Hotărârea nr. 137/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE REALIZARE PROIECT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. RAJA S.A. CONSTANTA

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Contractului de Realizare Proiect

între municipiul Constanța și S.C. RAJA S.A. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

16.05.2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrata sub nr. 47453/30.03.2011, referatul Direcției Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 47651/30.03.2011, raportul Comisiei nr. 5 - juridică, adresa SC RAJA SA înregistrată sub nr. 26039/18.02.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Văzând prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanța în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța, ale HCLM nr. 384/23.07.2009, HCLM nr. 466/30.10.2009, HCLM nr. 27/05.02.2010, HCLM nr. 91/27.05.2010, HCLM nr. 151/16.07.2010, precum și ale HCLM nr. 290/10.12.2010 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTARASTE:

Art. 1    - Se aprobă încheierea Contractului de Realizare Proiect între

municipiul Constanța și S.C. RAJA S.A. Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2    - Se împuternicește dl. Radu Ștefan Mazăre, Primarul municipiului

Constanta, cetățean român, născut la data de 05.07.1968 în municipiul București, domiciliat în municipiul Constanta, str. București nr. 3, bl. L88b, sc. A, et. 4, ap. 19, posesor al C.I. seria KT nr. 867889, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 16.06.2010, să semneze în numele și pe seama municipiului Constanța, Contractul de Realizare Proiect.

Art. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre SC RAJA SA Constanța, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare, precum și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Nr. 137 / 16.05.2011