Hotărârea nr. 149/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ~I COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 DIN HCLM NR. 65/31.03.2011 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA ~I LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE" - CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA -

coHSTAwZx3 ROMÂNIA 4 W? ® JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr.3 la HCLM 65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente”-Campusul Social HENRI COANDA-str. Ștefăniță Vodă

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 08.02(111;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-nei Prodan Ecaterina, consilier local municipal înregistrata sub nr. 96475 /Ol. CEP 11 referitoare la proiectul de hotărâre privind

modificarea HCLM 65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă;

Având în vedere HCLM 65/31.03.2011 privind aprobarea ..Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campusul Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă:

Văzând avizul favorabil al comisiei nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr.5 Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și raportul direcției Asistenta Persoane Vârstnice și Nevoiașe nr. QlSA'S qi.oC -2011;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „b” ,alin. (4) lit. „d” și art.l 15 alin.(l) lit. „b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.3 Criteriile de repartizare a unităților locative modulare la HCLM 65/31.03.2011, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre RAEDPP Constanta și tuturor direcțiilor Primăriei Municipiului Constanta, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


POPESCU RADUCU

Constanța

Nr.14 9    0 8.0 7 2011

MODIFICĂRI Șl COMPLETĂRI ADUSE CRITERIILOR DE REPARTIZARE A

UNITĂȚILOR LOCATIVE MODULARE (ANEXA NR.3 LA HCLM 65/2011)

La Cap.l se completează cu următorul conținut:

PCT 1. Solicitantul precum și toți membrii majori ai acestuia sa nu fi deținut imobil in proprietate.dupa data de 01.02.2011.

După pct.4 din anexa 3 la HCLM 65/2011 se introduc următoarele puncte:

-    Persoanele care locuiesc cu chirie în spații improprii ale RAEDPP dar care, în momentul repartiției de locuință modulară renunță la contractul cu RAEDPP predând imobilul cu proces-verbal de predare-primire.

-    Pentru cei ca nu au nici un venit dar sunt apți de muncă, aceștia vor trebui să presteze servicii în folosul comunității în compensare pentru gratuitatea ocupării locuinței modulare.

-    Cei care nu au datorii la buget, în acest sens vor declara pe proprie răspundere ca nu au de achitat amenzi sau alte datorii la buget.

-    Numărul de dosare aprobate va fi repartizat proporțional cu numărul de solicitări pentru fiecare categorie.

-    Repartiția numărului de camere se va face astfel:

a)    o persoană, va primi o cameră

b)    pentru 2-4 persoane vor primi două camere

c)    peste 4 persoane vor primi trei camere

-    Acolo unde sunt mai puțin de cinci persoane dar există o persoană cu handicap vor beneficia de o cameră în plus.

Cap. II A pct.4 se modifica avand următorul conținut:

4. Persoane cu situații familiale deosebite: între 0-50 puncte (acordate de comisie de la caz la caz).

La cap. II B, după pct.5 se completează cu pct.6, care va avea următorul conținut:

6. Cei care au datorii la stat vor fi depundați cu 0-50 puncte.

După Capitolul II B se completează cu următorul alineat:

Membrii comisiei sunt împuterniciți să aprecieze și să puncteze criteriile care exced criteriilor aprobate, cu 0-50 puncte.