Hotărârea nr. 146/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

COHSTAA/^ ROMANIA


iîp‘i * JUDEȚUL CONSTANTAHOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.05.2010 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 78608/27.05.2011, referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr.78617/27.05.2011 precum și avizul Comisiei nr. 5-juridică ;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCLM nr. 5/29.01.2005 precum si prevederile HCLM nr. 50/10.02.2011 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Felix Stroe;

In temeiul prevederilor art. 35, art. 41 si art.l 15 alin.l lit.”b” din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) _, pentru un mandat de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați si spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanta.

s    >

Adoptată de consilieri din 27 membri.


P