Hotărârea nr. 15/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 15454 MP. SITUAT PE BD.AUREL VLAICU COLT CU STR. CARAIMAN, INTRE GRUP SCOLAR COOPERATIE SI GRUP SCOLAR LEONIDA AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII PARCUL VIITORULUI, ZONA CET, MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE privind retransmiterea terenului aferent obiectivului de investiții Parcul Viitorului,zona CET,municipiul Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de iq . 02.2011___•

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.    / ZL    , Raportul Comisiei

nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Gospodărire Comunală înregistrat sub nr.^6’577 / fo, ol.    ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și „d”, alin.6 lit. „a”, punctul 10 și art. 115, alin.l, lit. „b” din Legea administrației publice locale nr.215 /2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă retransmiterea terenului în suprafață de 15.454 mp. situat pe Bd.Aurel Vlaicu colț cu str. Caraiman, între Grupul Școlar Cooperație și Grupul Școlar Leonida, aferent obiectivului de investiții Parcul Viitorului, zona CET, municipiul Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

ART. 2 - Retransmiterea terenului se va face prin proces verbal de predare-primire a terenului aferent acestui obiectiv, încheiat între reprezentanții RAEDPP Constanța și Primăria Municipiului Constanța.

ART. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcțiilor de specialitate, Direcției Patrimoniu și Direcției Gospodărire Comunală în vederea aducerii la îndeplinire precum și Insituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de . .2.4... .consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

MATEI CONSTANTIN    SECRETAR.

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 15    / 10.02.2011