Hotărârea nr. 154/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCLM NR.74/2010 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCLM NR.110/2010

HOTARARE

privind modificarea și completarea Anexei nr.l la HCLM nr.74/2010 modificată si completată prin HCLM nr.110/2010

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunii în ședința ordinară din data de 08,07 201 1; Luând în dezbatere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre

înregistrată sub nr.87147/14.06.2011;

Având în vedere HCLM nr.74/2010 „privind modificarea și republicarea Anexei nr.2 la

HCLM nr.39/2010”, precum și HCLM nr.l 10/2010 „privind modificarea și completarea HCLM nr.496/2009 și a Anexei nr.l la HCLM nr.74/2010 privind modificarea și republicarea Anexei nr.2 la HCLM nr.39/2010”;

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.l Buget - finanțe și al Comisiei nr.5 Juridică, precum și raportul Direcției Tehnic-Achiziții nr.88613/17.06.2011;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d și lit.e, precum și art.l 15 alin.l lit.b din

Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se modifică Anexa nr.l „Regulamentul cadru și metodologia privind condițiile de înscriere, selectare și repartizare a locuințelor ieftine pentru tineri” la HCLM nr.74/2010, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre. în sensul introducerii, după alineatul 12 a unui nou alineat, în capitolul „Condiții de înscriere în program”, acesta urmând a avea următorul conținut:

,,După extragerea din anul 2011. solicitanta care vor depune, începând cu data de 01 mai 2011, cereri pentru cumpărarea unei locuințe din cadrul acestui Program, vor fi invitați in vederea încheierii antecontractelor de vănzare-cumpărare în ordinea înregistrării cererilor, după validarea dosarelor de către Comisie. In consecință, nu se vor mai organiza extrageri anuale în cadrul Programului iar solicitanții nu vor mai primi număr de repartiție . ”

ART.2 Se modifică Anexa nr.l „Regulamentul cadru și metodologia privind condițiile de înscriere, selectare și repartizare a locuințelor ieftine pentru tineri” la HCLM nr.74/2010, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre, în sensul introducerii după alineatul 5 a două noi alineate, in capitolul „Condiții de repartizare și contractare”, acestea urmând a avea următorul conținut:

,,/n situația în care un beneficiar care a reziliat un antecontract de vanzare cumpărare dorește, până la finalizarea Programului, să cumpere o locuință în ansamblul Baba Novac, dintre cele rămase disponibile, acesta poate să încheie un nou antecontract, cu oricare dintre antreprenorii selectați de către primărie, cu obligația respectării condițiilor Programului până la încheierea contractului de vănzare-cumpărare, cu excepția vârstei.

De asemenea, un titular de repartiție care a primit invitație pentru contractarea unei locuințe dar nu s-a prezentat in termenul comunicat sau nu a putut contracta o locuința din diverse motive, poate încheia, in orice moment al programului, anlecontract de vânzare-cumpărare pentru o locuința din cele rămase disponibile, cu oricare dintre antreprenorii care construiesc locuințe în ansamblul Baba Novac, cu obligația respectării condițiilor Programului până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, cu excepția vârstei. ”

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Tehnic-Achiziții, Serviciului Audit, precum și Instituției Prefectului, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanta Nr. I54 /


2011


Anexa nr.l la HCLM .AAA..../..?.9.kl.

REGULAMENTUL CADRU SI METODOLOGIA PRIVIND CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE, SELECTARE SI REPARTIZARE A LOCUINȚELOR IEFTINE PENTRU TINERI

Persoanele care doresc sa se inscrie pe liste în vederea selectării pentru obținerea unei locuințe ieftine pentru tineri construita in cadrul programului coordonat de Primăria Municipiului Constanta vor depune, pe Lot parcursul anului, la Centru de Informare Cetateni situat la City Park Mal), etaj 2 - Sky level, la biroul deschis cu aceasta destinație, o solicitare scrisa conform formularului aprobat prin ho tarare a Consiliului Local, disponibil la adresa mai sus menționata si pe site-ul instituției.

Cererile vor fi insotite obligatoriu de următoarele acte:

1.    Copie simpla de pe actul de naștere al titularului cererii si a celorlalți membri ai familiei, precum si copii simple de pe actele de identitate si de stare civila (C.I. valabila, certificat de căsătorie, act divorț).

2.    Declarație pe proprie răspundere a titularului cererii si a celorlalți membri majori din familie, ca nu dețin si nu au detinut in proprietate, in ultimii 10 ani, pe intreg teritoriul României, imobil cu destinația de locuința sau ca nu a moștenit mai mult sau egal cu 50% dintr-o locuința;

Declarațiile titularului si ale membrilor majori ai familiei, pot fi ori declarații notariale, ori date in fata funcționarului public care primește dosarul, in format olograf (scrise de mana), conform modelului aprobat prin hotararc a Consiliului Local;

Pentru persoanele care nu se afla in tara, se va prezenta declarația, astfel:

-    data de titular in prezenta comandantului navei (pentru persoane aflate in marș pe nave) si transmisa prin fax sau

-    data in fata unui funcționar din cadrul misiunilor diplomatice romanești din tara unde se afla in prezent titularul si transmisa prin fax

3.    Titularii de cerere care nu au domiciliul in Constanta vor prezenta adeverința de la locul de munca din care sa reiasa ca isi desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Constanta (sunt valabile numai adeverințele angajatorilor care au sediul sau punctul de lucru in Municipiul Constanta).

Pentru situații speciale vor fi depuse si următoarele:

4.    Certificat de handicap valabil (pentru gradul de handicap 1/grav, 2/accentuat), in copie si original, pentru confruntare. Valabilitatea acestuia este obligatorie la data procedurii de ordonare (extragere);

5.    Adresa RAEDPP de confirmare ca titularul cererii a figurat intr-un contract de închiriere incheiat cu RAEDPP si a fost evacuat din locuința in urma retrocedării conform Legii 10/2001, in original.

6.    Adresa Direcției de Protecție a Copilului prin care se atesta ca titularul cererii provine dintr-o casa de copii/orfelinat (dintr-o instituție de ocrotire sociala) sau ca a infiat copii prin aceste instituții, in original.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE IN PROGRAM:

Cererile, insotite de documentele obligatorii precum si cele pentru cazuri speciale, acolo unde este cazul, vor fi depuse intr-un dosar pe care se vor inscrie: „Nume si Prenume titular, inițiala tatalui si Prenume sot (soție)”.

Dosarele depuse la Centru de Informare Cetateni situat la City Park Mall, etaj 2 - Sky level, vor fi introduse in baza de date de către persoanele desemnate din cadru Centrului de Informare al Primăriei, ulterior fiind dirijate la Direcția Tehnic-Achizitii, Biroul de Implementare Programe Locuințe, care va asigura si secretariatul Comisiei de analiza, verificare si validare a dosarelor de locuințe ieftine.

Comisia de analiza, verificare si validare a dosarelor va analiza dosarele depuse selectând separat, dosarele care fac obiectul repartizării pe cazuri speciale, respectiv:

1.    persoane cu handicap grad 1/grav, 2/accentuat (titulari si/sau membri familiei acestuia);

2.    persoane evacuate sau care urmeaza sa fie evacuate din locuințe revendicate/retrocedate in baza Legii 10/2001;

3.    persoane care provin din casele de copii/orfelinate si persoane care au adoptat copii prin aceste instituții.

Comisia va analiza aceste dosare si va atribui fiecăruia un punctaj, conform Criteriilor de ierarhizare a solicitărilor de locuințe ieftine, destinate cumpărării-cazuri speciale, aprobate prin hotarare a Consiliului Local in baza caruia se va realiza ordonarea acestor dosare, cu ocazia extragerilor anuale.

In cazul egali tatii de punctaj, are prioritate titularul cererii de locuința cu vărs ta mai

mica.

Pentru actele prezentate in copie simpla, titularul va prezenta originale, pentru confruntarea acestora cu copiile actelor din dosar;

Pentru persoanele care nu se afla in tara, cererea va fi depusa de rudele de gradul I ale titularului (mama/tata) sau de către sotul/sotia acestuia si, prin excepție, pentru actele de identitate depuse, nu se vor prezenta originale pentru confruntare.

Un dosar poate fi invalidat si scos din baza de date, in orice moment pana la incheierea Contractului de vanzare-cumparare, in următoarele situații:

1.    Nu respecta condițiile Programului.

2.    Depunerea a mai mult de un dosar de către de către un titular sau de către familie (sot/sotie) indiferent daca aceasta situație apare ulterior căsătoriei;.

3.    Imposibilitatea prezentării documentelor doveditoare pentru cazurile speciale, valabile, in original, pentru confirmare (Certificat de incadare in gradul de handicap, dovada evacuării dintr-un imobil revendicat/retrocedat, dovada institutionalizarii intr-o casa de copii/orfelinat sau a infierii unui copil din casele de copii);

4.    Daca a beneficiat de alt program municipal de sprijinire pentru achiziția unei locuințe;

Condiția vârstei maxime de pana la 35 de ani se are in vedere numai la data depunerii cererii pentru solicitarea unei locuințe;

Comisia de analiza, verificare si validare a dosarelor va analiza in ședințele acesteia, in fiecare an toate dosarele depuse in perioada cuprinsa intre 01.05 anul anterior extragerii si 30.04 inclusiv, din anui in care are loc tragerea la sorti.

Pentru dosarele depuse in aceasta perioada, in cursul lunii Mai sau Iunie in fiecare an se organizează procedura de ordonare anuala a dosarelor, prin tragere la sorti, in ședința publica si/sau televizat in prezenta unei comisii a cărei structura si componenta este aprobata prin hotarare a Consiliului Local Municipal. Listele astfel rezultate se adauga la cele din extragerile anuale anterioare, in ordinea acestora.

Listele rezultate in urma tragerii la sorti vor cuprinde, cel puțin, numărul dosarului si numărul repartiției rezultata prin ordonare, numele titularului, inițiala tatalui si numele si prenumele sotului/sotiei, precum si punctajul atribuit pentru cazuri speciale.

„După extragerea din anul 2011, solicitantii care vor depune, începând cu data de 01 mai 2011, cereri pentru cumpărarea unei locuințe din cadrul acestui Program, vor fi invitați in vederea încheierii antecontractelor de vanzare-cumparare in ordinea înregistrării cererilor, după validarea dosarelor de către Comisie. In consecința, nu se vor mai organiza extrageri anuale in cadrul Programului iar solicitantii nu vor mai primi număr de repartiție.”

Solicitantii vor depune o singura cerere/dosar, respectiv familiile vor depune cerere unica, (numai unul dintre soți), in caz contrar, Comisia de analiza, verificare si validare a dosarelor de locuințe poate hotara invalidarea ambelor cereri/dosare depuse sau a ultimului dosar depus in vederea ordonării in extragerea anuala.

Toți titularii de cereri sunt obligați sa anunțe casatoria in vederea completării dosarului cu documentele aferente căsătoriei si ale soțului/sotiei. In cazul căsătoriei a doi titulari de cereri din program, aceștia vor opta pentru o singura repartiție pentru care se pastreaza titularul si se completează cu sotul/sotia care, pentru cea de a doua repartiție a familiei, va face o solicitare de renunțare.

Toți titularii de cereri/antecontracte de vanzare-cumparare sunt obligați sa anunțe orice modificare a domiciliului, a numărului de telefon comunicate prin cerere sau, după caz, o adresa de corespondenta valabila daca la adresa de domiciliu nu poate primi corespondenta, si un număr de telefon valabil, pe tot parcursul derulării programului pana la încheierea contractului de vanzare-cumparare; Necomunicarea unor date de contact valabile sau neridicarea corespondentei transmise de către beneficiarii Programului, absolva Municipiul Constanta si pe angajatii acestuia de orice vina privind neprimirea oricărei instiintari/notificari/comunicari.

Cumpărătorii unei locuințe ieftine nu pot beneficia de un alt program promovat de Municipiul Constanta, avand ca scop sprijinul acordat pentru achiziția unei locuințe. Solicitantii unei locuințe ieftine pot accesa programele guvernamentale, dar numai in condițiile stabilite pentru acestea.

CONDIȚII DE REPARTIZARE SI CONTRACTARE:

Repartizarea locuințelor construite in program se va face in limita a maxim 20% din numărul unităților de locuit din fiecare bloc, pentru cazurile speciale, in ordinea punctajului atribuit de comisie. Diferența de pana la 20% pentru cazuri speciale, neacoperita in primul an se va repartiza in anii următori. Persoanele cu handicap înscrise in Program, au prioritate la repartizarea locuințelor situate la parter, etaj 1 si etaj 2.

Pentru aceasta categorie de beneficiari din cadrul ansamblului de locuințe Baba Novac, la solicitarea acestora si in baza certificatului de handicap valabil, in limita locuințelor ramase necontractate in primele etape de încheiere a antecontractelor si a contractelor de vanzare cumpărare, se vor emite noi ordine de repartizare pentru locuințele aflate Ia parter, etaj 1, etaj 2. In situația in care raman libere unitati de locuit destinate cazurilor speciale, acestea pot fi repartizate tinerilor care nu fac parte din categoria cazurilor speciale, in ordinea listelor, pana la momentul publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Constanta a listelor rezultate in urma ordonării anuale a dosarelor beneficiarilor care se incadreaza in cazurile speciale.

Restul de 80% din unitățile de locuit din fiecare bloc vor fi repartizate tinerilor, in ordinea tragerii la sorti potrivit Procedurii de ordonare a solicitantilor de locuințe destinate cumpărării - Tineri si a Algoritmului de ordonare a solicitantilor de locuințe ieftine, destinate cumpărării, aprobate prin hotarari ale Consiliului Local.

Condițiile de selectare raman valabile pana la încheierea contractului de vanzare-cumparare de către titular, când acesta va prezenta adeverința de munca in cazul in care domiciliul titularului cererii nu este Municipiul Constanta si declarația titularului si membrilor familiei privind nedetinerea unei locuințe, conform modelului aprobat prin hotarare a CLM.

In cazul in care se incheie antecontract de vanzare cumpărare, iar beneficiarul nu se mai incadreaza in condițiile Programului, oricând, pana la încheierea contractului de vanzare cumpărare Ordinul de repartizare se va anula, antecontractul se va rezilia si, după caz, se retumeaza avansul plătit.

Tn situația in care un beneficiar- care a reziliat un antecontract de vanzare cumpărare dorește, pana la finalizarea Programului, sa cumpere o locuința in ansamblul Baba Novac, dintre cele ramase disponibile, acesta poate sa incheie un nou antecontract, cu oricare dintre antreprenorii selectați de către primărie, cu obligația respectării condițiilor Programului pana la încheierea contractului de vanzare-cumparare, cu excepția vârstei.

De asemenea, un titular de repartiție care a primit invitație pentru contractarea unei locuințe dar nu s-a prezentat in termenul comunicat sau nu a putut contracta o locuința din diverse motive, poate inclieia, in orice moment al programului, antecontract de vanzare-cumparare pentru o locuința din cele ramase disponibile, cu oricare dintre antreprenorii care construiesc locuințe in ansamblul Baba Novac, cu obligația respectării condițiilor Programului pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare, cu excepția vârstei.

Locuințele vor fi atribuite beneficiarilor Programului, conform listelor, in ordinea stricta a acestora si in ordinea extragerilor anuale, conform opțiunii. Prin excepție, la repartizarea unei locuințe ramasa libera, inaintea beneficiarilor din liste, au prioritate titularii de antecontracte de vanzare-cumparare care se vor muta la locuințele situate in blocurile BN 5, BN 6, BN 7, BN 8, BN 12, BN 13, BN14, si BN15.

Titularii antecontractelor de vanzare-cunipare a locuințelor situate in blocurile BN16, BN17 si BN 18 se vor muta la locuințele situate in blocurile BN 7 si BN 8.

Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare a locuințelor situate in blocurile BN 1, BN 2, BN 3 si BN 4 se vor muta la locuințele situate in blocurile: BN 5, BN 6, BN 7, BN 8, BN 12, BN 13, BN 14 si BN 15.

Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare pentru primele 1044 de locuințe (324 de garsoniere, 720 de apartamente) construite in cadrul Programului „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării” pot face schimb de locuința intre ei in orice varianta posibila, indiferent de tipul acesteia (garsoniera sau apartament) sau de constructor, cu acordul pârtilor contractante implicate.

Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare pentru primele 1044 de locuințe (324 de garsoniere, 720 de apartamente) construite in cadrul Programului „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării” pot opta pentru una din locuințele ramase libere la același antreprenor/constructor care executa sî locuința repartizata inițial, cu acordul pârtilor contractante implicate, indiferent de tipul locuinței.

Daca vreunul dintre beneficiari nu dispune de sume proprii sau credite pentru achitarea primei plăti de minim 20%, la stadiul de execuție stabilit prin botarare a CLM, precum si a restului de plata la incheierea contractului de vanzare-cumparare, antecontractul va fi reziliat si locuința va fi repartizata unui alt solicitant din program.

Sumele plătite de un beneficiar care, la incheierea contractului de vanzare-cumparare, nu mai dispune de sumele necesare restului de plata, vor fi restituite de antreprenor/Promitentul vanzator iar antecontractul va fi reziliat de drept.

Beneficiarul unei locuințe ieftine pentru tineri nu poate instraina locuința obtinuta timp de 10 ani de la dobândirea acesteia.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

4