Hotărârea nr. 150/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSFERUL "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA ~I LUCRARI TEHNICO EDILITAREAFERENTE"- CAMPUSULSOCIALHENRICOANDA CATRE R.A.E.D.P.P.CONSTANTA;

HOTĂRÂRE

privind transferul „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă, către R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^?J\/#201 1;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrata sub nr.97298/04.07.2011 referitoare la proiectul de hotărâre privind transferul „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă, către R.A.E.D.P.P. CONSTANTA;

Ăvand in vedere HCLM 65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă;

Văzând avizul favorabil al comisiei nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe ; administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al comisiei ?nr.5 - Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și liber-.^țBților cetățenești și raportul direcției Tehnic-Achiziții nr.97448 / 04.07.2011;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „b” ,alin. (4) lit. „d” și art.l 15 alin.(l) lit. „b” din Le . gea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba transferul „Programului de construire unitati locative modulare in Mu-cipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA -F. Stefanita Vodă, către R.A.E.D.P.P. Constanta, aprobat prin HCLM nr.65/2011;

ART.2. Ca efect al transferului aprobat la art. 1, toate atribuțiile legate de promovarea la eta-S formatoare de proiectare si execuție, finanțarea si finalizarea unităților locative realizate prin acest i, ce reveneau Primăriei municipiului Constanta, se transfera in sarcina R.A.E.D.P.P. Con

sta;

ART.3. Se aproba predarea către R.A.E.D.P.P. Constanta a Studiului de fezabilitate si a indi-lor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire unitati locative modulare in Icipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente ” - Campus social HENRI COANDA - str. iță Vodă ”, asa cum a fost aprobat prin HCLM nr. /// IC>%. d f    pe baza de proces ver-

predare-primire prin direcția Tehnic-achizitii din Primăria Constanta;

ÂRT.4 Direcțiile din cadrul primăriei cu atribuții in promovarea Programului, vor face in cel îurt timp, demersurile care se impun pentru transferarea tuturor atribuțiilor de la art.2 către )PP, respectiv Direcția Tehnic-achizitii, Direcția Financiara, Direcția Patrimoniu, Direcția asm, Direcția Administrație Publica Locala.

ART.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta RAEDPP Constanta si tuturor direcțiilor Primăriei Municipiului Constanta menționate in tn vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre ști-

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,