Hotărârea nr. 139/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREANDIN GESTIUNEA DELEGATA A S C CONFORT URBAN SRL A IMOBILULUI REPREZENTAND "PASAJ RUTIER FILIMON SARBU"

HOTARARE

privind preluarea din gestiunea delegată a S.C. Confort Urban SRL a imobilului reprezentând “Pasaj rutier Filimon Sârbu”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinara din data de 16.05.2011;

Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Jtefan Mazare nr. 71409/13.05.2011 avizul Comisiei nr.5 - juridică, eferatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 71406/13.05.2011.

Având in vedere HCLM nr.320/2002 privind completarea anexei 2 la |CLM nr. 315/ 02.10.2000 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L.

)NFORT URBAN SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice gospodărie comunală către S.C.I.L. CONFORT URBAN SRL ;HCLM 533/08.09.2008 privind preluarea din gestiunea delegată S.C.I.L. )NFORT URBAN SRL a imobilului reprezentând “Pasaj rutier Filimon )u”, HCLM nr. 57/30/03.2010 privind darea in gestiune delegată către .CONFORT URBAN SRL a imobilului reprezentând “Pasaj rutier ion Sârbu’

Lvând in vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind îrietatea publică si regimul juridic al acesteia; ttemeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c si art. 115 alin.l, lit b din inr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE i/Art.1 -Se aprobă preluarea din gestiunea delegată a S.C. Confort SRL in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța si leniul public al municipiului Constanta, a imobilului reprezentând

|j rutier Filimon Sârbu”, cu următoarele caracteristici:

-lungime: 476,6 m -lățime carosabil: 2x 7,8 m schideri 2x15,2 si 7x16,0; deschideri intre 20,83 și 30,0 m;

ctiune alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate; ltime la sol plus parte carosabilă 8,5 -10,35 m;

-stare de viabilitate nesatisfăcătoare;

-clasa de încadrare E;

Art.2-Predarea primirea se va face prin Protocol de predare-primire încheiat între Primăria municipiului Constanța - Direcția Patrimoniu și S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Art.3- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției

Gospodărire Comunală, S.C. Confort Urban SRL, Direcției Financiare, în

vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului

Județului Constanta.

» >

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de..................

membri.

consilieri din 27Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A