Hotărârea nr. 151/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 270/11.11.2010 PRIVIND APROBAREA EXPLOATARII ~I INTRETINERII RETELELOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI IN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC" DE CATRE ENEL DOBROGEA SA;

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLM nr. 270/11.11.2010 privind aprobarea exploatării si întreținerii rețelelor electrice de joasa tensiune aferente obiectivului de investiții

„Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac” de către ENEL Dobrogea SA

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr.

82319/03.06.2011, referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, pentru modificarea HCLM nr. 270/11.11.2010 privind aprobarea exploatării și întreținerii rețelelor electrice de joasa tensiune aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac ” de către ENEL Dobrogea SA;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-achiziții nr. 82321/03.06.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectiv a drepturilor si libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor modificată și completată de Legea 453/2001, precum si HG nr. 90 /23.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public ;

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. c) si art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba modificarea articolului nr. 1 din HCLM nr. 270/11.11.2010, după cum urmează:

„Se aprobă exploatarea cu titlu gratuit si întreținerea rețelelor electrice de joasa tensiune aferente obiectivului de investiții „ Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac ”, de către ENEL DOBROGEA SA, conform planului de situație anexa la Autorizația nr. 577/11.03.2009, ce face parte integranta din prezenta hotărâre

ART.2 Celelalte articole ale HCLM nr. 270/11.11.2010 raman neschimbate;

ART. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Constanta


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,