Hotărârea nr. 157/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOLUL DE ACORD NR. 117015/15.09.2010 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS LNVESTITII LMOBILIARE SRL, REFERITOR LA TERMENII SI CONDITIILE IN CARE PARTILE INTELEG SA COLABOREZE, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "SUBTRAVERSARE DN2A SI SISTEMATIZARE ACCESE"

cohstanZxJ românia


O ț.ffi 8 JUDEȚUL CONSTANTA

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de acord nr. 117015/15.09.2010 încheiat între Municipiul Constanța, Carrefour România SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL, referitor la termenii si condițiile în care părțile

înțeleg să colaboreze, în vederea realizării obiectivului „Subtraversare DN 2A și sistematizare accese”

Consiliul Local al Municipiului Constanța în trunit în ședința ordinară la data de 08,07,2011    ;

Analizînd expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei Buget-Finanțe nr. 1, și Raportul Comisiei Juridice nr. 5 ;

Având în vedere prevederile HCLM nr.491/09.11.2009 conform căreia lucrările de sistematizare a circulației auto efectuate în vederea construirii unei subtraversări a drumului național DN 2A au fost declarate ca lîind de utilitate publica;

Ținând cont de prevederile HCLM nr. 506/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții "Subtraversare DN 2A și sistematizare accese", precum și a indicatori lor tehnico-economici în faza studiu de fezabilitate;

Conform dispozițiilor Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 434/2009;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si e), alin.7 lit.a) si art.l 15 alin.l lit.b, din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată:

H O T Ă R ĂȘ T F.:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Protocolul de acord nr. 117015/15.09.2010. încheiat între Municipiul Constanța. Carrefour Romania SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL. referitor la termenii și condițiile în care părțile înțeleg să colaboreze, în vederea realizării obiectivului „Subtraversare DN 2A și sistematizare accese'", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către Carrefour Romania SA, SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL. Direcția Administrație Publică Locală. Direcția Patrimoniu în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință . Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 157 /08.07. 2011

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA PROTOCOLUL DE ACORD NR. 117015/15.09.2010

ÎNTRE :

Municipiul Constanța, o unitate administrativ-teritorială de tip municipiu, constituită în baza legilor din România, persoană juridică de drept public, cu sediul la Constanța, Bulevardul Tornis nr. 51, județul Constanța, având codul de înregistrare fiscală nr. 4785631, reprezentat prin Dl. Radu Ștefan Mazăre, abilitat în mod corespunzător în scopul încheierii prezentului act, în calitate de Primar, denumit în continuare « Municipiul »,

PE DE O PARTE,

CARREFOLR ROMÂNIA S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul social în București, B-dul Timișoara nr. 26Z, clădirea Anchor Piaza, etajul 8, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. ,140/7766/2007, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. RO 11588780, reprezentată prin [ ], în calitate de mandatar, conform [ ], denumită în continuare « CR »,

Sî:

METROPOLIS INVESTIȚII IMOBILIARE S.R.L., societate cu răspundere limitată de drept român, cu sediul social în București, Șos. Vergului, sector 2, nr. 20, Galeria Comercială Esplanada, mezanin, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. .140/1684/31.01.2005, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. RO 17176002, reprezentată prin Dna Magda Bolckova, în calitate de mandatai, conform împuternicirii date la data de ț j de Dl. Bertrand Cafteau, în calitate de administrator unic a! societății, tradusă de traducător autorizat [ ] și legalizată sub nr. [ ] de Notar public [ ], din București, denumită în continuare « MII »,

PE DE ALTĂ PARTE,

Denumite împreună în cele ce urmează « Părțile » și separat« Partea ».

Părțile au hotărât încheierea prezentului Act adițional (denumit în continuare „Act adițional*) la Protocolul de acord nr. 117015/15.09.2010 (denumit în continuare ..Protocolul"), după cum urmează:

Art. 1. Părțile convin că art. 2.1.4 din Protocol va avea un nou conținut, prevăzut mai jos, iar CR și MII nu vor mai fi ținute de obligațiile asumate potrivit vechiului art. 2.1.4 din Protocol:

« Pentru a permite realizarea Drumului, Pările se angajează să procedeze după cum urmează:

(i) Cu privire la terenul în suprafață de 327 mp, situat în intravilanul Municipiului Constanța, zona DN 2A, Ferma 7 Nazarcea, identificat cu numărul cadastral 17243/2 și intabulat în Cartea Funciară a Municipiului Constanța nr. 125264 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr, 43759), aflat în coproprietatea CR și MII, în cotă - parte indiviză de !6 flecare (denumit în continuare „Terenul”), astfel cum acesta este hașurat cu culoare roz pe planul de situație care figurează în Anexa 1 la prezentul Act adițional, teren care este necesar pentru realizarea Drumului, CR și MII au constituit un drept de superfîcie, cu titlu gratuit, asupra acestuia în favoarea Municipiului. în scopul obținerii de către acesta din urmă a autorizației de construire necesară realizării Drumului, conform conveni iei pentru constituirea unui drept de superfîcie autentificată sub nr. 806/10,03.2011 de Biroul Notarilor Publici Asociați „Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel”, din Constanla. Părțile convin, de asemenea, că Terenul va urma regimul juridic stabilit în Protocol pentru Imobilele CR și MII. astfel cum acestea sunt definite în Protocol (încheierea unui contract de donație, în condițiile prevăzute în art. 2.1.11 din Protocol).

în consecință, orice referire în cadrul Protocolului, la Imobilele CR și MII, va fi înțeleasă ca incluzând și Terenul.

(ii) în ceea ce privește cele două parcele de teren în suprafală de aproximativ 11,21 mp, respectiv aproximativ 43,36 mp, adică în suprafață totală de aproximativ 55 mp, astfel cum acestea sunt hașurate cu culoare albastră pe planul de situație din Anexa 1. aflate în domeniul public al Județului Constanța și în administrarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanla, parcele ce sunt necesare pentru realizarea Drumului, Municipiul se angajează să obțină dreptul de proprietate asupra acestora, prin transferul lor din domeniul public al Județului Constanța și administrarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local « Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese ».

Art. 2. Orice referire în cadrul Protocolului, la lotul 6, va fi înțeleasă ca referindu-se la Terenul în suprafa ă de 327 mp și la cele două parcele, în suprafa ă de aproximativ 11,21 mp, respectiv aproximativ 43,36 mp, menționate în art. 1 de mai sus.

Art. 3. După art. 2,1.8 din Protocol se introduce un nou articol, 2.1.81, având următorul conținut:

« Municipiul acordă CR și MII dreptul de a face demersuri, în numele și pe seama sa, pentru a identifica eventuale posibilități de a accesa fonduri europene, în vederea finanțării realizării lucrării de utilitate publică de interes local «Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese».

în acest sens, Municipiul va pune la dispoziția CR și MII și / sau a consultantului lor) lor. conform solicitărilor acestora, toate documentele și informațiile necesare, va semna orice cereri și va obține toate aprobările care s-ar dovedi necesare, pentru depunerea documentației cerute în vederea accesării fondurilor europene, conform procedurilor aplicabile.

Municipiul se obligă în mod expres și irevocabil ca, în cazul în care cererea de obținere a fondurilor europene este aprobată, iar suma aferentă finanțării primite este transferată către Municipiu, să ramburseze către CR și MII integralitatea sumelor de bani avansate de acestea din urmă pentru realizarea lucrării «Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese», în limita fondurilor europene primite, în termen de maxim 30 zile de la data încasării de către Municipiu a fondurilor europene respective»,

Art. 4. Municipiul, în calitate de titular al autorizației de construire cu privire la lucrarea « Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese », împuternicește în mod expres pe CR și MII, pentru a reprezenta Municipiul și a efectua, în numele și pe seama Municipiului, toate formalitățile și demersurile care decurg din calitatea acestuia de titular al autorizației de construire cu privire la lucrarea «Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese», in fața autorităților publice competente și a altor organe abilitate în domeniu, inclusiv dar tară a se limita la. Inspectoratul de Stat în Construcții, CNADR - Direcția Regională pentru Drumuri și Poduri Constanța etc.

în acest sens, CR și MII vor putea reprezenta și angaja Municipiul în mod valabil numai împreună, prin semnătura conjunctă a reprezentanților lor, în vederea îndeplinirii mandatului acordat prin prezentul articol, și, în general, vor putea întreprinde tot ce este necesar sau util în vederea îndeplinirii prezentului mandat, semnând în numele și pe seama Municipiului indiferent unde și orice va fi necesar, conform prezentului mandat, semnătura acestora fiind întru totul opozabilă Municipiului, în calitate de titular al autorizației de construire cu privire la lucrarea «Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese».

Art. 5. Municipiul, în calitate de titular al autorizației de construire cu privire la lucrarea «Subtraversare drum național DN 2A și sistematizare accese», confirmă și ratifică toate actele semnate de către CR și MII, precum și toate formalitățile și demersurile efectuate de către CR și MII până la data încheierii prezentului Act adițional. în numele și pe seama Municipiului, în calitate de titular al autorizației de construire cu privire la lucrarea « Subtraversare dram național DN 2A și sistematizare accese».

Art. 6. Termenii cu majusculă utilizați în cadrai prezentului Act adițional și care nu au fost definiți în cadrul acestuia vor avea înțelesul acordat de Părți în Protocol.

Art. 7. Toate celelalte prevederi ale Protocolului rămân neschimbate.

Art. 8. Anexa 1 - Plan de situație cu privire la terenurile vizate în art. 1 de mai sus, tace parte integrantă din prezentul Act adițional.

Prezentul Act adițional a fost încheiat la Constau a, astăzi, .........................

. în 6 (șase) exemplare


originale, din care 2 (două) exemplare au fost predate fiecărei Părți,

Municipiul Constanța Prin:

S.C CARREFOUR ROMÂNIA S.A. Prin :


Dl, Radu Ștefan Mazăre Primar

S.C    METROPOLIS    INVESTIȚII

IMOBILIARE S.R.L.

Prin :


ARIE CE TREBUIE DONATA JUDEȚULUI CONSTANTA PENTRU MUTARE POST TRAFO PUT 12 ESTE DE 112 mp

ARIE CE TREBUIE DONATA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU REALIZARE DRUM ESTE DE 327,08 mp

ARIE CE TREBUIE DOBÂNDITA DE LA JUDEȚUL CONSTANTA PENTRU REALIZARE ACCES ESTE DE 54,57 mp


OUA SITUAȚIE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

Put Apa - Proprietar Domeniul Public al Județului - Consiliul Județean Constanta Nr.Cad.17243/2 - SC HIPROMA SA, SC METROPOLIS INVESTIȚII IMOBILIARE SRL