Hotărârea nr. 16/2011

HOTARARE PRIVIND SCHIMBUL UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea schimbului intre titularii unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din_10.02.2011;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Ștefan Mazare, prin care se propune schimbul intre titularii unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința, raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr 314/13,01.2011., precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M.nr.513/12.12.2003 ;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publica, juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aproba schimbul intre titularii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii ia îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta..

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un numai dc consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, CONSTANTA

Matei Constantin

N R. A A ZA P..9 A .• A P. PA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LA H.C.L.M. NR.1.Ș/2Q11

TABEL PRIVIND SCHIMBUL UNOR SPATII CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA

PERSOANA CARE SOLICITA SCHIMBUL DE LOCUINȚA

ADRESA SPAȚIULUI DETINUT CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA

SPAȚIULUI

PROPUS

PENTRU

SCHIMB

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

Bd Ferdinand nr 97

S=213,92 mp

Bd Ferdinand nr 49 parter

S =340,37 mp

ASOCIAȚIA IC    BRATIANU

PENTRU PROMOVAREA

IDEILOR    LIBERALE    IN

SOCIETATEA ROMANEASCA

Bd Ferdinand nr 49 parter

S =340,37 mp

Bd Ferdinand nr 97

S=213,92 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Matei Constantin

CONSTANTA,

NR...........................