


ConstantaNr.

parcela


Categoria de

folosința


Total


“CC


A. Date referitoare la teren

Valoarea de

impozitare (lei)


Cod

constr.


zSz


Suprafața construita la sol

(Mpî


Total


90


PcL


B. Date referitoare la construitÎmbĂri


Valoare de impozitare


(lei


tTO|)oz


; Xn?'ur»


DE COORDONATE


SÎSț£g1^proiectie Steireo 70'


Nfmk


Executant,

ing.Liliana BaicrankQtz//>-

CA


1    790216.630

2    790211.323

3    790Z07.672

4    7 90206.572 7S020G.Î88

6    790204.371

7    790203.313

8    790201.543

9    700200.811

10    790201.866

11    790207.208

12    790210.650

13    790212.050


304772.780 304774.998 304776.480 304? 76.2 20 304775.965 304771.636 304769.096 304764,647 304782.281 304761.843 304759.539 304757.930 304761.390


<i    ' “Pf

!'ian^"


■ il


25.10.2010


Se confirma suprafața din măsurători si

Introducerea banUbriui b bun dedate


Sttpinrîai* totala masurata = 174 mp Suprafața din acte = 17336 mp


bxji •;•{ uksisu 9 Hieien’ț

Mume s> P’enu'i'e: STOIAN MIRE 1    Funcys cOwăiUtH CiK ty


ANEXA 2 LA HCLM NR...161/2 011


vânzare prin negociere directa

NR

CRI


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA ( mP)DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


MATEI

GHEORGHE si

MATEI

ECATERINA


NR. C.U. PENTRU VANZARE


CU nr.1999/ 20)1


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


Diferență din măsurători-Locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011


Solicitarea de cumpărare nr. 47662/2011

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța

Terenul in suprafața de 20,60 mp propus spre vânzare constituie diferența între suprafața rezultată din măsurătorile    cadastrale,

respectiv 320,6 mp și suprafața aflată în proprietate respectiv 300 mp, proprietarul fiind în intliviziune cu Municipiul Constanța.    Proprietatea

solicitantului este înscrisă în cartea funciară nr.36952/2008 - Terenul in suprafața de 2 mp propus spre vânzare constituie diferența între suprafața rezti [lată din măsurători le cadastrale, respectiv 106 mp si suprafața aflată în proprietate respectiv 104 mp, proprietarul fiind în indivizi mie cu Municipiul    Constanța

Proprietatea solicitantului este înscrisă în canea funciară nr.28447/2009

Terenul propus spre vanzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsurători -locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/20 ] 1


Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de (20,6+2)mp ce aparține domeniului privai al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu|fjrKAVIL^N SCARA 1:Z°°

njpETlX CONSTANTA

ȚțjUTORHJL ADMINISTRATIV CONSTANTA

COD SIRLTTA 60428 -

^RESA IMOBJJLMLUI:    '

STR. FUNDĂTURĂ RAR1STEI. NR.14.


încadrarea in. zona


Anexa la HCLM nr. 161/2011

pbAN DL AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL


NUMELE SI PRENUMELE PROPRIETARULUI.

MATEI GHEORGHE si MATEI ECATERINA '

.ADRESA PROPRIETARULUI'. STR. SOVEJA, NR.97, BL. DR23, SC.A, ET.2. AR10.MUN CONSTANTA.

ACT DE PROPRIETATE:    '

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARAÎLE, AIDENTII-ICAT SUB NR. 42SI / 30.11.1998. B.N.P. MARIANA MIIIAJESC.U, .    .

CONSTANTA,PUBLICITATE IMOBILIARA SUB NR 169 50 SI -16951/ 02.12.1998, JUDECĂTORIA CONSTANTA. '

SUPRAFAȚA TOTALA REZULTATA DIN ACTE ST- 300,00 nip SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORI ST=320,60mp DIN CARE Sc=194. 1T nip    ■


SCARA 1:200Î^TcadSstral

Suprafața masurata

Adresa Imobil

106 mp

Constanta, str. Fundătură Raristei nr. 12

^teaFunciara nr.

U.A.T.

CONSTANTA

nr. c&-c/

Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

106.00

Împrejmuire: 1-2 zid; in rest neîmprejmuit

'otal

106.00

)a(e referitoare la construcții

Cod ' instrucție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

70.00

Locuința parter

Jju^r^feta-cxmstruip-^e^țut^ța: S -"70.00 mp

Total .

70.00

/;

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRJN CU. VANZARE

OBSERVAȚII

Teren Strada Traian

130

DOBRE MARIO IULRJ

CU

nr. 1344/

2011

întregire proprietate -Lot

neconstruibil conform PUZ aprobat prin HCLM nr.416/2003

Solicitarea de cumpărare nr. 62633/2010

Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului pentru care există încheierea de intabulate nr.9191/2004 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice    emise    de

Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății    -    “lot

neconstruibil”    conform

PUZ aprobat prin HCLM nr.416/2003, cu mențiunea de interdicții temporare de construire    pana    la

aprobare PUD conform PUZ Peninsulă

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 130 mp ce aparține

domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Popescu Raducu

stern de proiecție: Stereografic 1970

ct.

-    X (rn)

Y(m)

306670.803

789540.229

306664.468

789550.520

306657.037

789546.036

306663.461

789535.594

tafata din măsurători: S = 106.00 mp ratata din acte: S = 104.00 mp.    prafata di'hprl'âsuratori si

[uc£tea.ițno!j)iu^i;1ji baza de date
Anexa la HCLM 161/2011


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Suprafața masuratâ

Adresa imobilului

S= 176 mp

Localitatea Constanta, Bulevardul Tomis nr. 19 - INTRAVILAN

UAT

CONSTANTA |    .    .

Jumele si prenumele proprietarilor:

)OBRE MARIO - IULIU

/ /

/

/■

S - 176 mp


iNVENTAR. DE COORDONATE X / ■

i Sistem de proiecție Stereo 70

P£T

X(m)

Y(m)

/o

303848.70

792494.62

n

303844.03

792502.74

42

303841.36

792502.19

303831.87

792498.73

14

7îW\l5

7£2489.72

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

destinația TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

»

Teren Strada

Busuiocului

nr.7

43

BANÂȚEANU

FLOAREA

CU nr.l548/ 2011

Diferență din măsurători- Locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

7028/2011

-    Terenul constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța

-    Terenul propus spre

vânzare    constituie

diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, respectiv 273 mp și suprafața aflată în proprietate respectiv 230 mp, proprietarul fiind în indiviziune cu Municipiul Constanța.    Proprietatea

solicitantului este înscrisă în    cartea    funciară

nr.l 59093/2010

Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsurători - locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafaja de 43 mp ce aparține

domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


Anexa la HCLM nr. 161/2011


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

ScttbI :20b


fîâr.cadastral

Suprafața m<ra trata (mp)

Adresa imobilului    . 1

273

M*aCoMfc»te, Str.Busuiocului nr.7

"C^tTFuaciara

UAÎ: CONSTANTA! Nr.parcela '

C alegoria de folotinla

Suprafața (mp)

Valoare de împac tare fleî)

Mențiuni//^ hd bnprepnub)}    -4/

>/

?.

r t

Cc

.273

imprqniuit

1. .

1

Tița!

273

• ' - _ - -

<4?

CodtoniAucUe


fi Date reieritoai e ia comtrachl


C2


Suprafeta emwtnuta la toi (mp)Veloere ae rapoptarc (lai)    Mențiuni/wpr.flM^Migatg


162


Locuința.; sd - 162


Wc; sd = 2 mpinventai ce ax*nd»tATE

de (eefeeHe    1770

Ba.

55

Ț£)

1

wiUg

WW2J0»

2 ’

soMiaic

flnffîJtt

. 3. ...

Î9CÎ133M

4

5

JMW.TO

“557535—

6

3O5W0.SM

tonibMt

1

3OSS91S42

790101.<?»

Supmfșji. totala din inatuntoH

273    Mp

Suprafața din act

273    Mp


12^'STATBttWLC tt taZWL ttt/2010

DA:


Mp | Dosar~lQZ,


ti *1 Introducerea’

ibaadedatc

: lt!.gB^t«g»a*fafiC.t>l • •    ..

: GUMStKU Șl KHJCfftTț IMtaLlÂfU CONSTANTA Nu™* Pronume. OCHlANĂ GABFUELA

Euncfia.

—■ el.—ArVANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


NR

CRT


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA ( mP)


15,84DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


BANAȚEANU

FLOAREANR. C.U. PENTRU VÂNZARE


CU nr. 15 89/ 2011DESTrNAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE


Diferență din măsurători- Locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999OBSERVAȚII


Solicitarea


de

nr.


Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 1 5,84 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


cumpărare 5660/2011

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța ■ Terenul propus spre vânzare    constituie

diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, respectiv 204 mp și suprafața aflată în proprietate    respectiv

188,16 mp, proprietarul fiind în indiviziune cu Municipiul Constanța. Proprietatea solicitantului este înscrisă în cartea funciară nr. 159623/2010 Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsurători - locuire conform PUG aprobai prin HCLM nr.653/1999Anexa la HCLM 161/2011


4H&XA Nr.ll


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

»    Scara 1:200

■ ■■ ■

Nf. cadastral '

Suprafața i Lasurata

Adresa imobilului

--//^

204 mp

Constanta-Str.MirceaBerbereanu nrjffost nr i A\

Cartea Funciara nr.

UAT:    CONSTANTA

Ez78833î

WBB56

3J

1.3

Ut

cr

ctkj

h- .

<t 2 -PSl


CONSTANȚA


i A»,J


rFvt.A/4


r^,

& 8 ,..... ; W*'    ---fcfUiieC' ;’e1'    yf

. ......


*?*2 ÎW1


Cod.

Constr

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de imporitarertei)

C)

1)5

Total

115

INVENTAR DE COORDONATE

6=788337‘

'E-7M356

țS

M A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoar^de

impozitare (lei) .

Mențiuni

1

Cc

204

î-2-3-4-5 Calcan; 5 t6 Poarta acces,6-7Percte;

7-8 Perete+Gard )emn;8-9 Calcăn;9-10-l Gard lemn

Total

204

B. Date referitoare 5a construcții


Sis'eiri 3c proiecție STEREO 5970

!__    Pct.

E(m)

N(m)

1

788334.18

302966.85

2

788341.43

302968.24

3

788344.75

302969.07

4

718344 16

302971.61

   5

788349.40

J«972.52

6

788350.87

302968.45

H-    7

788353.60

302959.73

8

788338.76

302956.46

   9

/WMao.ui

302955.86

.... 10

788335.29

302959.67

Suprafața totala masurata= 204mp Suprafața din ac^=204mp


Mențin ni

Locuinta-Sup. constr. Desfasurala=515 mp

Executant /<svv    .e -

Părtini Crisiicn/®>    C^C\

?    R<U F!C A l '

" Ofri    «,

AUTORIZARE % ,Mn,m—5

SarirJ


St fOtifSr»» jup rafala • Introducem!


$0023 .1TU CRISTIAN

' -9reG0B'^>y

1OFICIUL96 CAfiASW SI PU8L:vi M WOStUAnA CONSTANT» I Nume «; Prenun.feT-IGn>Fsuc UVIA Funcția: CONSILIER GR. I

7?7Tirw'

7^3/