Hotărârea nr. 160/2011

HOTARARE PRIVIND INLOCUIREA A DOUA SUPRAFETE DE TEREN AFERENTE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.1012/13.01.1995, INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC CUGET LIBER SA, CU DOUA SUPRAFETE DE TEREN SIMILARE

coNSTAA/^ românia

@ fete « JUDEȚUL CONSTANȚA


f MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea a două suprafețe de teren aferente Contractului de Concesiune nr. 1012 / 13.01.1995 încheiat între Municipiul Constanța și S.C. CUGET LIBER S.A., cu două suprafețe de teren similare

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în ședință ordinară din data de

................08,07,2011; 1..............................:...............................................................................................

Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 85338/09.06.2011, avizul Comisiei nr. 1 de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget Finanțe, avizul Comisiei nr. 2 de Organizare și Dezvoltare Urbanistică amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei nr. 5 - Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești,

Văzând prevederile H.C.L.M. nr. 46/10.02.2011 privind modificarea H.C.L.M nr. 246/2009, H.C.L.M nr. 110/2009 pentru completarea H.C.L.M nr. 784/2008 (modificată de H.C.L.M nr. 57/2009) pentru aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul Municipiului Constanța,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă înlocuirea a două suprafețe de teren - amplasamente aferente Contractului de Concesiune nr. 1012/13.01.1995 încheiat între Municipiul Constanța și S.C. CUGET LIBER S.A., cu alte două suprafețe de teren similare, astfel:

-    la poziția 7 din anexa la contract, amplasamentul din str. Mihăileanu cu str. Griviței de 5 mp, va fi înlocuit cu amplasamentul din Zona Poarta 1 - Restaurant Vraja Mării de 5 mp.

-    la poziția 13 din anexa la contract, amplasamentul din B-dul Aurel Vlaicu cu str. Cumpenei de 5 mp, va fi înlocuit cu amplasamentul din B-dul Aurel Vlaicu intersecție cu str. Vârful cu Dor de 5 mp.

înlocuirea este motivată de imposibilitatea utilizării celor două amplasamente stabilite inițial.

Art. 2. - Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța prin Serviciile de Specialitate, să stabilească prețul minim al redevențelor pentru cele două noi suprafețe de concesiune prin Rapoarte de evaluare, ulterior prezentei hotărâri.

Art. 3. - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, S.C. CUGET LIBER S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de_consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA NR. 160/Q8.07.2011

-- Prin adresa nr. 127186 - 31.08.2009 către Direcția Urbanism au fost transmise cele doua amplasamente noi de teren pe care se vor amplasa puncte de desfacere a presei, pentru a fi prinse in planul de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul Municipiului Constanta. Astfel cele doua suprafețe noi pe care se vor amplasa puncte de desfacere a presei au fost cuprinse in planul de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanta prin H.C.L.M. nr. 46 -10.02.2011 privind modificarea H.C.L.M nr. 246 - 2009, H.C.L.M nr. 110 - 2009 pentru completarea H.C.L.M nr. 784 - 2008 ( modificata de H.C.L.M nr. 57 - 2009 ) pentru aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanta

—    S.C. CUGET LIBER SA pe perioada contractului aflat in derulare si-a achitat taxele de concesiune la zi inclusiv pentru locațiile pe care nu a avut amplasate cele 2 chioșcuri de difuzare presa respectiv pentru locația nr. 7 amplasament S-tr. Mihaileanu cu Str. Grivitei, si locația nr. 13 amplasament B-duI Aurel Vlaicu cu str. Cumpenei.

—    Pentru cele doua noi suprafețe de teren, prețul minim al redeventelor va fi stabilit in parte prin Raporte de Evaluare, ulterior aprobării hotărârii, incheindu-se de către DAPL -Serviciul Juridic un Act Adițional la Contractul de Concesiune nr. 1012 / 13.01.1995

Urmare a celor prezentate s-a intocmit noua anexa la Contractul de Concesiune nr. 1012 / 13.01.1995 ce cuprinde si locațiile propuse spre concesionare, in baza următoarelor documente :

-    solicitarea SC. CUGET LIBER SA cu nr. 26170 -16.02.2009 prin care se solicita in baza contractului de concesiune 1012 / 13.01.1995 sa se inlocuiasca doua suprafețe de teren cu alte doua suprafețe similare, urmare a modificărilor in situația inițiala a amplasamentelor din anexa la contractul 1012 / 13.01.1995

-    situațiile juridice actualizate ale celor 2 terenuri, elaborate de către Direcția Patrimoniu, si verificate cu privire la litigii si notificări in baza Legii nr. 10 / 2001 de către Direcția Administrație Publica Locala - Serviciul Juridic, pentru cele 2 locații existând situații juridice favorabile.

-    H.C.L.M. nr. 46 -10.02.2011 privind modificarea H.C.L.M nr. 246 - 2009, H.C.L.M nr.110 - 2009 pentru completarea H.C.L.M nr. 784 - 2008 ( modificata de H.C.L.M nr. 57 -2009 ) pentru aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanta

Fata de cele mai sus menționate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare următorul proiect de hotarare:

privind inlocuirea a doua suprafețe de teren aferente Contractului de Concesiune nr. 1012 / 13.01.1995 incheiat intre Municipiul Constanta si S.C. CUGET LIBER SA, cu doua suprafețe de teren similare

ELABORAT LUNGU MAD ALINA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 5

ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDICA,APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul RADU ȘTEFAN MAZARE

Analizând Proiectul de Hotarare :

„ privind înlocuirea a doua suprafețe de teren aferente contractului de concesiune nr.1012/13.01.1995 încheiat intre Primăria Municipiului Constanta si S.C. Cuget Liber S.A. cu alte doua suprafețe de teren similare,,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215 / 200 1 republicata, privind administrația publica locala, Comisia nr. 5, întrunită in ședința din data de JtQ - OQ - goli avizeaza Favorabil / Nefavorabil proiectul de hotarare prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

PAP ARI GEORGE DANIEL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 1

STUDII, PROGNOZE ECONOMICO SOCIALE,BUGET FINANȚE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul RADU ȘTEFAN MAZARE

Analizând Proiectul de Hotarare :

„ privind înlocuirea a doua suprafețe de teren aferente Contractului de Concesiune nr.1012/13.01.1995 încheiat intre Primăria Municipiului Constanta si S.C.Cuget Liber S.A. cu alte doua suprafețe de teren similare „

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, Comisia nr.l intrunita in ședința din data de ..    „Î&J/Avizează Favorabil / Nefavorabil

proiectul de hotarare prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

MIRCEADOBRE