Hotărârea nr. 152/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI IN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC";

HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac”

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

08.07.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.88847/17.06.2011 a d-lui Primar Radu

Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „ Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac

Văzând Raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, precum si Raportul favorabil al Comisiei nr. 1- buget finanțe;

Având in vedere Raportul nr, 88849/17.06.2011 al Direcției Tehnic-achiziții;

In temeiul prevederilor O.IJ.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, OUG nr. 58/2010 de modificare a Codului Fiscal art.l, pct.44, alin.l, art. 44 al.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art. 5, lit. d) din Anexa 4 la HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, cu completările si modificările ulterioare, art.36 alin.2, lit.”c” si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții

„Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării , zona Baba Novac”, pe surse de finanțare, conform Anexa 1 si Anexa 2, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, rezultând valoarea totala a investiției, astfel:

Total investiție: 138.073,672 mii lei, fara TVA, adică 33.833,294 mii euro (Anexa    1)

Din care C+M:    126.178,025 mii lei, fara TVA, adică 30.918,408 mii euro,

Din total investiție, valorile finanțate de Primăria Municipiului Constanta sunt:

Total    21.238,834    mii    lei,    fara    TVA,    adică 5.204,321 mii euro (Anexa    2)

Din care C+M:    13.105,636 mii lei, fara TVA, adică 3.211,379 mii euro,

(1 euro = 4,0810 lei, din, CURSUL INFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, RADET Constanta, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

POPESCU RADUCU    SECRETAR,

Constanta

Nr. 152    / 08.07.2011

/In-em J.


SC HOLSE CONSULT SRL

Aprobat,

Primar,

Radu Ștefan Mazare


Reactualizat conform HG28/2008 art.5,lit.d"cu modificările si completările ulterioare

DEVIZ GENERAL REACTUALIZAT    luna maj 2011

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Construire locinte ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări tchnico-edilitare aferente zona Baba Novac

1-31 mai 2011 Euro = 4.0810 RON curs INFOEURO


1 din


Valoare fara TVA actualizata 15.12.2009 (mii lei)

Valoare totala ma

2011 (fara TVA)

Valoare executata mai 2011 (fara TVA)

Rest de executat mai 2011 (fara TVA)

TVA-24%

Rest de executat mai 2011 (inclusiv TVA) 24%

Nrc

Denumire

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

2

3

4

5

6

9

10

11

Cap.l Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea tercnului(lucrari pregntitoare-LP)

5,787.850

5,736.380

1,405.631

5,736.380

1,405.631

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări ptprotcctia mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 1

5,787.850

5,736.380

1,405.631

5,736.380

1,405.631

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețea exterioara-alimentare cu en electrica

0.000

2,208.000

541.044

2,208.000

541.044

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2

Rețea exterioara-alimentare cu apa, ape menajere, canalizare, pluviala, static nompare

2342.290

2,347.900

575325

2,347,900

575.325

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Branșament gazel8 blocuri (taxe racordare)

50.610

90.627

22.207

45.015

11.030

45.612

11.177

10.947

56.559

13.859

2.4

Centrale termice cu racordare la gaze

4,705.960

4375.530

1,047.667

2,072.870

507.932

2,202.660

539.735

528.638

2,731.298

669.272

2.5

Drumuri.platforme, iluminat stradal, alimentare energie electrica rețea joasa tcnsiune-LTE

2,863.750

2,766.750

677.959

1,978.300

484.759

788.450

193.200

189.228

977.678

239.568

2.6

Rețea exterioara structurala de fibra optica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 2

9,962.610

11,688.807

2,864.202

8,652.085

2,120.089

3,036.722

744.112

728.813

3,765.535

922.699

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

306.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00(1

0.000

0.000

3.2

Taxe obținere avize, acorduri, autorizații

2,105.990

135.678

33.246

18.826

4.613

116.852

28.633

0.000

116.852

28.633

3.3

Proiectare si inginerie

4,148.670

4,497.265

1,102.001

4313.164

1,056.889

184.101

45.112

44.184

228.285

55.939

3.4

Organiz,proccdurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

1,345.530

1365.531

310.103

1,097.745

268.989

167.786

41.114

40.269

208.055

50.981

3.6

Asistenta tehnica

0.000

143.288

35.111

136.780

33.516

6.508

1.595

1.562

8.070

1.977

TOTAL capitol 3

7,906.290

6,041.762

1,480.461

5,566.515

1,364.008

475.247

116.454

86.015

561.262

137.530

Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

121,896.000

108,551.451

26,599.228

70,926.955

17379.798

37,624.496

9,219.431

9,029.879

46,654.375

11,432.094

4.2

Montaj utilaj tehnologic (ascensor)

0.000

162.000

39.696

54.000

13.232

108.000

26.464

25.920

133.920

32.815

4.3

Utilaje, echip.tehn.si funct.cu montaj (ascensor)

2,608.710

1,486.061

364.141

495.354

121.381

990.707

242.761

237.770

1,228.477

301.023

4.4

Utilaje fara montaj si echip.de transport

0.000

o.oool

0.000

0.000

0.000

0.0001

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 4

124,504.710

110,199.512

27,003.066

71,476.309

17314.410

38,723.203

9,488.655

9,293.569

48,016.772

11,765.933

Cap.5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,129.390

51.477

12.614

51.477

12.614

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

2.752.930

39.387

9.651

39.387

9.651

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,376.460

12.090

2.963

12.090

2.963

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,789.400

132.217

32.398

117.498

28.791

14.719

3.607

0.000

14.719

3.607

5.3

Diverse si neprevăzute 10%

14,816.150

4,223.517

1,034.922

0.000

0.000

4,223.517

1,034,922

1,013.644

5,237.161

1,283.303

TOTAL capitol 5

20,734.940

4,407.21 ll

1,079.934

168.975

41.405

4,238.236

1,038.529

1,013.644

5451.880

1,286.910

Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice li teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

55.20»

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total general

168,951.600

138,073.672

33,833.294

91,600.264

22,445.544

46,473.408

11,387.750

11,122.041

57,595.449

14,113.073

din care C+M

140399.390

126,178.025

30,918.408

85,408.807

20,928.402

40,769.218

9,990.007

9,784.612

50,553.830

12,387.609

SC HOUSE CONSULT SRL


Reactualizat conform HG28/2008 art.5,lit.d"cu modificările si completările ulterioare

DEVIZ GENERAL REACTUALIZAT    |una mai 2011

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Construire locinte ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac

1-31 mai 2011 Euro - 4.0810 RON curs INFOEURO

Nrc

Denumire

Valoare fara TVA

actualizata 15.12.2009 (mii lei)

Valoare totala lucrări PMC mai 2011 (fara TVA)

Valoare executata PMC (fara TVA)

mai 2011

Rest de executat PMC mai 2011 (fara TVA)

IX

TVA-24%

Rest de executat PMC mai 2011 (inclusiv TVA)-24%

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii

Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.l Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terc

ului

l.l

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului(lucrari pregatitoare-LP)

5,787.850

5,736.380

1,405.631

5,736.380

1,405.631

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări ptprotectia mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 1

5,787.850

5,736.380

1,405.631

5,736.380

1,405.631

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețea exterioara-alimentare cu en electrica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2-2

Rețea exterioara-alimentare cu apa, ape menajere, canalizare, pluviala, static pompare

2.342.290

34.962

8.567

34.962

8.567

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Branșament gaze 18 blocuri (taxe racordare)

50.610

90.627

22.207

45.015

11.030

45.612

11.177

10.947

56.559

13.859

2.4

Centrale termice cu racordare la gaze

4.705.960

4,275.530

1,047.667

2,072.870

507.932

2,202.660

539.735

528.638

2,731.298

669.272

2.5

Drumuri,platforme, iluminat stradal, alimentare energie electrica rețea joasa tensiune-LTE

2.863.750

2,766.750

677.959

1,978.300

484.759

788.450

193.200

189.228

977.678

239.568

2.6

Rețea exterioara structurala de fibra optica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 2

9.962.610

7,167.869

1,756.400

4,131.147

1,012.288

3,036.722

744.112

728.813

3,765.535

922.699

Cap,3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

306.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe obținere avize, acorduri, autorizații

2,105.990

135.678

33.246

18.826

4.613

116.852

28.633

0.000

116.852

28.633

3.3

Proiectare si inginerie

4,148.670

4,497.265

1,102.001

4,313.164

1,056.889

184.101

45.112

44.184

228.285

55.939

3.4

Organiz.procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

1,345.530

1,265.531

310.103

1,097.745

268.989

167.786

41.114

40.269

208.055

50.981

3.6

Asistenta tehnica

0.000

143.288

35.111

136.780

33.516

6.508

1.595

1.562

8.070

1.977

TOTAL capitol 3

7,906.290

6,041.762

1,480.461

5,566.515

1,364.008

475.247

116.454

86.015

561.262

137.530

Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

121,896.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaj tehnologic (ascensor)

0.000

162.000

39.696

54.000

13.232

108,000

26,464

25.920

133.920

32.815

4.3

Utilaje, cchip.tehn.si functcu montaj (ascensor)

2,608.710

1,486.061

364.141

495.354

121.381

990.707

242.761

237.770

1.228.477

301.023

4.4

Utilaje fara montaj si echip.de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dolari

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 4

124,504.710

1,648.061

403.838

549.354

134.613

1,098.707

269.225

263.690

1,362.397

333.839

Cap.S Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,129.390

51.477

12.614

51.477

12.614

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

2,752.930

39.387

9.651

39.387

9.651

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,376.460

12.090

2.963

12.090

2.963

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,789.400

132.217

32.398

117.498

28.791

14.719

3.607

0.000

14.719

3.607

5.3

Diverse si neprevăzute 10%

14,816.150

461.068

112.979

0.000

0.000

461.068

112.979

110.656

571.724

140.094

TOTAL capitol 5

20,734.940

644.762

157.991

168.975

41.405

475.787

116.586

110.656

586.443

143.701

Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

l’rcgatirea personalului de exploatare

55.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

(1.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 6

55.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total general

168,951.600

21,238.834

5,204.321

16,152.371

3,957.944

5,086.463

1,246.377

1,189.174

6,275.637

1,537.769

din careC+M

140,399.390

13,105.636

3,211.379

9,960.914

2,440.802

3,144.722

770.576

754.733

3,899.455

955.515

PROIECTANT

S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.


CONSULTANT

S.C.ARCADIA ENGINEERING S.R.L.


CCiMS


a;


ANSAMBLUL «At •