Hotărârea nr. 153/2011

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFIEARE HCLM NR. 275/02.12.2010 PRIVIND APROBAREA DARII IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A CENTRALELOR TERMICE AFERENTE CELOR 18 BLOCURI DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Pentru modificare HCLM nr. 275/02.12.2010 privind aprobarea dării in administrarea RADET Constanta a Centralelor termice aferente celor 18 blocuri din Ansamblul de

locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

08.07.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.88873/17.06.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan

Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind aprobarea dării in administrarea RADET Constanta a Centralelor termice aferente celor 18 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac;

Văzând Raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, precum si Raportul favorabil al Comisiei nr. 1- buget finanțe;

Având in vedere Raportul nr. 88876/17.06.2011 al Direcției Tehnic-Achiziții;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c”, art.45 alin.3, si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba modificarea Art. 1 din HCLM nr. 275/02.12.2010, după cum urmează:

„Se aproba darea spre administrare către RADET Constanta a Centralelor termice cu toate dotările aferente, conform proiectului de execuție amplasate la parterul celor 18 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac, inclusiv instalația de utilizare gaz, dintre regulator si arzător, aferenta fiecărei centrale termice

ART. 2 Celelalte articole din HCLM nr. 275/02.12.2010 raman neschimbate;

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, RADET Constanta, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanta

Nr. 153    / 2011    ____

1