Hotărârea nr. 136/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRTORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL SC CONFORT URBAM SRL PE ANUL 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR și acoperirea pierderii pentru activitatea exercițiului financiar al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 15,06,7,011_•

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanțe;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 (4) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” și art.115 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATELE INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE și RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind încheierea exercițiului financiar al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța pe anul 2010 prezentate în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre și acoperirea pierderii în sumă de 10.635.855 lei, din capitalul social în conformitate cu art.19 (4) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.”Con fort Urban”-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Adoptat 24 consilieri din 27 inembrii.-

Președintele ședinței,

Constanța Nr. 136

S.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L.

Str.Piata Ovidiu nr.9

Nr.R.C. J13/699/1997

CUI RO 1875349

Capital social: 368.458.443 lei

Telefon: 0241614324, fax: 0241672299


SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2010 tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009


CUPRINS


EXPLICAȚIA

NR.FILE

BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10

4

CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20

3

DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30

4

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40

2

DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991

1

10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE »

7

BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2010 »

9

RAPORTUL AUDITORILOR

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

3

EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE APROBARE

A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

1

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

3

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

1

DISCHETA

1


Director general,


A

întocmit,

Director economic,


ZZ'r.xȘ1 A n.f ..'S>

Numele și prențirtiele, ț; l

Ing.IorîTonoirî <<

» r . »    ~ lu


Numele și prenumele, Ec.Aldea Eugenia


¥- L


Semnătura și ștampila, h


Semnătura,


Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă E3 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București estscazul:    j-j sucursala

l—. Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul

1 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Adresa

Județ    Sector    Focalitate

|Constanta    |

(constanta    I

Strada    Nr.    Bloc    Scara Ap.    Telefon

PIAȚA OVIDIU    |9

0241614324

Număr din registrul comerțului J13/699/1997

Cod unic de înregistrare 1875349

Form

a de proprietate    12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Fo mular 10    - lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 - 2912)

07

2.324.164.369

2.410.717.693

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

9.530.651

9.114.208

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

613.996

609.844

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

2.334.309.016

2.420.441.745

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 -2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

FIO - pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

83.280

58.538

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

83.280

58.538

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

2.334.392.296

2.420.500.283

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

2.963.523

2.256.061

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

19.191

29.851

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

2.982.714

2.285.912

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

2.523.553

3.101.062

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431**+ 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

45.535J 87

28.371.376

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

48.058.740

31.472.438

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31+32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

3.949.368

5.516.790

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

54.990.822

39.275.140

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

45.517.670

43.462.958

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +404 + 408)

40

1.922.670

1.933.784

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

26.282.243

57.123.665

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

2.585.157

5.323.497

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

30.790.070

64.380.946

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

68.444.623

18.357.152

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

2.402.836.919

2.438.857.435

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

165.298.619

161.008.741

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

8.967.952

2.166.660

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

174.266.571

163.175.401

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)

61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

1.273.799

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

1.273.799

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

1.273.799

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

327.601.859

368.458.443

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

327.601.859

368.458.443

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

1.281.340

1.009.381

IV. REZERVE

FIO - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

60.081

60.081

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

19.980

19.980

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

80.061

80.061

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

81

6.266.678

24

SOLD D(ct. 117)

82

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLDC(ct. 121)

83

0

SOLD D (ct. 121)

84

23.429.594

10.635.879

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

311.800.344

358.912.030

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

1.916.770.004

1.916.770.004

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

2.228.570.348

2.275.682.034

Suma de control FIO:    30868102103/ 48942008683

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL

NG.ION TOMQgsT

Semnătura    V, j

ML L r.î-


Numele si prenumele EC. EUGENIA ALDEA


Stampila unitățiiFormular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

17.754.161

17.991.419

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

17.672.512

17.949.197

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

81.649

42.222

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

5.416.870

5.346.269

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

3.430.494

3.865.806

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

26.601.525

27,203.494

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

11.089.417

11.043.282

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

71.289

44.649

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

354.189

406.721

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

67.967

37.542

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

7.723.207

6.750.146

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

6.041.003

5.227.453

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.682.204

1.522.693

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

485.532

460.185

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)

22

485.532

460.185

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31 )

27

17.486.553

11.293.997

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

17.195.916

10.393.501

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

262.959

588.428

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

27.678

312.068

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

37.278.154

30.036.522

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

0

0

- Pierdere (rd. 35-12)

37

10.676.629

2.833.028

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

345.479

167.677

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

829.528

908.446

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

1.175,007

1.076.123

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

7.656.657

4.614.720

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

6.256.648

4.247.754

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

13.913.305

8.862.474

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

12.738.298

7.786.351

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

0

0

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

23.414.927

10.619.379

15- Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

27.776.532

28.279.617

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

51.191.459

38.898.996

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 61 -62)

63

0

0

- Pierdere (rd. 62-61)

64

23.414.927

10.619.379

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

14.667

16.500

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

0

0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

23.429.594

10.635.879

Suma de control F20 :    654584570 /48942008683

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele EC. EUGENIA ALDEA
Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE    F 6

la data de 31.12.2010

Formular 30    -lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unităti

Sume

A

B

1

2

Unităti care au inregistrat profit

01

0

0

Unităti care au inregistrat pierdere

02

1

10.635.879

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curentă

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

287

259

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masă

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

489.845

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

31

- din fonduri publice

32

- din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

VIII. Alte informații

9

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:

38

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

39

- acțiuni cotate emise de rezidenți

40

- acțiuni necotate emise de rezidenți

41

- părți sociale emise de rezidenți

42

- obligațiuni emise de rezidenți

43

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți

44

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți

45

- obligațiuni emise de nerezidenți

46

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:

47

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

48

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

49

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4092 + 411+413 + 418)

50

2.523.553

3.116.493

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

51

57.465

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

52

45.535.187

7.893.187

Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

53

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

54

63.883.682

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

55

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)

(rd. 57 la 63), din care:

56

- acțiuni cotate emise de rezidenți

57

- acțiuni necotate emise de rezidenți

58

- părți sociale emise de rezidenți

59

- obligațiuni emise de rezidenți

60

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

61

- acțiuni emise de nerezidenți

62

- obligațiuni emise de nerezidenți

63

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

64

Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

65

1.410

561

-în lei (ct.5311)

66

1.410

561

-în valută (ct.5314)

67

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.69 + 70), din care:

68

3.932.391

5.512.110

-în lei (ct.5121)

69

3.932.391

5.509.178

-în valută (ct. 5124)

70

2.932

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

71

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

72

-sumeîn curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

73

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 +84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:

74

206.330.440

227.556.347

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:

75

-în lei

76

- în valută

77

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:

78

-în lei

79

- în valută

80

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:

81

-în lei

82

-în valută

83

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

84

-în lei

85

-în valută

86

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)

(rd. 88 + 89), din care:

87

-în lei

88

F30 - pag. 4

-în valută

89

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

90

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686 + 1687)

(rd. 92 + 93), din care:

91

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

92

-în valută

93

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

94

193.503.532

220.066.191

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

95

780.273

425.494

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

96

348.146

263.048

- Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

97

- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)

98

- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

99

11.698.489

6.801.614

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

100

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

101

327.601.859

368.458.443

- acțiuni cotate

102

- acțiuni necotate

103

- părți sociale

104

327.601.859

368.458.443

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)

105

Brevete si licențe (din ct.205)

106

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

107

4.416

4.024

Suma de control F30 :    2412931400/48942008683

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENEF ALING.KÎNTOCMIT,


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura    i 1

ÎL

Nr.de inregistfare in organismul profesional:


Formular

VALIDAT


Formular 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2010

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

21.654

21.654

X

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

21.654

21.654

X

0

Imobilizări corporale

Terenuri

05

90.000

X

90.000

Construcții

06

2.326.761.048

86.828.088

2.413.589.136

Instalații tehnice si mașini

07

12.321.907

15.140

12.337.047

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

644.994

644.994

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

68.073.518

68.073.518

X

0

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

2.339.817.949

154.916.746

68.073.518

2.426.661.177

Imobilizări financiare

11

83.280

18.220

42.962

X

58.538

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

2.339.901.229

154.956.620

68.138.134

2.426.719.715

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

21.654

21.654

0

TOTAL (rd.13+14)

15

21.654

21.654

0

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

2.686.679

274.764

2.961.443

Instalații tehnice si mașini

18

2.791.256

431.583

3.222.839

Alte instalații,utilaje si mobilier

19

30.998

4.152

35.150

TOTAL (rd.16 la 19)

20

5.508.933

710.499

6.219.432

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

5.508.933

732.153

21.654

6.219.432

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :    15006390610 / 48942008683

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


DIRECTOR GENERAL 1

!)G. ion țqnW'

Semnătura

TVTTT--TTT-Xx l-

Stampila unității


Numele si prenumele EC. EUGENIA ALDEA


tOnsțțî''',Formular

VALIDAT


Vers. 1.00


DECLARAȚIE

î

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru:

Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL

Județul: 13-CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cod de identificare fiscală: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing. ION ȚONOIU și DIRECTOR ECONOMIC Ec. EUGENIA ALDEA,_

își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2010 și confirmă că:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c)    Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


DIRECTOR ECONOMIC,


Ec.Alde;


Eugenia


S.C. CONFORT URBAN S.R.L.CONSTANȚA

J13/699/1997

RO 1875349

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr.

crt.

Elemente de activ

Sold la 01.01.2010

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2010

I.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

90.000

0

0

90.000

II.

Construcții total din care:

2.326.761.048

86.828.088

0

2.413.589.136

a)

Mijloace fixe proprii

5.712.022

0

0

5.712.022

b)

Mijloace fixe public

2.321.049.026

86.828.088

0

2.407.877.114

III.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

12.321.907

15.140

0

12.337.047

a)

Mijloace fixe proprii din care:

4.796.676

15.140

0

4.811.816

a.l.

Echipamente tehnologice

3.244.558

0

0

3.244.558

a.2.

Aparate de măsură și control

473.573

15.140

0

488.713

a.3.

Mijloace de transport

1.078.545

0

0

1.078.545

b)

Mijloace fixe public

7.525.231

0

0

7.525.231

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

644.994

0

0

644.994

a)

Mijloace fixe proprii

63.110

0

0

63.110

b)

Mijloace fixe public

581.884

0

0

581.884

Total imobilizări corporale

2.339.817.949

86.843.228

0

2.426.661.177

Investiții în curs de exec.

0

68.073.518

68.073.518

0

Imobilizări financiare

83.280

18.220

42.962

58.538

V.

Imobilizări necorporale

0

21.654

21.654

0

Total imobilizări din care:(I+II+III+IV)

2.339.901.229

154.956.620

68.138.134

2.426.719.715

Mijloace fixe public

2.329.156.141

86.828.088

0

2.415.984.229

Investiții în curs de exec.

0

68.073.518

68.073.518

0

Imobilizări financiare

83.280

18.220

42.962

58.538

Mijloace fixe proprii

10.571.808

15.140

0

10.676.948

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute in construcții au fost în sumă de 86.828.088 lei. S.C.Confort Urban SRL Constanța are un singur asociat Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ca Municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2010 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-    H.G. 945/11 august 1990

-    H.G. 26/ianuarie 1992

-H.G. 500/5 august 1994

-    H.G. 983/29 decembrie 1998

-    H.G. 403/mai 2000

-    H.G. 1553/18 decembrie 2003

-    O.M.F.P. 3055/2009

-    Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Deprecieri imobilizări

Sold

Deprecieri înregistrate

Reduceri

Sold

Crt.

01.01.2010

în anul 2010

31.12.2010

1.

Alte imobilizări necorporale

0

21.654

21.654

0

2.

Construcții

2.686.679

274.764

0

2.961.443

3.

Instalații tehnice și mașini

2.791.256

431.583

0

3.222.839

4.

Alte instalații, utilaje și mobilier

30.998

4.152

0

35.150

Total

5.508.933

732.153

21.654

6.219.432

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2010 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 6,86 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 732.153 ■>/.= 6,86% 10.676.948

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.712.022 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2010 a fost suportata din rezerve din reevaluare

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2010 societatea nu a constituit provizioane, soldul la sfârșitul anului fiind în sumă de 15.431 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă Ia bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul cheltuielilor totale în valoare de 38.898.996 lei depășește volumul de venituri în valoare de 28.279.617 lei, și astfel societatea se înregistrează cu pierderi în valoare de 10.635.879 lei, ceea ce face imposibilă discutarea repartizării de profit întrucât acesta nu s-a realizat.

Cauzele nerealizării profitului vor fi analizate la tratarea Notei nr.4 „Analiza rezultatului din exploatare.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului

Exercițiu

financiar

2/1 %-100

Precedent

Curent

0

1

2

3

1 Cifra de afaceri neta

17.754.161

17.991.419

1,34

2 Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5)

19.823.429

19.374.927

-2,26

3 Cheltuielile activitati i de baza

16.086.013

18.237.691

13,38

4 Cheltuielile activitati lor auxiliare

70.155

356.717

408,47

5 Cheltuielile indirecte de producție

3.667.261

780.519

-78,72

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri

6 - profit (1-2)

7 -pierdere (2-1)

2.069.268

1.383.508

-33,14

8 Cheltuielile de desfacere

6.689.085

7.114.124

6,35

9 Alte venituri din exploatare

8.679.329

8.481.719

0,00

10 Venituri din exploatare din activitatea proprie

26.433.490

26.473.138

0,15

11 Cheltuieli din exploatare din activitatea proprie

26.512.514

26.489.051

-0,09

Rezultatul din exploatare din activitatea proprie

12 -profit (6-7-8+9)

13 -pierdere (7-6+8-9)

79.024

15.913

-79,86

14 Venituri din exploatare din administrarea public

168.035

730.356

334,65

15 Cheltuieli din exploatare din administrarea public

10.765.640

3.547.471

-67,05

Rezultatul din exploatare din administrarea public

16 -profit (14-15)

17 -pierdere (15-14)

10.597.605

2.817.115

-73,42

18 Total venituri din exploatare

26.601.525

27.203.494

2,26

19 Total cheltuieli din exploatare

37.278.154

30.036.522

-19,43

20 Rezultatul din exploatare:pierdere (19-18)

10.676.629

2833.028

-73,47

21 Rezultatul financiar din activitatea proprie: profit

106.614

124.832

17,09

22 Rezultatul financiar din administrare public: pierdere

12.844.912

7.911.183

-38,41

23 Cheltuieli cu impozitul minim

14.667

16.500

12,50

24 Total activitate proprie productie-prestatii: profit (21-13)

12.923

92419

615,15

25 Total activitate administrare public: pierdere (17+22)

23.442.517

10.728.298

-54,24

26 TOTAL GENERAL: pierdere (25-24)

23.429.594

10.635B79

-54,60

Veniturile și cheltuielile din tabelul prezentat au originea în două activități și anume:

1)    Venituri și cheltuieli din activitatea de bază a societății

2)    Venituri și cheltuieli din activitatea de administrare, întreținere și reparații al sistemului de iluminat public, drumuri publice sistemul de semaforizare, sistemul de indicatoare rutiere și fântâni arteziene.

Cheltuielile din activitatea desfășurată pentru patrimoniul public generează pierderi, care după încheierea anului și aprobarea bilanțului se acoperă conform reglementărilor legale în vigoare. în cursul anului pe măsură ce se fac cheltuieli cu întreținerea și reparațiile patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003,    nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003,    nr.76/2004,    nr.393/2004,    nr.2/2005,’ nr.128/2005,

nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010.

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen d

e lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

31.472.438

31.472.438

Creanțe comerciale

3.101.062

3.101.062

Alte creanțe

28.371.376

28.371.376

Datorii

Sold la sfârșitul exercitiulii financiar

Termen de lichidare

Sib 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

227.556.347

64.380.946

163.175.401

Furnizori

1.933.784

1.933.784

Efecte de comerț de plătit

57.123.665

57.123.665

Alte datorii curente

5.323.497

5.323.497

Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

161.008.741

0

161.008.741

Alte datorii care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

2.166.660

0

2.166.660

Ponderea în total creanțe o deține TVA de recuperat nerambursat până la finele anului in suma de 7.883.811 lei, si TVA in suma de 12.858.072 lei pentru care societatea se află în litigiu cu ANAF Constanța.

Ponderea în datorii totale o dețin sumele eșalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A.    TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1.    Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta

a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 2870/2010 norme pentru întocmirea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

2.    Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3.    Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4.    Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2010, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

5.    Nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.

B.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Au fost recunoscute în contabilitate la prețul de cost, în cursul anului 2010 fiind înregistrate pe cheltuieli la, finele anului 2010 nemaiprezentând sold.

C.    IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.    Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G.945/1990, H.G.26/1992, H.G.500/1994, H.G.983/1998, H.G.403/2000, H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.

întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli.

Imobilizările corporale care fac parte din domeniul public sunt înregistrate în contabilitate, ele neamortizându-se până la 31 decembrie 2010.

2.    Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3.    Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent, în anul 2010 nu au fost casate imobilizări corporale.

D. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1.    Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2.    Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri atât pentru iluminatul public, adăugându-se la rețelele existente elemente importante cu costuri mari, care sunt înregistrate în bilanț la imobilizări, la fel și la drumurile publice s-au făcut cheltuieli pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere, sistem de semaforizare și sistem de indicatoare rutiere.

Pe baza inventarului la 31.12.2010 s-au propus pentru casare 17 mijloace fixe cu uzura morala si fizica depășită avand o valoare totala de inventar de 71.452 lei care îndeplinesc condițiile de scoatere din funcțiune.Casarea acestora se va înregistra in anul 2011.

E. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2010 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F.    CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată. Provizioanele pentru deprecieri au ramas cu soldul 15.431 lei.

G.    NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H. DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

Datoriile comerciale ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au înregistrat o creștere ca urmare a biletelor la ordin emise pentru S.C. Ashroich România S.R.L. în anul 2007 și ajunse la scadență în anul 2011.

L PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2010 nu au fost constituite provizioane.

J. BENEFICII

Nu s-au înregistrat din cauza costurilor efectuate în principal cu menținerea-întreținerea patrimoniului public care se acoperă din bugetul Consiliului Local Municipal Constanța prin majorarea capitalului social.

Ca urmare a pierderilor de la finele anului 2010, nu s-a calculat impozit pe profit dar in cursul anului 2010 s-a plătit impozitul minim in suma de 16.500 lei.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 368.458.443 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

în anul 2010 capitalul social a fost diminuat cu pierderea anului 2009 în sumă de 17.162.916 lei.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALAR1AȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 259.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Salarii brute an 2010 lei

Administratori

4.024

Directori

465.200

Total

469.224

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute Iei

Personal administrativ

983740

Personal de producție

3.288.668

Total

4.272.408


NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente _    31.472.438    _    . .g

Datorii curente    64.380.946


b) Indicatorul lichidității imediate


Active curente - Stocuri

Datorii curente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


29.186.526

64.380.946


0,45


Capitalul imprumutat

Capitalul angajat


x 100


unde:

-    capital imprumutat = credite peste un an;

-    capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

-    Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar


Costul vânzărilor


22.922.398


Stoc mediu


2.634.313


=    8,70 ori


Stocul a fost rulat de 8,15 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

2. Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri    17.991.419

1,67 ori


Active imobilizate (proprii)    10.766.948

5.Indicatorii pe bază de profit nu s-au putut calcula întrucât societatea a înregistrat pierdere la finele anului 2009.

6. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la :

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale societății;

-    Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar.

Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu


Costul vânzărilor • Viteza de rotație a debitelor-clienți


x365 =■


2.634.313


22.922.398


x 365 = 41,95 zile


-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti


365 =


2.827.739


x 365 = 57,37 zile


Cifra de afaceri    17.991.419

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a credite lor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.


Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (tara servicii)


1.928.227

17.991.419


x 365


39,12 zile


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

-    Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

-    Impozit pe profit nu s-a realizat.

-    Cifra de afaceri este de 17.991.419 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată și din vânzarea mărfurilor.

-    Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2010 se ridică la suma de 28.721 lei.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 368.458.443 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Aldea Eugenia

S. I. L. CONFORT URBAN Coi unic de inreg.: 1875349 At ribut fiscal : ROcumulata la Data de


| CONT |    DENUMIRE CONT


SUME PRECEDENTE |    RULAJ LUNA

DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT


TOTAL SUME DEBIT | CREDIT


SOLD

DEBIT | CREDIT


10116

CAPIT SUBS NEV SIP

12518500.00

12518500.00

1225500.00

1225500.00

13744000.00

13744000.00

0.00

0.00

10117

CAPIT SUBS NEV DP

41963500.00

41963500.00

2312000.00

2312000.00

44275500.00

44275500.00

0.00

0.00

10126

CAP SOC SIP

2941004.44

95342669.20

0.00

1225500.00

2941004.44

96568169.20

0.00

93627164.76

10127

CAP SOCIAL DP

14221911.56

284024259.10

0.00

2312000.00

14221911.56

286336259.10

0.00

272114347.54

10129

CAP SOCIAL SOCIETAT

0.00

2716931.00

0.00

0.00

0.00

2716931.00

0.00

2716931.00

1012Tot

17162916.00

382083859.30

0.00

3537500.00

17162916.00

385621359.30

0.00

368458443.30

10166

CAPIT PUB SIP

0.00

13264541.43

0.00

0.00

0.00

13264541.43

0.00

13264541.43

10167

CAPIT PUBIC DP

0.001903505462.73

0.00

0.00

0.001903505462.73

0.00

1903505462.73

1016Tot

0.001916770004.16

0.00

0.00

0.001916770004.16

0.00

1916770004.16

101 CAPITALURI

71644916.002353335863.46

3537500.00

7075000.00

75182416.002360410863.46

0.00

2285228447.46

1057

REZERVE DIN REEVALU

249251.00

1281340.00

22708.00

0.00

271959.00

1281340.00

0.00

1009381.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

60081.37

0.00

0.00

0.00

60081.37

0.00

60081.37

10682

ALTE REZERVE i

0.00

36.60

0.00

0.00

'0.00

36.60

0.00

36.60

10683

PATRIM.PRIVAT AL MU

0.00

19943.46

0.00

0.00

0.00

19943.46

0.00

19943.46

106 REZERVE

0.00

80061.43

0.00

0.00

0.00

80061.43

0.00

80061.43

117.2

ERORI MATERIALE AN

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00

1177

REZULTAT REPORTAT 2

36646.25

36646.25

0.00

0.00

36646.25

36646.25

0.00

0.00

11776

REZULTAT 2007-SIP

6230031.89

6230031.89

0.00

0.00

6230031.89

6230031.89

0.00

0.00

1179

REZULTAT REP.2009

23429594.14

23429594.14

0.00

0.00

23429594.14

23429594.14

0.00

0.00

117 REZULT REPORTAT

29696272.28

29696296.28

0.00

0.00

29696272.28

29696296.28

0.00

24.00

121

PROFIT SI PIERDERI

35309793.94

26102287.68

3605702.27

2177329.91

38915496.21

28279617.59

10635878.62

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NE

20264.00

0.00

1390.00

21654.00

21654.00

21654.00

0.00

0.00

211

TERENURI PRELUATE

90000.04

0.00

0.00

0.00

90000.04

0.00

90000.04

0.00

2121

CONSTRUCȚII

5712022.00

0.00

0.00

0.00

5712022.00

0.00

5712022.00

0.00

21210

DOM.PUB.ILUM.PREL.P

13227899.51

0.00

0.00

0.00

13227899.51

0.00

13227899.51

0.00

21211

REABIL.ILUMINAT PUB

86038264.57

0.00

892046.61

0.00

86930311.18

0.00

86930311.18

0.00

21212

DOM.PUBL.DRUM.PREL. :

1891316482.80

0.00

0.00

0.001891316482.80

0.00

1891316482.80

0.00

212121

PASAJE PRELUATE

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

21213

RAMFORSARE DRUMURI

332349120.51

0.00

65147058.49

0.00

397496179.00

0.00

397496179.00

0.00

212131

INDICATOARE RUTIERE

1737960.97

0.00

0.00

0.00

1737960.97

0.00

1737960.97

0.00

212132

IND.RUTIERE PRELUAT

30353.90

0.00

0.00

0.00

30353.90

0.00

30353.90

0.00

21214

POD DN 39

3737342.92

0.00

0.00

0.00

3737342.92

0.00

3737342.92

0.00

21215

FÂNTÂNI ARTEZIENE

2333464.65

0,00

0.00

0.00

2333464.65

0.00

2333464.65

0.00

212151

FÂNTÂNI ARTEZ.PRELU

3402878.03

0.00

0.00

0.00

3402878.03

0.00

3402878.03

0.00

21216

MARCAJE RUTIERE

4919053.18

0.00

0.00

0.00

4919053.18

0.00

4919053.18

0.00

21232/F

FANTANA GARA CFR

1536125.33

0.00

0.00

0.00

1536125.33

0.00

1536125.33

0.00

21232/FP

FANT.PARC ARH.

1209059.88

0.00

0.00

0.00

1209059.88

0.00

1209059.88

0.00

212 MIJLOACE FIXE    2347550031.25

0.00

66039105.10

0.002413589136.35

0.00

2413589136.35

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLO

3244557.95

0.00

0.00

0.00

3244557.95

0.00

3244557.95

0.00

213161

SEMAF.PREL.PRIMĂRIE

49989.02

0.00

0.00

0.00

49989.02

0.00

49989.02

0.00

213162

SEMAF.REAB.CONFORT

7475241.98

0.00

0.00

0.00

7475241.98

0.00

7475241.98

0.00

2132

APARAT,INSTAL.MAS S

488713.55

0.00

0.00

0.00

488713.55

0.00

488713.55

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPO

1078544.60

0.00

0.00

0.00

1078544.60

0.00

1078544.60

0.00

213 ECHIP TEH SI MAȘINI

12337047.10

0.00

0.00

0.00

12337047.10

0.00

12337047.10

0.00

21462

GHIRL.PREL.CONFORT

581883.82

0.00

0.00

0.00

581883.82

0.00

581883.82

0.00

2149

MOB,AP BIROTICA CEN

63110.11

0.00

0.00

0.00

63110.11

0.00

63110.11

0.00

214 ALTE

MIJLOACE FIXE

644993.93

0.00

0.00

0.00

644993.93

0.00

644993.93

0.00

23131

INV IN CURS ILUM PU

2926459.23

2926459.23

0.00

0.00

2926459.23

2926459.23

0.00

0.00

231322

INV.DP-CTR.8710-SHA

65147058.49

0.00

0.00

65147058.49

65147058.49

65147058.49

0.00

0.00

231 IMOBILIZ.CORPORALE IN

68073517.72

2926459.23

0.00

65147058.49

68073517.72

68073517.72

0.00

0.00

2671

6 LUNI GAR BUNA EXE

37.94

0.00

0.00

0.00

37.94

0.00

37.94

0.00

2672

36LUNI GAR BQNA EXE

19180.59

12961.61

1937.02

0.00

21117.61

12961.61

8156.00

0.00

2673

60LUNI GAR BUNA EXE

19927.25

0.00

494.00

0.00

20421.25

0.00

20421.25

0.00

2674

GAR.BUTELII SHELL G

1000.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

2679

CAUȚIUNI TVA

58923.00

30000.00

0.00

0.00

58923.00

30000.00

28923.00

0.00

267 CREANȚE IMOBILIZATE

99068.78

42961.61

2431.02

0.00

101499.80

42961.61

58538.19

0.00

2801

AMORT. IMOB. NECORP

0.00

0.00

21654.00

21654.00

21654.00

21654.00

0.00

0.00

2812

AMORTIZAREA CONSTRU

0.00

2938546.00

0.00

22897.00

0.00

2961443.00

0.00

2961443.00

28131

AMORTIZARE ECHIPAME

0.00

1971768.00

0.00

27592.00

0.00

1999360.00

0.00

1999360.00

28132

AMORT.APARATE MASUR

0.00

224342.00

0.00

3818.00

0.00

228160.00

0.00

228160.00

28133

AMORT.MIJLOACE DE T

0.00

990615.00

0.00

4704.00

0.00

995319.00

0.00

995319.00

2814

AMORTIZ.MOB, BIROT, A

0.00

34804.00

0.00

346.00

0.00

35150.00

0.00

35150.00

281 AMORTIZ PT.IMOBILIZ.

0.00

6160075.00

0.00

59357.00

0.00

6219432.00

0.00

6219432.00

3022

COMBUSTUBIL

833377.95

806956.17

63697.10

48945.39

897075.05

855901.56

41173.49

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

622656.22

511166.96

45831.10

41473.52

668487.32

552640.48

115846.84

0.00

3028

ALTE MAT SI MATER C

4309113.23

3941170.95

333154.83

262147.42

4642268.06

4203318.37

438949.69

0.00

30281

ALTE MAT PVC

12011.32

649.94

0.00

0.00

12011.32

649.94

11361.38

0.00

30286

ALTE MAT.(GHIRLANDE

335010.09

0.00

0.00

0.00

335010.09

0.00

335010.09

0.00

30287

ALTE MAT.CONSUMABIL

317775.39

55746.71

0.00

779.66

317775.39

56526.37

261249.02

0.00

30289

MAT CONSUM CENTRALA

99462.45

23864.00

4075.01

48998.77

103537.46

72862.77

30674.69

0.00

302 MATERIALE

6529406.65

5339554.73

446758.04

402344.76

6976164.69

5741899.49

1234265.20

0.00

303

OB DE INVENTAR

30378.53

21035.25

0.00

0.00

30378.53

21035.25

9343.28

0.00

3037

MAT.DE NATURA OB. D

169518.37

0.00

0.00

0.00

169518.37

0.00

169518.37

0.00

3039

OB. INV CENTRALA

18092.16

14478.01

0.00

3614.15

18092.16

18092.16

0.00

0.00

303 OB DE INVENTAR

217989.06

35513.26

0.00

3614.15

21798,9.06

39127.41

178861.65

0.00

308

DIF DE PREȚ LA MAT

2393518.11

1611384.69

177986.41

117185.46

2571504.52

1728570.15

842934.37

0.00

3451

ASFALT

5331470.97

5331470.97

386594.72

386594.72

5718065.69

5718065.69

0.00

0.00

3452

BETON

164207.11

164207.11

18549.72

18549.72

182756.83

182756.83

0.00

0.00

3453

PROD FINITE PVC

8676.03

8676.03

0.00

0.00

8676.03

8676.03

0.00

0.00

3454

MIXTURA STOCABILA

16189.80

16189.80

14967.60

0.00

31157.40

16189.80

14967.60

0.00


„ORT URBAN

inreg.: 1875349 fiscal : RO


SUME PRECEDENTE DEBIT |    CREDIT


RULAJ LUNA    |

DEBIT | CREDIT |


TOTAL SUME DEBIT | CREDIT


SOLD

DEBIT | CREDITBALANȚA


ANALITICA


cumulata la Data de


31/12/2010

(c) SOFT’92


SUME

PRECEDENTE

RULAJ

LUNA

TOTAL

SUME

I

SOLD

|    DEBIT    |

CREDIT |

DEBIT

|    CREDIT

|    DEBIT

|    CREDIT

|    DEBIT

| CREDIT    |

TVA COLECTATA

3687984.89

3687984.89

293248.26

293248.26

3981233.15

3981233.15

0.00

0.00

BÎ28

TVA NEEXIGIBILA

1732.80

1732.80

0.00

2280.00

1732.80

4012.80

0.00

2280.00

44283

TVA MĂRFURI

7624.47

11163.44

360.19

556.64

7984.66

11720.08

0.00

3735.42

442 TVA

16897250.82

8926660.79

586856.71

679651.16

17484107.53

9606311.95

7877795.58

0.00

4440

IMPOZIT SALARII

572255.00

631380.00

65866.00

62759.00

638121.00

694139.00

0.00

56018.00

4461

TAXA JUDICIARE

6643.00

6643.00

2200.00

2200.00

8843.00

8843.00

0.00

0.00

4462

IMPOZIT CLĂDIRI

79166.00

79166.00

0.00

0.00

79166.00

79166.00

0.00

0.00

44622

IMPOZIT TEREN

56068.00

56068.00

0.00

0.00

56068.00

56068.00

0.00

0.00

4 4 63

TAXE AUTO VEHICULE

1040.00

1040.00

0.00

0.00

1040.00

1040.00

0.00

0.00

44631

TAXA AUTO >12TONE

7677.00

7677.00

0.00

0.00

7677.00

7677.00

0.00

0.00

44632

TAXA AUTO <12 TONE

6514.00

6514.00

0.00

0.00

6514.00

6514.00

0.00

0.00

4466

TAXA FIRMA

78.60

78.60

0.00

0.00

78.60

78.60

0.00

0.00

4468

TAXA LINIȘTE SI SIG

4442.00

4442.00

0.00

0.00

4442.00

4442.00

0.00

0.00

446 ALTE

IMPOZ.SI TAXE

161628.60

161628.60

2200.00

2200.00

163828.60

163828.60

0.00

0.00

4473

FD HAND NEANGAJATI

34428.00

33300.00

0.00

3000.00

34428.00

36300.00

0.00

1872.00

4474

TAXA MEDIU

2486.88

2486.88

0.00

0.00

2486.88

2486.88

0.00

0.00

4475

TAXE ANRSC

14988.00

14988.00

0.00

0.00

14988.00

14988.00

0.00

0.00

4479

TAXA ROVIGNIETA

3113.01

3113.01

0.00

0.00

3113.01

3113.01

0.00

0.00

447 FONDURI SPECIALE-TAXE

55015.89

53887.89

0.00

3000.00

55015.89

56887.89

0.00

1872.00

448

ALTE DAT CREANȚE CU

99.00

99.00

0.00

0.00

99.00

99.00

0.00

0.00

4481

ALTE DAT.CREANȚE CU

6396.00

6396.00

0.00

0.00

6396.00

6396.00

0.00

0.00

448 ALTE

DAT CREANȚE CU B

6495.00

6495.00

0.00

0.00

6495.00

6495.00

0.00

0.00

4566

DEC CU ASOC SIP

12518500.00

12518500.00

1225500.00

1225500.00

13744000.00

13744000.00

0.00

0.00

4567

DEC CU ASOC DP

41963500.00

41963500.00

2312000.00

2312000.00

44275500.00

44275500.00

0.00

0.00

456 DECONTĂRI CU ASOCIAT

54482000.00

54482000.00

3537500.00

3537500.00

58019500.00

58019500.00

0.00

0.00

458

DEC. DIN OPERAT.IN

43114.05

28869.75

1875.00

2571.33

44989.05

31441.08

13547.97

0.00

4611

DEBITORI DIN EXPLOA

1796.01

1646.00

132.00

87.00

1928.01

1733.00

195.01

0.00

4621

CREDITORI GARAN.LIC

11150.00

17910.00

2500.00

0.00

13650.00

17910.00

0.00

4260.00

4622

CREDITORI DIVERȘI

0.00

2033.06

0.00

0.00

0.00

2033.06

0.00

2033.06

46261

LUXTEN EȘALONARE

-27540.07

7276878.62

116876.90

-395282.24

89336.83

6881596.38

0.00

6792259.55

4627

CREDITORI UNIT. 7

428.40

3489.72

0.00

0.00

428.40

3489.72

0.00

3061.32

462 CREDITORI DIVERȘI

-15961.67

7300311.40

119376.90

-395282.24

103415.23

6905029.16

0.00

6801613.93

4716

CHELTUIELI IN AVANS

3643505.51

3014529.56

0.00

326074.92

3643505.51

3340604.48

302901.03

0.00

4717

CH IN AVANS ASHROIC

54033997.86

10241377.02

-238709.30

393855.07

53795288.56

10635232.09

43160056.47

0.00

4719

CHELT.CON.TEL.

7045.00

7045.00

0.00

0.00

7045.00

7045.00

0.00

0.00

471 CHELT.INREG IN AVANS

57684548.37

13262951.58

-238709.30

719929.99

57445839.07

13982881.57

43462957.50

0.00

4726

VENITURI IN AVANS S

4738820.67

4738820.67

309551.82

309551.82

5048372.49

5048372.49

0.00

0.00


URBAN

fjx’eg. : 1875349

ral :

DENUMIRE CONT

SUME PRECEDENTE

RULAJ LUNA

TOTAL SUME

SOLD

|    DEBIT    |

CREDIT

DEBIT

|    CREDIT

|    DEBIT

|    CREDIT

|    DEBIT

| CREDIT    |

VEN.INR.AV.DOB.ASHR

5568025.47

5568025.47

0.00

0.00

5568025.47

5568025.47

0.00

0.00

Jtty2 VENITURI INREG.IN AVA

10306846.14

10306846.14

309551.82

309551.82

10616397.96

10616397.96

0.00

0.00

473

DEC PRIV OP IN C LA

2.47

2.47

0.04

0.04

2.51

2.51

0.00

0.00

4736

TVA RECUPERAT SIP

404005.47

0.00

29381.85

0.00

433387.32

0.00

433387.32

0.00

47371

TVA DE RECUPERAT AS

0.10

0.10

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

47372

TVA ACHITAT

1621330.67

0.00

0.00

0.00

1621330.67

0.00

1621330.67

0.00

47373

DOB.PENALITATI TVA

1592905.44

0.00

0.00

0.00

1592905.44

0.00

1592905.44

0.00

473LITIGITVA IN LITIGIU

12858072.00

0.00

0.00

0.00

12858072.00

0.00

12858072.00

0.00

473SUSPENTVA SUSPENDAT

3901287.00

0.00

0.00

0.00

3901287.00

0.00

3901287.00

0.00

473 DEC

PRIV OP IN C LAMU

20377603.15

2.57

29381.89

0.04

20406985.04

2.61

20406982.43

0.00

4811

DEC.SÂNT.1

0.00

11658.99

0.00

0.00

0.00

11658.99

0.00

11658.99

48110

ASOC. PART. EDIL. URBA

31253.34

31253.34

0.00

0.00

31253.34

31253.34

0.00

0.00

48111

ASOCIERE TECDELTA S

30327.12

30327.12

34421.03

34421.03

64748.15

64748.15

0.00

0.00

4812

DEC.SÂNT.2

23413854.19

70395905.13

3537478.19

12891888.08

26951332.38

83287793.21

0.00

56336460.83

4813

DEC.SPD

67173602.13

14373977.56

11408324.97

1408367.80

78581927.10

15782345.36

62799581.74

0.00

4814

DEC.COMERȚ

396825.50

101482.48

56904.17

29536.36

453729.67

131018.84

322710.83

0.00

4815

DECONT."CAZINO”

0.00

117066.59

0.00

0.00

0.00

117066.59

0.00

117066.59

4816

DEC.ILUMINAT PUBLIC

70832177.86

70830955.67

1841196.89

1841196.89

72673374.75

72672152.56

1222.19

0.00

4817

DEC.DRUMURI PUBLICE

245913507.96

251898921.22

12335113.40

13008028.49

258248621.36

264906949.71

0.00

6658328.35

4818

PARCARI AUTO

8390191.80

8390191.80

218212.83

218212.83

8608404.63

8608404.63

0.00

0.00

481 DECT

INTRE UNIT SI SU

416181739.90

416181739.90

29431651.48

29431651.48

445613391.38

445613391.38

0.00

0.00

482

DECT INTRE SUBUNITA

9644057.86

9644057.86

10916758.54

10916758.54

20560816.40

20560816.40

0.00

0.00

4912

PROV. DEPREC. SÂNT.

0.00

11776.64

0.00

0.00

0.00

11776.64

0.00

11776.64

4913

PROV. DEPREC. SPUT

0.00

531.32

0.00

0.00

0.00

531.32

0.00

531.32

4914

PROV. DEPREC. COMER

0.00

588.00

0.00

0.00

0.00

588.00

0.00

588.00

4918

PROV. DEPREC. PARCA

0.00

2535.27

0.00

0.00

0.00

2535.27

0.00

2535.27

491 PROV

DEPREC CREANȚE

0.00

15431.23

0.00

0.00

0.00

15431.23

0.00

15431.23

512101

CITIBANK CONT CUREN

7051481.00

7044865.80

746500.00

616604.99

7797981.00

7661470.79

136510.21

0.00

5121033

UNICREDIT CT CRT

371742343.13

371725902.89

19078447.54

19094887.47

390820790.67

390820790.36

0.31

0.00

5121034

UNICREDIT DEP DP

330425262.46

330425262.46

17131111.12

16804940.40

347556373.58

347230202.86

326170.72

0.00

51210341

UNICREDIT-INDICATOA

201349.66

199705.78

42002.52

36501.83

243352.18

236207.61

7144.57

0.00

51210342

TREZORERIE-FANTANI

41963500.00

41963500.00

2312000.00

2312000.00

44275500.00

44275500.00

0.00

0.00

512103421UNICREDIT FINTINI

597964.25

597303.44

0.06

0.00

597964.31

597303.44

660.87

0.00

51210343

TREZORERIE SEMAFOAR

12518500.00

12518500.00

1225500.00

1225500.00

13744000.00

13744000.00

0.00

0.00

512104

UNICREDIT CT CRT

69360531.84

69349657.02

2505600.25

2473962.98

71866132.09

71823620.00

42512.09

0.00

5121041

UNICREDIT DEPOZITE

65544022.48

65544022.48

2175454.09

2175454.09

67719476.57

67719476.57

0.00

0.00

5121042

UNICR.SEMAFOARE

2136185.26

2127701.24

758288.61

679444.27

2894473.87

2807145.51

87328.36

0.00

51210421

UNICR.DEPOZ.SEMAFOA

1268712.27

1268712.27

609250.07

609250.07

1877962.34

1877962.34

0.00

0.00

5121051

DEPOZIT RAIFFEISEN

200015.34

4.30

16.98

4.29

200032.32

8.59

200023.73

0.00

51211

CONT CURENT BCR

360790.03

311847.17

5.25

26326.03

360795.28

338173.20

22622.08

0.00

512111

CT CRT ALPHA BANK

22407632.69

18944490.10

2721794.02

2645706.67

25129426.71

21590196.77

3539229.94

0.00

5121113

DEPOZITE ALPHA BANK

2167582.00

1693047.00

502445.00

474535.00

2670027.00

2167582.00

502445.00

0.00

5121114

DEP.UTILAJE ALPHA B

554.77

0.00

0.00

0.00

554.77

0.00

554.77

0.00

RT URBAN

^inreg.: 1875349 Jscal

°)

/q/


RO


i

DENUMIRE CONT

|    SUME    PRECEDENTE    |

RULAJ

DEBIT

LUNA

|    CREDIT

|    TOTAL    SUME

1

|    DEBIT

SOLD    |

l CREDIT    |

|    DEBIT

|    CREDIT |

|    DEBIT

1    CREDIT

■S211BCRD

229658.50

0.00

765.53

0.00

230424.03

0.00

230424.03

0.00

SU211BCRI

228055.65

0.00

760.18

0.00

228815.83

0.00

228815.83

0.00

51212

TREZORERIE GARA

1751507.76

1672006.00

71919.39

65866.00

1823427.15

1737872.00

85555.15

0.00

51213

DISPON.DIN GARANȚII

119880.74

32231.50

700.50

680.89

120581.24

32912.39

87668.85

0.00

51216OTP

5473614.00

5447078.89

366044.36

382403.10

5839658.36

5829481.99

10176.37

0.00

51216OTPD

2507726.33

2507726.33

106038.12

106038.12

2613764.45

2613764.45

0.00

0.00

51219ING

1634106.58

1633046.05

136731.43

136795.26

1770838.01

1769841.31

996.70

0.00

5124

CONT IN DEVIZE

2575.44

0.00

5.12

0.00

2580.56

0.00

2580.56

0.00

5124UNCR

20766754.26

20764919.17

1754384.55

1755868.33

22521138.81

22520787.50

351.31

0.00

51253

DOBANDA.GAR.MAT.

4365.51

4365.51

339.06

0.50

4704.57

4366.01

338.56

0.00

512 CONTURI IN BANCA

960664671.95

955775895.40

52246103.75

51622770.291012910775.701007398665.69

5512110.01

0.00

5311

CASA IN LEI ,

2428615.16

2423242.16

278227.86

283039.86

2706843.02

2706282.02

561.00

0.00

5328

TICHETE MASA '

435144.04

434045.32

55800.00

55800.00

490944.04

489845.32

1098.72

0.00

542

AVANSURI DE TREZORE

83181.49

79061.48

7928.95

9028.95

91110.44

88090.43

3020.01

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

891611561.43

891611561.43

46851544.43

46851544.43

938463105.86

938463105,86

0.00

0.00

6022

CH PRIV COMBUSTIBIL

807306.39

807306.39

■ 48945.39

48945.39

856251.78

856251.78

0.00

0.00

6024

CH PRIV PIESE SCHIM

510819.44

510819.44

41473.52

41473.52

552292.96

552292.96

0.00

0.00

6028

CH PRIV ALTE MAT CO

8887877.81

8887877.81

617470.66

617470.66

9505348.47

9505348.47

0.00

0.00

60287

55746.71

55746.71

779.66

779.66

56526.37

56526.37

0.00

0.00

60289

23864.00

23864.00

48998.77

48998.77

72862.77

72862.77

0.00

0.00

602 CHELT.CU MAT CONSUMAB

10285614.35

10285614.35

757668.00

757668,00

11043282.35

11043282.35

0.00

0.00

603

CH PRIV OB DE INVEN

35513.26

35513.26

3614.15

3614.15

39127.41

39127.41

0.00

0.00

604

CHELT PRIV.MAT.NEST

5469.75

5469.75

52.00

52.00

5521.75

5521.75

0.00

0.00

605

CHELT.PRIV.ENERGIA

369797.01

369797.01

36923.72

36923.72

406720.73

406720.73

0.00

0.00

6072

CH MRF UNIT 2

24499.62

24499.62

1283.94

1283.94

25783.56

25783.56

0.00

0.00

6073

CH MRF UNIT 3

11758.24

11758.24

0.00

0.00

11758.24

11758.24

0.00

0.00

607 CHELT.PRIVIND MĂRFURI

36257.86

36257.86

1283.94

1283.94

37541.80

37541.80

0.00

0.00

61114

CHELT.INTRET.COMERȚ

691.10

691.10

0.00

0.00

691.10

691.10

0.00

0.00

6112

CH REPARAȚII DRUMUR

257047.06

257047.06

203017.31

203017.31

460064.37

460064.37

0.00

0.00

61121

CH.REP.INDIC.RUTIER

199647.72

199647.72

8491.32

8491.32

208139.04

208139.04

0.00

0.00

6119

CHELT. CU INTRET.RE

189.08

189.08

0.00

0.00

189.08’

189.08

0.00

0.00

611 CHELT.DE INTRET.SI RE

457574.96

457574.96

211508.63

211508.63

669083.59

669083.59

0.00

0.00

6126

CHELT. CU CHIRII

0.00

0.00

44518.48

44518.48

44518.48

44518.48

0.00

0.00

613

CHELT CU PRIMELE DE

23373.57

23373.57

20167.32

20167.32

43540.89

43540.89

0.00

0.00

621

CHELT CU COLABORATO

3705.00

3705.00

319.00

319.00

4024.00

4024.00

0.00

0.00

624

CHELT.CU TRANS.DE B

6669031.94

6669031.94

445091.83

445091.83

7114123.77

7114123.77

0.00

0.00

625

CHELT.DE DEPLASĂRI,

21461.11

21461.11

1133.65

1133.65

22594.76

22594.76

0.00

0.00

62 6

CHELT.POȘTALE,TAXA

115398.11

115398.11

7483.60

7483.60

122881.71

122881.71

0.00

0.00

627

CHELT CU SERV.BANCA

64062.71

64062.71

8003.65

8003.65

72066.36

72066.36

0.00

0.00

628

ALTE CHELT.CU SERV.

2083913.92

2083913.92

67823.18

67823.18

2151737.10

2151737.10

0.00

0.00

6286

CHELT.MONT.DEMONT.S

0.00

0.00

148930.63

148930.63

148930.63

148930.63

0.00

0.00

628 ALTE

CHELT.CU SERV.EF

2083913.92

2083913.92

216753.81

216753.81

2300667.73

2300667.73

0.00

0.00

F URBAN    PAG: 8

eq.: 1875349    BALANȚA ANALITICA    cumulata la Data de 31/12/2010

: RO    (c) SOFT'92

■fî

denumire CONT

|    SUME    PRECEDENTE    t

RULAJ

DEBIT

LUNA

|    CREDIT

|    TOTAL    SUME    |

SOLD    |

|    DEBIT

i    CREDIT    |

|    DEBIT

)    CREDIT    |

DEBIT

| CREDIT    |

---

CHELT CU ALTE IMPOZ

233021.49

233021.49

6396.14

6396.14

239417.63

239417.63

0.00

0.00

«357

CHELT.INSP.CONSTRUC

349010.40

349010.40

0.00

0.00

349010.40

349010.40

0.00

0.00

635 CHELT CU ALTE IMPOZ,T

582031.89

582031.89

6396.14

6396.14

588428.03

588428.03

0.00

0.00

641

CHELT.CU REMUNERAȚI

4308204.00

4308204.00

429404.00

429404.00

4737608.00

4737608.00

0.00

0.00

642

CHELT.TICHETE MASA

434045.32

434045.32

55800.00

55800.00

489845.32

489845.32

0.00

0.00

6451

CHELT PRIV.CAS UNIT

879695.00

879695.00

97461.00

97461.00

977156.00

977156.00

0.00

0.00

64511

CH CU ASIG ACCID

10240.00

10240.00

1135.00

1135.00

11375.00

11375.00

0.00

0.00

6452

CHELT PRIV.FOND SOM

28734.00

28734.00

3206.00

3206.00

31940.00

31940.00

0.00

0.00

6453

CONTRIB.ANGAJ.PT.AS

227108.28

227108.28

24235.00

24235.00

251343.28

251343.28

0.00

0.00

6454

CONTRIB.ANGAJ.PT.AS

40532.00

40532.00

3958.00

3958.00

44490.00

44490.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT.PRIV.ASI

23952.00

23952.00

597.00

597.00

24549.00

24549.00

0.00

0.00

64582

CH.ECHIP.PROT.MUNCI

4711.68

4711.68

0.00

0.00

4711.68

4711.68

0.00

0.00

64583

ALTE CHELT.SOC.CAMI

155028.19

155028.19

22099.48

22099.48

177127.67

177127.67

0.00

0.00

645 CHELT.PRIV.ASIG.SI PR

1370001.15

1370001.15

152691.48

152691.48

1522692.63

1522692.63

0.00

0.00

658

ALTE CHELT.DE EXPLO

0.76

0.76

0.00

0.00

0.76

0.76

0.00

0.00

6581

DESPAG,AMENZI,PENAL

1776.00

1776.00

0.00

0.00

1776.00

1776.00

0.00

0.00

6588

ALTE CH DE EXPLOATA

0.00

0.00

0.04

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00

658COTA

COTA CHIRIE PARCARI

271651.36

271651.36

38640.00

38640.00

310291.36

310291.36

0.00

0.00

658 ALTE

CHELT.DE EXPLOAT

273428.12

273428.12

38640.04

38640.04

312068.16

312068.16

0.00

0.00

6656

CH DIF CURS SIP

311805.73

311805.73

437035.65

437035.65

748841.38

748841.38

0.00

0.00

6657

CH DIF CURS DP

3219857.26

3219857.26

279055.11

279055.11

3498912.37

3498912.37

0.00

0.00

665 CHELT DIN DIF.DE CURS

3531662.99

3531662.99

716090.76

716090.76

4247753.75

4247753.75

0.00

0.00

6667

CHELT.PRIV.DOB.DR.P

4220864.92

4220864.92

393855.07

393855.07

4614719.99

4614719.99

0.00

0.00

6801

CHELT.AMORT. IMOB.

0.00

0.00

21654.00

21654.00

21654.00

21654.00

0.00

0.00

6811

CHELT. AMORTIZĂRI C

401882.00

401882.00

36649.00

36649.00

438531.00

438531.00

0.00

0.00

691

CHELT.CU IMPOZITUL

16500.00

16500.00

0.00

0.00

16500.00

16500.00

0.00

0.00

Clasa 6

35309793.94

35309793.94

3605702.27

3605702.27

38915496.21

38915496.21

0.00

0.00

701

VEN.VÂNZ.ASFALT TER

544565.90

544565.90

49821.20

49821.20

594387.10

594387.10

0.00

0.00

7033

VENIT. VÂNZ.REZID.S

5822.04

5822.04

0.00

0.00

5822.04

5822.04

0.00

0.00

704.11

VEN.DIN PRESTAȚII

29974.70

29974.70

1875.00

1875.00

31849.70

31849.70

0.00

0.00

7042

VEN DIN PREST SANTI

12854050.09

12854050.09

909362.49

909362.49

13763412.58

13763412.58

0.00

0.00

7043

VEN PREST SERV SPUT

91105.00

91105.00

19380.00

19380.00

110485.00

110485.00

0.00

0.00

70471

VENIT AVIZE

144166.40

144166.40

11982.26

11982.26

156148.66

156148.66

0.00

0.00

70472

VENIT PREST ASFALTI

71939.71

71939.71

683.27

683.27

72622.98

72622.98

0.00

0.00

7048

VENITURI PARCARI

703753.10

703753.10

36919.34

36919.34

740672.44

740672.44

0.00

0.00

70481

VENIT PROIECT.PARCA

1957.41

1957.41

0.00

0.00

1957.41

1957.41

0.00

0.00

704 VENIT DIN LUC.EXEC.SE

13896946.41

13896946.41

980202.36

980202.36

14877148.77

14877148.77

0.00

0.00

7063

VEN DIN CHIR SPUT

158735.23

158735.23

14707.65

14707.65

173442.88

173442.88

0.00

0.00


BALANȚA


ANALITICA


cumulata la Data de


31/12/2010

(c) SOFT'92


7111

7112

7113

7114 71163


758

75816

75817 758171 7588


765

7656

7657 7659


766

767

Clasa 7

TOTAL ---

DEBIT

CREDIT


SUME

PRECEDENTE

RULAJ

LUNA

TOTAL

SUME

SOLD

1    DEBIT    |

CREDIT |

DEBIT

|    CREDIT

|    DEBIT

|    CREDIT    |

DEBIT |

CREDIT    1

BKit inch parcari

948846.80

948846.80

87321.47

87321.47

1036168.27

1036168.27

0.00

0.00

rdin locații ges

1107582.03

1107582.03

102029.12

102029.12

1209611.15

1209611.15

0.00

0.00

VENIT MRF UNIT 2

28699.64

28699.64

1500.81

1500.81

30200.45

30200.45

0.00

0.00

VENIT MRF UNIT 3

12021.93

12021.93

0.00

0.00

12021.93

12021.93

0.00

0.00

1 DIN VANZARE MAR

40721.57

40721.57

1500.81

1500.81

42222.38

42222.38

0.00

0.00

VENIT.DIN ACTIV.SIP

560928.07

560928.07

47428.14

47428.14

608356.21

608356.21

0.00

0.00

ALTE VEN.(REC.COST

602867.45

602867.45

51004.22

51004.22

653871.67

653871.67

0.00

0.00

1 DIN ACTIVITATI

1163795.52

1163795.52

98432.36

98432.36

1262227.88

1262227.88

0.00

0.00

VINZARI ASFALT

5331470.97

5331470.97

386594.72

386594.72

5718065.69

5718065.69

0.00

0.00

VEN DIN PROD.-BETOAN

164207.11

164207.11

18549.72

18549.72

182756.83

182756.83

0.00

0.00

VANZĂRI PROD. PVC

8676.03

8676.03

0.00

0.00

8676.03

8676.03

0.00

0.00

VENITURI MIXTURA AS

16189.80

16189.80

14967.60

14967.60

31157.40

31157.40

0.00

0.00

VENIT.PROD.DEȘEURI

5822.04

5822.04

0.00

0.00

5822.04

5822.04

0.00

0.00

’ DIN PRODUCȚIA S

5526365.95

5526365.95

420112.04

420112.04

5946477.99

5946477.99

0.00

0.00

ALTE VENITURI DIN E

0.37

0.37

0.00

0.00

0.37

0.37

0.00

0.00

VENITURI DIN DESPAG

5166.74

5166.74

0.00

0.00

5166.74

5166.74

0.00

0.00

PENALITATI PARCARI

97787.99

97787.99

16496.44

16496.44

114284.43

114284.43

0.00

0.00

VENITURI DIN DESPAG

2721.60

2721.60

0.00

0.00

2721.60

2721.60

0.00

0.00

ALTE VENIT DIN EXPL

3305477.32

3305477.32

438155.41

438155.41

3743632.73

3743632.73

0.00

0.00

VENITURI DIN EXP

3411154.02

3411154.02

454651.85

454651.85

3865805.87

3865805,87

0.00

0.00

VENIT DIN DIF CURS

71.56

71.56

0.00

0.00

71.56

71.56

0.00

0.00

VEN DIF CURS SIP

719789.88

719789.88

101148.62

101148.62

820938.50

820938.50

0.00

0.00

VEN DIF CURS DP

72366.58

72366.58

3056.81

3056.81

75423.39

75423.39

0.00

0.00

VEN DIF CURS CENTRA

14.75

14.75

5.12

5.12

19.87

19.87

0.00

0.00

1 DIN DIF CURS VA

792242.77

792242.77

104210.55

104210.55

896453.32

896453.32

0.00

0.00

VENIT DIN DOBÂNZI

153733.01

153733.01

13944.45

13944.45

167677.46

167677.46

0.00

0.00

VENIT DIN SCONTURI

9746.40

9746.40

2246.37

2246.37

11992.77

11992.77

0.00

0.00

26652675.62

26652675.62

2227151.11

2227151.11

28879826.73

28879826.73

0.00

0.00


5186415001.23


231281700.10 5186415001.23    231281700.10


5417696701.33


2583237054.73SXxCcOMFOHT URBAN S.R.l..

co

INTRARE

SC E B E CONTAB SRL

Membru CECCAR aut 000053/26.01.2000 Membru CAFR aut 505/26.04.2004


J13/855/1995

CUI R 7092265

Nr. 12 / 31.03.2011

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

ACȚIONARII SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

RAPORT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Am auditat Situațiile financiare anexate ale societății comerciale CONFORT URBAN SRL CTA , care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2010 , contul de rezultate, situația modificărilor capitalurilor proprii si tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat , precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative .

Situațiile financiare menționate se refera la :

Total active Total capitaluri Din care :

-    Patromoniul public

-    Capitaluri proprii


2.503.238.381 Lei 2.275.682.034 Lei

1.916.770.004 Lei 358.912.030 Lei


Rezultatul net al exercițiului financiar ( 10.635.879 ) Lei


Responsabilitatea conducerii pentru Situațiile financiare:

2.    Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare. Aceasta reponsabilitate include : conceperea , implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei , fie erorii ; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ; elaborarea unor estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele date .

Responsabilitatea auditorului

3.    Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare pe baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost desfășurat în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania . Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerințelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in


EBE CONTAB • S.R L. qÎ! /». Nr. 505

SC E B E CONTAB SRL    Membru CECCAR aut 000053/26.01.2000

J13/855/1995    Membru CAFR aut 505/26.04.2004

CUI R 7092265

vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

4. Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare .In evaluarea acestor riscuri , auditorul ia in considerare controlul intern precum si evaluarea gradulului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere , precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

OPINIA

6. Datorita faptului ca exista un Dosar de judecata pe rol privind respingerea rambursării de TVA in suma de 16.759.359 lei , evidențiata in balanța contabila de la data de 31.12.2010 in contul 473 - Decontări in curs de clarificare , valoare compusa din 12.858.072 lei - TVA in litigiu si 3.901.287 lei - TVA suspendat , societatea avea obligația constituirii unui provizion cel puțin la nivelul TVA-ul suspendat in suma de 3.901.287 lei . Neconstituirea acestui provizion denaturează imaginea fidela a activelor si pasivelor societății.

7. Atragem atentia asupra politicilor contabile de recunoaștere si evaluare a Imobilizărilor corporale si necorporale in sensul ca nu s-a efectuat evaluarea de către o Comisie formata din personalul societății care sa fi aplicat cel puțin indicele de inflație statistic pentru actualizarea valorii ramase ; societatea a optat pentru menținerea valorilor contabile existente la 31.12.2010 , situație ce denaturează imaginea fidela a patrimoniului.

8. In opinia noastra, cu excepția efectului asupra Situațiilor financiare a problemelor prezentate la pct 6 si 7 pentru care noi ne constituim rezerve , Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 cu completările si modificările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele anexate la acestea . Situațiile financiare prezintă in mod adecvat, sub toate aspectele semnificative , poziția financiara a societății la 31 decembrie 2010 si rezultatele din exploatare , precum si fluxurile de numerar pentru anul încheiat, în conformitate cu cadrul național de raportare .

SC E B E CONTABSRL J13/855/1995 CUI R 7092265


Membru CECCAR aut 000053/26.01.2000 Membru CAFR aut 505/26.04.2004

Alte aspecte

9.    Acest raport este adresat exclusiv acționarilor SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA si se menționează expres destinatarii conveniti prin contract sau impuși de legislație . Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri . In măsură permisa de lege nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decit fata de SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA si de acționarii acesteia , pentru auditul nostru , pentru acest raport sau pentru opinia exprimata.

10.    Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decit Romania . De aceea , situațiile financiare anexate nu sunt 'întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania , inclusiv OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 cu modificările ulterioare.

Concluzie privind conformitatea raportului administratorilor cu Situațiile financiare

In conformitate cu OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 , noi am citit raportul administratorilor atașat Situațiilor financiare .In raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care sa nu fie in mod semnificativ in neconcordanta cu Situațiile financiare prezentate .

POPESCU DUMITRA

Constanta 31 martie 2011


Auditor financiar,

Membru al Camerei Audil    RomâniaS.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L. CONSTANȚA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2010

S.C.„Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public, Drumuri Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme și activitate de comerț, încheind anul 2010 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 368.458.443 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 58.019.500 lei având ca destinație reabilitarea

J

și menținerea-întreținerea Sistemului de Iluminat Public, ranforsarea tramei stradale și reparațiile la drumurile publice, reparațiile și întreținerea Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003,    nr.348/22.09.2003,

nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005,    nr.56/22.01.2006,    nr.309/17.08.2006,    nr.507/13.12.2006,

nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217/09.05.2008, nr.664/17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.l 1/.05.02.2010 pentru majorarea capitalului social, nr.67/29.04.2010 pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2009 în sumă de 17.162.916 lei din capitalul social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 358.912.030 lei cuprind:

-    capital social subscris și vărsat    = 368.458.443    lei

60.081 lei 1.009.381 lei

19.980 lei

24 lei -10.635.879 lei


-    rezerve legale    =

-    rezerve din reevaluare    =

-    alte rezerve    =

-    profit rezultat din corectarea erorilor

din anii precedenți    =

-    rezultatul exercițiului (pierdere)    =

Menționăm că Sistemul de Iluminat Public, Drumurile Publice, elementele de

iluminat ornamental, Sistemul de Semaforizare, Sistemul de Indicatoare Rutiere si Fântâni Arteziene preluate de la Consiliul Local al municipiului Constanța în sumă de 1.916.770.004 lei sunt înregistrate la patrimoniu public.

2. Societatea a realizat în anul 2010 o cifră de afaceri de 17.991.419 lei, în creștere față de anul precedent cu 237.258 lei, având ca rezultat corespunzător profit în sumă de 92.418,84 lei.

Rezultatele financiare negative totale în sumă de 10.635.879 lei sunt urmare efectuării în cursul anului 2010 a unor cheltuieli pentru menținere-întreținere a Sistemului de Iluminat Public, cheltuieli pentru reparații la Drumurile Publice, Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, întreținere Sistem de Semafoare.

Lucrările de mentinere-întretinere a Sistemului de Iluminat Public, întreținere Fântâni Arteziene, reparații la Sistemul de Indicatoare Rutiere, reparații la Sistemul de Semaforizare și cele de reparații la Drumuri Publice au generat costuri în condițiile unor venituri corespondente insuficiente.

Atât lucrările de menținere-întreținere și reparații cât și investițiile pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

Situația contului de profit și pierdere pe anul 2010 se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Venituri

Cheltuieli

1.

Sistem Iluminat Public și Sistem de Semaforizare

1.562.640,32

1.027.366,43

+535.273,89

2.

Drumuri Publice, Sistem de Indicatoare Rutiere și Fântâni

119.006,25

11.382.577,98

-11.263.571,73

Total activitate administrare public

1.681.646,57

12.409.944,41

10.728.297,84

3.

Activitate proprie producție-prestații

26.597.970,43

26.505.551,59

92.418,84

4.

TOTAL GENERAL

28.279.617

38.915.496

-10.635.879

5.

Rezultatul reportat din corectarea erorilor din anii precedenți

*

*

24

6.

Rezultatul anului 2010

*

10.635.855

Pierderea din anul curent astfel diminuată cu rezultatul pozitiv din corectarea erorilor din anii precedenți, în sumă de 10.635.855 lei se va acoperi din capitalul social în conformitate cu art.19 (4) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea Consiliului Local Municipal (Adunarea Generală a Acționarilor).

3. Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel Creanțe total din care:

31.472.438 lei

3.104.712,70 lei

3.901.287 lei 12.858.072 lei


-    clienți

-    creanțe cu bugetul statului

•    TVA de rambursat suspendată la rambursare

•    TVA de rambursat în litigiu

•    TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare    7.883.811 lei

•    TVA nedeductibil de clarificat (aferent eșalonărilor la

plată din contractele de reabilitare sistem de iluminat public) 433.387 lei

•    TVA de achitat rezultată din actele de control fiscal achitată 1.621.331 lei

•    Dobânzi și penalități TVA rezultate din actele de control

fiscal si achitate    1.592.905    lei

-    alte creanțe    76.932    lei

Obligații total    227.556.347    lei

din care:

-    furnizori si datorii curente    1.933.784    lei

-    datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an

inclusiv Bilete la ordin    163.175.401 lei

-    creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu

termen de lichidare sub 1 an    62.447.162 lei

Societatea nu înregistrează la 31.12.2010 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 1 / ’ ’

Ing.Voinescb Floițin-Mugur


DIRECTOR GENERAL, Ing.Ionjon^DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Aldea EugeniaCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C.”CONFORT URBAN”-S.R.L.

CONSTANTA

9

EXTRAS DIN DECIZIA NR.146 din 30.03.2011

întrunit în ședința ordinară la data de 30.03.2011, Consiliul de Administrație al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța;

-    în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal

Constanta nr.522/19.12.2001;

» ■

-    în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DECIZIE:

Art.l. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Raportul administratorilor privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2010”.

Art.2. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Raportul auditorilor privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2010”.

PREȘEDINTE,

Ing.VoinescuȚ


ugur


S.C.„CONFORT URBAN”-S.R.L. CONSTANȚA

SITUAȚIA

modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2010

Nr.

Crt.

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2010

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2010

Total din

care

Prin

transfer

Total din

care

Prin

transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat 1012 total din

care:

327.601.859

58.019.500

58.019.500

17.162.916

368.458.443

1.1.

Capital social SIP 10126

82.824.169

13.744.000

13.744.000

2.941.004

-

93.627.165

1.2.

Capital social DP 10127

242.060.759

44.275.500

-

14.221.912

-

272.114.347

1.3.

Capital social societate 10129

2.716.931

-

-

-

-

2.716.931

2.

Rezerve total din

care:

80.061

-

-

-

-

80.061

2.1.

Rezerve legale 1061

60.081

-

-

-

-

60.081

2.2.

Alte rezerve 10682

37

-

-

-

-

37

2.3.

Alte rezerve alte fonduri 10683

19.943

-

-

-

*

19.943

3.

Rezerve din reevaluare

1.281.340

-

-

271.959

-

1.009.381

4.

Rezultatul

exercițiului financiar S.D.

-17.162.916

-10.635.879

-17.162.916

-10.635.879

5.

Rezultat reportat

6.266.678

24

-

6.266.678

-

24

6.

Total

311.800.344

47.383.645

*

271.959

*

358.912.030

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Reducerea de capital se datorează pierderii din anul 2009 în sumă de 17.162.916 lei a cărei acoperire a fost aprobată de Consiliul Local al municipiul Constanța (A.G.A.) prin H.C.L.M. nr.67/29.04.2010 și înregistrată în contabilitate în anul 2010.

Societatea a înregistrat în anul 2010, evidențiata la rd.4 col.7, o pierdere de 10.635.879 lei și un rezultat pozitiv din corectarea erorilor din anii precedenți evidențiată la rd.5 col.7 în sumă de 24 lei, cărora nu li s-a aplicat nici un tratament fiscal, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, in anul 2010 a fost suportata din rezerve din reevaluare.

director Ventral,

Ing. hjrT^il&iuDIRECTOR ECONOMIC,


Ec. Eugenia


le:


S.C."CONFORT URBAN”-S.R.L. CONSTANTA

Situația fluxurilor de trezorerie

DIRECTOR Ing.Ion r31.12.2010

1) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Elemente de calcul

Valori lei

Rezultatul contabil inainte de impozitare

-10.635.879

Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane

+460.185

Eliminarea veniturilor din provizioane

-

Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor

-

Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile

+4.614.720

Rezultatul contabil din exploatare înaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe - datorii sub un an

-30.622.596

Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor

+24

Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament:

+ Variația stocurilor N-(N-1)

-696.802

+ Variația clientilor N-(N-1)

+577.509

+ Diferența efectelor N-(N-1)

+26.551.545

+ Diferența furnizori N-(N-1)

+11.114

+ Diferența creditori diverși N-(N-1)

-4.057.281

- Plăti privind impozitul pe profit (Si + I - E = Sf) pentru cont 441

0

I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

-13.797.461

II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

+ Incasari din vanzarea imobilizărilor

-

- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404)

-41.234.863

II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

-41.234.863

III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA)

+ Incasari din majorarea capitalului social

+58.019.500

- Rambursări din credite bancare pe termen lung

-

+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si + I - E = Sf)

-

+ Diferența dintre imprumuturi pe termen scurt

-

- Dobânzi plătite

-4.614.720

- Dividende plătite

-

III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

+53.404.780

IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (l+ll+lll)

-1.627.544

V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+titluri de plasament)

+62.976.154

VI) EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB

VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI)

+61.348.610

DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Aldea Eugenia

ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1.    Rezultat contabil - cont 121 din Contul de profit și pierdere = - 10.635.879 lei

2.    Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor din anii precedenti 117= 24 lei

3.    Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 460.185 lei (rulaj total)

4.    N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:

a)    Stocuri (bilanț R 24 col.2) =    2.285.912 lei

b)    Creanțe (bilanț R 30 col.2) =    31.472.438 lei

c)    Alte creanțe (bilanț R 18 col.2) =_58.538 lei

Total    ’    ’    33.816.888 lei

1) datorii sub 1 an (bilanț R 45 col.2) = 64.380.946 lei N.F.R. = 33.816.888 - 64.380.946 = - 30.564.058 lei

5.    Variația stocurilor N - N - 1

N stocuri = 2.285.912 lei (Rd.24 col.2)

N-1 stocuri = 2.982.714 lei (Rd.24 col. 1)

Total -696.802 lei

6.    Variația clienților N - (N-l)

N ’= 3.101.062 lei (Rd. 25 col.2)

N-l = 2,523.553 lei (Rd.25 col.l)

A = 577.509 lei

7.    Diferențe furnizori [N - (N-l)]

N = 853.151 lei conform balanță cont 401 97.798 lei conform balanță cont 404

982.835 lei conform balanță cont 408

Total =1.933.784 lei

N - 1 = 948.826 lei conform balanță cont 401

8.761 lei conform balanță cont 404 »

965.083 lei conform balanță cont 408

Total 1.922,670 lei A    11.1141ei

8.    Diferența efectelor cont 405

N sub 1 an =    57.123.665 lei

N peste 1 an= 161.008.741 lei

Total    218.132.406 lei

N - 1 sub 1 an =    26.282.243 lei

N - 1 peste 1 an = 165.298.618 lei

Total    191.580.861 lei

Diferența = + 26.551.545 lei


9. Diferența creditori diverși N =    ’    7.478.423 lei

N-l =    11.535.704 lei

Diferența = - 4.057.281 lei

Sold an 2009

Sold an 2010

421 =

149.704

421 =

142.516

423 =

12.871

423 =

6.953

600

426 =

888

427 =

2.750

427 =

1.596

428 =

614.272

428 =

273.464

431 =

172.858

431 =

188.248

437 =

5.002

437 =

5.254

438 =

93.758

438 =

0

5.500

441 =

0

444 =

50.699

444 =

56.018

447 =

3.000

447 =

1.872

462

10.424.690

462 =

6.801.614

Total

11.535.704

Total

7.478.423


Dobânzi plătite din cont 666 = 4.614.720 lei

A

10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată de la Consiliul Local al municipiului Constanța 58.019.500 lei

10. Casa + banca + titluri de plasament

5311 sold la31.12.2010=    561 lei

5121 sold la 31.12.2010=    5.512.110 lei

Titluri de plasament =_0_


DIRECTOR ECONOMIC,


Ec. Aldea Eugenia2