Hotărârea nr. 14/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCUL SENIORILOR"

qONSTAA/7^

© MM 8.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Parcul Seniorilor”

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02,2011

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 16615/02,02.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 16614/02.02.2011, avizul favorabil al Comisiei nr, 1 buget finanțe și avizul favorabil al Comisiei nr 5 -administrație publică Juridică;

Văzând dispozițiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Parcul Seniorilor” , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 5914.19 mii lei, cu TVA, adica 1377.22 mii euro Din care C+M:    5052.33 mii lei, cu TVA, adica 1176.52 mii euro

(1 euro = 4.2943 lei, din decembrie 2010, CURSUL INFOEURO)

ART, 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 94 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MATEI CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.


Constanța

Nr-14/l0.02.2011

SC CROMO ADVERTISING SRL

Studii de fezabilitate,Studii de marketing, Planuri de afaceri, Documentatii de finantare

Accesare Fonduri Europene; Management de Proiect

PROIECT 16/2010

DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA:

“PARCUL SENIORILOR”

FAZA - D.A.L.I.


ELABORATOR: SC CROMO ADVERTISING SRL

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA

DECEMBRIE 2010


Page1


BORDEROU

a) Parte scrisa

1. Pagina de garda

2. Memoriu tehnic

3.    Memoriu tehnic - structura de rezistenta

4.    Anexa A - Grafic Gant

5.    Anexa B - Situatia comparativa a consumurilor de utilitati

6.    Antemasuratori si estimarea costurilor

7.    Dimensionare sistem de panouri solare

b) Parte desenata

1.    Plan    de incadrare in zona:    P0

2.    Plan    de situatie :    P1

3.    Plan    parter:    A1

4.    Plan    etaj 1:    A2

5.    Plan    etaj 2:    A3

6.    Plan    acoperis:    A4

7.    Fatada Nord:    A5

8.    Fatada Sud:    A6

9.    Fatada Est:    A7

10.    Fatada Vest:    A8

11.    Sectiune A-A':    A9

12.    Sectiune B-B':    A10

13.    Plan sarpanta:    R01

14.    Plan fundatii:    R02

15.    Detalii armare fundatii:    R03

16.    Plan cofrare placa peste parter:    R04

17.    Plan armare inferiaora placa peste parter:    R05

18.    Plan armare superioara placa peste parter:    R06

19.    Plan cofrare placa peste etajul 1:    R07

20.    Plan armare inferiaora placa peste etajul 1:    R08

21.    Plan armare superioara placa peste etajul 1:    R09

22.    Plan cofrare placa peste etajul 2:    R10

23.    Plan armare inferiaora placa peste etajul 2:    R11

24.    Plan armare superioara placa peste etajul 1:    R12

25.    Plan cofrare casa scarii si platform chiller:    R13

26.    Plan amenajari spatiu verde:    SV1

27.    Traseu instalatie termica - parter:    T1

28.    Traseu instalatie termica - etaj 1:    T2

29.    Traseu instalatie termica - etaj 2:    T3

30.    Schema termodinamica - central termica:    T4

31.    Traseu instalatii sanitare parter:    S1

32.    Traseu instalatii sanitare etaj 1:    S2

33.    Traseu instalatii sanitare etaj 2:    S3

34.    Modificare traseu apa uczata    P4

35.    Instalatie utilizare gaze natural:    G1

Bobe Mihaela


Page2


PAGINA DE GARDA

OBIECTIV:

DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA :

„PARCUL SENIORILOR”

AMPLASAMENT :

CONSTANTA

Str. Unirii 104

FAZA DE PROIECTARE

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

PROIECTANT

SC CROMO ADVERTISING SRL

COGEALAC, JUD. CONSTANTA

Str Mare 75

TEL 0241-681414

BENEFICIAR :

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA: MUNICIPIUL CONSTANTA

JUDEȚUL CONSTANTA

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT

Ing. Bobe Mihaela

CRCÎAO f

Arhitectura:

Arh. Bunu Mihaela    '

Arh. Lungu Ioana Andreea

Arh. Barca Alexandru Gabriel

Structura de rezistenta: Ing. Ionita Alexandru

Analiza economica: Gurau Otilia

Page3


MEMORIU JUSTIFICATIV

1 DATE GENERALE

1.    Denumirea investiției

„PARCUL SENIORILOR”

2.    Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea) : REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD EST; JUDETUL CONSTANTA; STRADA UNIRII Nr 104

3.    Titularul investitiei : U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA

4. Beneficiarul investitiei : U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE - CONSTANTA

5. Elaboratorul documentatiei : SC CROMO ADVERTISING SRL; COGEALAC; JUDETUL CONSTANTA

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Caminul pentru persoane varstnice Constanta este situat in zona de est a orasului Constanta. In prezent acesta dispune de o capacitate de cazare pentru 162 de persoane.

Imobilul este compus din teren cu o suprafata totala de 8.672 mp si doua corpuri de cladiri: corpul de cazare si cantina (inclusiv spalatorie si anexe).

Incepand cu anul 2008, imobilul a intrat intr-un proces de reabilitare si modernizare. Avand in

vedere multitudinea lucrarilor necesare pentru reabilitarea cladirilor, aceste lucrari s-au etapizat, functie de posibilitatile de finantare ale proiectului. Astfel, in etapa I, au fost realizate urmatoarele lucrari:

Arhitectura:

- Refacerea terasei necirculabile la corpul de cazare si cantina, cu o suprafata totala de 2.180 mp, prin inlocuirea straturilor

Page4


- Izolarea termica a cladirii pe o suprafata de 2.500 mp, cu siste m termoizolant din polistiren expandat

- Reabilitarea bailor din corpul de cazare, prin refacerea finisajelor Instalatii sanitare

- Dotarea grupurilor sanitare din camere cu cabine de dus - Inlocuirea tuturor obiectelor sanitare - Inlocuirea conductelor de apa calda si apa rece - Conducta de recirculare apa calda

Sistemul de stingere a incediului

- Redimensionarea instalatiei de stingere a incendiului prin separarea acesteia de reteaua de alimentare cu apa.

- Realizarea unei statii cu hidrofor, cu rezerva intangibila de apa pentru stins incendiul

3.000 - 4.000 l

-    Instalatie de hidranti interiori si exteriori, precum si stingatoare portabile, cu spuma chimica, amplasate in spatiile de cazare si anexe.

Instalatii electrice

-    Au fost inlocuite instalatiile electrice existente, inclusiv prizele si corpurile de iluminat

-    A fost realizat iluminatul de siguranta si iluminat de veghe in camere

-    Realizarea unui sistem de paratrasnet

-    Instalatii curenti slabi - servicii de voce si cablu TV

Instalatii termice

-    Inlocuirea instalatiei termice existente cu instalatie din PPR

-    Inlocuirea corpurilor de incalzire vechi cu radiatoare tip panou

-    Realizarea sistemului mecanic de ventilare a bailor.

Modernizarea ascensoarelor

-    Inlocuirea instalatiilor si panourilor de comanda

In cea de a doua etapa au fost prevazute urmatoarele lucrari (in prezent acestea sunt in stadiul de executie):

-    Reamenajari in camerele de locuit : reparatii, zugraveli, inlocuirea parchetului si a tamplariei, inlocuirea instalatiilor termice, inlocuirea instalatiilor electrice

-    Reabilitarea balcoanelor de la camere, inclusiv inchiderea lor cu geam termopan si tamplarie PVC

Page5


- Reabilitarea cantinei, a spalatoriei si a celorlalte spatii anexe pent ru servicii, inclusiv a instalatiilor electrice si termice si dotarea lor cu echipamente specifice.

Reabilitarea obiectivului conform lucrarilor prevazute in cele doua etape, are ca efecte directe:

•    imbunatațirea capacitații de cazare a persoanelor vârstnice

•    creșterea calitații vieții in cadrul comunitații și protejarea sanatații populației

In cele doua etape, datorita limitarii fondurilor nu au fost cuprinse o serie de lucrari, care nu erau strict necesare/prioritare la acel moment.

Pentru finalizarea obiectivului este necesara proiectarea unei noi etape, pentru executarea lucrarilor care nu au fost incluse in cele doua etape anterioare.

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerintelo r esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Descrierea amplasamentului

Amplasament , vecinatati

Obiectivul de investitie este amplasat pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Constanta. Vecinatati :

La Nord- Str. Maior Sofran,

La Vest - Str. Unirii,

La Est - Proprietate privata,

La Sud- Blocuri de locuinte

Topografia terenului

Terenul de amplasament este relativ plan.

Nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutării). Zona nu este supusă viiturilor de apă.

Clima si fenomenele naturale

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin parametrii specifici de stepa arid, cu regim pluviometric normal.

Valoarea caracteristica a vitezei vantului este de 35m/s.

Valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului este de 0,5kPa.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0,k = 2.0kN / m2.

Page6


Zona climatică este “C” pentru zăpadă și “B” pentru vânt.

Sediul social - localitatea Cogealac, județul: Constanța; Sediu secundar - Complex Monaco Towers; Sos. Berceni nr 96; Ap B3.08 Sect 4 Bucuresti O.N.R.C.J nr. J13/1292/2005 , RO 17499704, IBAN RO 31BTRL 0140 1202 G46306XX BANCA TRANSILVANIA SUC. CONSTANTA, Cap. Soc. 200 lei tel:0741.125.630 fax: 0241.681414 , e-mail: office@cromoadv.eu

Date privind terenul si constructiile

Terenul se afla in intravilanul localitatii CONSTANTA ; pe suprafata acestuia este construit Caminul pentru persoane varstnice.

Seismicitatea

Conform Normativului P100/2006 (inlocuieste P100/1992) zonarea teritoriului României în termeni

de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.16 pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani. Perioada de colț Tc = 0.7sec .

Caile de acces

In prezent, accesul principal se face prin partea de vest a imobilului, din str. Unirii. De asemenea, pentru aprovizionare, exista un acces secundar din strada Maior Sofran.

Parcaje

In prezent imobilul nu dispune de parcare proprie. Autovehiculele personalului si ale vizitatorilor sunt parcate in afara imobilului, in parcarile amenajate pe domeniul public.

Caracteristici seismice ale construcției și amplasamentului.

Amplasamentul se încadrează în zona seismică “E”, cu Ks = 0.16 iar perioada de colț a amplasamentului este Tc = 0.7 sec.

Caracteristici principale ale imobilului

•    Suprafata terenului: 8 672 m2,

•    Arie construită existenta: 2 357 m2,

•    Arie desfășurată existenta: 5 563 m2,

•    POT existent= 18,69%; CUT existent= 0,44

•    Înălțimea maximă la coamă: +12.95 m,

Asigurarea utilitatilor

•    Alimentarea cu apa: bransament la reteaua stradala de alimentare cu apa potabila

•    Alimentarea cu energie electrica: bransament la sistemul de distributie

•    Evacuarea apelor uzate: bransament la reteaua stradala de canalizare

•    Agent termic: bransament la sistemul centralizat de termoficare al orasului Constanta

•    Alimentare cu gaze naturale: nu exista

Page7


Conform Legii Calitatii in Constructii si a Regulamentului de Clasificare (Legea 10/95 si HGR 766/97) constructia se incadreaza in categoria B (de importanta medie) ;

Conform normativului P100/2006 (inlocuieste P100/1992), cap.3 se incadreaza in clasa a-II-a de importanta.

Valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a imobilului conform HCLM 526/2008 este de : 4.301.796,80 lei

Valoarea de inventar - reabilitare camin este de:    2.129.089,57 lei

Actul doveditor al fortei majore, după caz - NU ESTE CAZUL

2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

Expertiza tehnica a cladirii s-a efectuat in anul 2007 si a stat la baza Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea si modernizarea caminului elaborat in perioada 2007 - 2008. Pe baza experizei au fost propuse lucrarile de reabilitare si modernizare cuprinse in etapele I si II.

De asemenea, in cadrul acestor lucrari a fost prevazuta si reabilitarea termica a cladirii. Aceasta consta in izolarea termica a cladirii prin realizarea unui termosistem din polistiren si geamuri termopan.

Pentru identificarea lucrarilor necesare a se executa in cea de-a treia etapa, Municipiul Constanta, in calitate de beneficiar a realizat o analiza tehnica, care recomanda urmatoarele:

- Proiectarea/executia lucrarilor necuprinse in primele doua etape si necesare pentru a asigura functionalitatea obiectivului Caminul pentru persoane varstnice, respectiv:

•    Reabilitarea coridoarelor de acces din corpul de cazare, inclusiv balcoanele exterioare din capetele holurilor.

•    Reabilitarea casei scarii principale si a celor secundare;

•    Reabilitarea intrarilor (scari si rampe de acces, mana curenta, usi, etc)

•    Reabilitarea holului de la intrarea principala (exclusiv tamplaria)

•    Inlocuirea tamplariei de pe holurile care au vedere in exteriorul cladirii, inclusiv pervazuri la ferestre

Page8


•    Pardoseala din gresie pe balcoanele camerelor de cazare

•    înlocuirea usilor la oficii (6 buc - cate 2 pe fiecare nivel)

•    Repararea/refacerea trotuarelor perimetrale cladirilor; executarea soclului la cladiri si realizarea legaturilor cu trotuarele

• Inlocuirea cabinelor de lift.

-    Extinderea caminului cu un corp nou, cu nivel de inaltime P+2, cu functiune de spatiu de depozitare, spatiu administrativ, cabinete medicale, camere de cazare si un spatiu de socializare si/sau festivitati pentru persoanele cazate in camin.

-    Marirea capacitatii de cazare a persoanelor varstnice prin reamenajarea spatiilor destinate in prezent pentru activitati administrative si cabinete medicale.

-    Amenajarea peisagistica a spatiului verde aferent imobilului:

-    curtea interioara a caminului,

-    curtea exterioara,

-    reabilitarea imprejmuirii - gard la limita proprietatii, dublat de gard viu

-    asigurarea iluminatului exterior cladirilor, utilizand sisteme fotovoltaice

-    Optimizarea cailor de acces in incinta imobilului; amenajarea acceselor din punct de vedere functional si peisagistic; amenajarea unui loc destinat parcarii autovehiculelor.

-    Prevederea de surse alternative pentru asigurarea utilitatilor, astfel incat sa se asigure atat confortul cat si optimizarea costurilor de intretinere:

-    Racordarea imobilului la reteaua de distributie gaze naturale

-    Prevederea unei centrale termice cu functionare pe gaze naturale care se va amplasa in spatiul tehnic si a carei capacitatea va asigura necesarul de apa calda si caldura pentru intregul imobil.

-    Completarea sistemului de incalzire clasic, cu un sistem de panouri solare, care sa asigure o parte din necesarul de apa calda si/sau caldura in anotimpul rece si in totalitate necesarul de apa calda in perioada de vara.

-    Interconectarea sistemului de incalzire existent, cu sistemul de incalzire pe gaze (completat cu panourile solare), astfel incat sa se poate trece automat de pe un sistem pe celalalt in cazul unor disfunctionalitati in alimentarea cu gaze.

Prezentarea a cel putin două optiuni

Avand in vedere ca cea mai mare parte a lucrarilor de reabilitare/modernizare au fost cuprinse in primele doua etape, cea de a treia etapa vine sa completeze acest proces in primul rand din punct de vedere functional. Cele doua variante propuse se refera la modul de compartimentare si asigurare a functiunilor in noul corp prevazut in proiect ca si extindere a caminului pentru persoane varstnice.

Page9


Optiunea 1.

Cladirea cu un nivel de inaltime P+2 va avea destinatia de spatiu administrativ si activitati sociale. Propunerea de compartimentare a cladirii in aceasta situatie este urmatoarea:

Parter:

- Spatii de depozitare pentru cazarmament, mobilier, lenjerie, etc - Birouri pentru gestionari/magazioneri

Etajul 1:

- Cabinete medicale

- Spatiu de socializate pentru persoanele cazate in camin

Etajul 2:

- Birouri pentru personalul angajat - Oficii

- Birou director cu antecamera - Sala de conferinte

Caracteristici constructive:

Accesul in cladire pentru persoanele cazate in camin se realizeaza prin corpul de legatura da la etajul 1. Acesta va face legatura intre corpul de cazare si corpul nou prevazut in zona lifturilor de persoane, facilitand astfel accesul persoanelor in varsta si a celor cu dizabilitati.

Optiunea 2

Cladirea cu un nivel de inaltime P+2 va avea destinatia de spatiu administrativ, activitati sociale si cazare.

Propunerea de compartimentare a cladirii in aceasta situatie este urmatoarea:

Parter:

- Casierie

- Birouri pentru personalul centrului social care functioneaza in incinta caminului - Birouri pentru gestionari/magazioneri

- Spatii de depozitare pentru cazarmament, mobilier, lenjerie, etc

- Depozit - centru social

Page10


- Vestiar pentru personalul de intretinere

- 2 Cabinete medicale pentru persoanele asistate social, dar care nu sunt cazate in camin

Etajul 1:

- Birouri pentru personalul angajat

- Cabinete medicale, de masaj si fizioterapie pentru persoanele cazate in camin - Spatiu de socializate pentru persoanele cazate in camin

Etajul 2:

- Spatii de cazare pentru persoane varstnice - Oficii

Caracteristici constructive:

Accesul in cladire pentru persoanele cazate in camin se realizeaza prin corpul de legatura da la etajele 1 si 2. Acesta va face legatura intre corpul de cazare si corpul nou prevazut in zona lifturilor de persoane, facilitand astfel accesul persoanelor in varsta si a celor cu dizabilitati.

Compararea celor doua optiuni

Optiunea 1

Avantaje: Spatiile create sunt generoase si permit desfasurarea activitatilor independent pe fiecare nivel.

Compartimentarea fiecarui nivel confera spatiului eleganta si confort.

Chiar daca in prezent spatiile destinate fiecarui spatiu compartimentat sunt excedentare necesitatilor, aceste sunt amenajate astfel incat pe viitor sa li se poata da diferite alte destinatii, in functie de necesitati, fara a fi necesara o reconversie.

Dezavantaje: Noul corp administrativ dispune de spatiu excedentar, care nu poate fi utilizat decat prin extinderea activitatilor institutiei, respectiv cresterea numarului de personal.

Consumul sepecific de utilitati (UM utilitati/persoana ocupanta) este ridicat.

Costul specific al investitiei raportat la numarul de persoane care vor utiliza spatiile este relativ mare.

Optiunea 2

Avantaje: Spatiile sunt utilizate la maxim, astfel incat consumurile de utilitati si costurile specifice ale investitiei, raportate la numarul de utilizatori sunt relativ mici Se mareste capacitatea de cazare a caminului cu 48 de locuri (28 de locuri in cladirea noua si 20 de locuri create ca urmare a mutarii birourilor si cabinetelor medicale in corpul nou).

Se creaza posibilitatea de a asigura asistenta sociala si medicala si persoanelor asistate social care nu sunt cazate in camin, fara a crea disconfort locatarilor caminului.

Page11


Creste numarul de functiuni ale cladirii.

Dezavantaje: Compartimentarea se face astfel incat sa se utilizeze la maxim spatiul.

Spatiile create prin compartimentare vor indeplini strict functiunile pentru care au fost destinate, asigurand conditii optime de desfasurare a activitatilor si un grad ridicat de confort pentru persoanele cazate in camin.

In cazul in care in viitor activitatea administrativa se va dezvolta si, implicit, va creste numarul de personal, va fi necesara o redistribuire a spatiului existent, pentru fiecare functiune in parte (medical, administrativ, depozitare, etc)

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Analizand cele doua optiuni s-a ajuns la concluzia ca optiunea 2 este mai avantajoasa atat din punct de vedere tehnico-economic, cat si functional si social.

a)    Din punct de vedere tehnico-economic:

a. In prima varianta sunt necesare finisaje dintr-o clasa superioara pentru a pune in valoare spatiile. In cea de-a doua varianta se pot folosi finisaje si materiale obisnuite. Astfel costurile mai mari generate de construirea corpului de legatura pe doua nivele si a celor necesare pentru recompartimentari (inclusiv instalatii si obiecte sanitare din zona de cazare) sunt compensate de costurile ridicate ale finisajelor interioare necesare in prima varianta. Se poate considera ca din punct de vedere al costurilor de executie, cele doua variante sunt echivalente, dar din punct de vedere al costurilor de intretinere si exploatare, varianta a doua este mai avantajoasa.

b. Avand in vedere spatiile largi prevazute in prima varianta, consumul de utilitati pentru asigurarea necesarului termic sunt mai ridicate decat in varianta 2.

b)    Din punct de vedere functional:

a. In varianta 2 se asigura spatiu de cazare in cladirea noua pentru inca 28 de persoane, ceea ce constiuie un mare avantaj, avand in vedere numarul mare de cereri de cazare.

b. In varianta 2 se creaza spatii separate pentru acordarea de asistenta sociala si/sau medicala altor persoane defavorizate, care nu sunt cazate in camin, aceste functiuni fiind prevazute la parter, cu acces separat.

c)    Din punct de vedere social si al egalitatii de sanse

a. Varianta 2 permite desfasurarea unor activitati sociale suplimentare, precum consilierea si ajutorarea persoanelor din medii defavorizate (persoane varstnice fara adapost sau cu dizabilitati

Page12


3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

1. Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Interventiile propuse includ lucrari de reabilitare si amenajare la cladirea existenta a Caminului pentru persoane varstnice si construirea unui corp nou cu regimul de inaltime P+2E cu functiunea de spatii administrative, spatii de cazare, spatii pentru cabinete medicale, zona de socializare, spatii de depozitare.

Extinderea clădirii - corp administrativ + cazare

Extinderea propusă este în întregime cladire nouă.

Suprafata terenului: 8 672 m2,

2

Arie construită existenta: 2 357 m2,

Arie desfășurată existenta: 5 563 m2

2

Arie construită propusa: 570 m2,

Arie desfășurată propusa: 1.648,50 m2,

POT existent= 18,69%; CUT existent= 0,44 POT propus= 21,17%; CUT propus= 0,63 POT aprobat= 85 %; CUT propus= 3 Înălțimea de nivel:

1. Parter: 2.80 m 2. Etaj 1: 3.70 m

3. Etaj 2: 3.70m

Înălțimea maximă la coamă: +12.95 m,

Cota +0.00 a cladirii noi propuse va fi la 50 cm deasupra cotei terenului amenajat.

Fundatia cladirii noi va fi de tip grinzi continue sub ziduri, structura va fi din cadre de beton armat, peretii exteriori se vor realiza din zidarie BCA. La interior peretii de compartimentare vor fi realizati din gips carton. Adancimea de fundare se va stabili conform normativelor in vigoare (sub adancimea de inghet a zonei) si a studiului geotehnic de specialitate.

Constructia va fi termoizolata cu polistiren de minim 50mm, finisajele exterioare vor fi de tip tencuiala decorativa, placaje cu similipiatra, placaje cu lemn. Finisajele exterioare vor sublinia volumetria cladirii.

Finisajele interioare vor fi tip tencuieli lavabile, pardoseli reci (gresie antiderapanta, antiseptica si usor de igienizat) in holuri, casa scarii, bai si partial in cabinetele medicale, respectiv pardoseli calde

(parchet) in birouri, camere, zona de socializare si cabinete medicale.

Page13


Terasele si treptele de intrare vor fi finisate cu gresie antiderapantă de exterior.

Trotuarele vor fi din beton, asigurându-se o pantă minimă de 2% spre exteriorul clădirii.

Sediul social - localitatea Cogealac, județul: Constanța; Sediu secundar - Complex Monaco Towers; Sos. Berceni nr 96; Ap B3.08 Sect 4 București O.N.R.C.J nr. J13/1292/2005 , RO 17499704, IBAN RO 31BTRL 0140 1202 G46306XX BANCA TRANSILVANIA SUC. CONSTANTA, Cap. Soc. 200 lei

tel:0741.125.630 fax: 0241.681414 , e-mail: office@cromoadv.eu

SC CROMO ADVERTISING SRL

Studii de fezabilitate,Studii de marketing, Planuri de afaceri, Documentatii de finantare

Accesare Fonduri Europene; Management de Proiect

Balustradele vor fi metalice, vopsite, cu mina curenta din inox.

Tâmplăria exterioară va fi de tip Termopan, cu geam clar.

Acoperisul constructiei noi va fi tip terasa necirculabila.

Apele din precipitații vor fi colectate prin jgheaburi si burlane din PVC.

Obiectele sanitare vor fi porțelanate,cu accesorii din inox.

Destinație. Funcțiuni

Clădirea noua va avea destinația de spatii administrative, cabinete medicale si spatii de

depozitare.

Funcționalul parterului

Nr. Crt.

Denumire spatiu

Arie mp

1

hol si casa scarii

157,953

2

recepție

3,085

3

Birou dir. adjunct C.S.

14,760

4

Birou asistenta sociala

14,760

5

Cabinet EKG

14,760

6

Cabinet fizioterapie

14,760

7

Birou contabilitate

8,180

8

Birou administrativ

20,040

9

depozit1

29,381

10

depozit2

27,068

11

depozit3

44,508

12

depozit4

27,660

13

depozit Centru Social

30,799

14

Vestiar pers. Intretinere

4,576

15

Cabinet medicina generala

15,216

16

Sala asteptare

4,560

17

Casierie

10,576

18

Hol - grupuri sanitare

3,780

19

Grup sanitar femei

7,490

20

Grup sanitar barbati

7,490

Funcționalul etajului I

Nr. Crt.

Denumire spatiu

Arie mp

1

Hol saca scarii

102,188

2

Hol corp legatura

15,640

3

Hol - grupuri sanitare

4,140

4

Grup sanitar femei

7,790


Page14


5

Grup sanitar barbati

7,790

6

Hol grup sanitar .pers cu disabilitati

2,594

7

Grup sanitar .pers cu disabilitati

6,720

8

Cabinet psiholog

10,742

9

Cabinet stomatologie

15,840

10

Cabinet medical tratamente

15,480

11

Cabinet medic generalist

15,480

12

Cabinet recuperare - fizioterapie

15,480

13

Cabinet urgenta medicala

8,924

14

Birou contabilitate - financiar

19,825

15

Birou contabil sef

14,165

16

Birou director

13,961

17

Camera masaj

14,840

18

Sala asteptare

7,200

19

Infirmiere

7,041

20

Depozite

7,199

21

Zona de socializare

188,777

22

Balcoane

69,000

Funcționalul etajului II

Nr. Crt.

Denumire spatiu

Arie mp

1

camera 1

12,185

2

Grup sanitar 1

2,930

3

camera 2

11,950

4

Grup sanitar 2

2,930

5

camera 3

11,950

6

Grup sanitar 3

2,930

7

camera 4

11,950

8

Grup sanitar 4

2,930

9

camera 5

9,460

10

Grup sanitar 5

3,130

11

camera 6

9,460

12

Grup sanitar 6

2,88

13

camera 7

16,280

14

Grup sanitar 7

3,000

15

camera 8

16,120

16

Grup sanitar 8

2,920

17

camera 9

25,320

18

Grup sanitar 9

3,580

19

camera 10

13,673


Page15


20

Grup sanitar 10

3,014

21

camera 11

17,534

22

Grup sanitar 11

3,000

23

camera 12

25,317

24

Grup sanitar 12

3,000

25

camera 13

22,317

26

Grup sanitar 13

3,000

27

camera 14

19,004

28

Grup sanitar 14

3,000

29

Oficiu

7,095

30

Hol

220,125

31

bacon

68,400

Îndeplinirea cerințelor de calitate Siguranța în exploatare

Siguranța circulației pedestre

Nu sunt condiții care periclitează desfășurarea normală a circulației pe orizontală. Proiectul conține prevederi specifice executării trotuarelor, treptelor și pardoselilor astfel încât să se evite alunecarea, împiedicarea (gresie neglazurată).

Siguranța cu privire la împrejmuiri

Protecția împotriva efracției se va realiza pentru întregul ansamblu; se prevede o împrejmuire cu înălțimea de min. 2 m in jurul lotului.

Siguranța cu privire la accesul în clădire.

Treptele au dimensiunile de 30x 17 cm. Pardoselile vor fi finisate cu gresie antiderapantă pentru exterior.

Grătarul pentru curățat încălțămintea va avea găurile de max. 1,5 cm.

Accesul în clădire este retras din circulația stradală.

Lățimea ușii de intrare este de minim 1,00, iar înălțimea de 2,10 m.

Scările de acces au parapet cu mană curentă din lemn .

Siguranța cu privire la circulația interioară

Sunt prevăzute măsuri pentru evitarea accidentării prin : alunecare (pardoseli din gresie), ciocnire cu proeminențe joase (înălțimile libere de trecere sunt de min. 2,10 m).

S-au prevăzut balustrade de siguranță la denivelări mai mari de 0,3 m.

Este respectată condiția de siguranță cu privire la deplasarea pe scări : 2h+l=62-64 cm.

Page16


Sunt prevăzute podeste si platformele necesare.


GrtDe asemenea, nu există nici o situație în care ușile se lovesc între ele dacă se deschid simultan. Securitatea la intruziuni și efracție

Gradul de securitate al clădirii este normal. Ușile și ferestrele se vor dota cu încuietori și sisteme obișnuite.

Accesul animalelor dăunătoare sau insectelor este împiedicată prin plasele dese care se vor dispune pe perioada de vară la ferestre (panouri mobile care se curăță periodic).

Pentru evitarea agresării elementelor de acoperiș și a intruziunii se prevede accesul pe acoperiș din interiorul clădirii.

Siguranța la foc

Preîntâmpinarea propagării incendiilor :

•    În momentul de față nu există clădiri construite pe o rază mai mica decât cea prevăzută în normative;

•    Întrucât , din condiții de teren, amplasarea clădirii față de limitele de proprietate se conformează prevederilor: min 10 m față de construcțiile învecinate care au gr IV de rezistență la foc nu sunt necesare, măsuri de protecție suplimentară .

•    Evacuarea fumului și gazelor fierbinți se poate realiza prin tiraj natural, prin ochiurile mobile din tâmplăria exterioară.

•    Materiale de construcție și finisaj sunt greu combustibile sau incombustibile.

•    Există două căi de evacuare distincte, accesibile locatarilor.

Stabilitatea la foc este foarte bună datorită naturii, alcătuirii și dimensiunilor elementelor de rezistență precum și combustibilității acestora. De asemenea, acest calificativ este susținut și de posibilitățile naturale de evacuare a gazelor fierbinți și fumului.

Cladirea este prevazuta cu sistem de detectare, alarmare in caz de incendiu

Lungimile de evacuare

Se prevede posibilitatea de evacuare în două direcții.

Accesul carosabil

Accesul direct al autospecialelor de intervenție în incinta curții este asigurat dinspre strada Unirii .

Planul de autoapărare

Autoapărarea împotriva incendiilor presupune respectarea următoarelor reguli:

- asigurarea dotării minime cu mijloace de semnalizare și intervenție și menținerea lor în stare de

Page17


funcționare;


Grtstabilirea de obligații și responsabilități privind:

o menținerea liberă a căilor de evacuare și de intervenție în caz de incendiu;

o neblocarea accesului mijloacelor de intervenție și alarmare imediată a unităților mobile de

pompieri;

o intervenție operativă la orice început de incendiu;

o luarea tuturor măsurilor de exploatare în siguranță, conf. prevederilor normativelor.

Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

Igiena aerului

Sistemul de încălzire și rezistențele termice specifice ale elementelor de construcție exterioare permite asigurarea temperaturilor de confort cerute.

Aerul proaspăt necesar se va asigura prin ventilarea naturală organizată prin prevederea de ochiuri mobile la ferestre (tâmplăria va avea și deschidere prin culisare).

Ventilarea spațiilor

Toate spatiile sunt ventilate natural.

Puritatea aerului

Nu există surse de poluare importante în zonă.

Evacuarea deșeurilor solide

Deseurile menajere se vor evacua zilnic, manual. Se prevede amplasarea unei pubele cu acces în circulația carosabilă.

Iluminatul artificial

Pentru realizarea nivelurilor de iluminare prevăzute în Normativ PE136 la iluminatul artificial al încăperilor se vor utiliza corpuri de iluminat, în scopul realizării unei repartiții difuze a luminii.

Izolația termică, hidrofugă și economia de energie

Clădirea se încadrează în categoria clădirilor sociale cu regim normal de temperatură și umiditate,

valorile temperaturii și umidității relative de calcul a aerului interior fiind 18°C și 60%. Măsurile

propuse pentru îmbunătățirea izolării termice și a economiei de energie :

-    realizarea unui izolații termice la exteriorul clădirii -polistiren extrudat 10 cm grosime;

-    utilizarea unor geamuri tip termopan;

Page18


Izolarea hidrofugă a pereților se va realiza dispunând un strat de mortar APA-STOP la baza acestora.

Terasele vor fi termoizolate cu polistiren extrudat 5 cm grosime.

Protecția împotriva zgomotului

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior , datorat unor surse de zgomot exterioare acestora sunt de 60 dB în încăperile de locuit.

Se consideră că elementele de construcție, prin alcătuirea lor vor asigura valorile minime ale

indicelui de izolare la zgomot, impuse de normative.

Instalații electrice

Se prevăd echipamente electrice cu parametri de calitate adecvați care trebuie verificați înainte de punerea în operă și după, prin măsurare cu sonometrul. Nivelul de zgomot în instalațiile electrice nu trebuie să depășească cu mai mult de 5 dB nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu funcționează.

Instalații sanitare

Dimensionarea conductelor și armăturilor se va realiza astfel încât viteza apei în conducte să nu depășească 2 m/s. În acest mod se va asigura un nivel acustic de max. 40 dB.

Branșamente și utilități

Clădirea va avea asigurate următoarele utilități:

-    Alimentare cu energie electrică - se va face de la rețeaua de distribuție a energiei electrice;

-    Alimentare cu apă - se va face de la rețeaua stardala de distribuție a apei;

-    Canalizarea - la reteaua existenta in zona;

-    Evacuarea gunoiului - se va face manual, la pubelă ;

- Agentul termic necesar pentru încălzire se va furniza de la centrala proprie si de la reteaua

existenta in zona; necesarul termic va fi completat cu un sistem de panouri solare (80 de panouri si

echipamentele aferente), cu aport atat pea pa calda menajera cat sip e incalzire;

-    Apele din precipitații vor fi colectate prin intermediul burlanelor ;

Instalatii:

Instalatii sanitare

Traseele instalatiilor sanitare vor fi realizate din teava PPR.

In cabinetele medicale sunt prevazute lavoare cu apa calda/apa rece, conform normelor sanitare in vigoare.

La etajul 1, unde este amenajata zona de socializare, este prevazut un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, echipat conform normelor.

Page19


La fiecare nivel sunt prevazute grupuri sanitare, dotate cu wc-uri, lavoare, pisoare. Obiectele sanitare prevazute sunt din portelan alb.

Armaturile/bateriile sunt din inox.

Grupurile sanitare vor fi prevazute cu oglinzi, suporturi pentru sapun lichid, suporturi pentru hartie igienica, uscatoare de maini, etc.

Instalatii termice

Traseele instalatiilor termice vor fi realizate din teava PPR cu insertie de aluminiu si izolatie. Traseele alese sunt economice, distributia facandu-se pe coloane.

In incaperi se vor monta radiatoare tip panou cu diferite puteri si dimensiuni, conform necesarului termic pentru fiecare incapere in parte.

Instalatii electrice

Instalatiile electrice interioare asigura necesarul de energie pentru iluminat si aparatura uzuala de birou. Pentru cabinetele medicale a fost luat in calcul un consum mai mare, pentru a putea face fata eventualelor consumuri pentru aparatura medicala

Corpurile de iluminat prevazute sunt fluorescente, cu consum redus de energie. Acestea sunt incastrate in tavanul fals sau montate pe perete.

De asemenea, in corpul nou sunt prevazute circuite de curenti slabi, telefonie, internet.

Iluminatul exterior al cladirii se va realiza cu sisteme fotovoltaice.

Cladirea este prevazuta cu sistem de protectie impotriva descarcarilor electrice

Lucrari de reabilitare la cladirea existent (corp de cazare si cantina)

Interventiile la cladirea existenta presupun:

Amenajarea curtii interioare pentru a putea fi folosita ca spatiu de relaxare pentru persoanele cazate in camin, in mod special pentru cele imobilizate:

- amenajare alei cu pavele din beton, colorate, asezate pe pat de nisip si bordure de delimitare.

- amenajare spatii verzi: refacerea stratului vegetal si plantarea de arbust ornamentali viu colorati.

- zone de agrement cu banci din lemn, cu copertina parasolar, pe schelet metalic, mese fixe de sah, cosuri de gunoi

- amenajarea unei zone multifunctionala acoperita cu pergola de lemn,

- amplasarea unor corpuri de iluminat alimentate cu energie solara (sistem

Page20


fotovoltaic),

- realizarea unor portice din lemn pe spatiile verzi.

Amenajarea spatiilor exterioare astfel:

- Refacerea imprejmuirii cu un gard perimetral, cu o inaltime de 2 m. Gardul va acea soclu si stalpi din beton, iar intre stalpi panouri din bare metalice. Pe interior gardul va fi dublat de un gard viu, din Tuia. Gardul viu se va contiuna si in interiorul curtii, delimitand biserica.

- Accesul in incinta se va face prin 4 zone: accesul principal din strada Maior Sofran,

accesul persoanelor vârstnice si vizitatorilor - din strada Unirii, accesul la biserica din strada Unirii, accesul secundar din strada Unirii. Intrarile vor avea porti metalice, separate pentru pietoni si autovehicule.

-    Reabilitarea spatiului verde: defrisari, decopertari, nivelari, urmate de refacerea stratului vegetal si plantarea de arbusti ornamentali viu colorati. In spatiul verde din fata cantinei se va planta un conifer de talie mare, inconjurat de conifer de talie mica (ienupar), iar perimetral se vor amenaja jardiniere.

-    Spatiul verde este amenajat ca si zona de agrement. Pentru aceasta au fost prevazute bancute din lemn, pe schelet metalic si cu parasolar, pergola din lemn, mese de sah fixe, cosuri de gunoi alei de acces dalate. In spatele pergolelor se va planta vegetatie cataratoare.

-    Iluminatul va fi asigurat de sisteme fotovoltaice, amplasate pe stalpi ornamentali.

-    Accesul dinspre strada Unirii se va marca cu un rond, in mijlocul caruia se va monta o fantana arteziana.

-    Aleile din interior se vor reabilita. O parte se vor pava, cu dale din beton, pe strat de nisip si cu borduri perimetrale, iar o parte vor fi alei asfaltate. In dreptul intrarii dinspre strada Maior Sofran se va amenaja o parcare cu 6 locuri.

Amenajari interioare:

-    Inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie de PVC si geam termopan (inclusive glafuri) la corpul de cazare existent in zona holului ce deserveste camerele de cazare

-    Reabilitarea holurilor din corpul de cazare. Avand in vedere ca acestea au in prezent o tencuiala in calciu, peste care s-au aplicat mai multe straturi de vopsea in ulei, este foarte dificil de indepartat straturile superioare. Din acest motiv, pentru reabilitarea holurilor sa propus spalarea/curatirea suprafetelor existente si placarea lor cu gips-carton, peste care sa se realizeze finisajele.

-    Montare mana curenta in holul principal al corpului de cazare existent, aceasta fiind necesara pentru sprijinurea persoanelor varstnice cu dizabilitati.

-    Placarea holurilor de acces cu gresie antiderapanta

Page21


-    Placarea pardoselilor in toate balcoanele cu gresie antiderapanta,

- Reabilitarea spatiului tehnic in vederea montarii centralei termice pe gaze. Acesta consta in repararea pardoselii si placare cu gresie antiderapanta, reparatii la pereti si aplicarea de vopsea lavabila

- Inlocuirea usilor la oficii (6 usi),

- Inlocuirea cabinelor de lift (2 cabine),

Amenajari exterioare cladirii:

- Realizarea unui trotuar perimetral pentru cladirea existenta pe sit,

- Realizarea unui soclu pe intregul perimetru al cladirii existente interior , exterior, cu

sistem de izolare si realizarea legaturii cu trotuarul.

- Lucrari de refinisare a teraselor si scarilor si rampelor de acces si a terasei din zona

cantinei: placarea pardoselilor si scarilor cu gresie antiderapanta, montare mana curenta. - Realizarea unor alei de acces auto din beton si din pavele inierbate.

Instalatii:

- racordarea la sistemul de distributie gaze naturale - realizarea instalatiei de utilizare gaze naturale, atat pentru centrala termica, cat si

pentru echipamentele din cantina. Desi in prezent echipamentele din cantina sunt alimentate electric, se prevede si alimentarea cu gaze naturale, ca si masura de siguranta, pentru o dimensionare corecta a instalatiei.

- Achizitionarea si montarea unei centrale termice cu functionare pe gaze naturale, complet echipata (3 cazane termice cu tiraj fortat de cate 200 kw fiecare, pompe, vas tampon, vas de expansiune, rampa de gaz, distribuitoare, etc). Centrala termica se va interconecta cu sistemul de distributie agent termic din reteaua centralizata, printr-un sistem complet automatizat, care va permite trecerea automata de pe un sistem pe altul. Cele trei cazane prevazute vor functiona in paralel, functie de necesarul termic ce trebuie asigurat la un moment dat.

- Sistem de 80 de panouri solare, care vor avea aport termic atat pe circuitul de apa calda menajera cat si pe cel de incalzire. Dimensionarea sistemului de panouri solare s-a facut astfel incat minim 4 luni pe an sa asigure tot necesarul de apa calda al obiectivului. Sistemul de panouri solare se va interconecta cu centrala termica printr-un sistem de automatizare, care va permite ca principalul producator de energie termica din sistem sa fie panourile solare, iar atunci cand ele nu fac fata, sa intre automat un cazan, apoi al doilea si al treilea.

- Sistemul de canalizare existent va suferi o deviere in zona din spatele cantinei. Aceasta deviere este necesara deoarece unul dintre caminele existente se afla pe amplasamentul propus pentru corpul administrativ.

Page22


2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate /reabilitate /reparate

Toate lucrarile propuse a fi executate in cadrul cladirii existente sunt lucrari uzuale.

La stabilirea lor precum si la stabilirea tehnologiilor de executie s-a tinut cont ca acestea sa fie de ultima generatie, sa necesite consumuri reduse de material, energie si forta de munca, iar fiabilitate lor sa fie crescuta.

Astfel, placarea peretilor holurilor cu gips-carton inlocuieste ca si metoda si tehnologie desfacerea tencuielilor existente si refacerea lor cu metode clasice.

Metoda propusa diminueaza disconfortul creat de executia lucrarilor persoanelor varstnice cazate in camin.

Fata de desfacerea tencuielilor existente care presupune spargerea cu unelte manuale a tencuielilor, activitate zgomotoasa si care produce praf si moluz, metoda propusa presupune numai spalarea cu solutii chimice in vederea degresarii si dezinfectarii suprafetelor respective, apoi placarea lor cu gips carton pe schelet metallic. Peste placile de gips carton se aplica materialele de finisaj.

De asemenea, pentru reabilitarea tavanelor se va aplica tavan fals, in care sunt incastrate corpurile de iluminat.

De asemenea, in cadrul proiectului s-a realizat modernizarea sistemului de asigurare a energiei termice, prin prevederea unei surse alternative de producere a agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere, respectiv echiparea caminului cu centrala termica proprie, cu o capacitate suficient de mare pentru a asigura necesarul termic al intregului imobil.

Pentru a realiza o economie substantiala la consumurile de utilitati, centrala termica este ajutata in functionare de aportul termic al sistemului de panouri solare, montate pe terasa corpului de cazare.

3 Consumuri de utilitati:

a)necesarul de utilităti rezultate, după caz în situatia executării unor lucrări de modernizare;

Analiza consumurilor de utilitati s-a facut pornind de la situatia actuala. S-au luat in calcul consumurile lunare de utilitati, atat cantitativ cat si valoric, conform facturilor emise de furnizorii de utilitati: ENEL, RAJA Constanta si RADET.

Detalierea consumurilor de utilitati s-a facut in Anexa B.

Conform analizei au rezultat urmatoarele consumuri anuale de utilitati:

Page23


Utilitati

Specificatii

TOTAL

Media lunara

energie electrica

consum kw

251.920,00

20.993,33

suma lei

86.573,16

7.214,43

apa calda

consum Gcal

185,83

15,49

suma lei

32.537,80

2.711,48

incalzire

consum Gcal

486,60

40,55

suma lei

85.199,67

7.099,97

apa rece+ canal

consum mc

16.248,00

1.354,00

suma lei

83.605,29

6.967,11

cost utilitati (lei)

287.915,92

23.992,99

b)estimări privind depăsirea consumurilor initiale de utilităti.

Urmare a implementarii proiectului se preconizeaza o modificare a structurii consumurilor de utilitati, astfel:

Utilitati

Specificatii

TOTAL

Media lunara

energie electrica

consum kw

289.708,00

24.142,33

suma lei

99.559,13

8.296,59

apa calda

consum Gcal

0,00

0,00

suma lei

0,00

0,00

incalzire

consum Gcal

0,00

0,00

suma lei

0,00

0,00

apa rece+ canal

consum mc

16.248,00

1.354,00

suma lei

83.605,29

6.967,11

gaze naturale

consum MW

782,04

65,17

suma lei

68.428,55

5.702,38

cost utilitati

183.164,42

15.263,70

Comparand situatia consumurilor de utilitati in prezent si estimarea facuta ca urmare a implementarii proiectului se constata:

Consumul de energie electrica:

Consumul de energie electrica va creste cu aproximativ 15%. Aceasta crestere se datoreaza atat

consumurilor estimate pentru corpul administrativ - cladirea noua, cat si datorita consumurilor echipamentelor din centrala termica (pompe, component electronice).

Consumul de apa calda

Page24


Consumul de apa calda din sistemul centralizat va fi “0”. In perioadele calde (aproximativ 4 luni/an) apa calda menajera va fi asigurata de panourile solare. In restul anului, necesarul de apa calda menajera va fi asigurat atat de panourile solare, cat si de central termica, care vine in completare atunci cand panourile solare nu fac fata.

Consumul de agent termic

Consumul de agent termic din sistemul centralizat va fi “0”. Necesarul termic va fi asigurat de catre centrala termica pe gaze. Panourile solare vin cu aport termic atat pe apa calda cat si pe incalzire, usurand sarcina centralei

Consumul de apa/canal

Consumul de apa rece se considera ca va ramane constant, deoarece consumul estimat pentru noul corp administrativ este nesemnificativ fata de consumul total al imobilului, mai ales ca nu se preconizeaza o crestere semnificativa a numarului de angajati.

Consumul de gaze naturale

Estimarea consumului de gaze natural s-a facut tinand cont de consumurile de apa calda si agent temic, masurate in Gcal, astfel:

1 Gcal = 1,163 MW 1 MW gaze = 88,75 lei

Din consumul anual de apa cada s-a exclus consumul din lunile de vara, cand apa calda se produce de catre sistemul de panouri solare.

Din analiza consumurilor de utilitati rezulta faptul ca solutiile propuse in cadrul proiectului vor conduce la o eficientizare a consumului de utilitati, generand o reducere a costurilor anuale cu utilitatile de aproximativ 36%.

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE:

Durata de realizare a investitiei este estimata la 36 de luni, aceasta perioada incluzand si elaborarea proiectului tehnic, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, precum si organizarea procedurilor de achizitii publice.

Graficul de realizare a investitiei este prezenta in Anexa A la documentatie.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Page25


Valoarea totala a investitiei este estimata la 4.769.505,75 lei, la care se aduga TVA in valoare de 1.144.681,38 lei, conform devizului general

Valoarea totala rezultata este de 5.914.187,13 lei, reprezentand 1.377.217,97 euro

Cursul de schimb lei/euro este de 4,2943 - Curs inforeuro din luna decembrie 2010.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII LUCRARILIR DE INVESTITII PENTRU REALIZAREA:

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA

In mii lei/mii euro la cursul inforeuro 4,2943 lei - decembrie 2010

nr

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

mii lei

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1

Obtinerea ternului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

33,20

7,84

7,97

41,17

9,59

1,3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

113,14

26,35

27,15

140,29

32,67

TOTAL CAPITOL 1

146,34

34,19

35,12

181,46

42,26

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

55,25

12,87

13,26

68,51

15,95

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

2,20

0,51

0,53

2,72

0,63

3,2

Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii

11,80

2,75

2,83

14,64

3,41

3,3

Proiectare si inginerie

108,21

25,20

25,97

134,18

31,25

3,4

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,6

Asistenta tehnica

47,22

11,00

11,33

58,55

13,63

TOTAL CAPITOL 3

169,43

39,45

40,66

210,09

48,92

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1

Constructii si instalatii

3.788,57

882,23

909,26

4.697,82

1.093,97

4.1.1

Structura de rezistenta corp administrativ

(extindere)

782,26

182,16

187,74

970,00

225,88

Page26

Sediul social - localitatea Cogealac, județul: Constanța; Sediu secundar - Complex Monaco Towers; Sos. Berceni nr 96; Ap B3.08 Sect 4 Bucuresti

O.N.R.C.J nr. J13/1292/2005 , RO 17499704, IBAN RO 31BTRL 0140 1202 G46306XX BANCA TRANSILVANIA SUC. CONSTANTA, Cap. Soc. 200 lei

tel:0741.125.630 fax: 0241.681414 , e-mail: office@cromoadv.eu

SC CROMO ADVERTISING SRL

Studii de fezabilitate,Studii de marketing, Planuri de afaceri, Documentatii de finantare

Accesare Fonduri Europene; Management de Proiect

4.1.2

Arhitectura corp administrativ (extindere)

1.295,15

301,60

310,84

1.605,99

373,98

4.1.3

Reabilitare corp de cazare existent

536,38

124,91

128,73

665,12

154,88

4.1.4

Imprejmuire

77,19

17,97

18,53

95,71

22,29

4.1.5

Instalatii

1.097,58

255,59

263,42

1.361,00

316,93

4,2

Montaj utilaj tehnologic

84,31

19,63

20,23

104,54

24,34

4,3

Utilaj, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

159,15

37,06

38,20

197,34

45,95

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotari

19,03

4,43

4,57

23,60

5,50

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.051,05

943,36

972,25

5.023,30

1.169,76

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de santier

27,54

6,41

6,61

34,15

7,95

5.1.1. Lucrari de constructii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

27,54

6,41

6,61

34,15

7,95

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

54,57

12,71

13,10

67,66

15,76

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute

265,32

61,79

63,68

329,00

76,61

TOTAL CAPITOL 5

347,43

80,91

83,38

430,82

100,32

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.769,51

1.110,77

1.144,68

5.914,19

1.377,22

DIN CARE C+M

4.074,46

948,92

977,87

5.052,33

1.176,52

Page27


DETALIEREA COSTURILOR PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

2.195,10

100,00%

Studii topografice, studiu geotehnic

2.195,10

100,00%

3.2

Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii

11.804,72

100,00%

Taxe pentru obtinere avize, acorduri, inclusiv documentatii necesare obtineri acestora, etc. Desi la faza D.A.L.I nu sunt solicitate avize prin CU, se iau in considerare taxele pentru principalele avize ce se vor solicita la faza PT:

11.804,72

aviz PSI (inclusiv scenariu de siguranța la foc)

8.000,00

67,77%

aviz I.S.C

2.000,00

16,94%

acord de mediu

500,00

4,24%

alte avize si acorduri

1.304,72

11,05%

Taxa pentru obtinerea autorizatiei de construire 1% din investitia de baza - UAT Municipiul Constanta este scutita de plata teaxelor pentru autorizatie de construire.

0,00

0,00%

3.3

Proiectare si inginerie

108.209,93

100,00%

Proiect tehnic - inclusiv asistenta tehnica pe perioada executiei

Documentatii pentru avize - la Proiectul Tehnic

60.209,93

55,64%

Documentatii pentru autorizatie de construire

Verificator proiect

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)

48.000,00

44,36%

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

100,00%

Pregatirea documentatiei de achizitie, - cheltuieli aferente întocmirii documentatiei de atribuire - nu este cazul

0,00

0,00%

Costuri pentru expertii tehnici cooptati in comisia de evaluare (diurna, transport) - nu

0,00

0,00%


Page28


Nr

crt

DETALIERE

Lei fara TVA

%

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

146.340,32

1

Detaliere - Amenajarea terenului

146.340,32

100,00%

1.1

Nu este cazul

0,00

1.2

Pregatirea amplasamentului

33.204,00

22,69%

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

113.136,32

plantare vegetatie noua - amenajare peisagistica

32.151,60

21,97%

Amenajare alei interioare

80.984,72

55,34%

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

55.250,00

Bransament si post de reglare pentru racordarea la reteaua de distributie gaze naturale

55.250,00

este cazul

3.5

Consultanta

0,00

100,00%

Consultanta - nu este cazul

0,00

0,00%

3.6

Detaliere Asistenta tehnica

47.218,88

100,00%

Dirigentie de santier pe specialitati: constructii, instalatii termice, sanitare, gaze

47.218,88

100,00%

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Constructii si instalatii

3.788.566,08

100,00%

Structura de rezistenta corp administrativ (extindere)

782.256,53

20,65%

Arhitectura corp administrativ (extindere)

1.295.153,10

34,19%

Reabilitare corp de cazare existent

536.383,93

14,16%

Delimitarea si imprejmuirea obiectivului

77.188,00

2,04%

Instalatii electrice

197.378,33

5,21%

Instalatii sanitare (apa si canalizare)

213.965,42

5,65%

Instalatii de incalzire, ventilatie

642.603,90

16,96%

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

43.636,87

1,15%

4.2

Montaj utilaj tehnologic

84.306,18

100,00%

Montaj centrala termica

84.306,18

100,00%

4.3

Utilaj, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

159.146,74

100,00%

Echipamente termice: cazane pe gaze, vase tampon, pompe, distribuitoare, vase de expansiune, etc

150.546,74

94,60%

Fantana arteziana decor

8.600,00

5,40%

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00%

nu este cazul

0,00

0,00%

4.5

Dotari

19.033,10

100,00%

Dotari pentru zona de agrement: banci, pergole, cosuri de gunoi, mese de sah

19.033,10

100,00%

4.6

Active necorporale

0,00

0,00%

nu este cazul

0,00

0,00%

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

1

Organizare de santier

27.544,34

100,00%

1.1

Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier; taxe de amplasament

0,00

0,00%

1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului - contracte remporare cu furnizorii de utilitati si cu unitatile de salubrizare

27.544,34

33,33%

2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

54.566,10

100,00%

2.1

Comision ISC - 0,8% din investitia de baza

33.579,14

61,54%

2.3

Alte taxe - Cota aferenta casei Sociale a constructorilor 0,5% din investitia de baza

20.986,96

38,46%

3

Cheltuieli diverse si neprevazute

265.324,26

100,00%

Modificări de soluții tehnice, cantități suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției - 6% din investitia de baza.

265.324,26

100,00%

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

0,00

1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00%

Nu este cazul

0,00

0,00%

2

Probe tehnologice si teste

0,00

100,00%

Nu este cazul - sunt incluse in devizele pentru lucrarile de baza

100,00%

TOTAL

4.769.505,75

DEVIZUL OBIECTULUI 1

“PARCUL SENIORILOR” - D.A.L.I.

STRUCTURA DE REZISTENTA

In mii lei/mii euro la cursul inforeuro 4,2943 lei - decembrie 2010

Page30


nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare faraTVA

TVA

Valoare inclusiv

TVA

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

69,42

16,39

16,66

86,07

20,33

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta ) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

712,84

168,35

171,08

883,92

208,75

3

Izolații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Instalatii apa si canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalatii de telecomunicatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

782,26

184,74

187,74

970,00

229,08

II - MONTAJ

0,00

0,00

0,00

0,00

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

III - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

782,26

184,74

187,74

970,00

229,08

DEVIZUL OBIECTULUI 2

“PARCUL SENIORILOR” D.A.L.I.”

ARHITECTURA - EXTINDERE CORP ADMINISTRATIV In mii lei/mii euro la cursul inforeuro 4,2943 lei - decembrie 2010

Page31


nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare faraTVA

TVA

Valoare inclusiv

TVA

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta ) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

1.295,15

301,60

310,84

1.605,99

373,98

Parter

283,51

66,02

68,04

351,56

81,87

Etaj 1

374,22

87,14

89,81

464,04

108,06

Etaj 2

343,01

79,88

82,32

425,33

99,05

Terasa

91,82

21,38

22,04

113,86

26,51

fatade

202,58

47,18

48,62

251,20

58,50

3

Izolații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Instalații apa si canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalatii de telecomunicatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

1.295,15

301,60

310,84

1.605,99

373,98

II - MONTAJ

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III -

PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

1.295,15

305,86

310,84

1.605,99

373,98

DEVIZUL OBIECTULUI 3

“PARCUL SENIORILOR” D.A.L.I.”

ARHITECTURA - REABILITARE CORP DE CAZARE EXISTENT In mii lei/mii euro la cursul inforeuro 4,2943 lei - decembrie 2010

Page32


nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare faraTVA

TVA

Valoare inclusiv

TVA

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta ) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

536,38

124,91

128,73

665,12

154,88

3

Izolații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Instalații apa si canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalatii de telecomunicatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

536,38

124,91

128,73

665,12

154,88

II - MONTAJ

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

536,38

126,67

128,73

665,12

154,88

DEVIZUL OBIECTULUI 4

“PARCUL SENIORILOR” D.A.L.I.”

SISTEMATIZARE

In mii lei/mii euro la cursul inforeuro 4,2943 lei - decembrie 2010

Page33


nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare faraTVA

TVA

Valoare inclusiv

TVA

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

33,20

7,73

7,97

41,17

9,59

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta ) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

190,32

44,32

45,68

236,00

54,96

plantare vegetație

32,15

7,49

7,72

39,87

9,28

amenajare alei interioare

80,98

18,86

19,44

100,42

23,38

delimitarea si imprejmuirea obiectivului

77,19

17,97

18,53

95,71

22,29

3

Izolații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații electrice

50,62

11,79

12,15

62,77

14,62

6

Instalații apa si canalizare

142,19

33,11

34,13

176,32

41,06

7

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalatii de telecomunicatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

274,15

63,84

65,80

339,95

79,16

II - MONTAJ

Montaj utilaj si echipamente tehnologice - fantana arteziana

8,60

2,00

2,06

10,66

2,48

TOTAL I

I

8,60

2,03

2,06

10,66

2,48

III - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotari

19,03

4,43

4,57

23,60

5,50

TOTAL III

19,03

4,49

4,57

23,60

5,50

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

301,78

71,27

72,43

374,21

87,14

DEVIZUL OBIECTULUI 5

“PARCUL SENIORILOR” D.A.L.I.”

INSTALATII

In mii lei/mii euro la cursul inforeuro 4,2943 lei - decembrie 2010

Page34


nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare faraTVA

TVA

Valoare inclusiv

TVA

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta ) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

20,00

4,66

4,80

24,80

5,78

3

Izolatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalatii electrice

197,38

45,96

47,37

244,75

56,99

5

Instalatii sanitare (apa si canalizare)

193,97

45,17

46,55

240,52

56,01

5.1

retea alimentare cu apa - corp administrativ

112,91

26,29

27,10

140,00

32,60

5.2

retea de evacuare ape uzate - corp administrativ

45,23

10,53

10,86

56,09

13,06

5.3

modificare traseu canalizare existenta

35,83

8,34

8,60

44,42

10,35

6

Instalatii de încălzire, ventilare,

climatizare, PSI, radio-tv, intranet

642,60

149,64

154,22

796,83

185,56

6.1

instalatii de incalzire - corp administrativ

217,65

50,68

52,24

269,88

62,85

6.2

instalatii solare

424,96

98,96

101,99

526,95

122,71

7

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

98,89

23,03

23,73

122,62

28,55

8

Instalatii de telecomunicatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

1.152,83

268,46

276,68

1.429,51

332,89

II - MONTAJ

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

84,31

19,63

20,23

104,54

24,34

TOTAL II

84,31

19,91

20,23

104,54

24,34

III - PROCURARE

1

Aparatura si echipamente

150,55

35,06

36,13

186,68

43,47

2

Echipamente IT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotari (mobilier, alte dotari)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

150,55

35,55

36,13

186,68

43,47

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

1.387,69

327,72

333,04

1.720,73

400,70

2.    Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

SPECIFICATII

anul 1

anul 2

anul3

TOTAL

VALOARE INVESTITIE LEI

210.651

3.149.127

1.409.728

4.769.505,75

TVA 24%

50.556

755.790

338.335

1.144.681,38

TOTAL INVESTITIE LEI

261.207

3.904.917

1.748.062

5.914.187,13

Eșalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizare a investiției sunt detaliate in Anexa A -Graficul Gant.

4. Indicatori de apreciere a eficientei economice:

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de interventii fată de valoarea de inventar a constructiei.

Valoare de inventar a imobilului, conform informatiilor puse la dispozitie de beneficiarul proiectului - Municipiul Constanta este compusa din:

-    Valoarea de inventar conform HCLM 526/2008: 4.301.796,80 lei.

-    Valoarea de inventar - ca urmare a reabilitarii: 2.129.089,57 lei

Valoarea totala rezultata:    6.430.886,37 lei

Valoarea lucrarilor propuse in prezentul proiect: 4.813.301,26 lei

Valoarea de inventar totala estimata in urma implementarii proiectului: 11.200.392,12 lei Executia lucrarilor propuse conduce la o majorarea a valorii de inventar a imobilului cu aproximativ

75%.

5. Sursele de finantare a investitiei

Investiția va fi propusa spre finanțare in cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere; Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de creștere, astfel:

Page35


SPECIFICATII

VALOARE - lei

TOTAL INVESTITIE LEI

5.914.187,13

FINATARE IN CADRUL Programului Operațional Regional 2007-2013; Axa

prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere; Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de creștere

98% din cheltuielile eligibile,

Cofinantare asigurata de beneficiar

2% din cheltuielile eligibile si 100% din cheltuielile neeligibile

ESTIMĂRI PRIVIND FORTA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTITIEI:

1. NUMARUL DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

Categorii de forta de munca

Nr persoane

Perioada

Munca de conceptie - proiectare; consultanta, asistenta tehnica

6

3 luni

Personal de executie - muncitori / calificati / necalificati

85

24 luni

Personal tehnic de supraveghere lucrari

6

24 luni

Asistenta tehnica si consultanta

4

24 luni

2. NUMARUL DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

Categorii de forta de munca

Nr persoane

Perioada

Personal de ingrijire a persoanelor varstnice cazate in camin

4

permanent

Personal de intretinere

2

permanent

24 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):    5.914,19 mii lei

(în preturi - luna decembrie 2010 1 euro = 4,2943 lei), din care:

- constructii-montaj (C+M):

5.052,33 mii lei


2.Esalonarea investitiei (INV/C+M):

SPECIFICATII

anul 1

anul 2

anul3

VALOARE

TOTALA LEI

TOTAL INVESTITIE LEI CU TVA

261.207

3.904.917

1.748.062

5.914.187

DIN CARE C+M LEI CU TVA

0,00

3.715.066

1.337.268

5.052.334

3.Durata de realizare (luni):

Durata de executie a lucrarilor este apreciata la 24 de luni

Page36


4.Capacităti (în unităti fizice si valorice):

Specificatii

UM

cantitatea

valoare

corp administrativ

s desfasurata mp

1.648,50

2.134,15

lei/mp

spatii de depozitare

nr

5,00

birouri

nr

8,00

spatiu de socializare

nr

1,00

Camera de cazare

nr

14

spatiu verde amenajat

mp

3.965,00

centrala termica proprie

nr

1,00

150.546,74

lei

bransament la sistemul de distributie gaze naturale

nr

1,00

55.250,00

lei

Sistem de panouri solare

nr

80,00

5.311,97

leI/buc

5.Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz.

In cazul de fata, ca si indicator specific se considera crestere numarului de locuri de cazare in camin, ca urmare a construirii corpului administrativ, eliberand astfel 10 camere de cazare de la parterul corpului de cazare si amenajand inca 14 camere in corpul nou construit.

Nr locuri de cazare suplimentare: 48

Page37


Page29


Sediul social - localitatea Cogealac, județul: Constanța; Sediu secundar - Complex Monaco Towers; Sos. Berceni nr 96; Ap B3.08 Sect 4 Bucuresti

O.N.R.C.J nr. J13/1292/2005 , RO 17499704, IBAN RO 31BTRL 0140 1202 G46306XX BANCA TRANSILVANIA SUC. CONSTANTA, Cap. Soc. 200 lei

tel:0741.125.630 fax: 0241.681414 , e-mail: office@cromoadv.eu